Maatschappelijke polarisatie: voor en tegen

Wouter Bos
Wouter Bos

Met grote verbazing las ik afgelopen zaterdag in de Volkskrant [“PvdA-leider worstelt met de trek naar de politieke flanken”] dat Wouter Bos zich nu ineens zorgen maakt over de maatschappelijke polarisatie:

“[Vraag] Wat ging er mis [ met de Europese verkiezingen]?

‘Er is nog een heleboel onbekend. Maar als de samenleving verdeeld raakt, gesegregeerd en gepolariseerd, zie je dat terug in de Partij van de Arbeid.
‘Wij zijn een echte volkspartij: hoog- en laagopgeleid, wit en zwart, rijk en arm. Als de samenleving uiteen dreigt te vallen, gebeurt hetzelfde bij de achterban van de PvdA.” [13-6-2009]

Inderdaad, goed gezegd. Maar wie pleitte toch nog niet zo lang geleden hardop voor maatschappelijk polarisatie ??? Juist. Wouter Bos.

Hij haalt diep adem en hamert met de zijkant van zijn handen op tafel. ‘Polariseren.’ Tak! ‘Confronteren.’ Tak! ‘Heftig debat.’ Tak! Het moet allemaal scherper, zegt Wouter Bos […] Bos ergert zich aan PvdA’ers die roepen dat er minder gepolariseerd moet worden rond integratie. ‘Ongelooflijk. Mijn stelling is: ophouden met dat gezeur over de toon van het debat! Geen emancipatie zonder polarisatie. De emancipatie van de arbeider, de vrouw en de homoseksueel is alleen gelukt door strijd, door de confrontatie.’ “ ( de Volkskrant, 1-3-2009)

Bos haalde in het interview van maart 2008 drie dingen door elkaar:

 1. Politieke polarisatie in het parlament
 2. Polarisatie als emancipatie- en klassenstrijd als een middel van zwakkere maatschappelijke groepen/randgroepen/lagere klassen
 3. Polarisatie als het nieuwe middel in de populistische strijd van sterk tegen zwak, gevestigd tegen nieuwkomers.

Niet toevallig kreeg Bos veel bijval van de Nederlandse opiniemakende scherpslijpers, de intellectuele achterban van Geert Wilders.

Ik kan iedereen de bundel “Polarisatie, Bedreigend en verrijkend” (2009) aanbevelen, waar ook twee professoren in schrijven, Andreas Kinneging en Afshin Ellian.

Andreas KinnegingAndreas Kinneging over maatschappelijke polarisatie:

“Het gaat bij polarisatie om de vergroting en verscherping van tegenstellingen, waarbij ver­schillende groepen in de samenleving van elkaar vervreemden en tegenover elkaar komen te staan. Een voor de hand liggend voorbeeld van polarisatie in deze zin herkennen we in de ontwikkeling van de verhouding tussen de inheemse Nederlandse bevolking en het islamitische bevolkingsdeel. Deze verhouding is sedert de aanslagen op de World Trade Towers in New York op 11 september 2001 danig verslechterd. De twee bevolkingsgroepen zijn volgens velen veel meer tegenover elkaar komen te staan doordat er onder een deel van de inheemse Nederlanders wantrouwen en een zekere aversie is ontstaan jegens moslims.
De term polarisatie wordt echter nog op een tweede, met de voorgaande samenhangende maar niettemin andere, wijze gebruikt. We spreken ook over polarisatie om aan te geven dat iemand, door zijn handelen en vooral door zijn spreken, de tegenstellingen tussen groepen in de samenleving ver­groot en verscherpt. Polarisatie in deze betekenis is niet zozeer de vergro­ting en verscherping van sociale en politieke tegenstellingen zelf, als wel een wijze van optreden die deze vergroting en verscherping veroorzaakt. Men kan daarbij bijvoorbeeld denken aan de volgens velen polariserende wijze waarop een politicus als Geert Wilders optreedt ten aanzien van de islam en het islamitische bevolkingsdeel.” ( p 12f )

Mooi geformuleerd door Kinneging, maar dit grenst niet alleen aan hypocrisie, dit is hypocrisie ten top, dat Kinneging anno 2009 zich opwerpt tot objectief-afstandelijke waarnemer inzake maatschappelijke polarisatie, terwijl zijn eigen Burke Stichting via Bart Jan Spruyt Geert Wilders in het zadel heeft geholpen, en de Burke Stichting ook verantwoordelijk is voor het aanscherpen van maatschappelijke tegenstellingen. Kinnegings juristen- en Burke-collega Ellian is dan dezelfde bundel dan ook een eerlijke, enthousiaste en vrolijke verdediger van de maatschappelijke polarisatie, die hij, dat moet gezegd, met veel energie bedrijft ( zie hieronder).

Kinneging schrijft verder:
“Tolerantie is alleen mogelijk als ze, paradoxaal genoeg, gepaard gaat met ideologische eensgezind­heid op wezenlijke punten.” ( p. 23)

Dit lijkt me een zeer problematisch constatering, zeker uit de mond van een jurist. De grondwet grandeert de vrijheid van religie en van mening ook en juist voor degenen die vanuit een geheel andere ideologie redeneren. Ook Kinnegings recept tegen polarisatie, namelijk “constitutioneel patriottisme” overtuigt niet, aangezien dit idee bij hem hier uit de hemel komt vallen en hij het niet uitwerkt. Kinneging probeert zich hier in dit artikel als verdediger van een patriottisme te presenteren terwijl hij zelf in andere publicaties, net als andere representanten van de Burke Stichting en net als hun adoptiekind Wilders, niet voor constitutioneel patriottisme staat, maar voor populistisch nationalisme tot aan het punt van racisme.

Kinnegings hoofdzakelijke mededeling is dat de tegenstellingen met “het islamitische bevolkingsdeel” min of meer onoverbrugbaar zijn en dat alleen een vage en niet geloofwaardige constructie als “constitutioneel patriottisme” ons kan redden.
Maar het als voorbeeld aangehaalde Amerikaanse model is, zoals Haleh Ghorashi in dezelfde bundel overtuigend aantoont ( p 153 ff),  juist veel toleranter ten opzichte van verschillen van bevolkingsgroepen en religies dan het de denkers van de  denkers van de Burke Stichting lief is. De Amerikaanse bedrijven beëindigden ook de financiering van de Burke Stichting vanwege de samenwerking met Wilders en diens vijandigheid ten opzichte van de islam (zie het betreffende hoofdstuk boven).

Afshin Ellian verdedigt in dezelfde bundel met Carl Schmitt in de hand de maatschappelijke polarisatie. Weliswaar wil Ellian (nu) de problematische theorieën van Schmitt alleen voor de strijd tegen terroristen en voor internationale betrekkingen laten gelden (p. 74/75). Dit lijkt mij op zich al hoogst problematisch lijkt, zeker gezien de manier waarop bij representanten van de Edmund Burke Stichting internationale en nationale politiek uitdrukkelijk door elkaar heen loopt. Bart Jan Spruyt prijst in zijn boek “De toekomst van de stad” (2004; op een foto op de de site van de Burke Stichting wordt dit boek juist aan Afshin Ellian aangeboden) niet alleen Carl Schmitt en eist een noodwetten, maar geeft ook door zijn pathetisch beroep op Churchill het gevecht tegen de moslims een dimensie van burgeroorlog.

Verder schrijft Ellian: “Polarisatie zonder vijandschap is een wezenlijk aspect van politiek”. Dit is juist, alleen is het juist het probleem dat polarisatie, en dan vooral polarisatie tegen een bevolkingsgroep met een bepaald geloof of een bepaalde afkomst helaas tot vijandschap tussen bevolkingsgroepen en discriminatie leidt.

“Waar politiek is, is ook polarisatie” zegt Ellian ( p.75), en hij gebruikt hier het begrip ‘polarisatie” gelijk beduidend met ‘conflict’ en vermijdt het over discriminatie en ongelijke macht na te denken. Hij keert zich tegen etnische polarisatie of polarisatie “op grond van andere onveranderlijke, onontkoombare kwalificaties”. Zijn eigen onophoudelijke aanvallen op de islam zijn dus niet erg, omdat tenslotte elke islamiet afstand kan doen van zijn geloof.

Ellian gaat in zijn artikel niet in op de problematische diskwalificatie van andermans religie. Hij veronderstelt dat Nederlanders juist door de polarisatie tegen moslims positiever zijn gaan denken over moslims (p. 77) wat door geen enkel serieus onderzoek wordt aangetoond, en hij zegt:
“Voor 9/11 had niemand kunnen bedenken dat de bur­gemeester van Rotterdam, de tweede grote stad van Nederland, een mos­lim zou kunnen zijn.”

Dat is juist, maar Ellian zelf, net zo als zijn Burke-vriend Bolkestein, waren nog kort geleden  helemaal niet positief te spreken over een moslim-burgemeester. Polarisator Bolkestein zei nog in 2005:
“En binnenkort hebben we een gekozen burgemeester. Dat houdt in dat Amsterdam een islamitische burgemeester kan hebben. En burgemeester Job Cohen bepleit dat die het hoofd van de politie blijft.” (Het Parool, 22-12-2005)
Daarmee impliceerde Bolkestein dat de toenmalige Amsterdamse wethouder Ahmed Aboutaleb, een belijdend moslim, ongeschikt zou zijn als burgemeester. “Een behoorlijke uitglijder” noemde Aboutaleb zelf spraak. (Frits Abrahams, NRC 12-9-2006; vgl ook de uitspraak van Wilders tegenover Aboutaleb dat hij, Wilders niet gediend was van de aanwezigheid van moslims in het kabinet; zie Vrij Nederland 4-10-2208 , interview met Aboutaleb)

Net als Wilders probeert Ellian de toenemende integratie en emancipatie van moslims als een overwinning en verdienste  van de polarisatoren te presenteren. Maar hij vergeet dat de polarisatie ook veel maatschappelijke krachten heeft opgeroepen die het juist voor de moslims en tegen discriminatie hebben opgenomen. Het lijkt me niet waarschijnlijk dat Aboutaleb iets aan mensen als Bolkestein, Wilders en Ellian te danken heeft.

Over Wilders’ film ‘Fitna’ schrijft Ellian:
“Nooit eerder werd zo intens, veelvoudig en scherp geschre­ven en gesproken over de islam als in de Fitna-periode. Maar wat was het resultaat van Fitna? Ten eerste hebben de meeste Nederlandse moslims laten zien dat ze niets voelen voor een gewelddadig optreden tegen de be­ledigers of de criticasters van de islam. De radicale salafisten stonden he­lemaal alleen in hun hetze tegen het Kamerlid Geert Wilders. Ten tweede bevorderde deze houding van de moslims hun acceptatie bij de autoch­tone Nederlanders. Daardoor zijn aanzienlijk meer Nederlanders positief gaan denken over moslims. ”

Een zeer eenzijdige en verwrongen visie van Ellian op Fitna en Wilders. Ten eerste werd in de media niet over de moslims negatief geschreven in de Fitna-periode maar over Geert Wilders en zodra de film was verschenen over de lage kwaliteit van de film. De radicale salafisten stonden ook niet  alleen in hun kritiek op Wilders. Maar weinigen waren toen zo Wilders-getrouw als Afshin Ellian.

Een aan Ellian tegenovergestelde andere visie op polarisatie wordt in dezelfde bundel gegeven van Carsten de Dreu, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Amsterdam:

“Polarisatie is volgens de Nederlandstalige versie van Wikipedia te om­schrijven als “het veroorzaken van een conflict of het versterken van te­genstellingen tussen bevolkingsgroepen of politieke partijen”. De laatste tijd zien we in politiek en samenleving een steeds sterker wordende nei­ging polarisatie te zien als iets nuttigs, als een manier om samen verder te komen, te ontdekken en te vernieuwen. Polarisatie wordt dan wel gezien als de tegenpool van het ‘polderen’ , als een superieur alternatief voor in ge­zamenlijkheid en door middel van overleg en onderhandelen tot een con­sensus te komen. Polarisatie wordt kortweg gezien als nastrevenswaardig.
In dit essay stel ik vast dat voor deze visie elke grond ontbreekt (De Dreu 2008). Polarisatie, zo zal ik betogen, levert weinig tot niets op en kost veel. Bovendien worden de opbrengsten van polarisatie vroeg of laat te­nietgedaan door de onvermijdelijke kosten die aan polarisatie kleven. Ten slotte zijn de opbrengsten vooral voor het individu en diens directe omge­ving, terwijl de kosten veelal op hogere niveaus van analyse (in casu de sa­menleving als geheel) terechtkomen. Of individuele opbrengsten mogen prevaleren boven maatschappelijk kosten is een moreel-ethische vraag die buiten het bestek van dit betoog valt. “

Met andere woorden, Ellian c.s. verdienen goed met hun regelmatige polariserende media-optredens. Of dit de samenleving een meerwaarde oplevert, daaran mag worden getwijfeld.

De Dreu:
“Polariseren omvat al die gedragingen die erop gericht zijn de eigen be­langen, opvattingen, waarden, normen en inzichten te laten prevaleren boven die van de tegenpartij. Polariseren komt vaak voort uit de wens de tegenpartij te domineren en men laat zich dan ook weinig tot niets gele­gen liggen aan de belangen, opvattingen en inzichten van de tegenpartij.”
“…polariseren [is] slechts een van de vele manieren om met conflicten en tegenstellingen om te gaan. Maar door te polariseren intensiveert en escaleert een conflict wel.” ( p 143 f.)

Polariserende conflict-escalatie leidt ertoe dat een ander als gevaarlijk, immoreel en/of inferieur beschouwd wordt:
“En alhoewel de meeste men­sen geneigd zijn anderen redelijk en beleefd te behandelen, en zelfs pas op de plaats te maken mocht die ander enigszins onbehoorlijk uit de hoek komen, vervalt voor de meesten die verplichting wanneer overduidelijk is dat die ander gevaarlijk, immoreel en inferieur is. Wanneer we iemand als zodanig beoordelen, en met die persoon een conflict ervaren, zijn we sneller dan normaal geneigd terug te grijpen op zware middelen en zullen we sneller dan normaal proberen het conflict via forceren en vechten te beslechten. Immers: met inferieure, immorele en gevaarlijke mensen valt niet te praten en is het slecht zaken doen.” ( p. 145)

“Er zijn in toenemende mate aanwijzingen dat polarisatie sneller en inten­ser plaatsvindt wanneer het conflict of de tegenstelling betrekking heeft op groepen in plaats van op individuen (Arrow 2007; Bornstein 2003; Wildschut er al. 2003). Enerzijds komt dit doordat mensen groepen meer wantrouwen dan individuen en zich via polarisatie tegen mogelijke uit­buiting trachten in te dekken (‘de aanval is de beste verdediging’). Ander­zijds komt dit doordat polarisatie in groepsverband ‘verkocht’ kan worden als een teken van loyaliteit jegens de eigen achterban, iets wat in interper­soonlijke conflicten per definitie onmogelijk is. Door zich extra hard en polariserend op te stellen tegenover andere groepen, toont men zich in feite een trouwen loyaal groepslid, wat weer voordelig is.” ( p 146)

De Dreu is het met Ellian eens dat conflicten potentieel constructief kunnen zijn, onder bepaalde voorwaarden. Maar volgens De Dreu geldt dit niet voor polarisatie:

“Samenvattend is de conclusie gerechtvaardigd dat matig intense conflic­ten de leerprestaties, de creativiteit en innovativiteit van betrokken indivi­duen en groepen bevorderen. Cruciale voorwaarden blijken te zijn dat
(1) de conflicten vooral taakinhoudelijk van aard zijn en normen en waarden alsook belangentegenstellingen buiten de deur worden gehouden, en
(2) de onderlinge verhoudingen goed zijn, mensen elkaar vertrouwen en el­kaar het licht in de ogen (blijven) gunnen.
Polarisatie zorgt er enerzijds voor dat slaapverwekkende harmonie kan worden omgezet in productieve spanning, doch tevens – en op oncontroleerbare wijze – dat wat begint als een taakinhoudelijk debat, snel uitmondt in een wirwar van belangen­tegenstellingen, betwiste normen en waarden en geschonden gevoelens. Kortom: polarisatie doet de mogelijk positieve bijdrage van conflicten aan creativiteit en innovativiteit teniet. “ ( p 147)

Mijn mening: polarisatie is voor het parlement, de universiteit , en voor groepen, die zich emanciperen.
De maatschappelijke mainstream, en zeker de PvdA, moet zich voor het bewuste aanwakkeren van ressentimenten hoeden.

 

Maria Trepp

38 gedachten aan “Maatschappelijke polarisatie: voor en tegen”

 1. Avatar van Maria TreppBeste vriend ik heb enorm veel gereageerd op mijn vorige blog.
  het zijn daar nu bijna 500 reacties en het is welletjes geweest.

  We ruzieeen hier verder.

 2. Avatar van Martin BroekMaria goed blog. maar het is me even niet duidelijk. De PvdA moet in het parlement polariseren, maar daar buiten niet? Of is het polariseren voorbehouden aan de flanken? Een wie bedoel je daarmee? Gaat het hierbij alleen om het integratiedebat of om alle debatten?

 3. Avatar van Maria TreppMartin,

  ik wil juist graag een verschil maken tussen verschillen vormen van polarisatie. Ik ben voor scherp debat, ook polariserend debat, onder gelijken. Dus in het parlement, waar om goede reden alles wat gezegd wordt ook onder immuniteit staat.

  Veder ondersteun ik ook vele polariserende en scherpe acties van emancipatiegroepen, maar niet ALLE polariserende acties. Dat moet van geval tot geval bekeken worden. In ieder geval ben ik niet principieel tegen polarisatie als dit een emancipatieproces van een bepaalde groep dient .

  Maar ik keer mij met tanden en klaauwen tegen de polarisatie in het integratiedebat, die zich richt tegen de nieuwkomers en een kwetsbare groep met mensen die geen of zeer weinig machtposities hebben in de samenleving, weing opleiding hebben en laag inkomen.

  Bos wilde vermoedelijk vooral de vormen 1 en 2 steunen; maar heeft niet goed nagedacht toen hij in maart 2008 en in feite de hetze tegen immigranten en moslims aangewakkerd.
  Maar gaat het niet om Bos alleen maar om de koers in de PvdA die veel te veel Fortuyn en Wilders achterna loopt.

 4. Avatar van Martin BroekMaria maar vind je het dan wel juist als het integratiedebat – ook in het parlement, ook door de PvdA – polariserend wordt gevoerd. Alleen om dit duidelijk te krijgen.

  Overigens vind ik de polariserende opmerking van Jan de Wit (SP) dat je moeilijk kan verwachten dat arabische migranten integreren in een land met zo’n Midden-Oosten politiek (letterlijk citat neit bij de hand) nog steeds een pracht van een polariserende opmerking. Het is een beetje het thema van Tariq Ali in zijn Clash of Fundamentalisms.

 5. Avatar van Maria Trepp"Maria maar vind je het dan wel juist als het integratiedebat – ook in het parlement, ook door de PvdA – polariserend wordt gevoerd. Alleen om dit duidelijk te krijgen."

  Nee.

  Niet OOK – ALLEEN in het parlement. Maar daar vanzelfsprekend met de verplichting specifiek te worden en niet nodeloos generaliserend te argumenteren.

  Als ik het over polarisatie heb dan spreek ik over het polariseren tussen bevolkingsgroepen. De opmerking van Jan de Wit keert zich niet tegen een bevolkingsgroep, toch?

 6. Avatar van Martin BroekMaria maar dat kan niet alleen in het parlement. Je kan niet een optreden hebben voor binnen en buiten, misschien zijn er kleine nuance verschillen aan te bregen door een juiste communicatiestrategie, maar zelfs dat moet dan niet duidelijk worden of je hebt de poppen in de kranten aan het dansen.

  De opmerking an Jan de Wit polariseert omdat hij het hier op een zeer controversieel terrein opneemt voor een bevolkingsgroep. Een zo stevig verband tussen buitenlandse politiek en binnenlands integratiebeleid wordt vermeden en indien nodig bestreden. Achter de underdog gaan staan is mee doen aan de polarisatie. Al vond ik deze opmerking wel gewenst. Duidelijk?

 7. Avatar van Maria Trepp"Je kan niet een optreden hebben voor binnen en buiten"

  De wetgeving maakt dus wel een verschil.

  "Achter de underdog gaan staan is mee doen aan de polarisatie. "
  Ja en ik heb geprobeerd mij uitdrukkelijk te stellen achter de polarisatie in de naam van de underdog.

  Toch is dit moeilijk, omdat Fortuyn en Wilders proberen zich ook te verkopen als spreekbuis van de kleine man.

  Ik ben dan ook fel gekant tegen dat minderheidsgroeperingen tegen elkaar gaan polariseren, moslims tegen homo’s of andersom.

  Het is natuurlijk niet mogelijk om algemene "polarisatie-recepten" te geven. Ik zeg : het kan in uitzonderingssituaties. Als emancipatie-actie, of als een actie in de Tweede Kamer, waar de wet zowel beschermt alsook stricte spelregels oplegt, die garanderen dat op uitspraken gereageerd wordt.

  In een interview zegt Bos zoiets onweersproken. In de Tweede Kamer niet.

  Waar het polariseren naar mijn mening nooit en never kan en mag;
  – In interviews waar machtige politici oproepen tot maatschappelijke verharding
  – in opinie-artikelen van mensen met veel inkomen en macht ( zoals Burke-professoren)
  [ ik ben nu een paar uur afwezig…]

 8. Avatar van Martin BroekHelemaal eens zulen we het niet worden. Ik denk dat de praktijk een andere is, maar feitelijk doet dat er minder toe dan de overeenkomsten die er tussen ons zijn.

  Ik heb als fractiemedewerker van de SP een keer een eigen toespraak moeten schrijven (als vingeroefening en scholing) en die ging over oorlog, en de binnen- en buitenlandse slachtoffers daarvan, maar ook over machogedrag over de ruggen van anderen en mijn afkeuring daarvan. Wat mij betreft niet binnen en niet buiten de Kamer polariseren over de ruggen van kwetsbaren in de samenleving. Maar dat is mijn visie vanaf de zijlijn.

  Wat ik zou willen stellen is dat je buiten de Kamer niet nog stoerder doet dan binnen de Kamer. Dat zou al een boel schelen. Al zitten niet alle politici, en zelfs politiekleiders, in de Kamer. Een daarvan zet zijn fracties regelmatig voor een voldongen feit. Je zou denken dat Bos de toon van de Tweede Kamer (en campagnes) bepaalt in overleg en niet vanuit de krant. Het lijkt er echter vaak op alsof Bos de kranten gebruikt om zijn fracties op het ‘juiste’ spoor te zetten. Dat lijkt me een probleem voor de PvdA.

 9. Avatar van An van den burgMaria.

  Polariseren in het parlement? Hahahahahahahahahaha!!!!!!Ons parlement is een poppenkast!!

  De "poppen"worden in Brussel gemaakt.

  Wat ben je toch naief!!!

  Groet, An.

 10. Avatar van Joke MizéeBos brak een lans voor polarisatie en populisme omdat hij beseft dat zijn partij geen duidelijk verhaal heeft. Maar het is nog maar de vraag of dat wel ligt aan een – kennelijk – ’teveel aan nuance’. Eerder lijkt het of de PvdA denkt dat je niet meetelt als je mensen niet de schuld van hun situatie geeft.
  Bos is geen sociaal-democraat van huis uit, dat zie je aan de tenenkrommende redenatie waarbij hij Marx en de emancipatiestrijd met de haren erbij sleept.

  Wat Ellian betreft, je zegt: "Hij keert zich tegen etnische polarisatie of polarisatie “op grond van andere onveranderlijke, onontkoombare kwalificaties”. Zijn eigen onophoudelijke aanvallen op de islam zijn dus niet erg, omdat tenslotte elke islamiet afstand kan doen van zijn geloof." Dat is inderdaad een kenmerkende uitspraak van zowel Ellian als Rutte, om aan te geven dat joden, homo’s e.d. niet te vrezen hebben. Maar het is een onderscheid dat van de zotte is: moet je maar afzien van je keuze omdat tegenstanders je in diskrediet brengen, omdat je zogenaamd minder grond van verweer zou hebben dan andere minderheidsgroepen?

  An, heel soms zou men willen dat Brussel wat meer te vertellen had. Onlangs sprak de voorzitter van de Raad van Europa (een Deen overigens) zijn zorgen uit over de mensenrechtensituatie in Nl.: http://www.gebladerte.nl/60022d01.htm

 11. Avatar van jan boumaDe redegeving voor polarisatie is in de basis niet anders dan een ongenoegen van de één t.o.v. van de ander en "de" maatschappij. Zouden alle mensen gelukkig zijn met hun bestaan is er per definitie geen redegeving voor "de polarisatie". Men redeneert dan verder. Waarom kunnen alle mensen niet gelukkig zijn waardoor er is en zal zijn: geen redegeving voor de polarisatie?

  Dan kom je dus terecht bij de oorzaken van de polarisaties. Enfin… je kunt dit redeneringsproces nog veel verder uitpluizen en verfijnen maar voorlopig vind ik deze aanzet genoeg. Ik graaf sowieso wat dieper dan de simpele "oorzaken" die nu genoemd worden. Denkt u (voorlopig) ook even aan de oude leermeester van @Marie: Bertold Brecht (met een "d" geschreven…., Maria en ja.. jij heet geen Marie maar ’t lijkt veel op Maria… maar die zit al in de hemel.. ; groet! JB)

 12. Avatar van Maria Trepp@Martin, helemaal prima zoals jij het zegt:
  "1. Wat mij betreft niet binnen en niet buiten de Kamer polariseren over de ruggen van kwetsbaren in de samenleving
  2. Wat ik zou willen stellen is dat je buiten de Kamer niet nog stoerder doet dan binnen de Kamer."

  @An: “Ons parlement is een poppenkast” oh en dat mag ook, dat is ten dele de bedoeling.
  “De "poppen"worden in Brussel gemaakt.
  [maria,] Wat ben je toch naief!!!”

  En jij bent cynisch. Dan liever naief.

  @Joke: "Bos brak een lans voor polarisatie en populisme omdat hij beseft dat zijn partij geen duidelijk verhaal heeft. Maar het is nog maar de vraag of dat wel ligt aan een – kennelijk – ’teveel aan nuance’. Eerder lijkt het of de PvdA denkt dat je niet meetelt als je mensen niet de schuld van hun situatie geeft.
  Bos is geen sociaal-democraat van huis uit, dat zie je aan de tenenkrommende redenatie waarbij hij Marx en de emancipatiestrijd met de haren erbij sleept.”
  Erg treffend, erg goed!!!!!! Net als de rest van wat je schrijft!!!!!

  @Jan “Zouden alle mensen gelukkig zijn met hun bestaan is er per definitie geen redegeving voor "de polarisatie”
  Ja, leefden we maar in het paradijs!!
  Dan hadden we geen Maria’s nodig alleen Eva’s.

 13. Avatar van George KnightAls polarisatie anno 2009 in Nederland inhoudt dat iemand met islamkritiek gelijkgesteld wordt aan een Wilders-fan dan ben ik tegen polarisatie. Dit is een gevaarlijke vorm van polarisatie omdat zakelijke kritiek feitelijk onmogelijk wordt gemaakt. Mensen voelen zich gedwongen zich in bochten te wringen en omfloerst en verhuld met hun kritiek te komen.

  Als polarisatie inhoudt dat politiek-maatschappelijke zaken scherp benoemd worden en vervolgens in de politieke arena bediscussieerd worden, dan ben ik voor polarisatie. Maar als in die discussie de deelnemers alleen standpunten uitwisselen en niet samen willen werken, dan wordt de vraag naar het belang van polarisatie secundair. Dan zit er iets essentieel fout.

  Als polarisatie inhoudt dat het gelijkgeschakeld wordt met conflict of competitie dan ben ik tegen polarisatie. Als polarisatie dient om zo snel mogelijk het eigen gelijk te claimen en het algemeen belang te vergeten, dan ben ik tegen polarisatie. Als polarisatie inhoudt dat het hoofdzakelijk politiek aangewend wordt om voorstanders ervan in diskrediet te brengen, dan ben ik voor polarisatie.

  Als polarisatie betekent dat bloggers elkaar beschuldigen en niet de guts op kunnen brengen om hun aantijgingen te expliciteren dan ben ik tegen polarisatie. Dan vraag ik me zelfs af hoe geloofwaardig en oprecht het is dat het onderwerp ‘polarisatie’ in deze vorm op dit blog wordt gebruikt.

 14. Avatar van Maria Trepp@George: "Als polarisatie anno 2009 in Nederland inhoudt dat iemand met islamkritiek gelijkgesteld wordt aan een Wilders-fan dan ben ik tegen polarisatie. "

  Geod zo George.

  Maar ik ben ben VOOR scherpe polemiek tegen specifieke personen,. dat is geen polarisatie. Polarisatie gaat over bevolkingsgroepen.

  Polemiek kan nooit genoeg….

 15. Avatar van George Knight@Maria
  "Polarisatie gaat over bevolkingsgroepen."

  Dat is een reductie van wat polarisatie is. Den Uyl polariseerde in de jaren ’70 (vdve) ook. En na hem Wiegel en Van Thijn. Dat ging over politieke standpunten. Dat is de kern van polarisatie.

  Polemiek speelt op een ander intermenselijk niveau.

 16. Avatar van Maria Trepp@Goed, George, ik heb het inderdaad heel specifiek over bevolkingsgroepen, aansluitend dus aan het gebruik van het woord "polariseren" bij Wouter Bos en bij mijn Burkianen.

  Ik ben tegen polarisatie ( al kan er een uitzondering zijn..) en VOOR polemiek. Ik polemiseer tegen de Burkianen, maar ik polariseer niet omdat zij geen bevolkingsgroep zijn.
  Niet alle proffen en niet alle juristen, ook niet in Leiden, denken en handelen zo als zij…
  Ik houd het specifiek.

  De burgerlijke ethica staat vaak liever het polariseren tegen bevolkingsgroepen toe dan scherpe en specifieke polemiek .

 17. Avatar van Ruud ZweistraDe ultieme vorm van polarisatie is het gevloek en getier in de koran, en van hele hordes dode en levende moslims.

  Daar kunnen noch Wilders, en zeker niet Bos, tegenop.

  En laat iemand daar maar eens een fatsoenlijke inhoudelijke tegenreactie op verzinnen.

 18. Avatar van An van den burgJoke, dank. Ja, ik weet het. Ken je positie van Deense moslims en minderheidsgroepen???

  Deense minister? Bla, bla bla bla bla!!!!! Overal in het Westen hollen de mensenrechten achteruit.

  Het roest de middelmatige burgers aan hun reet`

  An.

 19. Avatar van iris kijktVan vroeger herinner ik me nog dat het anti-communistisch getamboereer van rechts er voor zorgde dat links veel te weinig kritisch stond tegenover het sovjetcommunisme en het maoisme.Er lijkt nu eenzelfde soort probleem te spelen maar dan t.a.v. het levensbeschouwelijke conservatisme , dat gepropageerd en gefinancierd en wel vanuit bv. Saoudie -Arabie, ook een flink deel van het PvdA stemmende deel der migranten heeft aangeraakt. Werd kritiek op het communisme in de nodige studentenkringen als rechts of als niet relevant afgedaan , nu lijkt zich iets soortgelijks af te spelen met de discussie over migranten.Uiteraard zullen er ook verschillen aan te wijzen zijn.

 20. Avatar van An van den burgMaria.

  Het is je goed recht naief te zijn. Je weet waarschijnlijk niet dat de meeste filosofen cynisme, waarvan je mij betitelt en ook dat is je recht, een vorm van intelligentie noemen!

  Als Kant naief was geweest, waren we nu nog onderworpen aan de Klerikalen van de Kerken!!

  Je wilde Foucault leren kennen? Niet doen, je vindt hem vast cynisch! Voor veel mensen is wijsheid cynisme. Cynisme is in Holland met de klompjes (hebben wij een filosofische traditie?) een vies woord.

  Laten we het "netjes" houden, zeggen de haringvreters.Maar ze zijn niet netjes. Dàt is cynisch??

  Gr. An.

 21. Avatar van George Knight@Maria
  I. Je sluit dus de polarisatie tussen politieke groeperingen uit. Dat beschouw je voor dit moment niet als polarisatie. Maar is polarisatie dan niet is beginsel het politieke proces waarbij de publieke opinie verdeeld wordt en zich in tegenpolen extreem positioneert? Bevolkingsgroepen kunnen daarbij worden gebruikt. Maar ze zijn niet de oorzaak voor de polarisatie, maar alleen de illustratie ervan.

  Om de oorzaak van polarisatie te doorgronden lijkt me de vraagstelling over bevolkingsgroepen daarom niet de meest directe en voor de hand liggende. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een en ander samenvallen. Denk aan Hutu’s en Tutsi’s. Maar dat is uitzondering. In de regel ligt er een ander veld van verschillen onder. Want niemand in Nederland is primair en optimaal begaan met bevolkingsgroepen als er allerlei andere fundamentele en essentiele politieke verschillen onder liggen.

  Soms verdekt en door de macht verhuld. Cynisch gesproken kan de macht juist een bevolkingsgroep als geschilpunt naar voren schuiven als afleiding om de eigen machtspositie te verhullen. Dat onderscheid moet gezien worden. Het leidt soms tot tegengestelde conclusies waarbij links door rechts gebruikt wordt. En omgekeerd. Ook daarom heb ik problemen met je zwart-wit denken.

  II. Toegegeven, het focussen op bevolkingsgroepen is wereldwijd in de mode en accentueert -illustreert- maatschappelijke breeklijnen. In zoverre is het een interessant politiek-sociologisch verschijnsel. Indirect problematiseert het ook de kloof tussen het gemeenschapsdenken van religieus geinspireerde christendemocraten en politiek gecastreerde sociaaldemocraten tegenover het individualisme van vrijzinnig-liberalen.

  Eerstgenoemden annexeren andere bevolkingsgroepen in de eigen groep en sluiten zich daarna als een oester af. Gevolg is dat de sociale mobiliteit van allen bovenmatig gefixeerd wordt. Als reactie spreekt de pop van beide buiksprekers na verloop van tijd de taal van his master’s voice.

  Gevolg is dat er meer dan demografisch nodig is langs lijnen van bevolkingsgroepen wordt gedacht. Die onderling weer sterk verschillen omdat ze zelf insluiten of ingesloten zijn. Daarom is het op zijn minst onzuiver om over ‘bevolkingsgroepen’ te praten zonder ze verder te specificeren en te onderscheiden. De ene jaagt op de ander.

  III. Maar goed, ik ga mee in je specifieke opvatting en je reductie. Op welk criterium onderscheid je dan bevolkingsgroepen? Op etniciteit, geloof, sociale stratificatie, taal, psychologische subgroepsvorming of wat dan ook?

  IV. Een interessante vorm van polarisatie in de recente geschiedenis vond plaats in de Nederlandse katholieke kerk. Na het Tweede Vaticaans Concilie raakten de Nederlandse katholieken verdeeld over twee ‘polen’, een vernieuwingsgezinde en een traditioneel-kerkelijke. Links tegenover rechts, Zij bereikte rond het pausbezoek van 1985 een hoogtepunt. Twee groepen stonden rechtstreeks en onverzoenlijk tegenover elkaar.

  Door dialoog is er nu 25 jaar later een jongere generatie die aan de verdeeldheid voorbijgaat. Tevens speelt mee dat het intrinsieke belang van religie en katholicisme in de afgelopen jaren afgenomen is. Deze vorm van polarisatie is vanzelf naar de zijlijn verschoven en daardoor maatschappelijk minder beladen en belangrijk geworden. Niemand die het buiten de Nederlandse katholieken zelf nu nog veel interesseert.

  V. Zo zal het naar verwachting ook met bevolkingsgroepen gaan die je nu in je deepfocus neemt. Met hun historische achtergrond en actueel-politieke voorgrond tegelijk. Ze bestaan nu omdat ze de pech of het geluk hebben om een politiek verschil van anderen te mogen illustreren.

  Over 25 jaar zijn het alleen de betrokkenen -en de historici- zelf nog die weten wat ooit het geschil uitmaakte. Die daar ook achteraf nog een fundamenteel belang aan hechten. De politieke karavaan is als alleseter dan al lang verder getrokken op zoek naar nieuwe onderwerpen en nieuwe breeklijnen. Als er geen politiek verschil meer is dat het verschil maakt en een kloof tussen bevolkingsgroepen openhoudt, dan smoort het verschil uiteindelijk in dialoog. Uit zelfbehoud voor allen.

 22. Avatar van jbourbon@Ruud Zweistra:

  "De ultieme vorm van polarisatie is het gevloek en getier in de koran…."

  Nooit echt de koran gelezen zeker? Alleen maar van horen zeggen?
  Onlangs nog wel eens door de bijbel gebladerd?

 23. Avatar van Ruud Zweistra@jbourbon 19-06-2009 22:51
  Nee. En ook al niet de bijbel. Dat krijg je nou, hè, met die gedegenereerde atheisten.

  Gelukkig hebben miljarden dat wel gedaan, en maken ze elkaar in grote getale vanwege die heilige boeken van kant.

  Opgeruimd staat netjes, denkt moeder Natuur dan. Er zijn er toch al veel te veel.

 24. Avatar van Maria TreppIris:
  "Van vroeger herinner ik me nog dat het anti-communistisch getamboereer van rechts er voor zorgde dat links veel te weinig kritisch stond tegenover het sovjetcommunisme en het maoisme."

  Zeer met eens.

  "Er lijkt nu eenzelfde soort probleem te spelen maar dan t.a.v. het levensbeschouwelijke conservatisme , dat gepropageerd en gefinancierd en wel vanuit bv. Saoudie -Arabie, ook een flink deel van het PvdA stemmende deel der migranten heeft aangeraakt.""
  welwelwel zal het zoooo erg zijn?? in ieder geval hebben Ian Buruma en A.Margalit aangetoond dat er veel merkwaardige overeenkomsten zijn tussen conservatieven in het Midden-Ooosten en neocons in Europa; zie hun boek "ocidentalisme"… heb ik ook eerder over geblogged, te vinden via een zoekopdracht "Ian Buruma".

  @An, ik ben een grote fan van Peter Sloterdijk, die en verschil maakt tussen cynisme en kynisme, zie mijn veel gelezen Peter-Sloterdijk blog ( onder kader "Filosofie")

  @George jouw complex betoog neem ik me morgen voor, nu ben ik te suf.

  @Ruud Zweistra, ah, is Mihai weg, en je hebt niemand om met te ruzieen?? IK heb geen zin….wacht op je vecht-maatje! Jullie zijn me toch een stel….

  Ik houd van Vogelaar, inhoudelijk ( qua management en bestuur heeft zij het niet goed gedaan..)
  Overeenkomst tussen Hitler en Wilders: ik zie bepaalde overlappingen, maar vooralsnog zijn de verschillen veel en veel groter dan de overeenkomsten.

 25. Avatar van Ruud ZweistraAch, Maria, ik zie ook bepaalde overlappingen tussen jouw en frau Goebbels, maar er zijn ook grote verschillen…

 26. Avatar van Maria TreppRight, Zweistra, ik ga ook zonder meer mee in het argument dat er bepaalde overlappingen zijn tussen mij en Hitler: mens, Duitsers, en ehem wat nog? vegetarier ben ik niet.
  en was de man eigenlijk Duitser, hij was toch verdorrie Oostenrijker.

 27. Avatar van PHM van de KletersteegAls er mensen zijn die denken dat socialisten en communisten van weleer "rechts" waren……..

  maar allez; de maatschappij is alland gespleten; daar hoeft geen politicus zich zorgen over te maken.
  40% van de maatschappij is eruit geggooid: dat heet armoe.

  Maar dat is het leuke van getallen: als die 40% georganiseerd raken trappen ze de rest eruit; en die mogelijkheid heet Wilders.Waarom dacht je dat die nonvaleurs van pvda en cda bang zijn?
  ———————–
  Polariseren denemarken: alls er zo’n 600.000 turken bij komen aldaar, hebben ze de grootste politieke partij en hebben de denen niks meer te vertellen.
  Wat zou er dan gebeuren?
  Rarararara………………

 28. Avatar van Marius van ArtaaaPolariseren of kanaliseren, maakt op zich niks uit als we maar geen genoegen nemen met ontevredenheid.

  Paratrooper

  Bij echt wild plassen
  verlos je je van de oneindige
  ander in een vloeibare totaliteitsfiguur

  doemt een fictief wezen op tegenover zijn natuur.
  Het vrijheidsbeeld van onguur urinezuur
  dat als een moloch verschijnt op de buitenmuur
  zet in zijn schaduw vast wat onbeperkt en onbelemmerd aangevangen was.

  In een nachtspiegel ziet al ons handelen er echt uit zoals het is.
  Barbaars. Simpeler kan ik niet zeggen wat ons scheelt.
  Door alles als een geheel te zien totaliseren we een wereldbeeld
  dat de vrijheid voor eeuwig beperkt, belemmerd voor wie achter dat net vist.

  Voor alle angsthazen en hachjesmensen die bang zijn voor de nieuwe schutterij op de Nachtwacht van de huidige opinieleiders is er een verzekering voor het eigen bestaan:

  Bestaansverzekering

  Ik verzeker je een bestaan
  hoe beschadigd ook je schepen
  als ze eenmaal op papier
  hun koers hebben begrepen

  kunnen ze groot en klein zich
  weer door de golven slaan
  briesend van verlangen
  de tijd zelf te verslaan.

  Als je plaats in deze wereld verkiesbaar
  is, zouden we met zijn allen dat eens
  moeten vieren, dat de mens het nooit
  van de ander verliest, hoe sterk, hoe gemeen

 29. Avatar van An van den burgMaria. Er komen propagandabijdragen uit Saudie Arabië ja. En voor westerse propaganda (volkeren opzetten tegen elkaar) uit de VS van Soros, de multimiljonair die over de gehele wereld de imperialistische jatpolitiek promoot onder het mom van???????? Natuurlijk: "vrijheid en democratie".
  Ken je Soros? De snobistische Mabel huppeldepup heeft voor hem gewerkt?

  Het is zodoende 1 – 1.

  Gr. An.

 30. Avatar van Maria Trepp@George “Je sluit dus de polarisatie tussen politieke groeperingen uit. Dat beschouw je voor dit moment niet als polarisatie.”
  Natuurlijk wel. Als het echte groeperingen zijn. In mijn Burke –kritiek richt ik me op individuen die ik specifiek bekritiseer en aanhaal. Ik heb nooit van mijn leven gezegd dat deze mensen alleen maar onzin vertellen.
  Overigens zou ik dat ook nooit over Wilders zeggen. Het interessante is altijd het Assepoesterwerk, het goede van het minder goede te onderscheiden, een uiteindelijk natuurlijk onmogelijke opgave.
  Assepoesterwerk is het tegendeel van polariseren, en is mijn doel en doen.
  Inzover ik kortstondig polemisch scherp en potentieel polarisend ben, probeer ik dit altijd te kombineren met een verzoenlijke reactie. Ik probeer altijd in contact en dialoog met mijn tegenstanders te zijn of te komen. ( Heb bijvoorbeeld een debat gevoerd met Paul Cliteur). Anders dan de Burkianen die hun tegenstanders de menselijke waardigheid ontzeggen ( Ellian over Cohen ) of slecht schrijven over collega’s zonder het contact ooit te zoeken ( Cliteur en Ellian over Abu Zayd) zoek ik de (scherpe) dialoog met mijn tegenstanders.

  @Marinus schitterend je reacties, je gedichten. Ik ben heel erg benieuwd naar je werk….

  Mensen, ik ga hier niet meer reageren, omdat ik bezig ben met een nieuwe blog over de fianciering van Wilders en de Burke Stichting.
  @An: Apropos fianciering uit andere landen.

  Wie verder wil praten over polarisatie etc. kan dit ook op het nieuwe blog doen ( verschijnt ongevver over een uur).

 31. Avatar van Ruud ZweistraRuud Zweistra 19-06-2009 19:09
  De ultieme vorm van polarisatie is het gevloek en getier in de koran, en van hele hordes dode en levende moslims.

  Daar kunnen noch Wilders, en zeker niet Bos, tegenop.

  En laat iemand daar maar eens een fatsoenlijke inhoudelijke tegenreactie op verzinnen.

  Vervolg:
  Geen weerwoord op gekregen. Dat is dus hierbij vastgesteld.

 32. Avatar van Maria TreppJa, George, jij en ik zullen het nooit eens worden.

  Ruud Zweistra nog over Wilders en Hitler. …

  Politicus wil miljoenen aanhangers deporteren van een religie waar hij zelf een haatfilm over maakte….

 33. Avatar van George KnightWacht

  Het slot ligt besloten tussen loofbomen.
  Rondom dit bos stromen sloten
  die sluiten
  het land in.
  Een gracht houdt de vijand buiten
  de muren.
  Een wacht staat alleen te dromen-

  Maar ook de vorst kan de natuur niet stuiten.
  Dan bevriest ’s winters het water
  en komen
  over het ijs de spooklegers
  aangenomen
  dat de barre tocht goor vergeet
  te muiten.

  Dik gekleed zucht onder de grijze lucht
  elke schim.
  Men wacht zwijgend op een teken
  het slot te bestormen.
  Dan stijgt ’t gerucht.

  De sneeuwstorm breekt los
  en ’t ijs is bezweken-
  De schimmen lossen op in kille tucht
  in de gracht.
  Een wacht heeft stil toegekeken.

 34. Avatar van Ger Blog@Maria
  Je slaat de plank mis. De woorden van Wouter Bos gaan niet over polarisatie. Ze zijn bedoeld als excuus nr. 364 dat hij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het grote stemmenverlies bij de afgelopen verkiezingen voor het Europees parlement.

  Of het excuus over polarisatie terecht is: nee, natuurlijk niet. Maar dat doet bij hem niet ter zake. Hoofdzaak voor Bos is te blijven melden: het zetelverlies is niet (alleen) mijn schuld.

  En alweer kom je met een lading citaten van anderen. Mag best een keer, maar je houdt nooit op. Word origineel en bedenk zelf eens wat.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.