Wetenschap Kunst Politiek

De waarheid van Wilders: nieuw-realisme

49 comments

Baukje Prins geeft in haar uitstekend boek “Voorbij de onschuld” (2004) een belangrijk overzicht over de denkrichting die zij “nieuw-realisme”noemt, een term die Wilders later graag voor zichzelf en zijn politiek gebruikte.


Het nieuw-realisme beweert de werkelijkheid in al haar lelijkheid te kunnen weergeven. Nieuw-realisme is volgens Prins de naam van

“een stijl van spreken en schrijven, die zich van andere onderscheidt door het gebruik van bepaalde retorische en stilistische middelen. De retoriek van het realisme appelleert aan bepaalde verlangens: aan ons verlangen naar waarheid, objectiviteit en onpartijdigheid, met andere woorden, aan ons verlangen naar morele en politieke onschuld.
Zelfverklaarde realisten stellen hun tegenstanders dan ook vaak voor als naïeve idealisten. Terwijl [nieuw] –realisten de waarheid voorop stellen, zouden idealisten feitelijke uitspraken beoordelen op hun wenselijkheid. De waarheid zou het bij hen uiteindelijk verliezen van het goede. [Nieuw]-realisten bedienen zich dan ook graag van de retorische gemeenplaats van het taboe- dor hun tegenstanders angstvallig in stand gehouden, door henzelf moedig doorbroken.
Zij reserveren daarmee voor zichzelf het vermogen tot rationeel en onbevooroor­deeld redeneren, terwijl hun tegenstanders in magisch denken verval­len. Idealisten zouden geloven in de kracht van ritueel taalgebruik, waarbij niet de inhoud, maar de vorm van taaluitingen cruciaal is. Idealisten, zo lijken realisten soms te suggereren, schrijven aan taal een magische kracht toe; ze doen alsof met taal werkelijkheden in het leven kunnen worden geroepen en werkelijkheden kunnen worden bezworen. Volgens idealisten zou iets niet bestaan zolang je er maar niet over praat. Vandaar hun oproep tot omzichtig taalgebruik. Rea­listen daarentegen beschouwen taal als een neutraal instrument, een middel om over de werkelijkheid te spreken, om problemen bespreek­baar te maken opdat je ze kunt beheersen en oplossen.  “( p. 18 f)

Baukje Prins neemt het op voor dit zogenoemde “magische denken” over taal:
“Dit boek neemt het op voor dat zogenaamde magische denken. Ik noem het alleen geen idealisme, maar constructivisme. En ik laat zien dat het niet de magie, maar de macht van woorden is waarvoor critici van het realisme beducht zijn. Immers, sociale verhoudingen wor­den mede bepaald door de manier waarop wij over die verhoudingen spreken, waarop wij ze interpreteren en betekenis geven. Elk spreken over de sociale werkelijkheid maakt tegelijkertijd ook deel uit van die werkelijkheid. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat alles slechts een kwestie van interpretatie is – dat onze wereld simpelweg verandert als we er maar anders tegen aan kijken. Dan zouden we vervallen in een vorm van filosofisch idealisme, waarin er geen verschil is tussen onze ideeën over de wereld en hoe de wereld werkelijk is. “ (p. 19)

Spreken is volgens Baukje Prins en vele postmoderne “constructivisten” een vorm van taalhandeling : het brengt zogenaamde per­formatieve effecten teweeg, het verandert en structureert de werkelijkheid en de waarneming.

“Het mag lijken of in deze debatten de liefde voor de waarheid tegenover moralisme of politieke stellingname staat. Maar vanuit constructivistisch perspectief zijn in elk vertoog het epistemische en het politieke niveau, feitelijke uitspraken en waardeoordelen, onlos­makelijk met elkaar verbonden. Ook datgene wat wij accepteren als kennis, dat wil zeggen als uitspraken die zeker en onbetwijfelbaar waar zijn, heeft onontkoombaar een morele en politieke dimensie. Metname wanneer die kennis of wetenschap betrekking heeft op de multiculturele samenleving blijkt hoe omstreden uitspraken kunnen zijn die op het eerste gezicht toch louter de feiten op een rijtje lijken te zetten. Een van de redenen hiervoor is dat vertogen deel uitmaken van de sociale werkelijkheid waarover ze spreken. Vertogen over de multiculturele samenleving komen enerzijds voort uit die samenle­ving, terwijl ze anderzijds die samenleving ook weer vorm geven. “ ( p. 21, link toegevoegd van mij, M.T)
————————————-
Zo ver Baukje Prins (die het toen nog neit over Widlers had, al klopt dit precies op Wilders).

En nu ik:

Wat Bolkestein en zijn navolgers van de Burke Stiching en Wilders niet willen onderkennen, dat is dat zij niet [alleen maar] een bestaand ressentiment onderkennen, maar dat zij dit ressentiment ook aanwakkeren.

Speken over angstgevoelens, dat moet en dat mag, maar dat is niet hetzelfde als realistisch “de waarheid” ”objectief” weergeven; het is een uitdrukking van subjectieve gevoelens. Gevoelens mogen worden geuit in het openbaar debat, maar zij zijn geen objectieve weergave van de werkelijkheid.

Vertalen Duits Vertaalbureau Duits

.

Tags: ,

49 Responses to “De waarheid van Wilders: nieuw-realisme”

 1. R.Kruzdlo schreef:

  Avatar van R.Kruzdlo
  Ik noem dat Negatief Realisme. Het is realiteit endoch negatief.

  Subjectief is politiek. Als er echt verstand bijkomt is het allang geen realiteit meer maar meer een PUNT om iets met elkaar af-te-spreken.

  Groet

 2. Vicentvincent schreef:

  Avatar van Vicentvincent
  Ik herinner me Kuifje in Rusland, waar hij als reporter een fabriek ook van binnen te zien kreeg en de andere fabrieken die hij bezocht alleen van buiten mocht zien. Achter het sociaal realistisch decor stonden arbeiders met zware hamers op grote blikken en vaten te slaan om een geluid te produceren dat de illusie gaf dat er socialistisch hard gewerkt werd aan een stralende toekomst van een reëel existerend theater.

 3. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @Robert, subjectief is politiek, ja, en zo hoort het. natuurlijk zijn er ook objectieve gegevens, het makkelijkst statistisch te definieren: het aantal moslims, het aantal parktizerende moslims enz.
  Maar gegevens moeten uiteindelijk geinterepreteerd worden. Darbij zijn het mensen, die interpreteren, en huin subjectieve bias moeten ze dan ook erkennen.
  @Vicentvincent: komplexe bijdrage. Zeker, subjectieve waarneming kan verkeerd zijn en is vaak verkeerd. Alleen wordt de zaak niet niet beter als men roept dat het allemaal objektiv is…

 4. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Tsjonge, alweer over de waarheid…

  Ik besef dat die zeer bedreigend is voor de habituele leugenaars die dit weblog bevolken.

  Dus daarom maar een propaganda- en leugencampagne gestart tegen de waarheid zelf.

  Ik had niet gedacht dat het nog zo ver zou komen…

 5. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Maria, wat je zegt in je voorlaatste alinea Wat Bolkestein en zijn navolgers van de Burke Stiching en Wilders niet willen onderkennen, dat is dat zij niet [alleen maar] een bestaand ressentiment onderkennen, maar dat zij dit ressentiment ook aanwakkeren. is dat een standpunt van Baukje Prins? Of van jezelf?

  Ik vraag het omdat het boek van Prins dateert uit 2004. Het grootste deel van dat jaar was Wilders een onopvallend lid van de VVD-fractie en ook daarna was-ie nog niet zo bekend als nu. Slechts wat gesputter over Turkije. Fortuyn en zijn erfgoed was toen de focus van debat. Ik meen dat je Prins tekort doet, eenzijdig weergeeft en reduceert naar je eigen politieke voorkeur. Dat vind ik intellectuele moord, een academicus onwaardig.

  Prins is flexibel en liberaal en zoekt een tussenweg. Ze ageert tegen alle vastgeroeste wereldbeelden. Dus zowel tegen het mono-culturele nationalisme dat slechts een identiteit accepteert als tegen het multiculturalisme dat suggereert dat verschillende culturen en identiteiten spontaan een nieuwe harmonieuze eenheid kunnen vormen. Met Prins ben ik het eens dat beide wereldbeelden uitgaan van verkeerde aannames en ons politiek weinig ruimte laten voor tussenvormen, dwarsverbanden en veelvormigheid. In het verleden heeft het multiculturalisme ons op het verkeerde been gezet. Nu dreigt hetzelfde met het mono-culturalisme.

  Het is goed om daartegen te waarschuwen, zoals je doet, maar voor de volledigheid kan het in mijn ogen toch echt niet dat je niet zegt dat Prins ook wees op de nadelen van het multiculturalisme. Want pas dat brengt ons tot een synthese na de these -multiculturalisme- en antithese -mono-culturalisme- van de recente geschiedenis. Nu lijkt het alsof je terugspringt in het verleden, terwijl Prins vooruit wil.

  Het nieuw-realisme ziet Prins bij iedereen die namens anderen op een gelijkhebberige manier spreekt. Waarschijnlijk verdien jij ook een plaatsje in haar boek als voorbeeld hoe het werkt als iemand de eigen gedachten op een onderwerp projecteert.

 6. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  =====Speken over angstgevoelens, dat moet en dat mag, maar dat is niet hetzelfde als realistisch “de waarheid” ”objectief” weergeven; het is een uitdrukking van subjectieve gevoelens. Gevoelens mogen worden geuit in het openbaar debat, maar zij zijn geen objectieve weergave van de werkelijkheid.=====

  Maria, zeg jij dit nu of Baukje?

  An.

 7. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  An, George, belangrijke vraag.
  Het is mijn text, en staat dus ook bnuiten de aanhalingstekens. Maar ik markeer het nog beter zoday het duidelijk is.

  Het grappige is dat Baukje Prins alles heeft beschreven ZONDER Wilders, zij heeft de analyse hoofdzakelijk op Bolkestein gebaseerd.
  Nou ik heb al honder keer uitgelegd wat de directe relatie Bolkestein-Wilders is,. wie het uitvoerig wil lezen doet dat maar in mijn Burke-documentatie.
  In ieder geval klopt alles wat zij schrijft ook op Wilders, zelf het woord "Nieuw-realisme" gebruikt Wilders voor zich en zijn stijl.

  "Het nieuw-realisme ziet Prins bij iedereen die namens anderen op een gelijkhebberige manier spreekt"

  nee, dat is definitief NIET zo. Dan ken je haar boek niet.

 8. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  Maria ik ga het boek lezen, want ik ken het nog niet inhoudelijk!

  Groet, An

 9. rikus schreef:

  Avatar van rikus
  Ik denk zeker dat er door Wilders een besef voor nieuw-realisme ontstaat.
  Vooral als er straks vrijspraak zal zijn dan zal dit binnen bepaald groepen een schokeffect teweeg brengen.
  Vooral in de moslim wereld. Op dit moment worden op alle islamitische forums per dag tientallen topics geopend over het fenomeen Wilders.
  Maar je ziet ook hier op het VKlog dat Wilders overheerst.

 10. janplezier schreef:

  Avatar van janplezier
  Maria Trepp bedient zich graag van wollig taalgebruik, om daarmee haar pseudo intellectuele niveau te benadrukken zo schat ik in.
  Daarom begrijp tot op zekere hoogte nu ook wat destijds Pol Pot ertoe bracht de academische elite onschadelijk te maken.
  Om het één en ander duidelijk te maken heb ik uit dit artikel een aantal woorden zo goed als mogelijk was te vertalen in normaal woordgebruik.
  Het zal duidelijk zijn, dat ik hiervoor het Van Dale Woordenboek heb gebruikt.

  Retorisch: vraagzin waarop men geen antwoord verwacht
  Stilistiek: kunst der schriftelijke voordracht of wetenschappelijke analyse van de stijl
  Realisme: levensleer of levenspraktijk die zich richt op de waarneembare werkelijkheid
  Retoriek: het tentoonspreiden van kunstige vormen zonder veel inhoud
  Constructivisme: (stijl)richting in de bouwkunst en de beeldende kunst die met geometrische figuren en primaire kleuren werkt.
  Filosofisch: behorend tot, betrekking hebbend op de wijsbegeerte, uit het oogpunt daarvan.
  Idealisme: stelsel van kennistheoretische opvattingen volgens welke alleen de ideeën of grondbegrippen de ware werkelijkheid zijn.
  Postmodern: cultuurstroming die de humanistische visie op een autonoom subject verwerpt
  Taalhandeling: daad die taal is, taal als daad, als middel om een betekenisvolle uiting te produceren.
  Performatief: zich voltrekkend tegelijk met de door de taaluiting uitgedrukte handeling
  Moralisme: het beoordelen van elk gebeuren en alle motieven uit het oogpunt van goed en kwaad, levensbeschouwing die opgaat in moraal.
  Perspectief: wijze waarop zichtbare voorwerpen zich van een bepaald punt uit aan het oog vertonen.
  Dimensie: verzameling van additieve grootheden
  Multicultureel: uit (elementen van) verschillende culturen samengesteld
  Ressentiment: gevoel van vijandigheid wegens aangedaan of vermeend onrecht.

 11. Ely schreef:

  Avatar van Ely
  Het wollige taalgebruik Is van Baukje, zover ik begrepen heb Mijnheer Plezier
  Wat ook voor mij iets te academisch is
  Het commentaar van Maria daarentegen is geen woord Frans bij en zelfs door mij te begrijpen
  Dus voor jou zou die mogelijkheid er misschien ook wel in moeten zitten

  Dank Maria

 12. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  ====== Het commentaar van Maria daarentegen is geen woord Frans bij en zelfs door mij te begrijpen
  Dus voor jou zou die mogelijkheid er misschien ook wel in moeten zitten=====

  Ja Ely, wel voor jou, maar niet voor waterhoofden!

  An.

 13. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Maria
  Bedankt voor je antwoord, maar jammer dat je niet antwoordt op de kern van mijn kritiek. Ik ken hier onderhand dat verschijnsel -kent u dat verschijnsel, lieve heren en dames?- en het verbaast me al niet meer. Het is je charme, zoals de eenogige bandiet ook zo charmant kan knipogen.

  Ik vind toch dat je Prins onrecht doet en onterecht in een hoek plaats. Ze lijkt me groter en breder dan dat. Academisch vind ik dat onzuiver en ik begrijp niet dat je je leent tot dat toeeigenen. Straks heeft volgens jou Elvis ook nog een appeltje te schillen met Wilders. Want Eisenhower=Nixon=Reagan=Thatcher=Bolkestein=Wilders. QED, volgens de methode Trepp. We hebben trouwens eerder een discussie over Prins gehad, volgens dezelfde lijnen.

  Tempus fugit. De jaren maken ons oud, Maria. Groeten aan hond Nico. Die staat hier echt buiten. Betere naam dan Prins. Voor een hond dan.

 14. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  janplezier 21-01-2010 21:39
  Maria Trepp bedient zich graag van wollig taalgebruik, om daarmee haar pseudo intellectuele niveau te benadrukken zo schat ik in.
  Daarom begrijp tot op zekere hoogte nu ook wat destijds Pol Pot ertoe bracht de academische elite onschadelijk te maken.

  Reactie:
  Verrek! Dat liep ik ook al een tijdje te denken….

  Plus dan ook nog dit: als je op die Haagse bluf gewoon een flinke straal water loslaat, in plaats van Pol Pot, dan houd je een niks meer over dan een klein hoopje smerigheid waar hier en daar een verwrongen bot uitsteekt.

  Ook een soort Pol Pot, dus.

  Dan hou je iets over als: "Wat haat ik die Wilders en al die andere burgermannetjes, en ik zou ze het liefst in een concentratiekamp stoppen en kapotmaken"

  Dat is wat die fijne lui als Maria, Marius, Ina en VanKan denken als ze zulke nette woorden opschrijven.

 15. janplezier schreef:

  Avatar van janplezier
  Maria Trepp kijkt neer op mensen die niet haar academische niveau halen, en vind tevens dat die mensen met één keer in de 4 jaar mogen stemmen op een door de academische politiek correcte elite bepaalde keuze zich verder moeten onthouden van het uiten van een eigen mening, tenzij deze in overeenstemming is met de door de academische elite bepaalde politieke correctheid.

  Volgens de normen die Maria Trepp hanteert, past Geert Wilders niet in het keuzepakket van deze elite.

 16. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Zo ongeveer, dus.

 17. Marius van Artaaa schreef:

  Avatar van Marius van Artaaa
  maria, prima blog. Aan Baukjes analyse wil ik wel toevoegen dat magisch denken zit in alle communicatie, waarin gegeneraliseerd wordt, aanwezig is. In die zin is haar analyse niet volledig. Het realisme en het idealisme of constructivisme generaliseren beiden impliciet en expliciet om uitspraken te doen over de gehele samenleving, culturen, groepen, gedragingen en gemeenschappen. Het vermijden van stereotyperingen of sociale categorialisatie is lastig als je niet binnen een wetenschappelijk kader uitspraken toetsbaar maakt. Discussies over maatschappelijke vraagstukken hebben we altijd gevoerd met de wetenschap als aambeeld. Dat vinden veel deelnemers vaak niet prettig, omdat het vergt dat ze zich moeten verdiepen in de wetenschappelijke termen, analyses en theorievorming. Tezeer wordt de meningsvorming uit hartstocht bedreven om zich te kunnen beheersen. Men wil de emotie kwijt en het gevoel bevestigd hebben dat ze gelijk hebben.

 18. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Ely, Marius, dank.
  Degene die Baukje te academisch vinden: dit blog sorteert onder de groepen wetenschap en filosofie. Lees andere blogs, bijvoorbeeld onder “actualiteit” voor makkelijkere kost.

  @George: Ik ben geen simplistisch multiculti. Ik ben kritisch tegen de islam. Het is waar dat ik daar niet veel over blog, omdat ik de noodzaak veel meer zie van een contra-toon tegen de Wildersen.
  Mijn eigen standpunt is heel duidelijk constructivistisch. Nooit scherm ik met de absolute waarheid, of “objectiviteit” van mijn zaak. altijd schrijf ik vanuit een existentialistisch standpunt, dat ik in veel blogs ook nauwkeurig heb omschreven. Een constructivist kan met zeer veel overtuiging en emotie spreken, dat is geen aanspraak op de objectieve, maar op de persoonlijke waarheid!
  Het enige is dat ik soms feiten aanreik, die ik altijd en zonder uitzondering met referenties onderbouw. Wie deze kan weerleggen mag dat doen. Overigens herhaal ik dat Wilders zich terecht op Afshin Ellian steunt: dat ( de lijn Ellian Wilders) is bijvoorbeeld een “waarheid”die ook ik als feit beschouw!
  Baukje Prins is uiterst kritisch tegen een paar van jouw (Georges) lievelingen. Zij is minstens zo azijnzuur als ik wat Bolkestein en zijn erfdeel betreft.
  Hier nog een paar duidelijkere citaten van Prins:
  Baukje Prins:
  ”Ondanks de storm van verontwaardiging die in 1991 opstak na Frits Bolkesteins kritiek op het toenmalige minderhedenbeleid, won zijn manier van spreken in de loop van de jaren negentig aanzienlijk aan respectabiliteit. Anno 2004 heeft Bolkesteins pleidooi voor het doorbreken van taboes, voor het behoud van westerse waarden en voor de noodzaak van harde maatregelen (‘wie niet horen wil, moet maar voelen’), defini¬tief gewonnen. “ (Voorbij de onschuld, p.13)

  De wortels van het Nieuw-realisme in Nederland ziet Baukje Prins net als ik bij Frits Bolkestein en in zijn Volkskrant-artikel uit 1991:

  “In september 1991 werpt Frits Bolkestein zich op als de initiator van het nationale minderhedendebat. De kop boven zijn artikel in de Volkskrant zet stevig in: ‘Integratie van minderheden moet met lef worden aangepakt: De Europese beschaving, zo houdt Bolkestein zijn lezers voor, wordt geschraagd door de waarden van rationalisme, humanisme en christendom. Uit deze waarden vloeien een aantal politieke principes voort, zoals de scheiding van kerk en staat, vrijheid van meningsuiting en verdraagzaamheid. Deze waarden zijn universeel geldig. In de ogen van een liberaal staat een beschaving die deze waarden in ere houdt dan ook hoger dan een beschaving die dat niet doet.
  Bolkestein stelt vervolgens vast dat in ‘de wereld van de islam’ deze universele waarden regelmatig worden veronachtzaamd. Hij herinnert aan de Rushdie-affaire, discriminatie van homoseksuelen in Saoedi-Arabië en gedwongen huwelijken. Misschien zijn dit excessen, zo stelt hij, doch ‘feit blijft dat de wereld van de islam een gespannen verhouding heeft met zijn omgeving: De recente stroom immigranten uit moslimlanden stelt Europa voor de vraag: ‘Hoe moeten de islamitische minderheid en de niet-islamitische meerderheid zich tot elkaar verhouden?’ Bolkestein geeft een onomwonden antwoord, want ‘één zaak staat als een paal boven water’: marchanderen met liberale principes is uitgesloten. Dus hebben we geen andere keus dan de verworvenheden van onze eigen cultuur te verdedigen. “ ( p 25)

  Kenmerkend voor het nieuw-realistisch betoog is volgens Prins de houding van taboe-doorbreken:

  “ […] met zijn realistische kijk op de Nederlandse samenleving doet Bolkestein zich ook kennen als een man die taboes doorbreekt, die eisen durft te stellen en voor wie eerlijkheid boven alles gaat. En degenen die hem bijvallen, stemmen niet alleen in met zijn verdediging van westerse waarden, ze zijn ook onder de indruk van deze manifestatie van burgerzin. Zo wordt de Luzern-lezing geprezen als ‘moedig’, ‘waar: ‘volwassen’ en ‘beschaafd’, en als een voorbeeld van ‘ronde taal’ tegenover het ‘doodknuffelen: ‘in de watten leggen’ en ‘op eieren lopen’ van een te lankmoedige overheid en van ‘halfzachte’ minderhedenorganisaties die deze ‘zieligheidscultuur’ versterken.” ( p27)
  “Met hun pleidooi voor het doorbreken van het taboe op negatieve opmerkingen over minderheden werpen de nieuw-realisten zich op als woordvoerders van de ‘gewone’ mensen. Zo stelt Bolkestein dat er ‘onder de oppervlakte een heel nationaal debat op informele [wijze] aan de gang was, dat niet in het openbaar werd gevoerd." In hetzelfde televisieprogramma merkt hij op dat ‘veel mensen het hebben over minderheden, maar weinig mensen over de autochtone minderheden in arme wijken in de grote steden, die leven in een allochtone meerderheid: Regelmatig verwijst Bolkestein ook naar zijn positie als parlementariër: ‘een volksvertegenwoordiger die voorbij loopt aan wat er leeft bij het volk is geen knip voor de neus waard’" en ‘Kiezers vinden dat de politiek onvoldoende kennis neemt van hun problemen. Het vraagstuk van minderheden is een probleem dat voortdurend over de tong gaat in kroeg en kerk. Als dat niet genoeg wordt weerspiegeld in Den Haag dan zeggen de kiezers: waarom zou ik nog sternrnent’" ( p 28)

 19. Frans Gerard schreef:

  Avatar van Frans Gerard
  "Spreken is volgens Baukje Prins en vele postmoderne “constructivisten” een vorm van taalhandeling : het brengt zogenaamde per­formatieve effecten teweeg, het verandert en structureert de werkelijkheid en de waarneming". Aldus een citaat uit het leadstukje.

  Ik probeer serieus deze redenering te doorgronden door naast/tegenover deze uitspraak de zog. "geboren brillendrager" van de filosoof Immanuel Kant te stellen.

  Kant benadrukt dat het essentieel niet mogelijk is de werkelijkheid in zijn volheid te kennen. Althans niet voor de "homo sapiens" zoals deze tot in onze dagen geevolueerd is.
  En voeg ikzelf hieraan toe: "ook niet na de na-oorlogse emancipatie en -educatiegolven in de 2e helft van de vorige eeuw".

  Iedereen die dus zegt de objectieve werkelijkheid te kennen, spreekt de facto onwaarheid. In het meest gunstige geval doordat hij/zij zich onbewust is van zijn/haar "gekleurde bril".

  Vlg. mij is "constructivisme" een actieve vorm van dat "brillendragersschap". Niet alleen wordt de werkelijkheid ALTIJD subjectivistisch beleefd, maar het spreken erover verandert op zich weer de beleving van die werkelijkeid.

  Uit de natuurwtenschappen is bekend (o.a. de "verklaring" van Kopenhagen van Niels Bohr, als ik het wel heb) hoezeer proeven met de allerkleinste deeltjes (materie en energie) beinvloed worden door waarneming en waarnemer, ook al die zich bij voorbaat neutraal observerend opstelt.
  Een Nederlandse fysicus ontwerpt nu een theorie over de zwaartekrachtwetten waarin niet massa (materie) en afstand de uiteindelijk determinerende variabelen zijn maar energie (sic ! ) en informatie.
  Toen ik dit voor het eerst online las dacht ik in de wereld van New Age terecht te zijn gekomen. Neen dus in de fysieke wereld.

  Waarom zou in de sociale werkelijkheid dan wel van een werkelijkheid gesproken kunnen worden die los staat van waarneming en waarnemer ?
  En waarom zou bijv. alleen in de quantummechanica sprake zijn van DIRECTE beinvloeding van de observeerbare werkelijkheid door de observator ?

  Wie gelooft dat "sapiens" een normaal onderdeel is van de naturrlijke ontwikkeling van kosmos, aarde en de daarop voortkomende levensvormen KAN logischerwijze zich daar niet boven verheffen als ware hij een "God" met een "regard surveillant".

  En aan zijn zelfopofferende verklaring voor het Hof verdenk ik de narcist, non-intellectueel Wilders nu juist van zulke Heilandsaspiraties (sorry Maria, ik weet dat jij dat nu juist ontkent).
  Dat sommigen hem daarin klakkeloos volgen bevestigt mijn sterke vermoeden dat nog heel veel simpele zielen de weg in de "seculiere leegte" van onze postmoderne cultuur volstrekt zijn kwijtgeraakt..

  Aan wie dat ligt is een verhaal apart !

 20. Frans Gerard schreef:

  Avatar van Frans Gerard
  "Regard survolant" dus !

 21. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Veel dank Frans.

  Een andere vrouw (naast Prins en mij..) die ook over objectiviteit, realisme en waarheid heeft geschreven is de Kant-specialiste Susan Neiman, zie http://www.vkblog.nl/bericht/287330/Susan_Neiman_over_realisme_en_idealisme%2C_over_Kant_en_over_Edmund_Burke

  en over taalhandleingen en racisme in Nederland Judith Butler:

  http://www.vkblog.nl/bericht/189305/Feministische_filosofe_Judith_Butler_tegen_Europees_racisme

 22. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Marius van Artaaa 22-01-2010 08:22
  Aan Baukjes analyse wil ik wel toevoegen dat magisch denken zit in alle communicatie, waarin gegeneraliseerd wordt, aanwezig is… Tezeer wordt de meningsvorming uit hartstocht bedreven om zich te kunnen beheersen. Men wil de emotie kwijt en het gevoel bevestigd hebben dat ze gelijk hebben.

  Reactie:
  Dus schrijven dit soort mensen hele series geillustreerde blogs over het dorpse denken van de Hollander, zonder te beseffen dat het dorpse inteeltdenken op dit moment een geimporteerde kwestie is.

 23. Jasper schreef:

  Avatar van Jasper
  Deze retoriek van het nieuw-realisme vertoont ook veel overeenkomst met de toon en inhoud op GeenStijl, de Telegraaf, en vermoedelijk zal het er op de nieuwe rechtse omroepen ook wel zo aan toe gaan.

  Ik vind het jammer dat het debat hier zo door vervuild raakt. De stap van ‘wat je zegt is gek’ naar ‘jij bent gek’ is in dit spreken dat Prins beschrijft heel natuurlijk geworden. Wie serieus nadenkt over de relatie tussen toon en inhoud van het debat begrijpt dat je nooit tot een dialoog kunt komen als je gesprekspartners al bij voorbaat diskwalificeert.

  Uiteindelijk geloof ik ook niet dat dit spreken de kwaliteit van de besluitvorming door regering ed. ten goede komt, omdat het een constructieve houding (we moeten het SAMEN oplossen) onmogelijk maakt. Zie ook het artikel in VN over hoe Wilders in het Europees Parlement functioneert. Het lijkt eerder een retorisch middel om onvrede te mobiliseren dat iets anders.

  Obama vind ik een voorbeeld van hoe het anders kan: iemand die volgens mij oprecht probeert meer vanuit het probleem te denken dan vanuit de politieke scheidslijnen. Wat hem op kritiek van rechts én links komt te staan.

 24. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Maria Trepp 22-01-2010 08:51
  Nooit scherm ik met de absolute waarheid, of “objectiviteit” van mijn zaak.

  Reactie:
  Aperte leugen.

  Citaat:
  altijd schrijf ik vanuit een existentialistisch standpunt, dat ik in veel blogs ook nauwkeurig heb omschreven. Een constructivist kan met zeer veel overtuiging en emotie spreken, dat is geen aanspraak op de objectieve, maar op de persoonlijke waarheid!

  Reactie:
  Vertaald: ik pas in mijn hoofd de werkelijkheid aan aan mijn denkbeelden.

  Citaat:
  Het enige is dat ik soms feiten aanreik, die ik altijd en zonder uitzondering met referenties onderbouw.

  Reactie:
  Aperte leugen. Je reikt overtuigingen aan die je hardnekkig weigert te toetsen aan de werklelijkheid.

  Citaat:
  Wie deze kan weerleggen mag dat doen.

  Reactie:
  Het is al talloze malenmgedaan, maar dat heeft totaal geen invloed op de ideologie in je geest.

  Als je werkelijk bereid bent om tot een inhoudelijke discussie te komen, dat wil zeggen: werkleijk als die dingen doiet die je hoer boven beweert te doen, begin dan maar met de simpele stelling: "Allochtone immigratie is goed voor Nederland".

  De werkleijkheid is dat je die discussie altijd keihard uit de weg bent gegaan, en dat je dus een overbeterlijke ideoloog en zwart-wit denker bent. En daardoor van nature verwant met het thora, bijbel en koran volk.

  Hoerinder is weer oneindig veel ruimte om dit te weerlegen, en te laten zien dat er iets van redelijkheid in je schuilt.

  P.S.
  Hetzelfde geldt voor Bondon, Dijstelberge, Artaa, en een groot deel van de rest … verkankerde geesten.

 25. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  ======= dat ( de lijn Ellian Wilders) is bijvoorbeeld een “waarheid”die ook ik als feit beschouw!=====

  Dit is werkelijk een uitspraak die kant nog wal raakt! De lijn Ellian Wilders? Wat is die lijn dan. Deze twee mensen, mèt hun politiek hebben helemaal niets gemeen! Maar dan ook he – le – maal niets.

  An.

 26. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Jasper veel dank.

  Juist om de redenen die jij noemt vind ik de analyse van Prins zo waardevol. haar analyse slaat op de denktrant van een heel tijdperk. Toch houdt zij het in eerste instantei beperkt en concreet, en dat vind ik erg goed. Men kan beter in zijn analyse van een bepaalde persoon uitgaan en specifiek blijven. Haar betoog zou zwakker zijn als zij het abstracter zou maken. ( Dit is ook de reden waarom ik alijd over de Burkianen schrijf; al geldt het meeste niet alleen voor hen, maar juist voor de hele GeenStijl-gemeente) .

  Prins is net zoals George zegt OOK kritisch tegen ongenuanceerd multi-culti, en terecht.

 27. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  An, zie mijn vorige blog. Ik vind dat Wilders Ellian terecht wil oproepen om voor hem te pleiten.
  De twee treken aan een lijn.
  Over het nauwe verband Ellian-Wilders zie ook de link naar mIjn NRC lezersbrief van 2006 in de bovenste widget.

 28. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Hartelijk dank voor de bevestiging, Maria.

  Schrijf nog eens een waarschuwing over mijn denkbeelden. Dat iedereen ertegen moet gaan protesteren.

  Een soort WA-mars door de debatstraten.

  Overigens: als je nog wat rechter in de leer wilt zijn, dan verwijder je mijn reacties. Net als Anja Meulenbelt en Francisco van Jole dat doen bij onwelvallige meningen.

 29. AdR schreef:

  Avatar van AdR
  "Allochtone immigratie is goed voor Nederland".

  Je zou het wel zeggen.
  De liberale richting in Nederland is tot leven gewekt door een Duitser, tevens de grondlegger van het Nederlandse staatsbestel. Hij was de zoon uit een huwelijk tussen volle neef en nicht, iets wat de allochtonenjagers nu verbieden..
  De socialistische door een Deen.
  De chritelijk-historische door een asjkenaziche Jood.
  De antirevolutionaire door een sefardische Jood.
  De katholieke door – ook weer – een Duitser.

  Kijk eens aan, hier komt geen spatje wetenschappelijke theorie aan te pas. Simpele historische kennis. Wat ook al geen vrucht van het onderwijs meer zal zijn dezer dagen.

 30. joost tibosch sr schreef:

  Avatar van joost tibosch sr
  Als toevoeging aan de historische waarheid: een van de oudste Goebels’praatjes: hij beschuldigde de joden van slim de wereld te willen veroveren. Duitsland(Europa in germaanse versie) moest zó wel zijn vrijheid verdedigen tegen dit slimme joodse geweld. Tien jaar later kwam dit taaltje tot een gruwelijke "Vollendung". Wie hoorde ik onlangs zeggen, dat nederland (Europa) zijn vrijheid moet verdedigen tegen de islam? En waarom krijg ik bij dit soort pedante uitspraken zo’n intens verdrietig gevoel?

 31. AdR schreef:

  Avatar van AdR
  @tibosch

  De waaromvraag is niet te beantwoorden door iemand anders dan uzelf.
  Maar hopelijk kunt u ook strijdvaardig de vrijheid verdedigen of bevechten op degenen die haar willen afschaffen in naam van "de verdediging van de vrijheid".
  Het is treurig dat het nodig is, maar als het er op aankomt gelden ook hier de regels van Shelley:
  ye are many they are few – u bent met velen, zij zijn gering. .

 32. joost tibosch sr schreef:

  Avatar van joost tibosch sr
  @AdR
  De historische werkelijkheid bewijst maar al te hard en ongerecht hoe waar de regels van Shelley zijn. Waarschijnlijk voel ik me daarom -nu- zo triest? Met die triestheid blijf ik wel hopen..maak je dus niet ongerust!

 33. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  Ik heb er weinig aan toe te voegen Maria. Door de betekenis van een woord te verschuiven/verbuigen verander je niet de feiten, wel de perceptie.

 34. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Maria
  Dank voor je uitgebreide reactie. Jij enkel en alleen bepaalt uiteraard je eigen agenda. Maar sommigen mogen je oproepen om je horizon te veranderen. Wat jij gerust naast je neer kunt leggen. Het verwijt dat je over een bepaald onderwerp of aspect niet schrijft is onterecht. Dat is jouw ding.

  Anders wordt het als je beweert een volledig plaatje te schetsen dat onvolledig blijkt te zijn. Of als je iets of iemand voorstelt en kortwiekt. Dat vind ik een intellectuele zonde. Op z’n minst moet je dan duidelijk maken dat het volledige verhaal complexer en breder is, maar dat je kiest voor een uitsnede daaruit.

  Ik weet dat je kritisch tegen de islam bent. Dat komt soms aan de oppervlakte als de walvis die lucht wil halen. Men moet wel een verrekijker hebben om het te zien. Je ambivalente houding tegenover religie vind ik boeiend. In jou zie ik de worsteling terug die velen hebben. Niet dogmatisch en open voor verandering, maar onzeker of de volgende stap wel kan en mag. Hoe kan je geweten dat mede door Luther gevormd is daar afstand van nemen? De nieuwe schoenen passen misschien minder dan de oude.

  Welke lievelingen je mij in de schoenen schuift weet ik niet, maar Bolkestein is het niet. Zijn vrijage met het christendom heb ik hier sterk afgekeurd. Zie in dit verband ook mijn reactie op:
  http://www.dagelijksestandaard.nl/2010/01/21/een-rondje-mirjam-jan-en-bas-en-morgenavond-een-rondje-gouda/

  Mijn lievelingen zijn evenmin Ellian en Wilders. De eerste heeft naar mijn idee de meest dwaze denkbeelden over de Irak-oorlog en de binnenlandse Amerikaanse politiek gedebiteerd. Wilders wil alle kunstsubsidies afschaffen, moet ik nog meer zeggen? Je kent het belang dat ik in kunst stel.

  Maar ik heb wel waardering voor Bolkestein en Ellian in hun kritiek op het zogenaamde multiculturele drama. De term die door PvdA’er Paul Scheffer is gemunt. Nu al zijn we blijkbaar vergeten dat het een tijdperk was met een eenzijdig publiek debat vol verboden. Het idee dat kleefde aan het multiculturalisme was dat harmonie van bovenaf geinstalleerd kon worden in een maakbare wereld. Niet dat het in beginsel onwaar is, maar het feit dat er weinig energie werd gestoken in het daadwerkelijk realiseren van de multiculturele maatschappij -omdat het toch vanzelf zou ontstaan, er eigenlijk al was- is er het failliet van geworden. Hoewel er op de vloer door de zelfredzaamheid en sterkte van mensen veel van is gerealiseerd. Ondanks de politiek en alle woorden met grote sneb. Da’s de paradox van de geschiedenis.

  Ik zie met genoegen dat je in een latere reactie hebt gezegd dat Baukje Prins ook kritisch was naar het multiculturalisme. Dan zijn we wel rond.

 35. Trees schreef:

  Avatar van Trees
  @Frans Gerard,

  "…(o.a. de "verklaring" van Kopenhagen van Niels Bohr, als ik het wel heb)…"

  Verwijs vriendelijk ook naar Alain Aspect, Jean Dalibard en Gerard Roger. Deeltjes hebben geen bepaalde lokaliteit. A. Einstein noemt dit: ”ghostly action at a distance.’

  In dit verband, kortheidshalve:

  "…"Contrary to classical intuitions," writes today’s author, Paul Kwiat, "quantum mechanics tells us that how and when something is measured can change the outcome of an experiment. Even stranger, the physical reality of an experiment is affected by the knowledge of the experimenter – or more precisely, by what can in principle be known. This inextricable link between reality and information leads to intriguing and fantastic possibilities. Quantum information, in the end, describes ‘not only what can be known, but the subtle effect that knowing has on nature."…"
  http://shrinkify.com/1n4q

  En daar alles deeltjes is, ook wij dus, zorgt het waarnemen, voor het verschijnen van de waarnemer en het waargenomene. Ook het schept het meten, het gemetene.

  Nu is er ook de kwestie van: ‘het er van bewust zijn’ en dit laatste vergt oefening. Tenslotte wijst de wetenschap er in veelvoud op, dat er geen vastestoffen zijn. Het erin geloven dat er vastestoffen zijn, is volhardend.

  Er wordt o.a. ook op gewezen in de ‘Koran’. Niet als enige, overigens.
  http://www.youtube.com/watch?v=vnvM_YAwX4I

  Het universum als een holografische fantasme van gedachten en waardoor we in wezen reflecties zien en ervaringen hebben van eigen gedachten, welke geloofd worden.

 36. klaphek schreef:

  Avatar van klaphek
  Tekstvoorbeelden.

  "emotionele taferelen in ziekenhuis na dodelijk ongeval"

  "50 jarige voetganger komt om bij verkeersongeval met motorvoertuig. Passagier en bestuurder van het motorvoertuig waren respectievelijk 18 en 19 jaar."

  "50 jarige voetganger wordt doodgereden door een scooter waarvan de bestuurder 18 jaar en de passagier 19 jaar oud waren."

  "50 voetganger wordt op zebrapad doodgereden door een scooter waarvan de bestuurder 18 jaar en de passagier 19 jaar oud waren."

  "50 voetganger wordt op zebrapad doodgereden door scooter waarvan de Marokkaanse bestuurder 18 jaar en de Marokkaanse passagier 19 jaar oud waren."

  "Na een gewapende roofoverval op een hotel rijden twee gewapende marokkaanse overvallers die op een scooter vluchten voor de politie een voetganger dood op een zebrapad. Bij aankomst in het ziekenhuis bedreigen de twee gewapende overvallers met hun familie de artsen en het verplegend personeel met de dood"

 37. Frans Gerard schreef:

  Avatar van Frans Gerard
  @ Trees. Dank voor je verwijzingen en toelichting.

  Ik kan daar op dit moment geen direct commentaar op leveren.

  Dat hoeft voor jou ook niet, denk ik..
  Wat mijzelf betreft: ik poog mijn eigen opvattingen helder en consistent te krijgen.
  Ik ben dan ook een groot voorstander van de infofunctie van Internet(fora).
  Als alfa-mens valt dat nog niet zo mee.

  Om je laatste alinea goed te kunnen doorgronden heb ik meer inleestijd en reflectie nodig. Leveren de door jou gepresenteerde links daar voldoende info over op ?
  (P.S. Ik ben mijn zoektocht op dit terrein begonnen met het lezen van een boek van Dieter Hattrup -fysicus, filosoof, theoloog-, getiteld: "Warum das Universum schweigt". En enkele maanden geleden verschenen er online ook diverse interessante artikelen over op online kranten, waaruit ik mijn kennis kon putten).

 38. alib schreef:

  Avatar van alib
  Er is weinig realisme te bekennen in de woorden van Wilders & Co. Het is het het realisme van de gesloten geest, de gesloten wereld, de autarkie, de clan.

  Ook aan de andere kant bestaat die ‘droom’, nee, geen voorspellende droom, maar de droom om ‘oude glorieuze tijden’ terug te halen. Allemaal waanzin. Zal niet gebeuren.

 39. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @Ina bedoel je het woord “realisme”?
  Ik vind het zeer terecht om Wilders’ stijl als “nieuw-realisme” aan te duiden, zoals hij zelf en Bart-Jan Spruyt het doen.
  Er bestaat sinds oude tijden een hard soort realisme, een verkort realisme, een hobbesiaans realisme. Ik vind het goed dit als “nieuw-realisme” kenbaar te maken, en ik ontken de realistische aandelen in dit realisme niet. Alleen ontkent dit realisme zijn eigen platoons-idealisme, evenals de eigen actieve bijdrage aan de sociale werkelijkheid.
  @Alib,
  Iedereen is zowel realist alsook idealist. Iedereen. De vraag is: hoe en waar uit zich het realisme; hoe en waar uit zich het idealisme? Het realisme van Wilders c.s is een kleuterschool-realisme “Wat ik zeg is de objectieve waarheid”. Ja, dat zou iedereen wel willen. Een goddelijke status met andere worden, een verheffen status boven alle anderen.

  @George: "Maar ik heb wel waardering voor Bolkestein en Ellian in hun kritiek op het zogenaamde multiculturele drama."
  Dat mag. Maar Baukje Prins denkt in dezen net zoals ik en niet zoals jij. Klaar.

 40. Frans Gerard schreef:

  Avatar van Frans Gerard
  @ Maria Trepp, 22/01/10, 09.16

  Dank voor de verwijzing naar eerdere blogs.

  Je weet dat ik altijd blij ben met (door)verwijzingen naar literatuur on line, omdat in Indonesie heel moeilijk aan papieren info is te komen.

  Maar ik ben niet zo’n intellectuele duizendpoot en heb daarom veel tijd nodig om ontwikkelingen vanuit de fysica, de biologie, het hersenonderzoek, de filosofie, de antropologie enz. goed te doorgronden en op elkaar af te stemmen.

  Als gepensioneerde heb ik m.i. de intellectuele plicht om tegen het simplisme van het tijdsgewricht (de oneliners, het "ik heb TOCH een mening", de hetze) in te gaan.
  Al was het maar voor mijn eigen balans, die tenslotte ook de basis is om in de eigen balans en die in een bredere omgeving te helpen scheppen.

  Noem dat naief. Maar het "hetzerige" van sommige inzenders is mij nu eenmaal vreemd.
  Die naiviteit geeft mij wel houvast bij het selecteren van wat ik op fora/blogspots tot me neem.

  En naast deze poging tot objectivering op basis van de wetenschap ben ik me natuurlijk zeer bewust van mijn eigen bril: een individu met een in essentie somber, conservatief mensbeeld die ondanks het ontbreken van illusies over DE mens niet bij de pakken wil neerzitten.

 41. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Frans ik ben erg blij met je input.
  Ik mail je nog meer info.

 42. Frans Gerard schreef:

  Avatar van Frans Gerard
  Tekstcorrectie in de vierde alinea van de vorige posting: "…. die tenslotte ook de basis is om in de eigen balans en die in een bredere omgeving te helpen scheppen" moet zijn: "…. die tenslotte ook de basis is om in de eigen OMGEVING en in een bredere omgeving een evenwicht .te helpen scheppen ".
  Sorry lezer voor de slordigheid.

 43. Marius van Artaaa schreef:

  Avatar van Marius van Artaaa
  net als in de kunst gaat het om de ontwikkeling van ideeën, die je niet loslaten en waar je de communicatie voor uitkiest die je wilt vormgeven. Dat is een hoogstpersoonlijk proces, waarin je autonoom opereert of je verbindt met anderen in een school of stroming.

  Je kunt dat in oneindig veel richtingen doen. Dat geldt ook voor het denken en het communiceren van gedachten in de ruimten voor de vorming van opinies. Daar stikt het net als in de kunsten van de ideeén, die volledig, half, niet of mis verstaan kunnen worden.

  Voor ideeontwikkeling zijn motieven belangrijk. Het denken over cultuur en maatschappij is bij mij gemotiveerd door de tegenstelling tussen de heersende cultuur thuis en de voor mij verboden maatschappelijk levenswijzen. Velen met mij delen die ervaring van het moeten leven in een door het geloof verworpen wereld. Daar begint mijn persoonlijke, realistische, idealistische en constructivistische kijk op de multiculturele samenleving, waarbij de discussie in de wetenschap en daarbuiten me tot schrijven heeft geinspireerd.

  Ik zou mijzelf niet in één invalshoek herkennen, maar ook niet in alle 4 genoemden. Delen van mijn begrip van het multiculturalisme is gebaseerd op die persoonlijke ervaring, die vooral doorleefd is door de apartheid die papen, protestanten en rooien instandhielden met de verzuiling midden vorige eeuw. Die ervaringen deden me snakken naar een volstrekt individualistische maatschappij, waarin ieder voor zich zijn leven bepaalt. Toen ik met sexualiteit actief aan de slag ging, botste ik op zowel een homowereld die niet de mijne was als een heterowereld die me vreemd overkwam. Zo bouwde ik een eigen wereld en dealde met de anderen door me instrumenteel aan hen aan te passen.

  Om echt tot een debat te komen over een betere samenleving moeten we ons realiseren dat onze interpretatiekaders waarden en normen bevatten, die we eerst goed van elkaar moeten verstaan voordat we ze kunnen beoordelen. Het multiculturalisme kent niet een enkelvoudig kader. In Nederland zullen de waarden en normen van de verzuiling en de apartheid (die daarin verwerkt is) er doorheen spelen. In Canada zie je dat de taalstrijd tussen het franse en het engelse deel van de bevolking de toon zet. Voor migranten doet de etnische diversiteit in het geboorteland dat.

  Ik bedoel maar, we zijn voor een goede discussie over deze kwestie nog lang niet klaar met het krijgen van een goed begrip van wat men er allemaal onder kan verstaan en hoe we daarin betrokken zijn. Kloven demonstreren is wat in de vorige eeuw tussen generaties gebeurde en die bleken zeer overbrugbaar te zijn. Dat moet met culturen ook lukken.

 44. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Maria
  Ik ben blij om de uitslag van de WC-Eend test namens WC-Eend te vernemen: Jij van WC-Eend bepaalt dat Baukje Prins aan de kant van WC-Eend staat. En niet aan de mijne. Lekker poeh.

  Maria, ik ben volledig overtuigd door je ijzersterke argumentatie.

 45. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  joost tibosch sr 22-01-2010 13:41
  Als toevoeging aan de historische waarheid: een van de oudste Goebels’praatjes: hij beschuldigde de joden van slim de wereld te willen veroveren. Duitsland(Europa in germaanse versie) moest zó wel zijn vrijheid verdedigen tegen dit slimme joodse geweld. Tien jaar later kwam dit taaltje tot een gruwelijke "Vollendung". Wie hoorde ik onlangs zeggen, dat nederland (Europa) zijn vrijheid moet verdedigen tegen de islam? En waarom krijg ik bij dit soort pedante uitspraken zo’n intens verdrietig gevoel?

  Reactie:
  Debatterrorisme.

  Respons:
  Zoals de nazi’s Europa hebben platgebrand, willen de moslims het ook doen.

  Ook een Führer.
  Ook een heilig boek.
  Voelen zich ook superieur.
  Ook gewelddadige aanhangers.
  Ook geuniformeerde aanhangers.
  Ook massa’s hersenloze aanhangers.
  Ook gedoogsteun van de burgerlijke elite.

 46. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @George, je hebt gelijk, ik had niet moeten reageren op jouw insinuatie dat Baukje Prins MIJ ook bij de Wildersen zou indelen.
  Normaal slaag ik er inmiddels goed in dergelijke reacties naast meneer te leggen en me niet onder de kleuters te begeven. Ja, ik ben elitair maar vandaag dus niet.
  Prins heeft zich niet over mij uitgesproken, daarentegen over mijn langjarige tegenstanders Bolkestein en Hirsi Ali, die naïef-neoconservatief de waarheid aan hun kanten menen te hebben net als hun vriendje Wilders .
  Ik kan jou niet overtuigen George. Ik heb het al honderd keer gezegd: ik sta op zand. Ik vertel alleen over mijn visie, en over de mensen zoals Prins, die mij inspireren en mij kracht geven.
  Gelukkig heb ik een paar genuanceerde medestanders zoals Frans, Hans, Joost, Marius, die aan mijn blogs iets hebben.

 47. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Maria
  Waar baseer je het idee op dat volgens mij Baukje Prins jou bij de Wildersen in zou willen delen? Als die indruk bij je gewekt is, dan heb ik dat onbedoeld gedaan. Inderdaad een halszaak van groot belang.

  Fijn om te horen dat je genuanceerde medestanders hebt. Dat doet de mens goed. Ik vind het knap dat je in mijn hoofd kunt kijken en kunt zien dat je me niet kunt overtuigen. Ik zal er ook eens naar kijken, want ik weet het nog niet zo zeker. Soms overtuig je me, soms niet. Dat hangt af van je argumenten.

  Ik ben blij met de introductie door jou van de nieuw term naïef-neoconservatief. Niet conservatief, neoconservatief of naïef-conservatief, nee: naïef-neoconservatief. Voor minder doet Maria het niet. Ik neem aan dat je de term introduceert om je er vervolgens heerlijk tegen af te kunnen zetten.

  Wat mij doet vermoeden dat je jezelf ziet -diep, diep van binnen- als naïef-neoprogressief. Hatseflats. Tel uit je winst. Maria plakt iedereen inclusief zichzelf een etiket op, terwijl ze het tegendeel beweert. Sofisme van de bovenste plank. Hoe krijg je het voor elkaar?

 48. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  George: "Het nieuw-realisme ziet Prins bij iedereen die namens anderen op een gelijkhebberige manier spreekt. Waarschijnlijk verdien jij ook een plaatsje in haar boek als voorbeeld hoe het werkt als iemand de eigen gedachten op een onderwerp projecteert. "

  Dat is een idiote opmerking vna jou geweest. Dit is JOUW mening, en niet die van Prins. Waarom deze mening Prins onderschuiven???
  Prins ligt heel erg dichtbij mijn eigen analyse inzake Bolkestein en veraf van jouw sympathien.

  Zand erover, einde discussie wat mij betreft.

 49. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Maria
  Ik schreef en gaf de volgende mening: Het nieuw-realisme ziet Prins bij iedereen die namens anderen op een gelijkhebberige manier spreekt. Waarschijnlijk verdien jij ook een plaatsje in haar boek als voorbeeld hoe het werkt als iemand de eigen gedachten op een onderwerp projecteert.

  Dat vertaalde jij naar: jouw insinuatie dat Baukje Prins MIJ ook bij de Wildersen zou indelen.

  Dat zeg ik niet. Want we hadden gezien dat Baukje Prins kritisch is jegens IEDEREEN die op een gelijkhebberige en eendimensionele manier redeneert en namens anderen denkt te praten. Dat zijn zowel de Bolkesteiners als de anti-Bolkesteiners. Of in de vertaling naar vandaag, de Wildersen en anti-Wildersen. Dus ik deel jij niet specifiek in bij de Wildersen, maar ook bij de anti-Wildersen. Over liever gezegd, bij de nieuw-realisten die Prins kritisch bekijkt.

  Of mijn sympathie jegens Bolkestein zo eenduidig is als je suggereert is zeer de vraag. Maar ik ga mezelf niet herhalen. Zeker niet voor iemand die geen moeite doet om nuanceringen te willen volgen.

  WC-Eend feliciteert u met het feit dat u aan de goede kant van de geschiedenis staat. Naar u zelf zegt. De oorkonde wordt opgestuurd en uw plaats in het pantheon is gereserveerd. WC-Eend dacht aan een plaats tussen Marx en Rosa Luxemburg. Discussie gesloten.

Leave a ReplyMeest recente berichten