Wetenschap Kunst Politiek

Over cultuurrelativisme: Sjoerd de Jong, Een wereld van verschil

30 comments

 Over cultuurrelativisme: Sjoerd de Jong, Een wereld van verschil


Wie zich wil verdiepen in het debat over cultuurrelativisme zal veel hebben aan het vorig jaar verschenen boek van Sjoerd de Jong,  “Een wereld van verschil, Wat is er mis met het cultuurrelativisme?”


Hier een paar gedachten uit dit boek die ik belangrijk vind.


Voor de politici en publicisten die de opiniemarkt beheer­sen, is ‘cultuurrelativisme’ […]  een vies woord geworden. Op­vallend genoeg wordt daarbij juist zwaar de nadruk gelegd op de ‘eigen’ waarden van de Nederlandse samenleving, en de onverenigbaarheid daarvan met die van andere culturen – een manier van denken over cultuurverschillen die juist sterk doet denken aan het gesmade relativisme. Het debat wordt gedo­mineerd door een achterhaald, negentiende-eeuws culturalis­me: het idee dat het gedrag van mensen naadloos te verklaren is uit één cultuur, waarbij culturen worden opgevat als geslo­ten gehelen die massief tegenover elkaar staan. De verschillen tussen autochtonen en allochtonen, westerse en niet-westerse migranten, Nederlanders en moslims, modernen en achter­lijken, worden daarbij gedefinieerd in overwegend culturele termen: hun cultuur is anders dan de onze, hun sociale ach­terstand en de problemen die daarmee samenhangen worden toegeschreven aan culturele factoren, die de meerderheid van autochtonen, als slachtoffers van de politiek-correcte elite, lange tijd niet mocht benoemen.”( p 11f.)

““Mijn uitgangspunt is het antropologische cultuurrelati­visme. Daarin komt allereerst de empirische waarneming tot uitdrukking dat menselijke culturen grote verschillen verto­nen in hun praktische en theoretische omgang met de wer­kelijkheid. Dan volgt vaak de conclusie dat die verschillende culturen niet kunnen worden beoordeeld aan de hand van één universeel of objectief superkader dat zelf buiten elke cultuur staat. Dat zijn niet per se moderne ideeën. De waarneming dat er sterke cultuurverschillen tussen volken bestaan is al te vin­den bij de Griekse historicus Herodotos. Het humanisme van de Renaissance en het denken van de Verlichting gaven er een nieuwe lading aan, gevolgd door een geësthetiseerde ‘viering van de diversiteit’ in de Romantiek. In die laatste periode is ook de expliciete overtuiging te vinden dat culturen (nu in het meervoud) een eigen, authentieke waarde hebben. “ (p 13)


“Veel van die kritiek [op het cultuurrelativisme]  is terecht, en ze zal uitgebreid aan bod komen. De meest populaire (of ‘vulgaire’) vormen van relati­visme vallen eraan ten prooi, ook al betekent dat nog lang niet dat elk relativisme simpelweg berust op een denkfout of een dogma. Het is bovendien maar de helft van het verhaal. Het gaat mij óók om een herwaardering van de humanistische inzet van cultuurrelativisme: het streven naar de erkenning van cul­tureel pluralisme, zonder daarvoor de universele achtergrond van menselijk denken en handelen op te offeren. Juist als we cultuurrelativisme in de meest radicale vorm opgeven (dat wil zeggen: de vorm waarin het vandaag de dag vooral voortleeft in lofzangen op onze eigen cultuur), wordt het mogelijk weer oog te krijgen voor de humanistische aspiraties ervan. Cul­tuurrelativisme houdt dan in de eerste plaats de overtuiging in dat culturen geen absolute, statische entiteiten zijn, of de uit­drukkingen van een tijdloos Platoons idee, maar het verander­lijke resultaat van menselijke creativiteit, work in progress. In de tweede plaats betekent cultuurrelativisme dat we gedrag en opvattingen van onbekende anderen altijd kunnen interprete­ren als betekenisvol, zónder ermee in te stemmen of te geloven dat wij in hun plaats hetzelfde zouden doen.
Dat is één rode draad die ik wil trekken. Een andere is mijn overtuiging dat in veel van de huidige, reflexmatige afwijzin­gen van cultuurrelativisme karikaturen worden gemaakt van zowel dat relativisme als van de Verlichting die ertegen wordt ingezet. In de ophef over de islam die Nederland nu al jaren in zijn greep houdt, worden multiculturalisten die pleiten voor een pragmatische omgang met cultuurverschillen bijvoor­beeld routinematig afgeserveerd als defaitisten die in de strijd tegen de vijand hun eigen cultuur wegrelativeren. Dat is een vorm van cultuurpolitieke retoriek – multiculturalisten en re­lativisten als landverraders – die weinig meer te maken heeft met een rationeel publiek debat. “( p 14 f)

“De populariteit van het cultuurbegrip hangt ook samen met de turbulente context van globalisering, immigratie en het verlies van oude zekerheden. Cultuur, hoe dat begrip dan ook precies wordt opgevat, wordt dan het meest handzame middel om onszelf van anderen te onderscheiden, nieuwe zekerhe­den te vinden en duidelijke grenzen te trekken. Het kan zowel worden gebruikt om een recht op behoud van de eigen cultuur voor minderheden op te eisen, als om de superioriteit van de meerderheid te onderstrepen. Culturele grenzen trekken is ten slotte een probaat middel om de waarde van de eigen groep te bevestigen, zonder een beroep te hoeven doen op het gedis­kwalificeerde idioom van nationalisme en racisme. Dat neemt niet weg dat het rangschikken van groepen mensen in termen van hun cultuur, dezelfde functie kan hebben als het oude bio­logische racisme: ook op basis van culturele kenmerken kun­nen mensen worden gestigmatiseerd en uitgesloten. Dat ver­sterkt nog eens de aantrekkingskracht van het begrip, zowel voor etnische segregationisten die zich met een beroep op hun culturele identiteit willen onttrekken aan de mainstream, als voor autochtone integrationisten die erop hameren dat min­derheden alleen aan de samenleving kunnen deelnemen als ze alle culturele kenmerken opgeven die dat volgens hen in de weg staan. De socioloog Willem Schinkel noemt culturalisme daarom het functionele equivalent van racisme.” ( 156f)

“Daar komt bij, dat in het alledaagse taalgebruik en in veel van de heftige retoriek over de islamitische, westerse en Ne­derlandse cultuur, tussen de regels door wordt uitgegaan van een romantisch en homogeen cultuurbegrip, dat uit de negen­tiende eeuw stamt maar slecht past bij de dynamische realiteit van de eenentwintigste. Een cultuur wordt daarin gezien als een afgerond geheel van onveranderlijke, harmonieus samen­hangende waarden en normen, die het unieke karakter van een bepaald volk zouden uitdrukken. Een dergelijk essentialis­tisch cultuurbegrip, waarin elke gemeenschap een ‘wezenlijke’ kern heeft die niet is te verenigen met die van andere culturen, hoort eerder bij een ouderwetse vorm van cultuurrelativisme dan bij het pluriforme cultuurbegrip dat tegenwoordig in de antropologie courant is.
In dat cultuurbegrip zijn identiteiten en zelfbeelden geen rimpelloze weerspiegelingen va
n volkskarakters of groepsken­merken, maar altijd inzet van definitiestrijd, herinterpretatie en concurrentie om politieke, sociale en intellectuele ruimte. Culturen zijn volgens sommige antropologen eerder pointil­listische collages of mozaïeken dan gesloten systemen met een heldere structuur. Het enkelvoudige cultuurbegrip dat in het debat over de Nederlandse identiteit tegenwoordig zo’n gro­te rol speelt, verklaart dan ook steeds minder.”( p 157)


“De invloedrijke cultu­rele antropoloog Clifford Geertz maakte een notie van cultuur populair als vooral een symbolisch netwerk van lokale beteke­nissen, iets heel anders dan het monumentale cultuurbegrip dat de oude volkenkunde had beheerst. Met die postmoderne benadering opende Geertz de deuren voor een nieuwe herme­neutische antropologie die, net als die van Boas, niet zozeer zocht naar harde wetmatigheden of algemene theorieën, maar naar interpretaties van het ambivalente en gelaagde zelfbegrip van concrete groepen mensen.”( p 180)

“Als dat begrip cultuur niet langer statisch en gesloten wordt opgevat maar dynamisch en open, komt ook de tegenstelling tussen kosmopolitisme en communautarisme in een ander licht te staan.” (p 184)


“In die pluralistische benadering verliest het ouderwetse cultuurrelativisme veel van zijn benauwende lading. Pluralis­ten geloven dat er niet één absolute en alomvattende morele of culturele waarheid bestaat, maar trekken daar in tegenstel­ling tot de meest radicale relativisten niet de conclusie uit dat alle meningen evenveel waard zijn, of dat er geen verschil te maken is tussen culturele praktijken die menselijk welzijn be­vorderen en andere die daar eerder schadelijk voor zijn. Dat er niet één ‘absoluut’ kader voor menselijk handelen bestaat, wil niet zeggen dat alle kaders adequaat zijn. Niet anything goes, maar dat betekent ook niet dat er maar één ding ‘gaat: Een gematigd cultuurrelativisme zou dan (in tegenstelling tot de sterke versie die alleen maar radicale verschillen ziet) vooral de erkenning behelzen dat het conceptuele kader van andere culturen kan afwijken van het onze, maar dat het gedrag en de opvattingen van anderen altijd rationeel te interpreteren zijn “ (p 212)
…………………………………………….

Maria Trepp

 

.

Tags: ,

30 Responses to “Over cultuurrelativisme: Sjoerd de Jong, Een wereld van verschil”

 1. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  Het boek vertoont veel schoten voor open doel, herkouwen van gegevens en neigt zodoende naar dogmatische stellingen.

  Volgens mij gaat het van beide kanten van de verschillen om biculturele competentie. Hybridisering is al honderdduizende jaren bezig, dus is er geen sprake meer van "reine cultuur". Daaraan vasthouden is demagogisch en veroorzaakt fundamentalisme, van beide kanten. Zoals de Nazi`s wilde teruggrijpen op uitvlakking van "rassen die niet rein zijn", zo is van een groep autochtonen de wens het land te zuiveren van "vreemd bloed". Met cultuur heeft dit niets te maken. Het is een zuivere vervreemding van de voortgang van de evolutie.

  An.

 2. Peter Louter schreef:

  Avatar van Peter Louter
  Wie Sjoerd de Jong leest moet ook Montainge en Montesqieu er op na slaan!

  =Pluralis­ten geloven dat er niet één absolute en alomvattende morele of culturele waarheid bestaat, maar trekken daar in tegenstel­ling tot de meest radicale relativisten niet de conclusie uit dat alle meningen evenveel waard zijn, of dat er geen verschil te maken is tussen culturele praktijken die menselijk welzijn be­vorderen en andere die daar eerder schadelijk voor zijn=

  Daar herken ik me wel in.

 3. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @Peter, Montaigne hoort er inderdaad absoluut bij.. kan jij daar niet een blog over maken??
  Ik wil graag nog Rousseau pakken- waarmee ik niet wil zeggen dat Rousseau maar EEN blog waard is- in tegendeel.

  An: " Volgens mij gaat het van beide kanten van de verschillen om biculturele competentie" – heel goed, maar zeker niet in tegenspraak met De Jong.

 4. martin schreef:

  Avatar van martin
  Zelf zou ik de neiging hebben de verschillende citaten aan elkaar te breien
  en een kader te geven, maar dit werkt ook prima. Zinnige bijdrage aan
  meningsvorming hierover.

 5. laila schreef:

  Avatar van laila
  Binnenkort start ik met een HBO-training interculturele communicatie.
  Als basis geldt het boek:
  Met nieuwe ogen, van Martha van Endt.
  Werkboek voor de ontwikkeling van een transculturele attitude.

  De eerste regel in het voorwoord luidt:
  "Elk contact is transcultureel en iedereen heeft transculturele contacten."

 6. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Wie een aantal relatieve morele en culturele waarden neemt (behandeling vrouwen, meningsvrijheid en dergelijke), en daarop culturen vergelijkt, komt bijvoorbeeld voor de vergelijking tussen de Westerse en de islamitische cultuur tot een eenduidige conclusie:

  De islamitische cultuur loopt zwaar achter.

  Wie dat wil weerleggen, mag komen met voorbeelden van zaken uit de islamitische cultuur die wij met voordeel zouden kunnen overnemen.

  Speciaal voor Maria: couscous en buikdansen reken ik niet tot in dit verband relevante zaken.

 7. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  laila 07-11-2009 13:58
  Binnenkort start ik met een HBO-training interculturele communicatie.
  Als basis geldt het boek:
  Met nieuwe ogen, van Martha van Endt.
  Werkboek voor de ontwikkeling van een transculturele attitude.

  De eerste regel in het voorwoord luidt:
  "Elk contact is transcultureel en iedereen heeft transculturele contacten."

  Reactie:
  Bijvoorbeeld de hulpverleners die in contact komen met eerwraakplegers.

 8. laila schreef:

  Avatar van laila
  Ruud.

  Met jou wil ik nog steeds wel eens een borrel drinken.

  Eens kijken wat er achter die blaaskakerij schuilgaat.

 9. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma
  @Maria
  Laat ik volstaan met de mededeling dat Sjoerd de Jong mijn boek goed bestudeerd heeft.
  Op verzoek van Karel Knip, wetenschapsredacteur NRC Handelsblad, zond ik het ook aan hem toe.

  Onze NRC-filosoof, en lid van de hoofdredactie, en die je zo braaf citeert. Heb de man zelfs aan de lijn gehad. Heb zijn hoofdredactie horen bezweren dat ik antwoord zou krijgen op de toezending.

  Ik herken alleen wat obligate zaken die ik ook al opmerkte.

  Ik praat over 2007. De man heeft daarna zijn boekje geschreven en waaruit je braaf citeert.

  De bewijzen – emails e.d. – kun je desgewenst op m’n website vinden.

  Mijn aantijgingen inzake de NRC-coryfeeën waren blijkbaar "a bridge too far" voor de
  door mij geanalyseerde pers en media dat hij zijn gedane beloften gestand deed..

  In dit verband dus NRC Handelsblad. De hoofdredactie hierbij aangeklaagd!

  Zie verder mijn boek dat je beter hierboven beter had kunnen afdrukken….

 10. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @Ja Martin het kan op verschillende manieren: aan elkaar breien, parafraseren,recenseren, eigen mening geven op grond van een boek…
  Ik laat de ruwe citaten gewoon staan.
  De mensen die reageren pikken toch altijd één zinnetje eruit dat hun opvalt – dat wil zeggen, als het meevalt, de meeste willen gewoon op elkaar schelden.
  @Laila, spannend en leuk. Jij houdt ons vast wel op de hoogte. Wil je echt borrelen met Ruud? Daarover willen we ook op de hoogte blijven.
  Jan “Laat ik volstaan met de mededeling dat Sjoerd de Jong mijn boek goed bestudeerd heeft.”
  Ik hoop jij het zijn ook!

 11. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Het is mij opgevallen dat de Nederlanders reageren als aangeraakt door een gloeiend ijzer iedere keer dat ik hen tips geef hoe ze hun inferieure cultuur kunnen verbeteren. Ik zou ze in hun waarde laten, maar hun handelingen zijn schadelijk en levensgevaarlijk voor derden.

 12. P.H.M. van de Kletersteeg schreef:

  Avatar van P.H.M. van de Kletersteeg
  In europa is roemenie de laagst geschoolde bevolking en de lagst ontwikkelde cultuur.
  Zij staan op nr2 achter afghanistan en leven volledig van een soort ontwikkelingshulp.

  En dan noemt M, de pathologische leugenaar, de nederlandse cultuur inferieur?
  Hij geeft dan ook het geld van de soos en studiebeurs terug?

  We zitten echt te wachten op de raad van iemand uit een land waar ze niet eens hun eigen voedsel kunnen produceren, en die moeten leven als een bedelaar in brussel.

 13. P.H.M. van de Kletersteeg schreef:

  Avatar van P.H.M. van de Kletersteeg
  Die HBO opleiding kan het beste intermuraal in de bajes houden; heb je alle vreemde culturen waarover het gaat bij elkaar
  Vreemd, dat maar een beperkt aantal culturen last geven.
  Hindoe en boedhisme is ook mijn pakkie an niet, maar iets van last ervan? Kan me niet herinneren.
  Zou het dan toch iets met beschaving en ontwikkeling te doen hebben?

  Maar goed, we smijtenm er een paar opleidingen tegenaan,dat worden weer een x aantal top inkomens voor een kudde nieuwe hulpverleners, of wat er voor moet doorgaan, en het volluk is weer content.
  Maar nieheus

 14. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Mihai, hihi. Ik zeg niets. Geert Mak heeft het al voor mij gedaan…( zie zijn site)

  An, overigens jij vroeg toch na definitie van "cultuur"daarom heb ik dit blog gemaakt. van vind je dan van Geertz ( zie boven) : cultuur als een symbolisch netwerk van lokale beteke­nissen.

 15. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  Maria. Ik moet je iets vertellen.

  Ik kon afgelopen nacht niet slapen omdat ik vol was van een prachtig theaterstuk.

  Ik ben toen gaan struinen in jouw archief en heb alle kunstitems doorlopen. Ik heb genoten en geleerd!!

  Dank je voor je prachtige verzameling en de tentoonstelling daarvan in je archief.

  Ja, heel leuk bedacht van Geert!!

  Groet, An.

 16. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  wat leuk An, ben ik ontzettend blij.

  Heb je ook mijn passiebloemen countdown gezien?? ( blog van vrijdag ochtend Novemberdag)
  Ze zijn er net nog, maar ik houd mijn hart vast.
  Zullen ze er morgen nog zijn, ik weet het niet.

 17. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  Maria, ja, die heb ik ook gezien. Prachtig!!

  An.

 18. alib schreef:

  Avatar van alib
  @Maria Trepp
  Hoewel Sjoerd de Jong zich onbeholpen uitdrukt (de wetenschappelijke taal leidt niet bepaald tot verleiding), is er niets mis met cultuurrelativisme.

  Maar wat betekent het eigenlijk?

  Het zou zinnig zijn om het begrip ‘cultuur’ te verlossen van haar stamverwante of nationale basis. Wellicht ligt hier een opgave voor de aantredende generatie.

  ‘Cultuur’ is een begrip geworden dat alle stieken op scherp zet: net als je denkt; ‘dat wordt ermee bedoeld’, blijkt het iets heel anders te zijn.

  Er zijn wetenschappers die menen dat ‘cultuur’ niet bestaat. Je zou het bijna gaan geloven…

 19. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma
  @Maria……17:55
  Ik hoef "zijn boek" niet te bestuderen want hij schreef "zijn boek", wat de voornaamste conlusies aangaan, over uit het mijne. A bloody shame dat je dat antwoord geeft. Je kunt overigens mijn woorden zelf controleren want je hebt ook mijn boek.
  Het gaat er kennelijk om in dit corrupte landje dat je pas serieus genoemn wordt als je "wetenschappelijk weet te plagiëren".

  Daar hoort ook bij het niet nakomen van afspraken. Ik ga wat over m’n nek van het laffe zooitje. En je maakt je onderdeel van de collusie. Dit laatste is een term bedacht door Bovenkerk, de bekende criminoloog.

 20. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @Hoi Alib, gisteren bij het inslapen dacht ik nog of je auf Nimmerwiedersehen verdwenen was.
  Gelukkig niet.
  Ik vind dat Sjoerd de Jong buitengewoon helder en mooit schrijft… ik zou wensen dat IK zo zou kunnen schrijven. En qua inhoud kiest hij voor een interesssante weg, juist door het concept van culturen af te wijzen en te ondermijnen- een mooie manier van cultuurrelativisme.

  “’Cultuur’ is een begrip geworden dat alle stieken op scherp zet: net als je denkt; ‘dat wordt ermee bedoeld’, blijkt het iets heel anders te zijn.”zoals alles begrippen… zie Foucault en het zand.
  @Jan:” Ik hoef "zijn boek" niet te bestuderen want hij schreef "zijn boek", wat de voornaamste conlusies aangaan, over uit het mijne.”
  Dat lijkt me eerlijk gezegd niet! Veel in zoinjn boek is samengesteld uit oude artikeleln van hem die ook zijn verschenen voordat JOUW BOEK verscheen.

 21. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma
  @Maria
  Mijn boek werd in feite al geschreven of gecomponeerd in de jaren ’70 vdve. De schilderijen als onderdeel daarvan dateren vrijwel allemaal uit 1999 en mijn boek werd letterlijk geschreven vanaf 2000 t/m 2004/2005.

  Ik maak me sterk dat onze NRC-filosoof het toen ook allemaal al wist…. en zijn boek geschreven had waar je de loftrompet over laat horen. Maar ja… het is het naampje, hè! En voor de rest moet je niet zeuren als je geplagiëerd wordt. Sic!

  Voornaamste bezwaar tegen De Jong en zijn secretariaat hoofdredactie blijft evenwel dat de huichelaars mij antwoord beloofden! En die belofte geen gestand deden. Dat hij daarnaast de eyeopeners overschreef uit m’n boek komt als 2e bezwaar er achteraan…

  Collusie! Is een criminele verbinding tussen boven- en onderwereld. De pers en media zijn daarbij niet uitgezonderd. Weet je dat ook weer.

 22. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma
  @allen
  Ik bewijs graag even mijn stellingen. Zie emailwisseling uit m’n archief d.d. 27 september 2007.

  Geachte heer Bouma,

  Naar aanleiding van uw e-mails deel ik u mee dat ik deze samen met uw verzoek om een reactie aan de heer de Jong heb voorgelegd. Hij laat weten dat hij hiervan kennisgenomen heeft maar dat hij op dit moment niet inhoudelijk zal reageren op uw boek.

  Namens S. de Jong,
  Met vriendelijke groet,

  A. Boudewijn
  secretariaat hoofdredactie
  NRC Handelsblad

  —–Oorspronkelijk bericht—–
  Van: villamithras@planet.nl [mailto:villamithras@planet.nl]
  Verzonden: donderdag 27 september 2007 10:12
  Aan: NRC Hoofdredactie
  Onderwerp: Fw: No 26; boekaanbieding

  LS
  t.k.n. svp het onderstaande en de bijlage.
  Groet! JB

  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: hofland@nrc.nl
  Sent: Thursday, September 27, 2007 10:05 AM
  Subject: Fw: No 26; boekaanbieding

  Ha Henk!
  Zie bijlage.
  Groet! JB
  —– Original Message —–
  From: villamithras@planet.nl
  To: knip@nrc.nl
  Sent: Thursday, September 27, 2007 10:04 AM
  Subject: Fw: No 26; boekaanbieding

  Ha Karel…; daar in je catacomben van de wetenschap… en ondertussen wellicht Sjoerd de Jong gesproken hebbend….; zie hierbijgaand voor morgen wat ik mijn webmaster zond… De premier daadwerkelijk "vermoorden" hoeft nou ook weer niet. De bijlage is misschien voldoende als die krant van je e.e.a. begrijpt en erop inspeelt…..
  Groet & werk ze! JB
  ps
  stuur het anders even door aan Sjoerd de Jong….
  —————————————————————————
  Wil er wel aan toevoegen dat de laffe hoofdredactie nimmer hun beloften gestand deden.

  En nu maar oreren over hoe geweldig de inzichten van Sjoerd de Jong zijn!
  Ik ga er even van over m’n nek.

 23. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  Ik kan niet oordelen over het boek van Sjoerd de Jong omdat ik het niet gelezen heb. Zelfs niet na een selectie citaten door Maria. Ik ken De Jong alleen van zijn NRC-artikelen. Daar word ik doorgaans niet blij van.

  Wat ik zoek in de discussie over cultuur, eigenheid, identiteit en de staat is wat ik zie als een kritisch debat in een verstandig midden. Dat daarmee niet kleurloos en grijs, maar juist levendig wordt. Weg van de vertekeningen, verkeerde voorstelling van de feiten en simplificaties die zowel het kamp Mak als het kamp Wilders hanteren. Waarmee ze met hun moralisme het publieke debat fixeren in hun eigen gelijk. Ze zetten er een stolp over en leunen vervolgens tevreden en behaagziek achterover.

  Streven moet zijn om de ander te willen bereiken. Dat idee hebben zowel het kamp Mak als Wilders opgegeven. Dat maakt ze waardeloos om tot grotere consensus te komen en uiteenlopende mensen met elkaar te verbinden. Hun maatschappelijke betekenis ligt in de herverkaveling.

  Inhoudelijk geldt hetzelfde. Er wordt een angst voor de islam opgeroepen die feitelijk niet bewezen kan worden. Da’s een kwestie van geloof. Diegenen die krachten mobiliseren tegen de islam laden de verdenking op zich andere doelen te dienen. Zoals de defensie-industrie, de olie-industrie en de macht via de controle over de binnenlandse veiligheidsdiensten die stelselmatig worden uitgebreid. Ten koste van onze burgerrechten. Laat de zittende machten maar eens aantonen dat de dreiging van de islam werkelijk bestaat.

  In Nederland wonen naar schatting 350.000 belijdende moslims. Da’s hooguit 2,5% van de bevolking. Hoe kan in hemelsnaam deze kwantitatieve en kwalitatieve ondergeschikte groepering een bedreiging vormen voor de democratische rechtsorde en de rechtsstaat?

  Hetzelfde geldt voor de andere kant. Ook de PVV is van ondergeschikt belang. Het bezit 9 TK-zetels en neemt geen enkele belangrijke machtspositie in Nederland in. Het is evenzeer een kwestie van geloof om de PVV als een dreiging te zien. Zoals een vertekenend en a-selectief onderzoek van Van Donselaar cs. aangeeft. Door tijdgebrek kan ik het hier nu niet verder uitwerken.

  Kortom, laten we ons hoofd erbij houden. Laten we beseffen wie en wat de werkelijke macht is. Zowel het simplisme van het kamp Mak als het kamp Wilders ontneemt ons het zicht op de werkelijke macht. Die zit in het centrum. Die macht zal onze discussie hier met genoegen aanzien. Want het geeft aan dat we naast de waarheid kijken en ons laten foppen door incidenten. Laten we verder kijken dan dat.

  Als we vervolgens onze discussie over cultuur etc. vanuit deze middenpositie voeren, dan staan we vrijer omdat we een hoop ruis achter ons kunnen laten. Hopelijk komen we dan tot verdergaande conclusies.

 24. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma
  @George…12:49
  In grote lijnen eens met je betoog.
  Nu ken je mijn boek ook niet maar je hebt voldoende info. zo in tussentijd kunnen verzamelen om te weten waar ik sta. In diversiteit en pluraliteit zal het beste het volk en de gemeenschap overleven. Dat is nu het cultuurrelativisme dat ik ook bepleit. Maar de uitwassen van andere ‘culturen" die niet blijken te deugen of domweg worden vernacheld door de ondertekenaars van bijv. het Islamitische Handvest uit 1981 dienen te worden gewraakt. Enfin.. enzovoorts, enzovoorts…

  Heb je nog comment op mijn bewijsvoeringen inzake NRC Handelsblad of denk je dat ik zomaar wat zit te lullen?

 25. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Jan
  Wat je nou precies over de NRC zegt dringt niet optimaal tot me door. Ik acht het zeker niet onmogelijk dat je zomaar wat lult. Maar da’s geen schande. Je boek zal ook dat verklaren.

  Ten opzichte van de NRC heb ik gemengde gevoelens. Die krant lees ik al tientallen jaren, nog voor de fusie AH en NRC. In het integratiedebat vind ik de NRC wat eenzijdig en versimpeld linksig. Modieus, bang om een boot te missen.

  De NRC is voor mij waardevol voor de stukken over economie, kunst en buitenland. Maar als het over Wilders en integratie gaat, dan verbaas ik me vaak over zoveel simplisme bij een redactie krant die zegt de nuance te zoeken. Welke nuance?

  Van de krant wordt gezegd dat het een meneer is. Een ouderwets beeld. Maar het volgend is voor mij de NRC een meneer met lang grijs haar, zwarte kleren, een witte zakdoek om de neus te snuiten, een tophypotheek die de handen bindt, een hond die eruit ziet als een kat en een Franse auto -buiten de verzekering- voor de deur. Hevig stotterend en blokkerend als de naam Wilders valt. De NRC is soms een kwestie van foute timing.

 26. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma
  @George
  Ok ik zomaar wat "lul’ kan bij uitstek @Maria Trepp verifiëren want ze kan mijn boek leggen naast dat van De Jong. Idem: @Joke Mizée, idem @Ina Dijstelberge, idem @Ruud Zweistra, idem nog meer personen maar die missen het boek (vooralsnog) van Sjoerd de Jong.
  2.
  Ik val de NRC niet aan op wat jij verder opmerkt maar op een concrete zaak als het niet nakomen van beloften om commentaar te leveren op m’n boek. Vergis je niet er zijn ook nog telefoongesprekken gevoerd met De Jong!
  Wat een laf zooitje.

  3.
  Ik weet bijvoorbeeld zeker dat mijn besproken ‘cultuurrelativistische en metaforische wereldtuin" voor De Jong wel gefundenes Fressen zal zijn geweest… Ik noem maar een aanknopingspunt. Ik zal treachten het boek van De Jong ook te verkrijgen. Het gratis opsturen zal er wel niet bij wezen…

  4.
  @Maria Trepp kan uitsluitsel geven. Kan ze tevens en eindelijk mijn meesterwerk ‘de nieuwe Max Havelaar" – volgens sommigen – erkennen.

 27. dirk schreef:

  Avatar van dirk
  Sjoerd de Jong zat toen zijn boek uit kwam met Wim van Rooij en Joost Zwagerman in OBALive, hier de link van de discussie:
  http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/ikon/OBAlive/10-02-08/kwestie.wmv

 28. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @dirk veel dank zal het bekijken!

  @George dit zegt veel over jou….

 29. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma
  @Maria
  Doodzwijgen is een vorm van indoctrinatie!

 30. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma
  @Maria
  Doodzwijgen is een vorm van indoctrinatie!

Leave a ReplyMeest recente berichten