Wetenschap Kunst Politiek

Het wilde denken van Lévi-Strauss

111 comments

Claude Lévi-Strauss wordt niet gewaardeerd door brave burgers die hun libido vooral investeren in aanpassing, en die een verkorte rationaliteit prefereren boven zintuiglijkheid.
Lévi-Strauss waardeert namelijk het “wilde denken”.

Het zogenaamde wilde denken – magie en  mythe – ( “La Pensée Sauvage”)  is voor de net overleden Lévi-Strauss niet tegengesteld aan het wetenschappelijke denken maar loopt er parallel aan: beide vertalen zintuiglijke indrukken in verstandelijke begrippen en beide geven betekenis aan de culturen waartoe ze behoren.

Het ‘wilde denken’ is op de keper beschouwd even rationeel als het wetenschappelijke.

Net als Horkheimer en Adorno (en als Walter Benjamin die het Passagenproject de naam heeft gegeven)  wil Lévi-Strauss geen tegenstelling construeren tussen het voorwetenschappelijk magische denken en het wetenschappelijke denken, maar laat beide denkvormen in hun waarde. (Zie ook mijn blog Magie zonder magie ).

Vorig jaar verscheen een zeer leesbaar, verhelderend en kort boek over het denken van Lévi-Strauss van Ton Lemaire “Claude Lévi-Strauss. Tussen Mythe en muziek”.

Het wilde denken” noemt Lemaire het moeilijkste en meest theoretische boek van Lévi-Strauss.

Lemaire:
“Om te beginnen is het ‘wilde denken’ niet het ‘denken van de wilden’. Er wordt mee bedoeld een universele eigenschap van de menselijke geest, die ook bij ons, modernen, nog bestaat, zij het meer in de marge van onze samenleving: in kunst en poëzie, bij het knutselen en in sommige vormen van weten bij het volk. Deze vorm van denken is sinds de opkomst van filosofie en wetenschap in onze geschiedenis meer en meer verdrongen en mis­kend geraakt, maar ze is niet minder redelijk, alleen haar midde­len verschillen. ‘Wild’ denken en wetenschap zijn geen ongelijke stadia in de ontwikkeling van de geest, maar ‘twee strategische niveaus’ waarop de werkelijkheid gekend kan worden, de een dichtbij zintuiglijke waarneming en verbeelding blijvend, de andere op een zekere afstand begrippen construerend.’ Elke denkwijze heeft de neiging haar eigen objectiviteit te overschat­ten en andere te onderschatten; maar ‘de mens heeft altijd even goed gedacht’, alleen doel en middelen kunnen verschillen.[…]

Lévi-Strauss benadrukt hoezeer het wilde denken nieuwsgie­rig is, geïnteresseerd is in zo veel mogelijk kennis, los van prak­tisch nut. De kennis die inheemse samenlevingen van bijvoor­beeld hun omgeving hebben, is verbluffend. Vaak onderscheiden ze meer dier- en plantsoorten dan de wetenschappelijke zoölogie en botanie. Alle dingen en wezens worden onderscheiden, gedif­ferentieerd, geclassificeerd in complexe en verfij nde taxonomieën. Met andere woorden: men brengt voortdurend orde aan in de waarneembare wereld, net als 00 k de westerse wetenschap primair begint met het opstellen van taxonomieën. Maar dit ordenende denken, dat bovendien niet rust voor het een totaalbeeld van de wereld heeft, beweegt zich op het vlak van een ‘concrete logica’, namelijk een logica van de ‘zintuiglijke kwaliteiten’ en niet – zo­als onze wetenschap – met formaliseerbare, abstracte, kwantita­tieve concepten.

Een dergelijk denken is dus alles behalve een ‘mystieke parti­cipatie’ vanuit een soort oer-eenheid van mens en wereld. Men classificeert en men verkent de werkelijkheid in termen van de zintuiglijkheid zelf, in een denken dat nog niet begrippen con­strueert op afstand. Het lijkt onwetenschappelijk omdat de we­tenschap vanaf de i zde eeuw zich heeft gericht op de ‘primaire’ eigenschappen van de dingen (kwantificeerbaar) en de ‘secun­daire’ aspecten (geur, kleur enzovoort) – dus al dat wat zintuigen en verbeelding het meest treft – terzijde heeft geschoven als sub­jectief en oppervlakkig. Het is nu de basis intuïtie van Lévi­Strauss om de ratio aan te tonen van deze secundaire kwaliteiten en daardoor de logica van het concrete, die opereert in het veld van de zintuiglijke kwaliteiten, te integreren in de hoofdstroom van het (natuur)wetenschappelijk denken. Op die manier her­ontdekt en rehabiliteert de wetenschap de ‘onuitputtelijke les­sen van een zinruiglij ke wereld die ze eerst had gemeend te moe­ten afwijzen’.’ Zo schrijdt de moderne wetenschap voort door haar kaders te verruimen en zodoende datgene te integreren wat ze eerst als irrationeel had afgewezen. De rationaliteit van het wilde denken wordt beseft op het historische moment dat de na­tuurwetenschappen deze secundaire kwaliteiten weer gaan be­trekken in hun onderzoek en de geschiedenis van de kennis wordt zo een ‘gesloten systeem”. Vooruitgang van de weten­schap (als die er al is) vindt alleen plaats, stelt Lévi-Strauss, door­dat ze’ een poging doet om archaïsche etappen van haar ontwik­keling weer toe te eigenen’.”” ( p 60 ff)

————————————————–

NRC columniste Louise Fresco schrijft mooi over Lévi-Strauss ( 10-11-2009)

De inzichten van Claude Lévi-Strauss krijgen een nieuwe actualiteit in deze tijd waarin de nadruk weer ligt op verschillen tussen bevolkingsgroepen en op de eigen identiteit. De wijze waarop uiterst rechts de islam en islamistische medeburgers demoniseert, is niet veel anders dan hoe er in de jaren dertig in Brazilië over indianen werd gedacht (om maar over het fascisme van die tijd te zwijgen). Niet alleen delen bijna alle mensen ter wereld het identieke verlangen naar decent werk en de vrijheid om hun kinderen naar eigen inzicht op voeden, de manier waarop zij over de wereld denken verschilt niet fundamenteel. Lévi-Strauss stelde dat etnische afkomst en ras mentale constructies zijn. Daarin wordt hij nu volledig bevestigd door het modernste dna-onderzoek naar de evolutie van de mens.”

Maria Trepp

 

Tags: , , , , , ,

111 Responses to “Het wilde denken van Lévi-Strauss”

 1. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  Levi-Strauss, niet eenvoudig te doorgronden. Voor mij is de kern: De wereld bestaat niet uit dit of dat, maar uit dit en dat…

 2. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Ik vind hem ook niet eenvoudig te doorgronden.
  Wel houd ik enorm van het structuralisme, en gebruik het als analysemethode in de literatuurwetenschap ( Levi-Strauss heeft nauw samengewerkt met de literatuurwetenschapper Jacobson).

  Maar het is wel zo dat veel van wat Levi Strauss zegt wetenschappelijk niet toetsbaar is.
  Dat maakt het nog lang niet waardeloos, natuurlijk.

 3. roland rozen schreef:

  Avatar van roland rozen
  Ik hoor het al Ina voor jou is hij te hoog gegrepen.

 4. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  …en voor jou Roland??
  Leg ons uit, wat waardeer JIJ aan L-S, en wat bekritiseer je????

 5. knutselsmurf schreef:

  Avatar van knutselsmurf
  Vanwaar deze belediging ?

 6. roland rozen schreef:

  Avatar van roland rozen
  Ihaal deze weg

 7. roland rozen schreef:

  Avatar van roland rozen
  Ik vind dat je het ontdekken van nieuwe indianenstammen in het amazone gebied niet moet overlaten aan mensen die ze geen eigen keuze voor een douche en gevarieerd eten uit een koelkast gunnen.

  @Knutselsmurf
  Ik vind Ina met haar simplificaties nogal beleaanmatigend tov Levi Strauss.

 8. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Wie is beledigd en waarom?

  Iedereen mag zijn libido investeren in wie of wat hij of zij wil. Waar of niet???

  Roland, zonder twijfel heeft het Westen ook iets te bieden aan ontwikkeling. Geven en nemen is het in het beste geval.

  Ina moet zelf weten of zij haar libido in L-S investeert. Op zich geen slecht idee voor een filosofisch antropologe of antropologisch filosofe.

 9. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @roland,
  Ina heeft wat moeite met het begrijpen van de wereld in het algemeen. Dus reduceert ze graag.

  Bijvoorbeeld tot verschillen tussen "dit of dat" en "dit en dat" ….

 10. roland rozen schreef:

  Avatar van roland rozen
  Noem eens iets Maria, bijvoorbeeld het inzetten van indianen bij de politie voor sporenonderzoek.Ik denk datde zienswijze van bepaalde culturen op ‘het leven" iedere westerling, uitgezonderd Levi Strauss, onmiddelijk naar vertrouwde bolwerken doen terugkeren. Een geestelijk onvolwaardig kind met een open rug of met een andere handicap wordt door indianenmoeders op humane wijze om het leven gebracht bijvoorbeeld. Dat geldt hier als PVV gedachtengoed.

 11. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Ruud Zweistra begrijpt de wereld, dat weten wij.

  Dus kom op Ruudje, vertel ons wat over Claude Levi-Strauss.

 12. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Maria Trepp 05-11-2009 17:36
  Roland, zonder twijfel heeft het Westen ook iets te bieden aan ontwikkeling.

  Reactie:
  Hetgeen weer een schot voor open doel is voor de zoveelste herhaling van de vraag:
  wat heeft, geef eens een voorbeeld, de islamitische wereld te bieden aan ontwikkeling?

  Je mag ook de creoolse proberen…

 13. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  "wat heeft, geef eens een voorbeeld, de islamtische wereld re bieden aan ontwikkeling?"

  Volgens mij hebben zij belangrijke wiskundige vondsten gedaan.
  Ook hebben zij de schriften van opperaangepaste saaie filosoof Aristoteles bewaard en opgeschreven voor het Westen.

 14. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Maria Trepp 05-11-2009 17:41
  Ruud Zweistra begrijpt de wereld, dat weten wij.

  Reactie:
  Ik begrijp maar een klein stukje van de wereld, maar vanuit sommige perspectieven schijnt dat heel veel te zijn.

  Mijn mening over Levi-Straus staat bij Peter’s blog over het onderwerp: blatante onzin. Met uitleg.

 15. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Helaas lees ik Peter niet, omdat ik ontzettend druk ben met mijn eigen blog plus het lezen van Levi-Strauss.

  "Ik begrijp maar een klein stukje van de wereld"

  Dat is prima in orde, beste jongen. Ik snap ook niet alles, en ben al blij als mijn klein stukje van de wereld niet te onoverzichtelijk wordt.

 16. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Maria Trepp 05-11-2009 17:44
  "wat heeft, geef eens een voorbeeld, de islamtische wereld re bieden aan ontwikkeling?"

  Volgens mij hebben zij belangrijke wiskundige vondsten gedaan.
  Ook hebben zij de schrijftne van opperaangepaste saaie filosoof Aristotels bewaard en opgeschreven voor het Westen.

  Reactie:
  NU, Maria, NU!

  Doet me denken aan dat liedje van Harry Belafonte:
  "There’s a hole in my bucket,
  Dear Liza, dear Liza …"

 17. Satuka schreef:

  Avatar van Satuka
  Maria: De vraag is niet "wie is beledigd", maar waarom jij mensen die anders over Strauss denken dan jij, meteen al in je openingszin zo nodig een sneer moet geven.

  Alleen argumenten volstaan kennelijk niet.

  Misschien is het een idee “wild denken” niet te verwarren met aandrang in je onderbuik.

 18. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Ja ik vind het niet leuk als alles op hier en nu gereduceerd wordt, maar in het hier en nu lees ik veel teksten van mensen uit islamitische landen die mij bevallen.

  Kijk de vraag wat hebben we eraan is een beetje kansloos als die van mensen gesteld wordt, di egeen plezier hebben aan kunst of aan varieteit, of aan pluraliteit.

  JIJ vind dat JIJ niets hebt aan de islamieten. dat is duidelijk.
  Maar je hebt er toch tnemisnte een thema aan, een vijandbeeld. Dat is toch plezierig??

 19. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Satuka: "Maria: De vraag is niet "wie is beledigd", maar waarom jij mensen die anders over Strauss denken dan jij, meteen al in je openingszin zo nodig een sneer moet geven."

  Is het dan niet waar wat ik zeg??

  Noem mij EEN bezagigde burger die van Levi-Strauss houdt!

  "Misschien is het een idee “wild denken” niet te verwarren met aandrang in je onderbuik"

  Waar, zeer waar. Ben ik inderdaad over mijn doel geschoten. Ach ja, te wild, in een zin die de arme brave L-S helemaal niet bedoeld heeft. Draait zich om in zijn graf.

 20. Paul Delfgaauw schreef:

  Avatar van Paul Delfgaauw
  @ Maria,
  Je schrijft:
  Claude Lévi-Strauss wordt niet gewaardeerd door brave burgers die hun libido vooral investeren in aanpassing, en die een verkorte rationaliteit prefereren boven zintuigligheid.
  Lévi-Strauss waardeert namelijk het “wilde denken”.

  Mooi geformuleerd!
  (Zintuiglijkheid natuurlijk.)
  Een boeiende denker!!!

 21. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  ha Paul,. kusje. Jij vindt het dus wel mooi wat Satuka beledigend vindt.
  Kijk zo verschillend is de wereld!!!

 22. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  Voor Ruud bestaat de wereld uit maar twee partijen: de islamieten en de blanke, westerse, koloniale betweters.

  Maria, ik hou niet zo van blanke, goed gesitueerde antropologen. Al is hun intentie integer, het lijkt toch op aapjes en nikkertjes kijken.

  Mooi blog, groet, An.

 23. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  "Maria, ik hou niet zo van blanke, goed gesitueerde antropologen"

  Haha ik ook niet. Ik houd wel van jonge geengeerde antropologen, zoals mijn dochter!!

 24. Satuka schreef:

  Avatar van Satuka
  Maria: bewijs nu eerst maar eens dat die brave burgers "verkorte rationaliteit" prefereren boven zintuiglijkheid.

 25. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  "Maria: bewijs nu eerst maar eens dat die brave burgers "verkorte rationaliteit" prefereren boven zintuiglijkheid. "

  het is een niet bewijsbare zin, di emijn intuitief werledbeeld weergeeft.
  Kan zijn dat mijn wereldbeeld verkeert is, maar als ik me niet vergis zal de een of andere blogger mij gelijk geven, en de blogger die mij gelijk geeft zal zeer waarschijnlijk geen rechtse bal zijn.

  Maar ik zeg maar zo:
  NIET alle brave burgers prefereren verkorte rationaliteit boven zintuiglijkheid.
  En ook heel wat niet-burgers zijn veel te idealistisch en te weinig zintuigelijk.
  EN ook ik ben nog steeds veel te weinig zintuigelijk!!

  Mea culpa, jajajaja.

 26. roland rozen schreef:

  Avatar van roland rozen
  Kom op Ruud we gaan weg, Maria leest ons toch niet. We gaan d’r geen 50 reacties bezorgen, daar moet ze maar wat voor doen.

 27. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Roland, ach zie je, geen regel zonder uitzondering.
  Ik ben en blijf een postmoderne chaoot.

 28. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  @ Maria : Hij zet de mens terug in een kader, een traditie. Brengt de geest terug in het lichaam. Hij verbindt dat wat gespleten wordt gedacht.

  @ Roland : Als je mijn stukken had gelezen dan had je die opmerking niet gemaakt.

  @ Ruud : moet toch herkenbaar voor je zijn….

 29. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  "Brengt de geest terug in het lichaam. Hij verbindt dat wat gespleten wordt gedacht."

  Dat is het aller-, aller-belangrijkste voor mij in mijn leven. Dat zeg ik echt met pathos.

  Ik vind dit denken ook bij Nietzsche en bij Peter Sloterdijk.

  …en gelukkig heb ik mensen in mijn omgeving die dit leven.

 30. Peter Louter schreef:

  Avatar van Peter Louter
  Helaas lees ik Peter niet, omdat ik ontzettend druk ben met mijn eigen blog plus het lezen van Levi-Strauss=

  Wat een smoes. Dat blog gaat wel over Lévy-Strauss en de schandpaal die ik voor zijn denken heb neergezet.

 31. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Ik was even nieuwsgierig wie als eerste het woord "Islam" zal roepen.

 32. Peter Louter schreef:

  Avatar van Peter Louter
  Mihai, jij dus

 33. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Ik heb je blog echt niet gelezen Peter ik zweer het.

  Ik heb gisteren ochtend al een mail aan Mihai geschreven dat ik over Levi-Strauss zou bloggen, en ik had mijn blog bijna klaar, maar vond het mooi eerst mijn novemberblog te plaatsen.

  Ik schrijf over MIJN dingen, en als ik tegenstandersnodig heb pak ik heren, die in het openbaar publiceren, zoals de neocons en Burkianen die Levi- Strauss en zijn vakgenoten haten (hierover straks meer).

  Ik heb geen andere bloggers nodig, en ik ga niet naar de rechtse blogs. Echt geen tijd, geloof me.

 34. Paul Delfgaauw schreef:

  Avatar van Paul Delfgaauw
  @ Mihai,
  Is lam leggen misschien het idee erachter? 😉

 35. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  "de schandpaal die ik voor zijn denken heb neergezet"

  Ha Peter Louter, gelukkig schrijf JIJ niet de intellectuele geschiedenis van de mensheid.
  ( ik ook niet en ik ambieer het ook niet)

 36. Paul Delfgaauw schreef:

  Avatar van Paul Delfgaauw
  @ Maria,
  Je hoeft je niet te verdedigen, ik vind je integer en spontaan genoeg. Laat je niet opjutten door non-discussie.
  (Goed, dit was ook effe off-topic.) 😉

 37. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Nee, dank, Paul.
  Ik ben het gewend hoe het hier loopt op het blog, en ik heb nu een tijdje niet meer meegedaan aan het kleuterklasje.
  Nu vandaag heb ik toevallig zin erin.
  Ach wat moet je anders in november??

 38. Robert schreef:

  Avatar van Robert
  Maria wat een woord WILDE…, het is wel zo dat ie soms totaal niet te begrijpen was. Kant dan? Ik ben ook wild, knetergek maar later…, een andere tijd. De volgende generatie zal duidelijkheid brengen. Mee eens Paul…

  Maria doe mij een plezier en antwoord niet de slechtste van de klas maar ga in op de intelligentste van de klas in. Kunnen andere iets van leren!!!!!!!!!!!!!! Hard maar waar.

  Groene Groet is de beste Rob

 39. Paul Delfgaauw schreef:

  Avatar van Paul Delfgaauw
  @ Maria,
  Dat heb ik ook, maar morgen weer serieus! 😉

 40. Robert schreef:

  Avatar van Robert
  Maria mooi die zin: "Breng(t) de geest terug in het lichaam. Hij verbindt dat wat gespleten wordt gedacht."

  Het kan ook zo: Wat een mens gespleten maakt is dat hij de geest in het lichaam wringt.

  Kun je eerst mijn blog lezen voor je antwoord.

  Hip hip hip soms zijn we snel TÉ snel…

  groetjes Robert

 41. Paul Delfgaauw schreef:

  Avatar van Paul Delfgaauw
  @ Robert,
  En dat terwijl de hutspot pruttelt, 10.000 bloggers hier….. 😉
  Jij kan het ook mooi zeggen en ik heb ook nog niet eens je blog gelezen…
  Soms ben ik te langzaam in dit twittertijdperk.
  Dag!

 42. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  Robert : Maria citeerde mij, vandaar dat ik reageer.
  Ik zit de hele tijd met meneer Lus in mijn hoofd…. het =Wat een mens gespleten maakt is dat hij de geest in het lichaam wringt.= verstoord mijn breinsel.
  Dat is goed.
  Het Ik is nog aan het luisteren.

  Ik kom later terug.

 43. rene louman schreef:

  Avatar van rene louman
  Voor mijn gevoel is het een soort dialectische wetmatigheid: het een roept het ander, tegendeel, op en dan komt er een synthese (in dit geval die van Lévy Strauss) die op zich weer een tegendeel oproept waarna een synthese volgt etc. En het zou wel eens kunnen dat het steeds meer in de richting gaat van een totaalbeeld. Dat hoop je dan maar, want het is toch het doel dat je meer begrip krijgt, het is meer dan een intellectueel spelletje (dat dacht ik vroeger altijd, ik vond het altijd interessantdoenerij).

  Maar goed ik ben geen geschoold denker op dit gebied dus het is goed mogelijk dat ik de plank geheel en al missla.

  groetjes
  rené

 44. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Persoonlijke correspondentie:

  Van: maria trepp (xxxx@xxxx.com)
  Aan: Mihai Martoiu Ticu (lief@lief.lief)
  Verzonden: wo 04-11-2009 11:32

  Hai Mihai,
  Heb je toevallig scans van de boeken van Levi Strauss, vooral "savage thinking"? Ik zal over hem bloggen vandaag of morgen.
  groeten

 45. Robert schreef:

  Avatar van Robert
  Ina dank voor je antwoord… Dat is Lus ten voeten…uit.

  Groet

 46. Robert schreef:

  Avatar van Robert
  Nu is het niet meer persoonlijk Mihai M….

 47. Robert schreef:

  Avatar van Robert
  Paul geef niet de tijd gaat toch wel om…

  Groet

 48. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Robert je bent erg leuk "Het kan ook zo: Wat een mens gespleten maakt is dat hij de geest in het lichaam wringt."

  Helemaal zonder gespletenheid kan niemand van ons.
  en ik vind het leuk met alle kinderen te spelen niet alleen met de slimste.

  Leuk he dat Mihai mijn mail nog had. ( Hij zit vast op alle mijn 1000 mails aan hem, en herleest ze elke dag)

  Met Ina heb ik ook gemaild nadat ik op de voorpagina heb gezien dat Peter ook over L-S blogde, en heb uitdrukkelijk aan haar geschreven dat ik hem NIET lees omdat ik met mijn eigen dingen bezig ben!!!!
  en ik HEB hem niet gelezen. Ik heb een enorme backlog van blogs van mijn vrienden die ik OOK nog niet heb gelezen al wil ik dat graag.

 49. Wies schreef:

  Avatar van Wies
  Het wilde denken ligt in de lijn van veel psychologische inzichten, de ondekking van het onbewuste, allerlei dimensies in de mens zelf, voorheen onbekend waren en vooral ondergewaardeerd. De toen nog nieuwe antropologie is een stuk uit die psychologische zoektocht ontstaan. Het was toen ook een beetje vloeken in de kerk, "wilden" serieus nemen in een nog koloniale wereld.

  Het laat niet onverlet dat ik Peter’s negatieve waardering ook kan invoelen (ik heb trouwens in die zin op zijn blog gereageerd) wat wellicht meer met de evolutie van het westen zelf te maken heeft, dan met het voorwerp van CLS’s onderzoek.

  Wat toen revolutionair was is het niet noodzakelijk meer vandaag, precies omdat zijn denkbeelden voor een groot deel gemeengoed zijn geworden en dus zoals bij elk goed onderzoek nieuwe vragen oproepen.

  Laat ons die vooral niet uit de weg gaan.

 50. klaphek schreef:

  Avatar van klaphek
  ”Leuk he dat Mihai mijn mail nog had”.

  Blijkbaar zijn die opvattingen over Roemenen toch niet helemaal uit de lucht gegrepen.

 51. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Klaphek, jaloers?

  Wies, kritiek Op C L-S mag en is welkom.

 52. klaphek schreef:

  Avatar van klaphek
  @Maria,

  Gelukkig ben ik geen zwerfhond.

 53. Peter Louter schreef:

  Avatar van Peter Louter
  @Maria, voor de duidelijkheid, ik heb niet geïmpliceerd dat je blog een reactie op het mijne was.
  Je reactie in dat verband was voor mij niet nodig. Daarvoor zaten ze gewoon te kort op elkaar.
  Maar ‘geen tijd’, beschouw ik nog steeds als een smoes 🙂

  Overigens waren het de religies die lichaam en geest scheidden (platoons) en is Lévy-Strauss nu niet bepaald de meest spraakmakende schrijver geweest om ze weer te verenigen

 54. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Peter ik lees je blog nog, dat lijkt me fair.
  Maar geen tijd is geen smoes.. Hoe dan ook ik lees het en reageer morgen.

 55. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  roland rozen 05-11-2009 18:09
  Kom op Ruud we gaan weg, Maria leest ons toch niet. We gaan d’r geen 50 reacties bezorgen, daar moet ze maar wat voor doen.

  Reactie:
  Ik had een uitje en was daarom weg, maar dit gesticht is eigenlijk veel te leuk theater.

  Niveau John Lanting.

  P.S. Als Petrus opent de hemelpoort vaart ’t schip der dwazen nog ongestoord

 56. klaphek schreef:

  Avatar van klaphek
  Daar gaan we dan:

  Hai Mihai,
  Heb je toevallig scans van de boeken van Levi Strauss, vooral "savage thinking"? Ik zal over hem bloggen vandaag of morgen.

  En wat bloggen we dan een uur later:

  Het ‘wilde denken’ is op de keper beschouwd even rationeel als het wetenschappelijke.

  Zonder een sterke maag word je hier absoluut misselijkvan.

 57. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Maria Trepp 05-11-2009 17:51
  …Kijk de vraag wat hebben we eraan is een beetje kansloos als die van mensen gesteld wordt, di egeen plezier hebben aan kunst of aan varieteit, of aan pluraliteit.

  Reactie:
  Tja dat was ik vergeten:

  Coucous en buikdansen weet ik al.

 58. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @klaphek 05-11-2009 20:33

  ==Blijkbaar zijn die opvattingen over Roemenen toch niet helemaal uit de lucht gegrepen. ==

  Welke opvattingen? Bestaat er een opvatting dat de Roemenen hun mail langer dan 1 dag bewaren? Wil je forensisch onderzoek doen op mijn mailbestand? Mijn mail staat ook bij de provider op de server, dus ik kan het op geen enkel manier elektronisch mee temperen. Mocht je daaraan twijfelen, kunnen we samen op mijn webmail kijken of ik een email van maria heb met de betreffende datum en inhoud.

 59. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Die had ik nog gemist:

  De rationaliteit van het wilde denken

  Mooie voor het rijtje

  – onderhoudsvrije tuin;
  – schone oorlog;
  – gezonde snack;
  – eerlijke politiek;
  – multiculturele samenleving;
  – klimaatneutrale verbranding.
  – verantwoorde godsdienstlessen

  Wat een ultiem stel dwazen, zeg … Volkomen geschift. Met diploma.

 60. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Maria
  Claude Lévi-Strauss wordt niet gewaardeerd door brave burgers die hun libido vooral investeren in aanpassing, en die een verkorte rationaliteit prefereren boven zintuiglijkheid.

  Vrouwelijk of mannelijk libido? Dierlijk of menselijk libido? Hoe dan ook, de fundering voor de drift dempt in overvloed en veiligheid, en in techniek en arbeidsverdeling waarin de moderne mens zich niet meer kan terugvinden. Het gaat voorbij aan de agressie door overvloed, vervreemding, zingeving, schuldgevoel, afgunst en kennisbundeling die eindigt in infantiliteit. Het opent het talent voor de middelmaat. Leeg vol onlust.

  Brave burgers passen op en niet aan. Ze halen hun geld van de bank en investeren het vooral in hun libido. De bevrediging stellen ze niet langer uit zodat hun verlangen ingelost wordt. Wat dan? Wat dan? Niet in een verlengde, maar in een verkorte rationaliteit verliezen ze hun gevoel voor omgeving. Kind geworden, kind gebleven. De agressie denkt de wolf.

  U zegt Wat is een mythe? Ik zeg, de mythe is gestolen citaten. Spraak ketst af op het origineel van een dief die zichzelf uitsluit van de zin. Haar zak met buit, in zijn naam. Onzin.

 61. joost tibosch sr schreef:

  Avatar van joost tibosch sr
  Het schiet me ineens te binnen dat ik in mijn jonge jaren druk bezig ben geweest met Merleau-Ponty’s Phénoménologie de la perception. Het drong toen tot me door dat zijn -zeg maar- ‘lichamelijk denken’ een enorme aanvulling was op ons westers gebruikelijke koele verstandelijke robotdenken. Dit denken met onze verfijnde (moderne)zintuigen geeft alle mogelijke aansluitingen met het denken van andere (oude) culturen en met de oudste lagen van ons godsdienstig denken. LS heeft met zijn contacten met concrete oude culturen en met zijn "wilde denken" eenzelfde (nog concreter)spoor getrokken. Hem en zijn structuralisme, waar nu best aanvullend over te denken valt, te kritiseren om eigen benepen anti-islamgevoelens te lozen, zoals Peter Louter dat doet, getuigt van van een enorme onnozele domheid

 62. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina Dijstelberge
  @ Joost sr : over Merleau-Ponty gesproken: http://www.vkblog.nl/user/bericht/edit/id/157595

 63. iris kijkt schreef:

  Avatar van iris kijkt
  Lees je "Het trieste der tropen" en je begrijpt dat hij niet bij voorbaat was overtuigd van dat ‘wilde denken’. Ik denk dat het hem toch meer ging om de mogelijkheid van een wetenschappelijke benadering van cultuurverschillen, vooral van die zgn. ‘primitieve culturen’, waar de culturele anthropologie zich mee bezich hield, en hoe die functioneren.Morgen mijn blog hierover, inmiddels vandaag.

 64. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @George, niet slecht, en ik geef je geen ongelijk.
  Blijft over dat het voor mij van existentieel belang is wat Levi-Strauss zei. Namelijk dat het aanschouwelijk denken een grote waarde heeft en niet automatisch minder of slechter is dan het conceptueel denken maar daarnaast mag/moet blijven bestaan .
  Ook is het een feit veel saaie en bezaadigde mensen ( in mijn omgeving) juist dit anschouwelijk beeldend denken minachten en de voorkeur geven aan een sentimenteel idealisme.
  @Joost ik moest ook veel aan Merleau-Ponty denken en zijn fenomenologie. De hele feneomenologie is een van de benen waar ik op loop. Daar zal/wil ik ook nog eens over bloggen. Alleen is het een moeilijk thema, en beter het aan te pakken als er een actuele twist voorligt waarbij de fenomenologie goed te pas komt.
  Afwachten, komt wel.
  @Iris, ik kom ook bij jou kijken.
  Wetenschappers veranderen weleens van gedachte, of belichten zaken vanuit verschillende invalshoeken. Lijktme normaal!

 65. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  Maria, Peter heeft nu ook een blog over Strauss, omdat ik door hem ben geband zeg ik hier even dat het bij hem om de islamieten gaat; in een kwaad daglicht plaatsen natuurlijk.

  Hoeveel kolonies had Frankrijk toen Strauss naar de Boes-Boes ging??? Hij, Straus was toen al doordrengt van de meerwaarde van "blank zijn".

  Ik twijfel er niet aan dat jouw dochter van een totaal ander vertrekpunt de wereld bekijkt. Ook haar opvoeding is ongetwijfeld optimaal geweest (jou kennende)!

  An.

 66. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @ An, je hebt de clou gemist: Peter had zijn blog een uur voor mij geplaatst, en vervolgens ontstond bij hem en sommige anderen de indruk dat mijn opmerkingen over libido etc op hem waren gemunt.

  Geen enkel antropoloog ontkomt aan de spanning tussen wit/Westerse impliciete superioriteit versus “de ander”. De vraag is hoe men hiermee omgaat. Ik denk dat Levi-Struss zich goed van het probleem bewust was.

 67. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Deze was ik nog even vergeten:

  Het idee dat alle culturen gelijk zijn, is gelijkwaardig aan het idee dat de aarde plat is.

  In deze moderne tijden:

  Volkomen gestoord.

  Net als de aanhangers, natuurlijk.

 68. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @Maria
  Mijn klomp is gebroken nu je het sentimenteel idealisme veroordeelt. Dank je Maria, je brengt humor in deze sombere herfst en gooit met een boemerang naar jezelf. Heerlijk eerlijk.

  De waarde voor mij van Claude Lévi-Strauss ligt natuurlijk niet in zijn jeans, maar in het structuralisme. Hoewel-ie waarschijnlijk nog de enige was die het authenthiek toepaste. De opkomst ervan in de jaren ’70 (vdve) aan de Angelsaksische universiteiten hebben de alpha en gamma wetenschappen voor zo’n 20 jaar verandert. De discipline die ik toendertijd bestuurde, de filmtheorie en aanverwante hulpwetenschappen als communicatie, psychologie, filosofie en linguistiek werden in Engelstalige context strikter en politiek scherper toegepast dan het Claude Lévi-Strauss ooit voor ogen had gestaan. Dus de vraag blijft nu hij ligt, wil de echte Lévi-Strauss opstaan? Hierover is het laatste woord nog niet gezegd.

 69. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @Ruud, ik kom terug over een blog over cultuurrelativisme. “alle culturen gelijk “ is een oversimplificatie die ik geenszins onderschrijf, net zo min als serieuze antropologen.
  Hierover morgen of op zondag meer.
  @George, net als jij en iedereen ben ik gevangen in de jungle van woorden, die ALTIJD als een boemerang naar je terug vliegen. Woorden en begrippen betekenen niets tenzij ze uiterst concreet worden gehouden, wat niet altijd kan.

  Je noemt mijn blog onzin, en ik val je bij. Ik zie me als een nar, en ik vidn heel veel zin in on-zin anders zou ik onmogelijk kunnen bloggen, en me voelen als een vis in het water in deze amorfe hoop van woorden in het zand.

  “De waarde voor mij van Claude Lévi-Strauss ligt […] in het structuralisme”
  Ja ik heb het eerder hierboven ook gezegd: ik ben een structuralist in de literatuurwetenschap. Het structuralisme heeft zijn zwaktes, zoals elke discipline, maar geeft een enorme kracht in de analyse.
  In mijn Duitstalig onderzoek (onder meer mijn scripties waarmee ik in Leiden ben afgestudeerd; alles te vinden op internet) gebruik ik de structuralistische drama-analyse van Manfed Pfister ( drama-analyse–paus in Duitsland…)

  Een gastblog over het structuralisme van Levi-Strauss is meer als welkom.
  Zelf kom ik, zoals aangekondigd, terug over het cultuurrelativisme.

 70. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Waar blijft de charlatan klaphek? Ik dacht dat ie behoefte had om mijn mail te controleren.

 71. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  George.

  Bestaan er eigenlijk wel culturen? Ik heb een filosoof eens horen beweren dat "culturen" niet bestaan, omdat zij niet te bewijzen zijn.Hoe bewijs je het volgens jou en niet volgens Strauss s.v.p..

  An.

 72. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Ik geloof pas dat culturen bestaan wanneer een Natuurkundige (en echte niet die nep Natuurkundige die mijn vriend is) een theoretisch bewijs brengt van hun bestaan en een ingenieur bouwt een meetinstrument om hun bestaan waar te nemen. Ik ontken niet dat mensen de neiging hebben om gedraag van anderen te kopiëren en als gevolg daarvan meerdere mensen op een bepaald moment of voor een langere periode een bepaald gedrag vertonen, maar dat is geen cultuur.

 73. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  Mihai, ik denk er ook zo over, maar vond tot nu toe nergens reflex of gehoor. Er werd altijd heftig ontkend!

  Er bestaan natuurlijk wèl tradities, maar dat zijn ook copieën van gedrag!

  Gedragscopïeën zijn peer pressures; erbij willen horen, bij de groep!

  Eindelijk iemand die mij gelijk geeft, Hahaha!!

  An.

 74. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @Nee hoor Mihai, bij alle zeer grote respect voor de natuurkunde: de sociale wetenschappen mogen ook onderzoek doen en begrippen uitvinden, al zullen deze nooit zo “hard”zijn als natuurwetenschappelijke feiten.
  Het probleem ontstaat pas als een social wetenschapper voorgeeft bezig te zijn met natuurwetenschappelijke nauwkeurigheid, en/of , nog erger, zijn eigen “objectivitieit” proclameert.

  Een sociale wetenschapper moet altijd ook zijn eigen definitie van bepaalde begrippen mede discussieren en staat altijd op zand, waar de natuurwetenschapper op rotsen staat.

 75. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  Wat is dat toch, dat je bericht twee keer wordt gepubliceerd zonder dat je dat wil!?? Sorry hoor, Maria!

  An.

 76. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  An ik had dat zelf ook een paar keer vandaag. Ik heb een copie weggehaald.
  Vkblog is weer instabiel, schijnt. Slecht bereikbaar ook.

 77. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  Oke, Maria.

  Ik dacht alweer dat het door een stommieteit van mij kwam. Merci.

  Maria, bewijs jij eens dat "cultuur " bestaat! Omdat ik erom wodt uitgelachen (bij wijzen van spreken) vroeg ik het George.

  Ik ben het echt met Ticu eens!

  Groet, An.

 78. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Maria

  En dan krijg je van de idioten die ik op school bestudeer, die beweren dat de "mind" (überhaupt dat ze beweren dat zoiets bestaat) niet alleen in het brein is, maar ook in het lichaam en in de omgeving. Het argument gaat een beetje als volgt: Kijk naar de tetrisspelers, die sommige cognitieve activiteiten niet meer in het hoofd doen. Ze draaien een beeldje op een scherm heel snel, en deze rotatie neemt een cognitieve activiteit over. Het blijkt zelfs dat het veel efficiënter zo is, veel sneller om het te doen. En dat noemen ze "extended mind" en ze publiceren boeken bij Cambridge daarover en we zijn met niets anders bezig dan met mythes en magie. En zo komen we bij die spijkerbroekmeneer terug.

 79. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Dat de mind in het lichaam is, daar ben ik ook voor.
  Omgeving, dat is al moelijker, al kan je de mens en zijn omgeving natuurlijk als interactief systeem bekijken, maar dat noem ik dan niet "mind" .
  Maar denken met het hele lichaam – ja zo doe ik dat eerlijk gezegd.

 80. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  Dat weten we allemaal toch, dat vrouwen met hun lul denken?

 81. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  toen ik de tekst net in de mail zag dacht ik: ach Ruudje.

  Maaar je hebt niet geheel ongelijk.

 82. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Maria Trepp, wil je stoppen met het verspreiden van de leugen dat ik jou mail zou sturen!!!

 83. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight
  @An
  Bestaan er eigenlijk wel culturen? Ik heb een filosoof eens horen beweren dat "culturen" niet bestaan, omdat zij niet te bewijzen zijn.

  Er bestaat een idee over filosofen dat ze beter zijn in het stellen dan in het beantwoorden van vragen. Je vraagt je af wat iets maakt tot het bepaalde ding of voorwerp wat het is. Met andere woorden heeft een cultuur substantie of materie?

  Je raakt met dat soort vragen diep verzeild in een theorie over de werkelijkheid en hoe je daar naar wenst te kijken. Kunnen we de tijd waarnemen, of een cultuur? Of op een ander vlak: wat kunnen we weten?

  Antropologie houdt zich bezig met de bestudering van culturen. Dat betreft menselijk gedrag. Wikipedia zegt: Cultuur in het algemeen verwijst naar het patroon van menselijke activiteit en de symbolische structuren, die deze activiteiten een zekere betekenis geven.

  Menselijke activiteit -ik tik en jij leest- en symbolische structuur -jij interpreteert een teken en hecht er vanuit jouw subject een specifieke betekenis aan- komen in deze zin samen als cultuur. An, we vormen hier onze eigen cultuur.

  Uiteraard zijn er uiteenlopende definities van cultuur. Immers, antropologen en gedragswetenschappers moeten hun geld ergens verdienen. Daarom leggen ze graag een hulpconstructie over de wereld. Maar het blijft een benadering met flaws. De beschrijving van cultuur wordt nooit een atlas van de wereld die samenvalt met die wereld. Maar hoe kunnen we ons weg vinden zonder atlas?

 84. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Nee Ruud, het ging niet om dat iemand een mail had gestuurd.
  Ik had het over de reactie- preview-tekst die je ziet .

  Het spijt me maar toen ik de tekst van Mihai zag dacht ik echt dat JIJ deze fantastische opmerking maakte.

  Maar het was Mihai.

  Allen: Ruudje stuurt mij GEEEEEN mails!!!!!!!!

  @George, ik ga hiermee verder op mijn vervolgblog,

 85. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @George

  Wat sommige filosofen opvalt is dat de gewone stervelingen geloven dat allerlei dingen bestaan omdat ze dom zijn. De taal is zoals het is om ons overleven te vergemakkelijken. Het is makkelijker om te zeggen "Kijk uit, er staat een tijger achter je" dan om 100 dagen te beschrijven wat ik zie, met streepjes, puntjes, haartjes (en de haartjes alweer te beschrijven). Deze gewoonte om afkortingen te gebruiken in het beschrijven van dingen is ook handig om gedachten te manipuleren (te verwerken). En uit deze gewoonte ontstaat er makkelijk een overtuiging dat er echte dingen bestaan, zoals paardheid en zo. Op dezelfde manier praten we over culturen, want het is makkelijk om allerlei verzamelingen te maken van mensen. Dat gaat meestal goed, maar de mens maakt daardoor enorme blunders, zoals de Holocaust e.d.

 86. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Maria,
  Dank je wel!

 87. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Mihai Martoiu Ticu 06-11-2009 17:40

  Reactie:
  Ik zie dat je een begin hebt gemaakt met de studie van mijn website.

  Als je het nu ook nog eens enigszins consequent gaat toepassen, zoals in het onbeargumenteerde gebruik van termen als "het westen" in uitspraken als "Het westen plundert de derde wereld", naar analogie met "tijger" en al die haartjes, dan zijn we al een heel stuk verder.

 88. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Ruud

  Je site is waardeloos. En als je wil weten hoe mijn gedachten kwamen, moet je beter mijn werkstukje uit 2007 lezen: http://www.vkblog.nl/bericht/105042/Over_honden_en_pointers

 89. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Ruud

  Trouwens zie ik dat je gereageerd hebt op mijn stuk en je maakt die fout als geen ander, over "viscositeit". Tja, kindertjes in het denken, kan je er niet veel van verwachten.

 90. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Ruud

  En ik zit hier te kijken, dat stukje had ik al in 2004 geschreven.

 91. Kobus van der Slossen schreef:

  Avatar van Kobus van der Slossen
  Wie is er dood? Lévi-Strauss? Die van die spijkerbroeken?

  Bijna goed. Claude Lévi-Strauss was een Franse filosoof. Hij is bekend geworden door zijn geschrijf over zijn bezoeken aan tal van stammen in de Braziliaanse tropen.

  Een stukje geschiedenis
  Rond 1750 is het in Europa erg populair om zowat alles in twijfel te trekken wat niet wetenschappelijk onderbouwd is. Het is belangrijk om alles eens grondig opnieuw te bekijken en vooral te beredeneren. Men trekt voor het eerst eens goed de wetenschappelijke gereedschapskist open en met het ‘mes van de rede’ wordt er gretig rondgezwaaid. Vele heilige huisjes sneuvelen en men maakt korte metten met de zogenaamde waarheid die slechts waarheid is omdat een of andere autoriteit zegt dat het zo is. Priesters, baronnen en andere hoogwaardigheidsbekleders moeten voortaan uitleg geven aan hun besluiten en verliezen hierdoor veel macht. De macht verschuift naar de intellectuelen. Deze periode noemen ze de verlichting.

  Men is dol op proffessor spelen. Aan alles wordt gedacht. Niets ontsnapt aan het mes der rede. Jean-Jacques Rousseau kan zich niet vinden in deze stroming. Hij vind dat de wetenschappers die alles willen beredeneren voorbij gaan aan kunst, intuïtie en het gevoelsleven. Deze tegenbeweging noemen ze de Romantiek.

  Een pedagogisch voobeeld?
  Rousseau is een fijne vent. Hij schrijft tal van boeken over opvoeding. Maakt ondertussen een stuk of vijf kinderen bij een onschuldig lief meisje die hij doodleuk stuk voor stuk afstaat aan een vondelingenhuis. Voor die tijd een hele normale zaak overigens. Had je maar moeten trouwen.
  Toch zijn zijn boeken over opvoeding populair te noemen. In een van die boeken beschrijft hij ‘De Nobele Wilde’. Geïnspireerd door de vele reisverslagen uit die tijd beschreef hij het karakter van een niet-westers mens dat door zijn leven in de natuur nog Puur en Oprecht is. Het zijn de steden en de maatschappij die de mens verpesten.

  Lees verder op deze BLOG: http://kobusvanderslossen.blogspot.com/2009/11/claude-levi-strauss-is-dood.html

 92. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Kobus, klopt natuurlijk dat rouseau dichtbij ligt en erbij hoort.

  Alleen is Lévi-Strauss al zo’n moeilijk thema, en Rousseau nog honderd keer moeilijker, dus ik laat R. nu voorlopig buiten de beschouwing…

 93. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  Kobus vd Slossen.

  Ook jij begrijpt J.J. Rousseau niet.

  Hij deed zijn kindertjes niet naar een tehuis voor vondelingen omdat hij niet getrouwd was, maar dat was nu juist zijn ideologie, dat je kinderen niet moet opvoeden in een klemmende omgeving van pa, ma en huisje boompje beestje! Als je filosofen leest, moet je ook weten in welk land en maatschappelijke omstandigheden hij/zij leefden. Het is onmogelijk hen anders te begrijpen!

  Doe je huiswerk over dus!!

 94. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  Kobus vd Slossen.

  Ook jij begrijpt J.J. Rousseau niet.

  Hij deed zijn kindertjes niet naar een tehuis voor vondelingen omdat hij niet getrouwd was, maar dat was nu juist zijn ideologie, dat je kinderen niet moet opvoeden in een klemmende omgeving van pa, ma en huisje boompje beestje! Als je filosofen leest, moet je ook weten in welk land en maatschappelijke omstandigheden hij/zij leefden. Het is onmogelijk hen anders te begrijpen!

  Doe je huiswerk over dus!!

 95. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  George, dank voor je antwoord; ik was vanavond niet thuis, maar nu wel.

  Ik ga nog studeren op wel of niet cultuur en kom later weer met je in gesprek.
  Je hebt er al mooi over betoogd, :):):) An.

 96. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  Ticu, je bedoelt dat mannen met hun LUL denken. Dat is n.l onderzocht: mannen denken gemiddeld elke 3 minuten aan seks!

  Seksisje van mij!

  :):):):) An.

 97. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  Maria, ik heb je geen bewijs of definitie van cultuur zien geven, terwijl ik daar om vroeg.

  Wel een mooi blog! :):):) An.

 98. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Mihai Martoiu Ticu 06-11-2009 18:03
  @Ruud
  Je site is waardeloos.

  Reactie:
  Schelden is ook een kunst.

 99. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  En die kunst schuilt niet in hoeveelheid:

  Mihai Martoiu Ticu 06-11-2009 18:03
  @Ruud
  Je site is waardeloos. En als je wil weten hoe mijn gedachten kwamen, moet je beter mijn werkstukje uit 2007 lezen: http://www.vkblog.nl/bericht/105042/O...

  Mihai Martoiu Ticu 06-11-2009 18:13
  @Ruud
  Trouwens zie ik dat je gereageerd hebt op mijn stuk en je maakt die fout als geen ander, over "viscositeit". Tja, kindertjes in het denken, kan je er niet veel van verwachten.

  Mihai Martoiu Ticu 06-11-2009 18:21
  @Ruud
  En ik zit hier te kijken, dat stukje had ik al in 2004 geschreven.

 100. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Grijns!

 101. Mihai Martoiu Ticu schreef:

  Avatar van Mihai Martoiu Ticu
  @Ruud

  ==Schelden is ook een kunst. ==

  Ik bedoel het serieus. Je plaatst ontzettend veel links en af en toe kijk ik random naar de dingen. De dingen die jij beweert volgen niet uit je artikelen. Dus ze zijn non sequitur. Daarna controleer ik willekeurig dingen en ze blijken leugens. Je kunt geen waarheid scheppen door steeds meer drogredenen en leugens bij elkaar te verzamelen. En dit is slechts kritiek over wat de basis is. Maar ook technisch is het waardeloos. Je bent niet in staat om een fatsoenlijke stukje tekst te produceren.

  Daarna kijk hier naar je reacties. Ik zie je niet op argumenten ingaan. Ik zie je noch argumenten produceren. Je praat in premissen, in theorema, in axioma’s, zoals An. Je begint niet bij gedeelde veronderstellingen om vervolgens daarop iets op te bouwen. Je roept slechts "Het is X", "Y is het geval" en zo. Daarna zijn heel veel van je reacties dubbelzinnige uitspraken die niemand weet waar het om gaat.

 102. Kobus van der Slossen schreef:

  Avatar van Kobus van der Slossen
  An van den burg 06-11-2009 23:09
  @Kobus vd Slossen.

  Ook jij begrijpt J.J. Rousseau niet.

  Hij deed zijn kindertjes niet naar een tehuis voor vondelingen omdat hij niet getrouwd was, maar dat was nu juist zijn ideologie, dat je kinderen niet moet opvoeden in een klemmende omgeving van pa, ma en huisje boompje beestje! Als je filosofen leest, moet je ook weten in welk land en maatschappelijke omstandigheden hij/zij leefden. Het is onmogelijk hen anders te begrijpen!

  Doe je huiswerk over dus!!

  —–
  @an
  Je hebt waarschijnlijk gelijk dat ik mijn huiswerk opnieuw moet doen. Ik heb namelijk slechts 1 bron genomen namelijk: http://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau

  Kun je hier of onderaan mijn blog een bron op internet vermelden die tegenspreekt wat wikipedia zegt. Daar zou ik wel mee geholpen zijn.

 103. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  an, over cultuur en cultuurrelativisme de volgende blog, vandaag of morgen.

  Kobus, ik kom ook nog met een Rousseau -blog.

 104. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  Kobus.

  Lees de boeken van J.J. Rousseau! Op je gemak en plaats hem in zijn tijd! Niet Wikipedia! Thuis lezen en herlezen, hèèèrlijk!
  Toen ik opgroeide las de generatie van mijn moeder dr. Spock een Engelse pedagoog. Later hebben zijn eigen kinderen gezegd dat hijzelf, Spock dus, een slechte vader voor hen was. Ook in de wereld kijken en relativeren brengt je een wat zuiverder beeld. Maar zuiver is het nooit.

  Groet, An.

 105. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  Ticu.

  ======== Je praat in premissen, in theorema, in axioma`s, net als An.=========

  Toch weet ik hoe Ruud denkt en waar hij voor staat (en niet). En Ruud weet wie ik ben en hoe ik denk. Dat noemen we levend discusseren. Jij hebt jouw manier van debatteren en dat is voor mij ook begrijpelijk: ieder vogeltje zingt zoals het gebekt wordt (is?). Vele kleuren maken een regenbrug (boog)!

  Anindegehaktpan.

 106. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg
  Ticu, bij nader inzien heb je wel gelijk met de premissen en conclusies waar ik mee begin. Ik weet ook wat je bedoelt, maar iets opbouwen kost veel tijd en uiteindelijk kom ik toch bij m`n eigen conclusies uit.

  Maar je kan ook gewoon die conclusies stuk voor stuk ontkrachten. Dat betekent dan dat jij bij de nok van het dak begint met slopen. Het fundament blijft dan over.

  Dat mensen mij niet begrijpen, of zoals jij zegt en dubbele uitspraken verwarring brengt is voor jou moeilijk, maar voor de meesten een "gewone verteltrant"; vergeet niet dat jij een volleerd filosoof bent!

  An.

 107. Ad-Vader schreef:

  Avatar van Ad-Vader
  denken vanuit gezond gevoel&verstand, vanzelfsprekend een open deur voor weinigen onder ons ..

 108. Fleur schreef:

  Avatar van Fleur
  Je haalt Plato en Rousseau door elkander.
  Komisch tafereel.

 109. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Leg uit..

  Zowel Plato alsook Rousseau hebben ontzettend gevarieerde dingen gezegd….

 110. […] Maria Trepp » Blog Archive » Het wilde denken van Lévi-Strauss “Om te beginnen is het ‘wilde denken’ niet het ‘denken van de wilden’. Er wordt mee bedoeld een universele eigenschap van de menselijke geest, die ook bij ons, modernen, nog bestaat, zij het meer in de marge van onze samenleving: in kunst en poëzie, bij het knutselen en in sommige vormen van weten bij het volk. Deze vorm van denken is sinds de opkomst van filosofie en wetenschap in onze geschiedenis meer en meer verdrongen en mis­kend geraakt, maar ze is niet minder redelijk, alleen haar midde­len verschillen. ‘Wild’ denken en wetenschap zijn geen ongelijke stadia in de ontwikkeling van de geest, maar ‘twee strategische niveaus’ waarop de werkelijkheid gekend kan worden, de een dichtbij zintuiglijke waarneming en verbeelding blijvend, de andere op een zekere afstand begrippen construerend.’ Elke denkwijze heeft de neiging haar eigen objectiviteit te overschat­ten en andere te onderschatten; maar ‘de mens heeft altijd even goed gedacht’, alleen doel en middelen kunnen verschillen.[…] home • contact • blog • fb • twitter to experience pearltrees activate javascript. […]

Leave a ReplyMeest recente berichten