Economie, moraal, neocons

“Het kwaad komt bijna nooit als een openlijke ontkenning van de morele wet, maar wordt het als iets goeds voorgesteld, als een gerechtvaardigde onderneming met eigen idealen en principes, waar velen achter kunnen staan en ook achteraan willen lopen.” (Aldus Kees Schuyt in zijn Leidse Cleveringalezing 2006, Democratische deugden p.11)

En verder: “Het kwaad komt in een sociaal gewaad; als aanvulling op de sterk moraalfilosofische analyse dient een sociologische en sociaal-psychologische analyse van de mechanismen die het kwaad conditioneren en/of begeleiden.”

Het zware deugden-moralisme van Roger Scruton en de heren van de Edmund Burke Stichting laat de vrije markt en het ongebreideld kapitalisme volledig buiten schot. De markt was voor Edmund Burke, en is nu voor de Burkianen: heilig. Het feit dat familie en moraal ondergraven worden door een ongebreideld kapitalisme is voor deze moralisten geen probleem.

De rechts-liberale moraal die de blind is voor de demoraliserende werking van de markt is niet pas ontstaan sinds de Leidse heren zich verbonden hebben in de Burke Stichting. Al in 1995 verscheen een zwaar moralistisch geschrift van de Teldersstichting, met de titel Tussen vrijblijvendheid en paternalisme, waarvan zowel Kinneging alsook Cliteur medeauteurs waren.

Marel ten Hooven: “De deugden die de Teldersstichting als behartigenswaardig opsomt, wekken de associatie met Greshoffs heren: fatsoen, gehoorzaamheid aan regels, respect voor andermans bezit, eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid. Toch ligt het iets genuanceerder, om niet te zeggen doortrapter. Het addertje komt elders in het boekje onder het gras vandaan, waar de auteurs het liberale stelsel en de markt als doelen van deugdzaamheid formuleren: ‘Bepaalde deugden zijn noodzakelijk voor het voortbestaan van een liberale maatschappij. Zo kan de markt niet adequaat functioneren als mensen zich niet aan afspraken houden of elkaars bezit niet respecteren.’
Ook bij nadere beschouwing van het rijtje te bevorderen deugden rijst het vermoeden dat behoud van de liberale maatschappij de moraal van het verhaal is. In het oog springt dat de auteurs beginselen als eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid opeens tot deugden verheffen. Sterker nog, wie in het geschrift van de Teldersstichting op zoek gaat naar de consequenties die het liberale ethos voor het concrete beleid zou hebben, ontdekt dat ze vooral betrekking hebben op deze twee ‘deugden’. Het betoog mondt uit in een pleidooi voor de waarborgstaat, waarin de overheid slechts minimale bestaanszekerheid biedt en de burger voor elke aanvullende zekerheid is aangewezen op zijn zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. […]
De werkelijke moraal van het verhaal blijkt dan ook Weg met de verzorgingsstaat te zijn. In de woorden van de auteurs: ‘Een groot probleem van de verzorgingsstaat is dat burgers de verantwoordelijkheid voor zaken op de overheid afschuiven en anderen voor hun fouten laten opdraaien. Als men mensen wil aansporen tot fatsoenlijk gedrag, is het confronteren van hen met de consequenties van de eigen handelwijze van wezenlijk belang.’
Klaas Groenveld, de directeur van de Teldersstichting, vatte bij de presentatie van het geschrift de analyse in bondiger woorden samen: ‘De verzorgingsstaat is de bron van cynisme, afwentelend gedrag en excessieve regelgeving.’ “[1]

De (rechts)liberalen beschouwen de verzorgingsstaat als de bron van cynisme –  niet hun eigen dubbele moraal. Peter Bakker, GroenLinks Breda: “Het voornaamste wat de mensen in [de Burke] stichting lijkt te binden, is de behoefte om met een intellectualistisch rookgordijn een gezamenlijke karakterfout te maskeren: het onvermogen om voorspoed te delen met de medemens.” (de Volkskrant, 20-9-2004)

De Burkiaanse kritiek op egoïsme en materialisme is blind voor de eigen onwil om welvaart voor achtergestelde groepen te creëren.

Kinneging zet zwaar in op de moraal van het gezin. Tegelijkertijd vindt men bij hem geen reflectie op het feit dat door hem en/of anderen (Bolkestein)  aanbevolen liberale maatregelen zoals de afschaffing van het minimumloon en de versoepeling van de ontslagregels gevolgen hebben voor de gezinsvorming van vooral laaggeschoolde partners.  Als beide partners zich gedwongen zien tot werken, om het hoofd boven water te houden, wordt het moeilijk de Europese bevolking op peil te houden tegen het oprukkende Aziatische gevaar, zoals Kinneging dat wil: “Als de Europeanen zich niet voortplanten – wat ze niet doen – hebben we niet genoeg kinderen om ons te vervangen. Uiteindelijk zal Europa dan Afrikaniseren en Azianiseren. Is dat slecht? Ik vind van wel, omdat ik de Europese cultuur hoger acht dan die van Afrika en Azië. Het zou echt de ondergang van het avondland zijn. En dat moeten we, denk ik, zien te voorkomen.”[2]

Het cynisme van goed en kwaad reduceert alle problemen tot private deugden en tot de handhaving van de openbare orde. De sociale en economische politiek wordt principieel niet kritisch bekeken, en behalve op het gebied van Law en Order mag de overheid niet actief zijn. Dick Pels: “[Volgens Kinneging moeten], anders dan in de persoons- en gezinsethiek, waarin de kwade aandriften van de mens door morele opvoeding moeten worden beteugeld, de ondeugden bij de inrichting van de markt en de staat juist tegen elkaar worden uitgespeeld. In de economie zorgt het najagen van eigenbelang (hebzucht) immers voor welvaart via de onzichtbare hand van de markt (Adam Smith). In de staat wordt tirannie vermeden door ambitie (machtswellust) tegenover ambitie te stellen, en de machten te scheiden en tegenover elkaar te balanceren (de Amerikaanse Founding Fathers).”

Theo Brand (Groen Links):”Ruimte voor eigen initiatieven van burgers en een actieve overheid sluiten elkaar niet uit, maar hebben elkaar juist nodig om de vrije markteconomie te begrenzen. De wereldwijde economische globalisering vormt immers de revolutionaire kracht bij uitstek en is op dit moment de ultieme bedreiging voor traditionele waarden en gemeenschappen. Een waarachtige antirevolutionaire politiek kan in de 21ste eeuw kan niet anders dan gericht zijn tegen ongebreideld kapitalisme.
De contradictie van het conservatisme is dat deze op geen enkele wijze duidelijk maakt hoe de revolutionaire kracht van het wereldwijde kapitalisme -die onvermijdelijk is- in goede banen geleid kan worden. Het pleidooi voor een terugtredende overheid vergroot daarentegen juist de mogelijkheden van deze mondiale revolutie. Wie traditionele waarden en gemeenschappen wil beschermen en tegelijk ruim baan biedt aan ongebreideld kapitalisme, komt in een spagaat terecht die elke maatschappelijke progressie onmogelijk maakt.” (Trouw, 5-12-2003)

Ter afsluiting nog een bijzonder aardig Scruton-citaat: “Al dat gezeur over de armen… nu iedereen twee auto’s heeft en op vakantie gaat naar het Caribisch gebied. Het is flauwekul om over ‘de armen’ te praten. Iedereen in West-Europa is té welvarend, ze weten niet wat ze met hun geld moeten doen en vervelen zich te pletter…’ (de Volkskrant, 6-1-2006)

Eigenlijk zou men moeten lachen als het niet zo treurig was.

 [1] Trouw, 20-6-1995. [2] Trouw, 25-1-2006, religie&filosofie.

Meer blogs over Andreas Kinneging, voorzitter van de Leidse Edmund Burke Stichting

 

http://passagenproject.com/blog/2011/04/27/10976/

 

http://passagenproject.com/blog/2008/03/07/het-racisme-en-seksisme-van-burke-voorzitter-prof-dr-kinneging/

 

http://passagenproject.com/blog/2007/11/17/leidse-hoogleraren-over-het-marteldilemma-kinneging-mertens-van-gunsteren/

 

http://passagenproject.com/blog/2007/11/05/atheistisch-bijgeloof-carotta-en-zijn-volgelingen/

 

http://passagenproject.com/blog/2009/02/17/economie-moraal-neocons/

 

http://passagenproject.com/blog/2009/06/19/polarisatie/

 

 


53 reacties op “Economie, moraal, neocons”

 1. Avatar van wiljan45Oh op die fiets dan maar. Gelukkig is hij al niet meer zo zwart of bruin als gister. Maar laten we nog maar een rondje draaien.
  Zonder mij.
  Want dat is wel waar: de kredietcrisis maakt alles vòòr eind 2008 buitengewoon gedateerd. Dat zei ik al.

  Reactie is geredigeerd

 2. Avatar van George Knight@Maria
  Scruton mag van mij de boom in, maar ik vind het onterecht om met een meer dan 3 jaar oud citaat van hem te komen. Zo kun je bijna iedereen afserveren, zelfs Wouter Bos dacht afgelopen september nog dat er niets fundamenteel aan de hand was. Kortom, de nieuwe economische werkelijkheid discrimineert niet Scruton, maar juist de echte roependen in de woestijn.

  Met je kritiek op een variant van het liberalisme ben ik het wel eens. Ik zal het ondersteunen met een voorbeeld.

  Vorige maand vroeg Mark Rutte aan Balkenende om initiatief te nemen om volledige vrijheid van meningsuiting in Nederland veilig te stellen. Volgens Rutte moet iedereen kunnen zeggen wat hij wil, zolang niet wordt aangezet tot geweld tegen personen of hun bezittingen. En mogelijke beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, zoals godslastering, verdwijnen wat hem betreft. Als Balkenende met niets komt, dan komt Rutte zelf met een initiatiefwetsvoorstel om de vrijheid van meningsuiting fors uit te breiden.

  Dit naar aanleiding van het opmerkelijke arrest van het Amsterdamse gerechtshof om Wilders te vervolgen voor het aanzetten tot haat en discriminatie. Ik ben het met Rutte hartgrondig eens dat het bespottelijk is dat Wilders zich voor de strafrechter moet verantwoorden voor zijn denkbeelden over de islam. Het dempt het maatschappelijk debat dat gebaat is bij kritiek, openheid en een frisse lever. Aan de islam zou extra juridische bescherming ontnomen moeten worden. Op termijn dient discussie en openheid naar mijn idee juist een verdere emancipatie van deze religie. Niet zwijgen of maatschappelijke eenduidigheid.

  Maar hoe diep zijn de beweegredenen over meningsuiting van Rutte eigenlijk verankerd. Of is het een ‘gimmick’?

  In een kamerdebat op 27 januari over zijn initiatief wilde Rutte de vrijheid van meningsuiting vooral begrenzen door ‘beschaving en opvoeding’. Wie z’n beschaving en opvoeding? Van de volksjongen, het hockey-meisje of de Slotermeerse migrant?

  Rutte laadt de verdenking op zich om via een achterdeur zijn opvatting van de meningsuiting via ‘beschaving en opvoeding’ in te perken. Zodat zijn opvatting van het goede fatsoen overblijft.

  Rutte maakte zich op 14 januari extra verdacht door tegen de verworpen PVV-motie 31700 VI nr 98 te stemmen die ervoor pleit om strafbaarstelling van uitingen over religie of levensovertuiging uit de strafwet te schrappen. Hier ligt het principe waarop Rutte zich twee weken later profileert gefileerd en al in een motie.

  Kortom, als Rutte werkelijk de vrijdenker is die hij suggereert te zijn dat had-ie mijn steun. Maar ik zie teveel opportunisme en inconsequenties in zijn denken en handelen. Ik vertrouw daarom zijn beweegredenen niet.

  Dit is een voorbeeld, maar zo gaat het vaker met het liberale project. Het goede wat er al aan te ontdekken is, wordt ongeloofwaardig gemaakt door de selectiviteit. Maar is dat nou typisch liberaal of conservatief, of werkt het breder? Zijn Groen Links of de PvdA dan niet selectief?

  We moeten ons afvragen of de linkse kant van het politieke spectrum het zoveel beter doet. Want dat gaat eveneens om politici en opinie-makers die hun belangen naar voren brengen en in de tredmolen van de politiek gevangen zitten. In hun functies, mandaten en subsidies.

  Nou interesseert het me niet om voor links of rechts te kiezen. Het gaat me om goede ideeën en niet om een politieke keuze. Om daar te komen is een individuele emancipatie nodig die een zekere onthechting en onbegrip van anderen met zich meebrengt. Maar oprechtheid is het streven.

  Dan kom ik op je methode. Scruton of de Burkianen hebben mij niets te bieden. Maar de opponenten evenmin. In je verhaal is zoals vaker slechts de helft ingevuld. De terechte en zinvolle kritiek op wat ik nu maar ‘Burke’ noem.

  Maar waar is je kritiek op de tegenpartij? Op het op de klippen gelopen multiculturele project. Op de economische vergezichten van de socialisten? Eerste, twee of derde weg. Ik vind je kitiek helemaal nergens op lijken.

  Waarom ambieer je niet de positie van iemand die de hele waarheid wil achterhalen? Of de a-synchroniteit minimaal in haar verhaal noemt. Nu ben ik het eens met een half verhaal, maar blijf ontevreden achter. Zoals vaker. Het kan zoveel sterker als je voor het brede gebaar durft te gaan.
  Reactie is geredigeerd

 3. Avatar van landhehaIs dat hele verhaal er dan wel, o ridder?
  Is het verhaal niet een heen-en-weer slingeren rond de middenweg. Elke keer weer uit het lood getrokken door de maatschappelijke krachten.

 4. Avatar van martinEven de nachtwakerstaat onderuitschoffelen. Die heeft immers afgedaan. Zijn er nog mensen die dat niet beseffen?

 5. Avatar van all armyDe vrije markt vraagt om flexibiliteit en snelle aanpassingen bij veranderde omstandigheden.

  Die zijn nu verandert door globalisering en ‘financial engeneering’. Dit heeft grote gevolgen voor iedereen op deze aarde.

  De acute crisis is niet op te lossen door de economie te ‘moraliseren’ of te ‘politiseren’!

  Er moet gehandelt worden volgens een szenario dat het meest kans van slagen heeft.
  Dit houd in dat de U.S. haar consumptie moet beteugelen, schuld verminderen en gaan sparen.
  Europa en Japan moeten verder gaan met fundamentele hervormingen. Flexibeler ontslagrecht, langer doorwerken, beter onderwijs, afschaffing minimumloon, the likes.
  Assie en landen als Brazilie en ZA moeten de consumptie aanswengelen door loonsverhogingen, zij moeten dus hun eigen vraag stimuleren.
  Dat brengt het gevaar voor een wereldwijde inflatie met zich mee, maar dit is beter dan ‘stagflatie’ waar we nu in dreigen terecht te komen.
  Filosoferen is geweldig en nodig en altijd boeiend om te lezen, maar ondertussen moeten er dingen gebeuren……groetjes, a
  Reactie is geredigeerd

 6. Avatar van George Knight@landheha
  Je kunt als schrijver in elk geval de pretentie hebben om meerdere kanten van een verhaal te laten zien. Of dit altijd lukt is weer wat anders. En dan mag je best aangeven dat je het ene prefereert boven het andere. Je hoeft niet als een grijze muis te verdwijnen in je tekst.

  Maar geef de lezer in hemelsnaam de ruimte. De lezer moet zelf vinden wat-ie er van vindt. Het is toch te dol om dat hem of haar prefab toe te dienen. Zouden we die fase al niet lang voorbij behoren te zijn?

 7. Avatar van Storm@Knight,

  Als je je informeert buiten de indoctrinerende massamedia om bijvoorbeeld via de berichtenverzameling van Whatreallyhappened.com dan had je al voor 2006 de economische neergang tgv de hypotheekcrisis kunnen zien aankomen.

  (Google: The US is in deep doodoo)

  De conclusies zijn gebaseerd op talloze waarschuwende berichten van economen en congressleden en bankiers.

  Toen de Kredietcrisis ook hier niet meer te verbergen was heeft men een plan opgesteld om naar de bevolking toe het slechte nieuws stapje voor stapje naar buiten te brengen.

  En laat ik waarschuwen dat het nog vele malen erger wordt dan die 3,5% recessie en verdubbeling van het aantal werkelozen!

  Overigens wel grappig: Na de val van het communisme gaan we nu de val van het Kapitalisme meemaken

 8. Avatar van peter louterMaria, dit gaat eigenlijk helemaal nergens over. Leuk voor in de collegebanken.

  Maar verklaart het de kredietcrisis?

 9. Avatar van George Knight@Storm
  Je hebt gelijk, de economische storm was al eerder zichtbaar dan nu toegeven wordt. Tijd voor een parlementaire enquete over de slechte voorbereiding van Balkenende IV?

  Ik denk trouwens niet dat een en ander leidt tot de val van het kapitalisme. Het is tijd voor een correctie, zoals dat heet. Toegegeven, tamelijk ferm deze keer. Maar die correctie is juist de logica van het systeem. Het vet moet eruit.

  De economie werkt volgens een cyclus. En nu gaan we naar beneden het dal in. Totdat het over 2 of 3 jaar -wie zal het zeggen- weer aantrekt met investeringen.

  De slechte bedrijven moeten uit het systeem verdwijnen. Het probleem is dat allerlei belangen juist dat opschonen verhinderen. Dat vertraagt het herstel. Enfin, we hopen het beste.

 10. Avatar van landheha@George Knight:

  je kunt ook publiceren binnen een omgeving waar de andere kant al aan zijn trekken komt, zie bv louter hierboven.
  De omgeving bied dan de vele kanten 🙂
  Reactie is geredigeerd

 11. Avatar van maria@Ina, Naomi Klein heb ik niet zo lang geleden over gebloggedd.. dat weet je waarschijnlijk nog..
  @George: “Scruton mag van mij de boom in, maar ik vind het onterecht om met een meer dan 3 jaar oud citaat van hem te komen.””
  O nee, hahaha, dat is nou juist mijn specialiteit dat ik de geschiedenis bijhoud. De rechtse jongens willen natuurlijk al te graag dat men vegeet wat ze zeiden en dat ze dus om de drie jaar met een schone lei kunnen beginnen en nieuwe onzin verkopen. O nee.
  Het is mijn lust en mijn leven de huidige dingen in de spiegel van hun ontwikkeling te zien en vast te houden. En wat de Burke jongen nu zeggen te vergelijken met wat ze toen zeiden.
  Zeer, zeer leerzaam.
  Tenzij iemand uitdrukkelijk zegt dat hij zich heeft vergist, en dat hij om goede en onderbouwde reden een andere mening is toegedaan houd ik hem aan zijn oude meningen en daden.
  Iedereen maakt fouten. Geef het dan toe, dan zijn we klaar. Anders niet.
  ….Later meer…ik werk het lijstje af..

  Reactie is geredigeerd

 12. Avatar van iris kijkt@ maria – Nogmaals mijn bezwaar tegen wat citaten aan elkaar plakken en het is ook nog eens veel te lang.Citaten verzamelen is een begin om zelf iets te schrijven, vind ik , dan pas wordt het iets, nu sta je maar op die drempel van citeren , waar niets op tegen is , maar ja er is wel iets op tegen , dat je hier dus zelf niets schrijft.

 13. Avatar van maria@Iris, ik weet dat je van mijn manier van bloggen niet houd en er niets mee kan, en je bent niet de enige.
  Ik kan meestal niet erg veel met jouw blog, en daar moeten wij beiden mee leven.

  Ik weet wat ik doe, waarom ik het doe; ik doe het systematisch, al jaren, en voor mij zelf met het gewenste succes.

  De doelen die ik persooonlijk heb bereik ik op deze manier- uitstekend zelfs- , en welke dat precies zijn verklap ik niet helemaal.

  Nu verder met het lijste van boven:
  @George: “Zo kun je bijna iedereen afserveren, zelfs Wouter Bos dacht afgelopen september nog dat er niets fundamenteel aan de hand was.”

  Anders dan jullie blijkbaar denken gaat dit blog niet over de kredietcrisis.
  Het gaat over de verkeerde moraal.
  [Wouter Bos is naar mijn mening overigens geen moraalridder]
  Moraal is erg belangrijk, maar dan moet men ook beseffen dat menselijke moraal gemaakt wordt door de sociale omgeving. De “vrije” liberale markt (die in werkelijkheid natuurlijk gestuurd is ten voordele van bepaalde groepen) is geen goede voorwaarde voor menselijke moraal.
  Als we het al over moraal willen hebben zoals mensen als Scruton dat willen- niet geheel ten onrechte overignes- , laat ons dan echt over de vorwaarden van moraal spreken. En dan moeten we een zorgzame samenleving hebben, waar empathie een belangrijke eigenschap is en als zodanig onderkend wordt.

  Reactie is geredigeerd

 14. Avatar van iris kijkt@ Maria – je mag het dan zelf uitstekend vinden , maar er helpt geen moedertje lief aan : het is geen schrijven. ga van mijn part Roland Barthes aanhalen die een boek over de liefde heeft gemaakt dat louter betsaat uit citaten,maar hij had inmiddels ook veel zelf geschreven en evengoed was dat boek misschien ook wel een zwaktebod.Welke doelen je zelf ook hebt : schrijven is het niet.Ik schrijf m’n blogs , dus kan ik me voorstellen dat je er niet mee kunt leven.
  Reactie is geredigeerd

 15. Avatar van mariaGeorge /Landheha ( even tussenin buitn het rijtje) :
  Belangrijk is vooral dat men men doet wat men pretendeert. Pretendeer ik jullie een “objectieve”afgewongen mening te presenteren??? Nooit en never.
  Ik heb nooit onder stoelen en banken gestoken met het feit dat ik GroenLinks lid ben en ( PvdA in feite ook).
  Ik geef MIJN subjectieve mening, dat dat uit princiepe!! En dat roep ik bijna elke dag!
  Het leven is absurd, neem me alsjeblieft niet te serieus!!!

  Andere bloggers geven andere meningen, en omdat ik probeer veel deel te nemen aan het debat dat ontstaat is er vaak op het mijn blogs een breed scala aan mening te zien.
  Een blog is voor mij dan ook niet de “slimme”of “originele” tekst bovenin, maar de oorsprongstekst PLUS de reacties. Ik ben erg tevreden dat ik meestal veel kwaliteitsreacties trek, zoals van jou, George.
  Ik ben erg blij dat mensen als George veel tijd besteden aan mijn blog, en dat zouden zij niet doen als hier niets te beleven was….

  @Iris waarom veronderstel je dat ik niet met jouw blogs kan leven?? Ben ik ooit verschenen op jouw blogs om mijn ongenoegen over jou te uiten? Heb ik ooit op een blog van een ander ongenoegen geuit over jou?
  Ik ben niet niet bezig met jou, dat zweer ik je.
  Andersom kom jij hier met grote regelmaat klagen.

  Meid, je schrijft prima . Niemand heeft een probleem met jou. Ga door met prima schrijven!!!!

  Reactie is geredigeerd

 16. Avatar van iris kijktOverigens Cioran heeft al eens opgemerkt dat al het schrijven van een enkele ansichtkaart meer creatieve inspannig kost dan het lezen van Kant. Overdreven gesteld ,maar ik begrijp precis wat hij bedoelt. Citaatjes plakken van Kant is onmetelijk makkelijker dan het schrijven van een blogje over het weer.dat merk je als je het probeert.

 17. Avatar van maria@Iris ik ben blij voor jou dat je zo vlijtig bent en het is misschien niet fair dat ik vanuit mijn luie stoel zo veel aandacht trek.
  Reactie is geredigeerd

 18. Ina Dijstelberge

  Avatar van Ina Dijstelberge@ George :=Zo zijn door de politieke elite op een arrogante wijze ooit honderdduizenden Fortuynisten weggezet. En dat gebeurt nu opnieuw met de Wilderianen.=

  Verwijten de partijen elkaar niet altijd een verkeerde mening. Fortuyn speelde groot en dat was men niet gewend, het spasme waarin het establisement terrecht kwam maakt dat het gezonde politieke verstand bij een aantal even zoek was. Waarbij Melkert wel het meest getroffen leek te zijn. Theo van Gogh heeft de foute mening pas echt uitvergroot.
  Wilders is in een gespreid bedje gestapt en gebruikt het ‘foute mening’ imago voor eigen furore. Aangezien de grens van de foute mening behoorlijk vervaagd is moet hij steeds meer bombarie maken om nog aandacht te krijgen.

 19. Avatar van landheha@iris kijkt: dan heeft die Cioran (en jij) zeker nooit Kant proberen te ‘begrijpen’…

  @George Knight: volgens mij is het tegenwoordig geen shoppen meer, je moet gewoon bukken om meningen te ontwijken 🙂
  Aan neutrale lui die gewoon het microfoontje onder de neus van alle stribbelende partijen houden heb je ook niets. Dan krijg je juist de cultuur van de mooie one-liners.
  Laat ieder zelf zijn sterke punten maar voor het voetlicht brengen, zeg ik dus. Meeste kans op kwaliteit, want getest worden ze toch wel.

 20. Avatar van iris kijkt@ Oh ,veel aandacht trekken is het punt , is oke , maar niemand zal denken dat je zo goed zelf iets schrijft in bovenstaand blog en misschien n veel van je andere blogs. Blijkbaar zijn mensen al dankbaar als je wat citaatjes plakt uit ‘moeilijke boeken’, maar je lijkt over het hoofd te zien dat we die zelf al lezen ,dus ja , welke aandacht trek je dan ? overigesn krijg ik een totaal onduidelijk beeld over die conservatieven , die je hierboven wel even denkt neer te citeren. Komt omdat je eigenverhaal ontbreekt, met een enkel citaatje.Beetje conservatief schrijft zelf trouwens, dus als een progressieve dame dat wat teveel werk vindt , lig je al op achterstand.

 21. Avatar van Ruud ZweistraCitaat:
  Kees Schuyt in zijn Leidse Cleveringalezing 2006, Democratische deugden p.11)

  En verder: "Het kwaad komt in een sociaal gewaad;

  Reactie:
  Klopt. Het sociaalgewaad is tolerantie en ondersteuning, en het kwwad is de islam:

  … PvdA’ers hebben bakken kritiek gegooid over de integratienota, die volgende maand op het partijcongres wordt behandeld. Daarbij is het opvallend hoe onwelwillend de critici het stuk lezen. …
  Socioloog en partijdenker Kees Schuyt leest in de nota dat tolerantie voorheen ‘in de praktijk vooral het wegkijken bij problemen betekende’ en vat dit bondig samen tot: ‘Tolerantie is voortaan taboe’. Om vervolgens te oordelen dat dit een ‘tendentieuze en niet ongevaarlijke koers’ is.

  Vervolg:
  Wat een smerige leugenaar, hè, die Schuyt. Geen wonder dat hij op Maria’s lijstje staat: gelovigen, multiculturalisten, kosmopolieten … de hypocrisie en de leugens zijn aan hun lippen gebakken.

  Reactie is geredigeerd

 22. Avatar van Ruud Zweistramaria / 17-02-2009 22:20
  @Iris ik ben blij voor jou dat je zo vlijtig bent en het is misschien niet fair dat ik vanuit mijn luie stoel zo veel aandacht trek.

  Reactie:
  De aandacht die je trekt, Maria, is van dezelfde soort als de aandacht voor de dorpsgek: je weet dat hij onzin uitkraamt, maar je kunt er wel bij lachen …

 23. Avatar van peter louter@Ina, =Wilders is in een gespreid bedje gestapt en gebruikt het ‘foute mening’ imago voor eigen furore. Aangezien de grens van de foute mening behoorlijk vervaagd is moet hij steeds meer bombarie maken om nog aandacht te krijgen.=

  Er bestaan foute daden, er bestaan echter geen foute meningen.
  Als je een mening fout noemt, is dat hooguit jouw mening, maar je presenteert het als een feit.

 24. Avatar van Bernard@Maria,
  Weet jij eigenlijk waarom Iris zo de pik op je heeft? Van Zweistra snap ik het, je bent te slim, je doorziet hem, je weet te veel. Maar Iris? Is ze jaloers of zo?

 25. Avatar van iris kijkt@ bernard – Wie je ook bent , maar hoezo zou ik ‘de pik’op Maria hebben , zie bv. m’n commentaar op haar blog over het monument in Berlijn.Ik geef gewoon heel duidelijk omschrijfbaar kritiek , die ik ook zou hebben als een beginnend student bovenstaand blog zou inleveren als werkstuk, of zelfs maar als een klein beginnetje daarvan: sorry student , gewoon een beetje geknipt en geplakt , maar het is toch de eis op de universiteit dat je er wat meer van maakt.
  Reactie is geredigeerd

 26. Avatar van George Knight@Ina
  Je haalt politici en kiezers door elkaar. Uiteraard was Pim Fortuyn geen heilig boontje. En Geert Wilders is zo mogelijk nog geslepener om zijn eigen belangen te dienen.

  Maar ik verwees naar de kiezers op Fortuyn die in de periode rond de moord op hem als sociaal zwakzinnigen of ten minste als mensen met een slechtere politieke antenne werden weggezet. Alsof een stem op Groen Links meer waard was dan een stem op de LPF. Van dat dik hout.

  En er zijn nu waarschijnlijk ‘linkse’ kiezers die nog steeds denken dat hun stem meer waard is. Een deel van de elite werkt eraan mee om dat beeld te handhaven. Hoewel ik inschat dat dat linkse dedain de laatste 5 jaar afgezwakt is. Gelukkig. Veel hebben ze ook niet te vieren.

  Ook ik had eerder geposteerd dat er geen verkeerde (of foute) mening kan bestaan. Wel een andere mening. Ik weet niet waarom je dat zo opschrijft, maar zo’n uiting roept allerlei vragen bij me op.
  Reactie is geredigeerd

 27. An van den burg

  Avatar van An van den burgPeter:

  Meningen zijn geen feiten ===== Dàt heb je van mij gepikt, maar is een waarheid. Ook jij baseert jouw "feiten" op jouw meningen.

  En je doet dat zò stringent, dat je alle feiten die men aandraagt en tegen jouw meningen indruisen, wegwist!

  Maria: Geeft mij nu eens een korte definitie van het begrip "moraal".

  An.

 28. Avatar van woordzoeker@ Maria
  Ik voelde wel altijd dat er iets niet in de haak was met de vrije markt. Ik wist ook dat het onrechtvaardige aan de vrije markt is, dat de zelfredzaamheid van mensen gelijk wordt verondersteld. Maar dit is een heel verhelderend stuk, waar ik niet om lachen moet.

 29. Avatar van maria@An, op maoraal kom ik nog terug, ook op de definitie.
  @Woordzoeker: kijk, ik ben zelf een hulpeloze woordzoeker, daarom haal ik graag anderen aan.

 30. Avatar van Peter HoopmanIk denk dat het grote misverstand dat je terecht probeert aan te pakken Maria, is dat (neo-)liberalen en ook de meeste conservatieven de begrippen "winst" en "bezit" aan zijn gaan zien voor "leven" endaarmee zijn ze de zo noodzakelijk sociale context voor een levend conservatisme en liberalisme in de loop der tijd vrijwel volledig uit het oog verloren.

 31. Avatar van Rein-JohnBeste Maria,

  Welke mensen voelen zich op hun best in een samenleving die zich volledig aan het vrije marktprincipe heeft uitgeleverd? Dat zijn de sterken, de graaiende dieven en de ongevoeligen. Dat zijn de mensen van de eigen broekriem. Dat zijn de mensen van de eigen verantwoordelijkheid. Dat zijn de zelfbenoemde bazen van het militair-industrieel complex. Dat zijn de mensen die in de ander steeds weer een concurrent zien. Dat zijn de mensen die onder de deken van hun opgeklopte rijkelui’s moraal een egoïstische graaizucht verbergen. Dat zijn de mensen die hun rabiate materialisme met een vleugje pseudo-intellectuele moraliteit opdienen zodat het heel wat lijkt. Dat zijn de mensen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Dat zijn mensen die aan een opvoeding werden blootgesteld waarbij hebzucht en egoïsme een hoofdrol speelden. Dat zijn mensen aan wie geleerd is dat het leven een gevecht is en dat alleen de sterksten kunnen winnen. Alleen voor de besten kan er een goed leven zijn weggelegd.
  Het vrijemarktdenken maakt het slechtste los in de mens. En die gekke Leidse hoogleraren met hun dweperige verafgoding van de klassieke oudheid (zwak is slecht en sterk is goed) behoren met de top van het bedrijfsleven tot die groep mensen wier geweten volledig is weggeërodeerd door hun snobistische hang naar elitaire machtsposities en hun, door een rookgordijn van schijnmoraliteit aan het oog onttrokken, jacht naar geld en goederen.

  Een kwalijk stelletje schurken bijeen.

  Een groep slechte mensen die het, door hun destructieve en immorele denken en handelen, uiteindelijk voor elkaar gaan krijgen om onze aarde naar de verdommenis te helpen.

  Het wordt, na ongeveer 250 jaar, waarachtig wel eens tijd om uit een ander vaatje te tappen, door deze rovende, stelende en leugenachtige krijtstreepbrigade van de vrije markt voorgoed buiten spel te zetten.

  Tot hier en niet verder!!

  Het ga je goed!

  Reactie is geredigeerd

 32. Avatar van martinMaria waarom gebruik je waarborgstaat en niet nachtwakerstaat (ik had de eerste keer over het woord heen gelezen en gebruikte zelf het tweede)?

  Overigens ben ik blij dat er mensen zijn die citaten uit een brij van teksten halen. Zo krijg ik een idee van de discussie die anderen voeren.

 33. Avatar van maria@Peter Hoopman, je hebt gelijk; maar nog meer gaat het mij om de peverse manier waarop de conservatief-liberalen het begrip moraal voor zich heben gekaapt.
  @Rein-John: “Welke mensen voelen zich op hun best in een samenleving die zich volledig aan het vrije marktprincipe heeft uitgeleverd? Dat zijn de sterken, de graaiende dieven en de ongevoeligen. Dat zijn de mensen van de eigen broekriem. Dat zijn de mensen van de eigen verantwoordelijkheid”
  Precies,daar gaat het me om. En dan proberen ze (..sommigen van hen, de rest is missionair-atheistisch) zelfs nog de Christelijke moraal voor hun karreje te spannen, terwijl het Christendom er NOOIT voor de Fariseeers was!!
  @Martin: “waarborgstaat ”is natuurijk het woord dat de (rechts)-liberalen graag zelf aan hun soort staat geven. Het komt hier uit de context; dus het symposium van de Teldersstichting.
  Maar ook “nachtwakerstaat “vind ik nog te positief. “Straffende staat” of “Mager-autoritaire staat”of zo iets. Woordvinder, vind iets!!!
  Citaten, ja wie aan historie geinteresseerd is en niet alleen aan gelul, die leest graag originele ciaten, met exacte verwijzing, dat spreekt voor zich!

 34. Avatar van George Knight@An en Maria
  Moraal, een poging. Dat wat een groep nodig heeft om te kunnen blijven functioneren. Zodanig dat het groepsbelang optimaal gediend wordt, en de individuele groepsleden zich kunnen handhaven.

  Moraal kan expliciet gemaakt worden in een intellectueel programma, maar kan ook impliciet bestaan.

  Moraal is dus instrumenteel in het contact tussen individuen en de groepsvorming. Moraal heeft niets specifieks met religie of hogere machten. Moraal is een sociaal glijmiddel dat uitgaat van een beginsel van wederkerigheid.

  De definitie kan nog verder uitgebreid of gecorrigeerd. Graag zelfs.
  Reactie is geredigeerd

 35. Avatar van woordzoeker@ Maria: Dat we kunnen citeren geeft ook aan dat mensen niet lichtzinnig met het geschreven woord moeten omgaan.
  @ Rein-John / 18-02-2009 13:54
  Je hebt geen moeite woorden te vinden voor je ongenoegen.

 36. An van den burg

  Avatar van An van den burgGeorge: "Pik glijmiddel", waar ben jij mee bezig???????

  Lieve George, moraal is niet te meten, of het moet met 1.000.000 verschillende argumenten zijn.

  Moorden heeft al zoveel betekenissen. Met de westerse wetgeving mag je mensen niet vermoorden, maar wel met 10.000en in oorlogen kapot bombarderen en laten verhongeren.

  Of is dat gewoon de "westerse" moraal??

  Een kind mag je niet slaan, maar wel volwassen mensen martelen in gevangenissen (ook het Westen doet dat).

  Dus: een "oorlogsmoraal" is anders dan een "niet-oorlogsmoraal".?? Maar als èèn individu nu vindt dat hij/zij "in oorlog is met zijn/haar geliefde"?

  Lieve groet, An.

 37. Avatar van maria@George ik neem het mee.
  @An, dank.
  @Woordzoeker, ik schrijf gauw over Humpty Dumpty en de woorden, omdat onze huisconservatief Wiljan eerst een paar keer zei dat ik "exclusief" was, en toen ik dit beaamde, zei dat het woord "exclusief" niets betekende.
  Na de dialoog met mij voelt hij blijkbaar geen vaste grond meer onder zijn voeten…
  En het is waar, taal is vaak schuim. (…maar niet altijd…)

 38. Avatar van George Knight@An
  Waarom zouden we moraal meten? Of het moet zijn op de Paralympics van de Moraliteit. Zie je het al voor je? Atleten streng gecontroleerd op beta-blokkers. Nou ik niet. En van mij hoeft dat vergelijken evenmin.

  Je vertaalt moraal meteen naar je eigen interesses en -als je me toestaat- je fixaties. Maar daar had ik het helemaal niet over.

  Jij doelt op politiek en ethiek die politiek wordt verhit om het naar het eigen belang bij te buigen. Prima, ook iets van alle tijden. En in het alledaagse taalgebruik reserveren we voor veel van dat soort situaties niet voor niets de term ‘dubbele moraal’.

  Maar het abstracte begrip van ‘moraal’ kan zonder dat soort voorbeelden die vaak meer verklaren over de gebruiker ervan, dan als verklaring voor het begrip zelf.

  En je weet het: ‘A dirty mind is a joy forever’.
  Reactie is geredigeerd

 39. Avatar van anoniemGeorge, hahahahahaha!!!! Ik denk dat de "dirty mind" wel meevalt. (flauw grapje van mij).

  Verder ben ik het met je eens.

  Groet, An.
  Reactie is geredigeerd

 40. Avatar van martinMaria toch nog maar even een definitie opgezocht vaak gebruik je jarenlang een woord en opeens realiseer je je dat je niet weet wat het precies betekent (tenminste dat heb ik).

  Nachtwakerstaat gebruikte ik wel volgens de uitleg die ik vond. Bijvoorbeeld bij wiki:

  Een nachtwakersstaat is een staat waar de overheid zich zo weinig mogelijk bemoeit met de burgers. De enige taak van de overheid is in beginsel het garanderen van de veiligheid van de inwoners door het zorgen voor politie en leger. Daarnaast bestaat er een aantal wetten om de rechtsorde te handhaven.

  Wat veiligheid is daar wordt verder niet bij stil gestaan. Lodewijk de Waal gebruikte het aldus:

  "Premier Balkenende wil Nederland omvormen tot een negentiende-eeuwse nachtwakerstaat."

  "Dit is een kabinet dat vertrouwt op de heilzame werking van strenger straffen, maar tegelijkertijd op tal van terreinen beschermende regelgeving voor burgers en werknemers wil laten vallen", zei De Waal.

  Dat is wat je ziet/zag binnen het neo-liberalisme een overheid die alles afbouwt behalve zijn (reperessieve) machtsmiddelen. Ook nu heeft met het daar nog steeds moeilijk mee.

  Reactie is geredigeerd

 41. Avatar van maria@Ja, Martin, ik weet dat je het woord “nachtwakersstaat” helemaal correct hebt geburikt.
  Alleen associatief vind ik het te positief, dit “waken” a la Rembrandt.

 42. Avatar van alibWat de conservatieven en de liberalen bindt is het geloof in verticale gezagsstructuren. In het kapitalisme is het duidelijk wie de baas is, dat bevalt conservatieven. Voor conservatieven is er geen alternatief: het collectief, de staat, de vereniging… ze leveren verdachte (‘socialistische’, horizontale) gezagsstructuren op. Conservatieven hebben geen keus, zelfs als het kapitalisme de status quo vernietigd zijn ze veroordeeld tot dat systeem vanwege de gezagsstructuur (patriachaal, gebaseerd op eigendom en mannelijke roofzucht,pyramidevormige structuur), elk ander economisch systeem zou desastreuze gevolgen voor de verdeling van de macht kunnen hebben. Een nachtmerrie voor de conservatieven.

 43. Avatar van maria@Zeer waar Alib.
  Conservatisme en marktliberalisme overlappen veel meer dan men denkt. Autoritair-liberalen houden van chaos en sturen er bewust op aan, omdat het hen een vrijbrief geeft om snel autoritaire maatregelen door te drukken.
  In de bundel ‘Boren in hard hout’ (1998), betoogt Bolkestein dat conservatieven meer gemeen hebben met de verafschuwde socialisten dan met liberalen: «Socialisten en conservatieven dragen de collectiviteit hoog in het vaandel. Liberalen willen dat de mensen concurrerende individuen worden die zich een weg kunnen banen in de wereld en zich weten te verzetten tegen de staat. Voor de eersten is stabiliteit het ideaal, voor laatstgenoemden dynamiek. ”

  Maar conservatieve stabiliteit is geenszins het ideaal van de Burke Stichting die zich in de loop van de jaren als neoconservatief-revolutionair heeft geprofileerd. De heren van de Burke Stichting Kinneging en Spruyt beoefenen weliswaar hier en daar kritiek op de markt en op de dynamiek, maar als het om concrete politieke maatregelen gaat, zijn ze tegen de stabiliteit van de verzorgingsstaat, voor een conservatieve revolutie en – antiliberaal, maar wel in de historisch conservatief-nationaalliberale traditie, voor een sterke staat met militaristische trekken.

  Reactie is geredigeerd

 44. Avatar van George Knight@Maria
  Maar een conservatief als Spruyt is helemaal geen conservatief. Steunde hij niet hartgrondig het Amerikaanse neo-con project om democratie te brengen in Irak? Hij tooit zich alleen maar met de term om aan te willen sluiten bij een bekende naam. Dat helpt voor de publiciteit en de fondsenwerving.

  Hoe merkwaardig is dat, een ‘conservatief’ die de wereldorde wil sturen door die actief te gaan wijzigen. Dat is een healer die niet de loop der dingen volgt, maar voor de genezing zijn patient om zeep helpt. Door de Amerikaanse methode verblind.

  We moeten iemand als Spruyt met een andere naam tooien. Van het conservatisme als ouderwetse politieke stroming met begrip voor traditie vertoont-ie niet de kernwaarden. Hoe Bolkestein dat beeld ook wil sturen. Gewoon autoritair rechts of conservatief-liberaal?

  Verder ben ik het eens met de constateringen van jou en Alib in deze mini-discussie. Het libertarisme raakt aan het anarchisme. Tijd voor een hoefijzer plaatje.
  Reactie is geredigeerd

 45. Avatar van martinHet neo-conservatisme heeft de religieuze neiging de wereld te willen herscheppen naar een beeld dat o.a. is neergezet door het project voor de 21e eeuw. Het is een activistische reactionaire uitsluitende ideologie en vol tegenstrijdigheden. Neo-cons klink naar genoeg om afdoende te zijn als benaming wat mij betreft.

  Terzijde: Nog kan ik mijn afkeer herinneren toen de weer eens uit zijn as verrezen, maar erg marginale Vrije (van de Vrije Socialist), eind jaren tachtig Bolkenstein als geestverwant ging interviewen. Dat kwam weer even boven door de opmerking van George.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *