Wetenschap Kunst Politiek

Gilles Kepel en Leon Buskens over de Fitna

28 comments

De nieuwe film van Wilders schijnt “Fitna” te heten.
“Iedere moslim kent het Arabische begrip fitna, aldus de PVV-leider. “Het duidt op situaties waarin het geloof van moslims op de proef wordt gesteld. Alles wat hun geloof op de proef stelt, is fitna: onbedekte vrouwen, alcohol, niet-moslims, verzet tegen het gezag van de islam. Ik gebruik die term spiegelbeeldig: voor mij is de verderfelijke islam fitna.” Wilders is ingenomen met de titel. “Ik wilde per se een term die in de Koran voorkomt.” ( Het Parool , 9-2-2008)

Maar…
“Fitna” is een negatief woord –  ook voor moslims. Fitna is chaos en burgeroorlog, oorlog van moslims tegen moslims.

Gilles Kepel schrijft in Oorlog in het hart van de islam (2004/2005) over jihad en fitna.

“In de geschiedenis van de veertien eeuwen van de islamitische samenlevingen heeft altijd een intense spanning bestaan tussen twee tegengestelde polen, die de op- en neergang bepaalden van de uit de islam voortgekomen beschaving: jihad en fitna.

Het eerste van die twee woorden, dat algemeen gebruikelijk is geworden, heeft een positieve connotatie binnen de traditione­le islamitische cultuur. Het duidt de inspanning aan die van ie­dere gelovige wordt verlangd teneinde het gebied en de invloed van de godsdienstige norm uit te breiden, om zowel de indivi­duele hartstochten als de organisatie van de samenleving, zelfs de ordening van de wereld te reguleren – om de weerbarstige mensheid te onderwerpen aan de onaantastbare wetten van de koran. Wanneer die inspanning tot een toppunt wordt opge­voerd, manifesteert ze zich in de vorm van een heilige verove­rings- of verdedigingsoorlog. Minder openlijk inspireert ze ook het dagelijkse proselitisme dat de moslims tot ‘betere gelovigen’ wil maken, en het legt tegenover de rest van de mensheid een in­tensieve bekeringsijver aan de dag. Ze is de motor van de ge­loofsverbreiding, die, zoals de geijkte uitdrukking luidt, ‘met het zwaard en het heilige boek’ wordt bewerkstelligd.

Het tweede woord, fitna, dat buiten de talen van de islam min­der bekend is, heeft daarentegen een volstrekt negatieve conno­tatie: het duidt het oproer, de oorlog binnen de islam aan, een middelpuntvliedende kracht die de ontmanteling, de implosie en de ondergang van de gemeenschap in zich draagt – terwijl de jihad de interne spanningen sublimeert, ze naar buiten werkt. De fitna is voor het voortbestaan van de moslimsamenleving een permanente dreiging, die knaagt aan het geweten van de oele­ma’s, de schriftgeleerden, en hen tot voorzichtigheid en bezin­ning aanzet.

[…] De slachting die op 11 september onder onschuldige mensen werd aangericht, luidde juist het tijdperk van fitna, wanorde en ver­woesting in het huis van de islam in. […]
Irak, na een ‘oorlog tegen de terreur’, waarvoor 11 september het voorwendsel was, bezet door de Verenigde Staten en hun bondgenoten, is diepgaand gedestabiliseerd. Zelfs na de machts­overdracht de iure aan een autochtone regering op 28 juni 2004, ligt er nog een zware hypotheek op de toekomst van Irak als een­heidsstaat. Niet alleen door de guerrilla tegen de bezettingslegers, maar ook door het geweld en de aanslagen vallen er bijna dage­lijks talloze doden en gewonden onder de Irakezen, zowel Ara­bieren als Koerden, zowel soennieten als sjiieten, en intussen zakt het land weg in de fitna.

[…] De gebeurtenissen van 11 september hebben dodelijke krach­ten losgemaakt, die drie jaar na dato verstrikt zijn in een onont­warbare vicieuze cirkel, in een helse dialectiek van jihad en fit­na. Door een massale reactie van de Verenigde Staten uit te lokken, hebben Bin Laden en zijn handlangers de afschuw ver­ergerd. “

Kepel eindigt met een pleidooi voor een Europese democratische islam, die uitstijgt boven jihad en fitna. Als Wilders op deze lijn wil zitten… dan moeten we dat van harte toejuichen.

Kepel:
“Het uitstijgen boven jihad en fitna is naar de smaak noch van de radicale activisten, noch van de salafisten, noch van de islamisten – al lopen deze laatsten, zodra ze de Europese po­litieke arena betreden, de kans dat hun principes worden aan­getast. De slag om de wording van de islam van Europa is cru­ciaal en het belang ervan is degenen die op het Europese continent een innerlijke citadel willen opbouwen, verstard in de geloofsartikelen in het hart van het ‘land van ongeloof, niet ont­gaan. Daartegen is er geen andere keus dan te werken aan de vol­ledige democratische deelname van de moslimjongeren aan het leven als burger, en daarbij gebruik te maken van de instru­menten, vooral op het terrein van onderwijs en cultuur, die de sociale stijging bevorderen en bijdragen aan de opkomst van de nieuwe elites, voortgekomen uit die bevolkingsgroepen. Het zal hun taak zijn om, uitstijgend boven de spookbeelden van jihad en fitna en de grenzen van Europa overschrijdend, het nieuwe gezicht van een moslimwereld, verzoend met de moderniteit, concreet vorm te geven. ”  ( p 371 ff)

De Leidse hoogleraar Leon Buskens over het woord “fitna”: “Het is een sleutelterm uit de geleerde islamitische traditie. Het betekent vooral chaos en wanorde die je kunt vermijden als je je aan Gods voorschriften houdt. Fitna is het tegendeel van de ideale samenleving.” Buskens pakt er een klassiek Arabisch woordenboek bij en leest voor: “Beproeving, verleiding, misdaad, zonde, ongelovigheid, ongeluk, tegenslag, tuchtiging, bekoring, verleiding.” Een heel breed scala aan betekenissen dus, voegt Buskens toe. Want in de islamitische traditie wordt ook nog gesproken over de ‘eerste Fitna’ en de ‘tweede Fitna’, daarmee worden burgeroorlogen bedoeld. “NRC 11-2-2008

Tags: , ,

28 Responses to “Gilles Kepel en Leon Buskens over de Fitna”

 1. Zwollywood schreef:

  Avatar van ZwollywoodInteressant boek. Op deze manier wordt de discussie van het microniveau van Wilders ook nog naar het macroniveau getild…of..het boek was er al. Interessante beschouwingen van Kepel!

 2. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma@allen
  In hoeverre acht u de alternatieve Islamitische Verklaring van de Rechten van de Mens toepasselijk. Die is geformuleerd in 1981 in reactie op de bekende VN-verklaring uit 1948. Ik vrees het ergste voor het oordeel dat u dan moet vellen. "Be straight with your judgments!"

 3. maria schreef:

  Avatar van maria@Zwolly, het Kepel-boek was er natuurlijk al, maar het is zo paradox, dat we met z’n allen nu, vooral ook vanwege Wilders, bezig zijn de koran en de geschiedenis van de islam te bestuderen.
  Kan geen kwaaad, zou ik zeggen.

  En de moslims zullen en "Fitna" nooit verdedigen!

  @Jan, ik heb er nu te weinig tijd voor, maar ik kijk er nog na.
  Op mijn http://www.volkskrantblog.nl/bericht/173128 over de sharia heb ik al heel wat hierover geschreven.

  Later meer.
  Reactie is geredigeerd

 4. peter louter schreef:

  Avatar van peter louterOok ongeloof wordt als fitna gezien.
  @Jan, de islamitische verklaring van de rechten van de mens beschouw ik als een oorlogsverklaring.Hij komt voort uit de opvatting dat alleen de islamitische verklaring universeel kan zijn omdat de islam de enige ware universele godsdienst is.
  De islamitische versie is uiteraard geheel in overeenstemming met de islamitische leer en bevat voor ons dus onacceptabele elementen, bijvoorbeeld over de positie van de vrouw.

 5. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  Je verbaast me door een oordeel achterwege te laten. Of was het tijdnood?

  Bizar is dat de accentuering van het woord ‘fitna’ de islam kwetsbaarder en voor ons menselijker maakt. Sterker door deze interne zwakheid.

  Nieuw PR-beleid vanuit Mekka? Begrijpen de geestelijke leiders eindelijk dat een neo-Aristoteliaanse dramatische held niet goed en niet slecht is? Dat ze het Westen aan moeten spreken op hun eigen culturele golflengte? Of bereikt Wilders nu het omgekeerde van wat-ie beoogt?

 6. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma@Peter Louter 14:05
  Vrees toch dat je je vergist. Idem het VN-Handvest uit 1948 niet wordt nageleefd, door vrijwel geen enkel land ter wereld, wordt het Islamitische Handvest al helemaal niet naar letter en tekst in de praktijk door de Islamitische Staten verwezenlijkt of serieus genomen.

  Daarin schuilt mijn niet onaflaatbare strijd om op die discrepantie te wijzen. Art. XIX van het Islamitische "Handvest" verbiedt bijvoorbeeld in het aldaar geformuleerde Familierecht: "dat meisjes/vrouwen niet tegen hun wil mogen worden uitgehuwelijkt!" Als er ooit sprake is van rechtsverkrachting van eigen wetten dan wel zoals die blijkt binnen het Islamitische Handvest versus de Praktijk.

  Mensen hou nou toch op om deze volksvernachelarij wereldwijd voor zoete koek te slikken!

 7. PHM van de Kletersteeg schreef:

  Avatar van PHM van de Kletersteegalle kennis is meegenomen uiteraard.
  Maar er is een verschil tussen kennis en info betreffende de islam.

  Kennis is het erkennen wat de islam is; facistisch om het complimenteus uit te drukken.

  Info geeft de geschiedkundige details; die zijn eigelijk van weinig belang…

  De enige acceptabele islam is die heel erg ver weg; dan hebben wij de misere er niet van.

 8. maria schreef:

  Avatar van maria@George, ik laat het waardeoordeel niet achterwege, het staat in grote letters in mijn bericht. Laat Wilders tegen de fitna vechten, daar kan geen enkele moslim het oneens mee zijn!!!

  @Peter Louter: Fitna is ongeloof, en in eerste instantie het ongeloof van andere moslims.
  Zou je Kepel willen weerspreken, dat Fitna onder moslims een zeer negatief begrip is?

  En als Kepel gelijk heeft en dat dit zo is, dan is Wilders inderdaad bezig een enorme grap uit te halen.

  Over het thema mensenrechten straks nog meer.

  @Kletersteeg, een voorbeeld van een acceptabele islam heb ik persoonlijk heel erg dichtbij in de vorm van Nasr Abu Zayd ( zie eerdere blogs over hem) .

 9. alib schreef:

  Avatar van alibZonde die fitna. Zo zie je maar weer dat mensen behoefte hebben aan het stellen van absurde grenzen om de wereld overzichtelijk te houden. De strijd tegen de verboden vruchten zal wel eeuwig blijven duren. En zo hoort het ook.

 10. maria schreef:

  Avatar van maria@Zonde van die fitna, ja, maar voor iedereen die graag over "de" islam praat is de fitna een confrontatie. Omdat de fitna juist aantoont dat "de" islam in honderd soorten uit elkaar valt die het met elkaar oneens zijn, zoals, zoals….

  Dus Wilders heeft een merkwaardig thema te pakken, dat bovendien al door anderen die veel beroemder zijn dan hij ( Kepel; in het Frans staat de fitna in de titel van het genoemde boek) bezet is.

  Noch over mensenrechten:
  @Jan, Islam en mensenrechten. Er zijn inderdaad veel islamitische denkers die belangrijke principes voor de inrichting van de staat, zoals de scheiding van kerk en staat, democratie, rechtsstaat en mensenrechten, afwijzen. Maar naast deze opvattingen manifesteren zich ook steeds
  meer denkers die deze principes juist op islamitische gronden nastreven. Zij
  keren zich tegen dogmatische benaderingen die stellen dat de voorschriften van
  de heilige bronnen naar de letter moeten worden nageleefd. Hen gaat het
  om de geest en de zeggingskracht van deze bronnen voor de huidige omstandigheden.
  Denkers met dergelijke opvattingen zijn inmiddels in veel moslimlanden
  te vinden, bijvoorbeeld in Indonesië, Maleisië en Egypte en zelfs in Iran.

  In plaats van steeds maar op de conservatieve krachten te schelden zou het beter zijn de vernieuwende krachten te steunen.

  Reactie is geredigeerd

 11. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  "In plaats van steeds maar op de conservatieve krachten te schelden zou het beter zijn de vernieuwende krachten te steunen."

  Natuurlijk. Maria, was het maar zo makkelijk. Dit is het kaf. Dit is het koren. Als op een paneel van Jeroen Bosch of Lucas van Leyden. Alle zondaars naar beneden, de reine zielen naar boven. Haast u langzaam. Soms is het inderdaad duidelijk, maar soms helemaal niet.

  Partijen, mensen of stromingen kunnen zich anders voordoen dan ze zijn. Of kunnen tussentijds veranderen door achterschrijdend inzicht. Bij zoiets als de islam zitten we nog met dat voor ons moeilijk te begrijpen begrip al-Taqiyya, dissimulatie. Eerder besproken bij je uitleg van Tariq Ramadan. Zelfs in je redactieruimte botsten de meningsverschillen heftig. Wat is echt?
  Reactie is geredigeerd

 12. maria schreef:

  Avatar van maria‘Tuurlijk is het moeilijk.

  Maar ik vind het leuk dat Wilders nu met die Fitna begint, omdat het klinkt als Fatwa, waarschijnlijk.
  Aan de fitna heeft een hoofddoekjesvreter weinig.

  Ik zie trouwens dat Kepel in zijn boek behoorlijk kritisch is tegen Ramadan.
  Reactie is geredigeerd

 13. Annem van den burg schreef:

  Avatar van Annem van den burg@ George Knight.

  Jij bent echt!! En daarmee ga ik de computer afsluiten. Groet, George, van An. :):):)

 14. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@An
  Slaap lekker voor gisternacht. Echt.

  @Maria
  Zeker leuk om te ontdekken dat Wilders een creatieve kant heeft. Heb je trouwens de Franse ontvangst van AHA nog gevolgd? En de commentaren daarop van de Nederlandse politici? Alleen GL en D66 steunen haar in Nederland. De rest redeneert vanuit een spruitjesachtige kruideniersgeest (bestaat dat?).

  Interessant vond ik de reactie van de Franse Euro-parlementarier die een actie is gestart voor een Europees fonds. Waaruit dan de beveiliging van Europeanen die onder druk staan kan worden betaald. Enerzijds vond-ie Wilders te weinig specifiek met zijn plannen om de koran te verscheuren. Want dat kun je met de bijbel ook wel doen. Anderzijds vond-ie burgemeester Cohen te verzoenend omdat-ie de problemen niet aanpakt. AHA zit daar tussenin. Zij stelt keer op keer kritische vragen, provoceert niet nodeloos en heeft een doel om een kritische islam te steunen.

  Zo geredeneerd kan ik de Euro-parlementarier goed volgen. En zie ik in dat AHA een nuttige middenweg bewandelt tussen het pappen en nathouden van de PvdA-Doeklisten/ Cohen en het herhaaldelijk confronteren en schoppen van extreem rechts/ Wilders. Zowel PvdA als extreem rechts leiden aan een contraproductief eigen gelijk. Primair ingegeven door interne beweegredenen. Voor mij stijgt AHA daar bovenuit.

  Maar goed, ze is vrouw, zwart en Afrikaans en wordt door de Nederlandse politieke elite niet geaccepteerd. Arme Nederlandse elite met haar gesloten en afgerond wereldbeeld. Je zou van al die kruideniers gaan janken. De middelmaat regeert en verdrijft de verbeelding en het grote gebaar. Ze durven niets meer.
  Reactie is geredigeerd

 15. maria schreef:

  Avatar van maria@George, de creativiteit van Wilders is onbedoeld. Hij zoekt gekke woorden om zich te toe te eigenen en snapt te weinig van de achtergrond van deze woorden.
  Hij is een onbedoelde komiek zoals elke patheticus.

  AHA: ik heb hier op mijn blog voor haar beveiliging gepleit, net als Groen Links.
  Haar standpunten doen niet terzake, dat zeggen ook sommige van de Fransen die haar steunen.
  Ze noemen haar een martelares.. een twijfelachtig compliment. ‘Nieuwe Voltaire’ ook, Voltaire was een aanhanger van een verlicht absolutisme, en AHA houdt zelf ook zeer autoritaire ideeën na.
  Voor de Fransen is zij ideaal omdat zij een agressief missionaris is van de laïcité.
  Dat horen ze in Frankrijk graag- in Nederland past de laïcité niet. Nieuw blog-thema…

  Reactie is geredigeerd

 16. Annem van den burg schreef:

  Avatar van Annem van den burg@ AHA, HAHA, en nog eens AHA!

  Het is nog niet rond, de beveiliging. Frankrijk haalt met haar de vijfde colonne binnen en de toestand daar staat al jaren op scherp.

  Ayaan zou in Somalië goed werk kunnen doen door vrouwen met achterstand in scholing te helpen. Ze zou in Amerika de zwarten kunnen steunen in hun gediscrimineerde achterstand.
  Ze zou eerst moeten rechtzetten dat besnijdenis van vrouwen geen islamitische aangelegenheid is, maar een Afrikaanse cultuuruiting.

  Zij zou moeten uitleggen dat zij nooit een gedwongen huwelijk had, maar een vrijwillige; bekentenis van haar broer.

  Zij zou haar excuses moeten aanbieden aan alle mensen die zij onnodig heeft gekwetst door Mohammed een perverseling te noemen.
  Zij zou moeten zeggen: het is mijn waarheid en die staat recht overeind, maar voor u gelden nog andere maatstaven en u bent nog niet toe aan de weg die ik bewandel.

  Zij zou zich moeten distantiëren van de VVD, omdat deze partij geen enkele aandacht heeft voor onderdrukten en vertrapten.

  Ach, ze zou zoveel kunnen doen. Maar AHA geeft er de voorkeur aan exhibitionistisch over de wereld te reizen, grote salarissen in ontvangst te nemen en mee te werken aan platvloerse filmpjes van een derderangs regiseur.

  Mijn zegen heeft ze en ik zit met haar niet in m`n buik. Zij eerder met zichzelf!
  Reactie is geredigeerd

 17. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  Je hebt gelijk over Wilders. Ik weet niet of hij -of mensen in zijn entourage- de achtergronden precies snapt. Tragikomisch?

  Ik weet dat je voor AHA’s beveiliging hebt gepleit. Ik ook. Inderdaad doen voor het principe van de grondrechten haar denkbeelden niet terzake. Daar heb je helemaal gelijk in.

  Maar ik probeerde verder te fabuleren. Te kijken naar de rol die ze zou kunnen spelen in Nederland. Die ze niet kan innemen. Als een rechtse president als Sarkozy een links- Afrikaanse vrouw aanstelt als onderminister, zou zoiets in Nederland toch ook moeten kunnen?

  Het gaat me te ver om Voltaire uit 1750 met de ogen van 2008 te wegen. Waarschijnlijk had iedereen toen autoritaire trekken. Het gaat erom dat-ie een essentiele aanzet heeft gegeven tot de oprichting en werking van onze grondrechten. Daar moeten we Voltaire nog steeds dankbaar voor zijn. Kijk eens naar landen die dat gemist hebben. Daar zou ik niet graag wonen. Zoals in de Arabische dictaturen met hun olierijkdommen. Emigranten komen ook niet voor niets naar Europa.

  De laïcité is een interessant thema. Ik zou niet weten waarom de laïcité niet in Nederland zou passen. Waarom ga je daar bij voorbaat vanuit? Ik zie ook wel problemen (SGP, subsidie en belastingvoordeel religies, bijzonder onderwijs als uitruil, christelijk middenveld) maar kunnen die niet eens op de schop. Onder Paars III? Zo puur wordt het in Frankrijk trouwens ook niet meer gegeten. Ik ben benieuwd naar je blog. Succes!

  @An
  Het gaat niet om de persoon en de geschiedenis van AHA. Het gaat erom of ze het in het integratie-debat verstandiger zou kunnen doen dan de Cohens en de Wildersen. Dat vermoed ik wel. En de VVD en de rechtse partijen hebben haar mooi laten vallen.

  Theo van Gogh wordt in de filmwereld zeker niet gezien als een derderangs regisseur. Integendeel. Kijk naar het project waarbij zijn films in andere landen opnieuw worden gemaakt door mensen als Stanley Tucci en Steve Buscemi.

  Waar komt je hardheid jegens haar vandaan? Is dat omdat ze een buitenstaander is? Omdat ze geen doorsnee calvinistische Nederlander is? Wat verklaart je felheid? Zou jij voor de rest van je leven graag dag en nacht beveiligd willen worden? Ik vind dat ze compassie verdient.
  Reactie is geredigeerd

 18. maria schreef:

  Avatar van maria@George: “Het gaat me te ver om Voltaire uit 1750 met de ogen van 2008 te wegen. Waarschijnlijk had iedereen toen autoritaire trekken.”

  Nu wordt Voltaire door ANDEREN constant en vaak erbij gesleept, dan zal het toch wel geoorloofd zijn ook op de duistere kanten van Voltaire te wijzen????
  Voltaire , beste vriendje van autoritarie vorsten, zoals Frederik de Grote.
  AHA , beste vriend van de Amerikaanse neocons.Slechte parallellen misschien, maar óf we houden op met AHA= Voltaire, óf we hebben het over het verlichte autoritarisme waarvoor Aha zeer duidelijk staat.

  “Voltaire’s political ideals were liberty and toleration. He differed from twentieth-century liberals in his untroubled acceptance of natural inequalities and of the social inequalities that flow from them. Voltairian liberalism has no special tenderness to equality. [..]Yet he was opposed to all schemes of economic levelling. […]Throughout his life he was hostile to proposals for egalitarian redistribution . […] he held that security in the possession of private property was a prerequisite of civiliza¬tion “ (John Gray, Voltaire, p. 43, 44)

  AHA heeft genoeg klonen in Nederland: de Burkianen, en ook Rita Verdonk, van wie zij zich nooit heeft gedistantieerd, in tegendeel.

  Laïcité blog komt eraan zodra ik tijd heb. Nu hardlopen in de zon!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Reactie is geredigeerd

 19. Annem van den burg schreef:

  Avatar van Annem van den burg@ George. Ik hou niet van mensen die zichzelf in een te groot pak steken. Nee, het hoeft ook geen confectie te zijn.

  De effecten van haar gedrag zijn navenant. Als het iets goeds had opgeleverd zou ik haar prijzen, maar haar koppigheid straal domheid uit. Eigenlijk staat zij helemaal niet standvastig in het leven. Zij waait met veel winden mee. Is dat geen opportunisme? Populisme? Wat zijn nu sec de resultaten van haar optredens, George? Groet, An.

 20. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma@An
  @Maria
  Jullie redenatie mbt AHA komt in de kern op de volgende, metaforische vergelijking, neer:

  "Ik misgun je helemaal niks, hoor.. maar ik wijs je er wel op dat je in een paleis woont!"

  Ik vind overigens dat AHA gewoon haar eigen beveiliging zou moeten betalen vanwege haar vermogens- en inkomenssituatie als die daarvoor toereikend is. Behoudens de gewone standaardbeveiling die ze, als elke burger, uiteraard toekomt krachtens de wet.

  Al eerder heb ik gemerkt dat het haar keuze is om te strijden op de wijze en met de middelen die ze verkiest. Daar hebben @Maria en @An niets mee te maken.

  Dat brengt mij op mijn strijdwijze:

  @Maria kritiseert die met de zin (11.02 : 20:45: "In plaats van steeds maar op de conservatieve krachten te schelden zou het beter zijn de vernieuwende krachten te steunen"

  1. Ik scheld nooit.
  2. Ik steun de vernieuwende krachten niet beter dan door de oude, corrupte krachten hun eigen "Handvest" onder de neus te houden en ze daarop af te rekenen. Niets blijkt vernietigender voor je tegenstanders dan met de sterkste argumenten te komen. Dat doe ik.

 21. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Jan
  Ik ben het met je oneens dat AHA haar eigen beveiliging zou moeten betalen. Haar vermogens-en inkomenssituatie is trouwens nu niet toereikend. Waarom eigen beveiliging betalen? Nota bene de toenmalige minister van Justitie Donner heeft dat toegezegd. Zijn opvolger heeft dat beetje bij beetje teruggedraaid. Een betrouwbare overheid houdt zich aan haar woord. Niet Balkenende IV. In mijn ogen stuitend en kinderachtig gedrag.

  Niet voor niets beschadigt dit laffe en weinig ruimhartige beleid ons land in het buitenland. Ik schaam me voor de opstelling van de bangerikken Balkenende, Bos en Hirsch Ballin. Ik wou voor even dat ik Belg was. Of Chinees. Of nog liever dat Balkenende, Bos en Hirsch Ballin geen Nederlanders waren.

  Een filosofisch aspect is dat door bedreigingen elke vrijdenker monddood gemaakt kan worden. Willen we dat? Blijkbaar heeft de politieke elite vanuit rancune in een ons-kent-ons sfeer niets voor AHA over. Je houding in deze verbaast me zeer.

  @An en Maria
  Het doet er helemaal niets toe wat de denkbeelden van AHA zijn. Of wat jullie interpretatie en perceptie van haar denkbeelden is. Daar kunnen we lappen tekst aan besteden. De toekomst zal leren of AHA in het integratie-debat verstandiger en effectiever had kunnen opereren dan de Cohens en de Wildersen. Die ik beiden tamelijk verschrikkelijk en ineffectief vind.

  Onze interpretatie van AHA’s inhoud is bijzaak. Het gaat om haar beveiliging en de garantie daarvan door de overheid. Over een gebroken belofte van een minister. Het gaat over het korte geheugen van het volk, en de frustratie en jaloezie van de politieke klasse. Waarin een klein land klein kan zijn. Kortom, laten we de hoofd- van de bijzaken scheiden.

  We hoeven het inhoudelijk niet met AHA eens te zijn om toch het principe van een goede beveiliging te billijken. An, waarom moeten die prinsjes en prinsesjes van Oranje wel beveiligd worden? Over grote pakken, grote paleizen, grote toelagen en een grenzeloze nietsheid gesproken.
  Reactie is geredigeerd

 22. maria schreef:

  Avatar van mariaUitstekende column van mijn lievelingscolumnist Frits Abrahams in mijn lievelingsblad, de de NTRC, over AHA:

  ” Colère:
  De morele verontwaardiging van linkse Franse intellectuelen is niet iets waar de Nederlandse natie al te lang van wakker moet liggen.
  Doorgaans gaat het om praatzieke, opgewonden standjes die naar de verkeerde opiniemakers luisteren (Sartre in plaats van Aron) en de verkeerde idolen koesteren (Stalin, Mao). Dus toen ik de filosoof Pascal Bruckner hoorde liegen dat Nederland Ayaan Hirsi Ali het land heeft uitgejaagd, wist ik dat er in Frankrijk nog niets veranderd is.
  Veel gratuite verontwaardiging ter meerdere glorie van zichzelf, daar zijn ze in Frankrijk altijd erg goed in geweest. Ze mogen van mij hun colère krijgen.
  De Fransen wekken ook graag de indruk dat Hirsi Ali door Nederland niet beveiligd wordt. Het is een formulering die je zelfs in Nederlandse kranten ziet opdoemen. De Volkskrant publiceerde gisteren, jawel, als ‘Brief van de dag’ een woedende brief van een lezer die ook gemakshalve wegliet dat Nederland de veiligheid van Hirsi Ali op eigen grondgebied wel degelijk garandeert. "Ik schaam me ervoor Nederlander te zijn en een zo slappe regering te hebben dat de moslimextremisten hier aan het langste eind trekken", schreef die lezer.
  Dat vinden ze bij de Volkskrant een belangrijke mening, maar het is misleidende kul. Ook de enige moslimextremist die hier een moord pleegde, trok allerminst aan het langste eind.
  Blijft de vraag: moeten we Hirsi Ali nu wel of niet voor onbepaalde tijd buiten Nederland beveiligen? En zijn we kruideniers als we het niet doen?
  Eén ding is zeker: als wij in deze kwestie kruideniers zijn, dan zijn we gelukkig niet de enigen.
  Hirsi Ali werkt in Amerika voor een schatrijke denktank, het American Enterprise Institute. Dit instituut wil de veiligheid van zijn werknemer(s) niet financieren. Daarom moest Hirsi Ali onder haar vele rijke, beroemde Amerikaanse relaties, die op chique feestjes zo graag met haar gezien worden, op zoek naar sponsors. Zij startte op haar website ook een ‘Veiligheidsfonds’ waaraan iedereen, waar ook ter wereld, kon bijdragen. De resultaten vielen kennelijk dermate tegen dat Hirsi Ali nu opeens dolgraag Française wil worden, hoewel ze in Amerika wil blijven werken.
  De Amerikaanse overheid piekert er zelfs uit beginsel niet over om de persoonsbeveiliging van gewone onderdanen op zich te nemen. Dus daarmee vergeleken slaat Nederland niet eens een slecht figuur. Nederland kapte vorig jaar de steun aan Hirsi Ali wel te abrupt af, vond ik, er had best een langere overgangsperiode mogen zijn.
  Maar dat is iets anders dan een veiligheidsgarantie buiten Nederland voor onbepaalde tijd. Als je Hirsi Ali zo’n garantie geeft, moet je die ook andere bedreigden, zoals Wilders en Ehsan Jami (en wie er nog volgen), geven. Dat heeft niet alleen grote financiële, maar vooral onoverzienbare logistieke consequenties. Hoe moet de Nederlandse overheid de veiligheid op al die vreemde bodems organiseren? Willen die andere landen dat wel? En wie is er verantwoordelijk als er tóch het ergste gebeurt? Nederland natuurlijk.
  Ten slotte heb ik nog één vraag, die ik helaas niet zelf kan beantwoorden: waarom komt Hirsi Ali niet gewoon terug naar het enige land ter wereld dat al veel voor haar veiligheid heeft betaald, en dat opnieuw zal doen, namelijk Nederland?”

  Reactie is geredigeerd

 23. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  Wellicht een kwestie van dressuur? Ik kan me goed voorstellen waarom Ayaan Hirsi Ali niet terugkeert naar Nederland. Naar het enige land dat zij veel heeft gegeven als parlementslid en opiniemaakster. Zij keert nu niet terug vanwege die zure stukjes van zure columnisten als Frits Abrahamse.

  Na tientallen stukjes over Ayaan van Frits Abrahamse te hebben mogen lezen, zou ik graag willen weten wat de oorzaak is voor zijn fascinatie. Waarom blijft-ie maar elke gelegenheid aangrijpen om Ayaan de grond in te schrijven? Wat drijft de animositeit van deze columnist met een bijna afbetaalde hypotheek en het geluk van een kleinzoon? Als toppunten van zijn leven. Is het de hypotheek die vraagt om deze tredmolen van terugkerende onderwerpen? Of vindt hij het maar waardeloos dat-ie niet bij de 100 invloedrijkste mensen hoort? Zijn morele verontwaardiging scherpt zijn messen. Meedogenloos en keihard als van een schele scharensliep.

  Weet de vrouw van Frits Abrahamse trouwens wel van de fascinatie van haar man voor deze zwarte vrouw? Of leest ze juist een brochure of het partijprogramma van de PvdA? Weten de lezers van de NRC onderhand nog hoe de AHA-Erlebnis van Frits Abrahamse begonnen is? Of hopen ze dat-ie snel weer eindigt. Mogelijk samen met mij en mevrouw Abrahamse. Als in een droom. Een zwarte droom. De nachtmerrie van Frits Abrahamse.
  Reactie is geredigeerd

 24. maria schreef:

  Avatar van mariaHij heet Abrahams.

  Ook van belang vandaag:
  De Raad van Europa over de harde toon en de polarisatie in het integratiedebat.
  http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/1-ecri/2-country-by-country_approach/netherlands/netherlands_cbc_3.asp#P554_101456
  constateert een substantiële toename van islamofobie in Nederland.

 25. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  Ok, sorry, Abrahams. Of Abraham. Of Braham.

  Islamofobie. Interessant. Moeten we liever niet hebben. Wat zijn de oorzaak en gevolg? Bij dit soort rapporten moet je goed proberen te begrijpen wat de bedoeling is en niet afgaan op persberichten of nieuwsberichten. Wie is de bron, en wat wil de bron bewijzen? Willen ze de overheid een lesje leren? Of juist de moslims die zich teveel afzonderen? Moeilijk al die invalshoeken. Je kunt er alle kanten mee op. Toch?
  Reactie is geredigeerd

 26. maria schreef:

  Avatar van mariaVeel landen hebben problemen met islamitisch terrorisme, en veel landen veel meer dan Nederland.

  In Nederland is de islamofobie naar mening van veel buitenlandse waarnemers en naar mening van de Raad van Europa zeer groot.

  Nederlandse intellectuelen geloven heilig in een harde toon in het debat en in polarisering.

  In Nederland worden door intellectuelen dingen over de islam en de koran geschreven die je in geen ander land in de krant vindt ( Hirsi Ali schrijft dan ook niet in het Engels op wat zij in het Nederlands zei toen zij nog het beste maatje van Wilders was).
  Reactie is geredigeerd

 27. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  Geef je hierboven de inhoud van de kern van het rapport weer? Of jouw interpratie ervan?

  Tja, Nederland staat bekend om zijn paradigma omslagen. Een echte verandering komt moeizaam tot stand. Maar als het dan eenmaal verandert, dan gaat ook gelijk iedereen overstag. Als een zeilboot op de Kager Plas die door de wind gaat. Zo is wellicht de harde toon in het integratie-debat te verklaren.

  Een verklaring zou ook kunnen zijn de jarenlange ontkenning van de verschillende overheden dat er sowieso een integratie-probleem was. Die ontkenning heeft kwaad bloed gezet in de volkswijken en bij de politieke oppositie.

  Of de intellectuelen van Nederland nou zo uitzonderlijk zijn in hun kritiek op de islam lijkt me sterk overdreven. In andere landen wordt het debat ook fel en hartstochtelijk gevoerd. Misschien minder lomp, maar niet minder scherp en confronterend. En worden de problemen zelfs bij hun naam genoemd. Wat in Nederland meestal vermeden wordt.

  Lees over de idiote Anglicaanse aartsbisschop die delen van de sharia in Engeland wilde invoeren. Van werkelijk alle kanten was hoon zijn deel. Dat kennen we hier niet. Zie ook Denemarken, zie Italie, zie Frankrijk, zie tegenwoordig zelfs Griekenland.
  Reactie is geredigeerd

 28. Helena schreef:

  Avatar van HelenaDit stuk had ik niet gelezen Maria! Interessant. Dank voor je link (die je plaatste bij een reactie onder mijn blog).

Leave a ReplyMeest recente berichten