Maurits Berger over de sharia

( als alles gaat zoals gepland…)

Berger is jurist en Arabist, en een zeer gedifferentieerde denker, die een geheel andere positie inneemt dan zijn (toekomstige) Leidse juristencollega’s Ellian en Cliteur.
Berger is gespecialiseerd op de sharia. Een uitvoerige WRR-publicatie van zijn hand, Klassieke sharia en vernieuwing,  is te lezen op internet.
Hier gaat Berger in op de klassieke sharia, familierecht en strafrecht volgens de sharia, moderne ontwikkelingen en op sharia en mensenrechten.

Berger heeft veel jaren in het Midden-Oosten gewoond en verzet zich tegen het Zwart-Wit -denken over de islam.

Dus voor “rechts” is de benoeming van Berger vanzelfsprekend een ergernis.

Een uitgebreid artikel in Trouw van 11 juni 2003 geeft een overzicht van het denken van Maurits Berger:

“Om het islamistisch recht te doorgronden, woonde en werkte Berger in Egypte en later in Syrie. Nederland komt sterk overeen met een islamitische modelstaat, ontdekte hij tijdens zijn sjariastudie. ‘Eis is dat er wordt geregeerd volgens consensus en raadpleging, en onze democratie voldoet daaraan. De sjaria komt voor 98 procent overeen met het Nederlands recht.’

Het verschil is slechts twee procent, meent Berger; het zijn de straffen die staan op overspel, diefstal, alcoholgebruik, afvalligheid van de islam en laster, en enkele regelingen in het familierecht, over vrouwen- en mannenrechten.

Berger belicht graag de ‘andere kant van de sjaria‘, maar wordt tot zijn ergernis ‘onmiddellijk om de oren geslagen met de onderdrukking van de vrouw’. Haar positie was -en is soms nog altijd- in de sjaria gelijk aan de christelijk-Europese. Dat het vrouwen slecht gaat in moslimlanden komt niet door de islam. Ze delven het onderspit omdat ze tot de lagere klassen van arme, onderontwikkelde, traditionele en conservatieve samenlevingen horen. “Hoe kan het toch dat juist moslimvrouwen uit de hogere klassen het vaak vele malen beter doen dan hun zusters in Nederland?”

Het beeld van vrouwonderdrukkende islam is misplaatst, vindt Berger. Het is ontleend aan kledingvoorschriften en het autorijdverbod in Saoedie-Arabie. In de sjaria is het niet terug te vinden. “Saoediers verpesten het voor de moslims.”

[…]
Tegen de heersende opvattingen in, is Berger ervan overtuigd dat de integratie van moslims in Nederland niet is mislukt. Er zijn wel problemen, maar die hebben ‘alle migranten over de hele wereld’. De achterstand van moslims ‘is zowel voor ons als voor hen een probleem’. “Wij zien vrouwenbesnijdenis en bloedwraak als typische aberraties van de islam omdat zij toevallig in moslimlanden plaatsvinden, terwijl zij niets met de islam van doen hebben. Omgekeerd noemen wij Italiaanse maffiapraktijken geen christelijk verschijnsel, net zomin als wij het afbinden van vrouwenvoeten in China confuciaans noemen. De vraag is dus: wil je het wel weten?”

[…]
Moslims, stelt Berger bezorgd vast, willen zelf ook niet op hun religie worden aangesproken, iets wat na 11 september wel gebeurt. Ze moeten zelfs verantwoording afleggen voor ‘de daden van een paar gekken’. Berger ‘veroordeelt’ de aanslagen. “Tegelijkertijd begrijp ik de achtergronden. Ik bedoel niet de psychologische roerselen van de zelfmoordenaars, maar de politiek-sociale omgeving die hen ertoe heeft aangezet. Ik was geschokt, maar niet verbaasd.” Berger vreest een self-fulfilling prophecy: “Als moslims constant als monsters worden afgeschilderd, gaan ze zich er misschien ook naar gedragen of op z’n minst provoceren.”

Nederland creëert en koestert zijn monster uit ‘angstlust’, zoals Berger het noemt. We doen wel alsof we ervanaf willen door kennis op te doen, maar lezen dan boeken van onderdrukte en mishandelde moslimvrouwen, van radicale imams. Zo blijft de ‘oprukkende’ islam lekker eng. Die angst is ook Berger niet vreemd. Toen hij, na jaren islam- en taalstudie voor het eerst in Damascus het vrijdagmiddaggebed bijwoonde, “stond ik daar met trillende benen van angst. Ik kreeg beelden voor me van een massa moslims die me wilde lynchen. De angst ging dwars door mijn buik. Daar had ik dus tien jaar voor doorgeleerd.”

Onlangs verscheen Bergers ‘Islam onder mijn huid’. De reacties erop vindt de auteur onthullend. “Men vraagt naar feiten over de islam, maar hangt daar altijd een waardeoordeel aan: ‘Is het niet zo dat in Nigeria…?’ en nooit: ‘Wat vind je van Nigeria?’ Men vraagt om bevestiging van een negatief beeld. En ik moet wel van zeer goeden huize komen om dat beeld te ontkrachten.”

[…]
Het Westen vreest de halve maan, maar moslims hebben historisch meer reden bang te zijn voor het christelijke Westen. “Het Westen heeft wel degelijk schuld aan de problemen van de moslimwereld, om de simpele reden dat nagenoeg de hele moslimwereld tot het einde van de jaren veertig gekolonialiseerd was. Het Westen grijpt nog steeds krachtig in in de jonge onafhankelijke moslimstaten wanneer de westerse belangen in het geding raken. Dat wil niet zeggen dat moslimlanden achterover kunnen leunen en hun handen mogen wassen in onschuld. Integendeel. Zij zijn absoluut verantwoordelijk voor de puinhoop die zij er zelf van maken. Maar wat ik westerse landen kwalijk neem is hun pretentie alsof zij onafhankelijke toeschouwers zijn en het beste voor hebben met de moslimwereld. De moslimwereld heeft meer reden tot angst en wantrouwen. Dat kan een motivatie zijn van moslimextremisten.”

Maurits Berger heeft ook in 1995 een lang artikel geschreven over Nasr Abu Zayd en de juridische details van het absurde proces tegen Abu Zayd in Egypte.


Meer tekst uit het boek van Maurits Berger is te vinden hieronder in mijn eigen reacties!


——————————————————————————-
Op 8 juli 2009 schreef Maurits Berger en artikel in de NRC over de eventuele sharia-rechtbanken in Nederland:

“De commotie van vorige week rondom sharia-rechtbanken in Engeland, die zelfs tot Kamervragen heeft geleid, doet sterk denken aan het pandemonium over de ‘invoering van sharia’ in Canada in 2004. Het woord ‘sharia’ blijkt voldoende te zijn om mensen de stuipen op het lijf te jagen.
Laten we eerst vaststellen dat shariarechtbanken in Nederland niet bestaan. Hoogstens gaan moslims voor sommige problemen en geschillen naar een imam, of raadplegen zij internet.
Maar stel dat de rechtbanken er wel zouden zijn. Men zegt dan te vrezen voor parallelle vormen van conflictbeslechting in Nederland. Maar die bestaan al. Is dat verboden? Neen. Is het wenselijk? Daarover zijn de meningen verdeeld, maar het is wel onderdeel van onze democratische rechtsstaat.
In West-Europese landen is immers altijd al sprake van twee systemen: rechtbanken die uitspraak doen over de wet en andere geschillencommissies die door mensen op basis van vrijwilligheid worden gebruikt. Het gaat dan om arbitrage (zoals in de bouw), mediation (zoals bij echtscheidingen) of religieuze ‘rechtbanken'(zoals katholieken en joden die hebben).
Deze geschillencommissies hebben hun eigen regels en hun eigen ‘rechters’, en dienen als alternatief voor de gewone rechtbank.
Dus zelfs áls de moslimgemeenschap in Nederland shariarechtbanken zou willen, kan hun dat moeilijk ontzegd worden. Want katholieken en joden hebben ook hun eigen rechtbanken. En daar gelden ook regels die indruisen tegen de Nederlandse rechtsorde: van de katholieken mag je niet scheiden en bij de joden heeft de vrouw toestemming nodig van de man om te mogen scheiden.
Deze vrijheid van religie heeft wel grenzen. Steniging, uithuwelijken van minderjarigen, handen afhakken: uitvoering van deze testamentische en koranische regels is absoluut verboden. Maar religieuze rechtbanken gaan vooral over kwesties van huwelijksrecht voor volwassenen. Als die zich vrijwillig willen onderwerpen aan religieuze regels die bijvoorbeeld de ongelijkheid van man en vrouw stellen, dan is dat hun religieuze vrijheid, zoals ook de SGP die mag uitdragen.
Een ander probleem is het woord ‘rechtbank’: door te spreken van shariarechtbanken is het alsof zij dezelfde rechtsmacht hebben als gewone rechtbanken. Dat is in Nederland niet het geval. De Nederlandse rechter zal religieuze huwelijken en echtscheidingen niet erkennen, alleen het burgerlijke huwelijk.
Maar dat de wet het niet erkent wil niet zeggen dat de wet het verbiedt. Men mag dus wel degelijk religieus trouwen en scheiden. Alleen heeft de rechter daar geen boodschap aan. Net zo min als de rechter een boodschap heeft aan Anton Heyboer die met vier vrouwen leefde, of communes die er vrije seksuele omgangsvormen op na houden.
De katholiek is dan gescheiden volgens de wet, maar blijft gehuwd volgens kerkelijk recht, evenals het joodse stel gescheiden kan zijn voor de wet, terwijl de vrouw nog wacht op toestemming van haar man om ook volgens joods recht gescheiden te zijn.
Het naast elkaar bestaan van wereldlijke en religieuze rechtspraak leidt vaak tot begripsverwarring. In het geval van een shariarechtbank, bijvoorbeeld, zal de vraag of polygamie is toegestaan in de islam bevestigend worden beantwoord. Dat betekent niet dat het ook mag volgens de nationale wet van het land waar men woont. Maar als men een vraag voorlegt aan een religieus instituut krijgt men ook een religieus antwoord.
Verwarrend in deze kwestie is voorts dat in Angelsaksische rechtssystemen, zoals in Groot-Brittannië en Canada, de geschillenbeslechting in familiekwesties de vorm kan aannemen van door de staat erkende arbitrage. Dat betekent dat de uitspraak van de religieuze arbitragecommissie wel wordt erkend door de rechtbank. Dit was bijvoorbeeld het geval in de Canadese staat Ontario, waar joodse en christelijke arbitragecommissies hun eigen wetten toepasten.
Dat was jarenlang het geval, totdat de moslims in 2004 hetzelfde wilden doen. Toen werden opeens de tekortkomingen van het systeem belicht. Er werden kanttekeningen geplaatst bij de ‘vrijwilligheid’ waarmee religieuze partijen zich tot deze arbitragecommissies zouden wenden. Op zich terecht. Onterecht was echter dat dit alles werd gezien als een exclusief islamitisch probleem. De moslims wilden niet meer dan wat al lang werd gedaan door andere religieuze gemeenschappen in Ontario.
Ditzelfde verschijnsel dreigt zich nu in Nederland voor te doen. Want als moslims ons systeem van parallelle religieuze geschillenbeslechting zouden navolgen en er dus ‘shariarechtbanken’ ontstaan, zou de verontwaardiging groot zijn. Op zichzelf is dat misschien terecht, maar men moet zich dan wel de vraag stellen waarom alle zorg zich alleen op hen richt.
Het is dan van tweeën één: of de moslims wordt toegestaan hetzelfde te doen wat hun religieuze collega’s al eeuwen doen, of het gehele systeem van religieuze rechtspraak moet ontmanteld worden.
Het gaat er dus niet om dat moslims iets typisch islamitisch doen wat op eigen merites beoordeeld moet worden. Nee, zij volgen de begane paden van de maatschappij waarin zij leven en moeten dus naar nationaal geldende maatstaven beoordeeld worden. Daar ontbreekt het nogal eens aan.”

95 reacties op “Maurits Berger over de sharia”

 1. Avatar van mariaO ja, zeker, Berger is een erg goede man.

  Maar goed, andere bloggers zoals Ina en Alib hebben gezegd dat men een vrouw zou moeten kiezen, en dat is zeker waar. Ik heb ook gehoord dat een vrouw heeft gesolliciteerd, maar niet , wie.

 2. Stuurman_aan_wal

  Avatar van Stuurman_aan_walDit lijkt mij wel degelijk een belangrijke stap in de goede richting!
  Een cleane bezem in de stal van Augias.

 3. Avatar van Ruud ZweistraEn ja hoor, daar heb je de volgende bijdrage – de rokende puinhopen van de vorige achterlatende.

  De Wachtoren!!! Leest over het Ware Geloof: De Wachttoren, de Wachttoren!!!

  Reactie is geredigeerd

 4. Avatar van ronaldJe kunt beter deze Berger vergelijken met Tariq Ramadan, dan met Ellian en Cliteur. Dat zijn geen islamologen.

  In vergelijking met Ramadan heb je een verschil tussen Herr Goebels en Hindenburg om maar eens een zijstraat te noemen. Waarbij Berger de Hindenburg is en Ramadan onze islamitische agitprop denker.
  Reactie is geredigeerd

 5. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de Kletersteegjajaja moderne sharia: handafzetten met verdoving…moeten ze voor islamieten in nederland ook maar de sharia invoeren; zijn ze er zo van genezen.
  Ik lever wel een paar trucks stenen
  en een bouwkraan.

  Vorige week maakte je een opmerking over "culturrel racisme" wat ik kwlifiseerde als een stomme opmerking.
  Omdat het er eentje was.
  Onderscheid maken mag en moet zelfs.

  Sinds 1930 is er een grote groep chinezen in nederland.
  Zijn supersociaal, betalen vaak sociale uitkering terug, criminaliteit is totaal afwezig.
  Ze waren zo rustig dat ze niet in de minderheden nota stonden en daardoor hun eigen taalonderwijs moesten betalen.

  Daartegenover staan de marokanen.

  Dan is er nog de groep van indonesiers; totaal rustig.
  Daartegenover molukkers, die weleens van lange treinritten houden.

  tegenover de marokanen staan tunesiers en turken.

  Iedere groep heeft zijn eigen gedrag
  Het afwijzen van a-socialen en criminelen is culktureelracisme volgens jou.
  jajaja.
  Voor de rest normaal?

 6. Ina Dijstelberge

  Avatar van Ina Dijstelberge@ Maria : De vrouw op de stoel komt meer voort uit het gegeven dat de top van de unniversiteiten ondoordringbraar lijkt voor vrouwen.

  De keuze van Berger ligt m.i. in de lijn van Ramadan, alhoewel Berger niet als theoloog/filosoof denkt, maar als jurist/islamist…dat is echt anders.

  Bovendien kijkt hij van buiten naar binnen en Ramadan van binnen naar binnen en dan naar buiten.

  Voor de gene die werkelijk interesse hebben in hetgeen Berger schrijft http://www.clingendael.nl/staff/publications.html?id=6 een lijst van zijn publicaties.

 7. Avatar van TaarikBeste Kletersteeg!
  Laten we de oplossing aan jou over en als je dat niet aan kan, zoek maar de hulp bij je broeder Wilders !
  Wat gaan we doen met Marokkanen?
  Wat gaan we doen met De Nederlandse bedrijven doen in Midden-Oosten?
  Waarmee rijd je je auto?
  Marokkanen zijn ook Arabieren vergis je je niet!
  Ik ben bereid om terug te gaan maar wat ga je doen met mensen die hier geboren en getogen zijn?
  Ga vreten uit je neus man met je domme opmerkingen!
  Je weet niets van deze wereld? alleen maar zeuren en klagen.
  Wij hebben gevocht tegen Hitler in de tweede wereld voor de vrijheid van Europa maar dat weet je ook niet en raad je aan om te gaan verdiepen in de geschiedenis en de culturen van je medemens en ik hoop dan dat je van je ziekte afkomt.

 8. Avatar van Ruud Zweistra@Taarik,
  Over zeuren en klagen gesproken: als hier een groep goed daarin is, zijn het de Marokkanen: altijd worden ze gediscrimineerd, nadat ze net weer in een discotheek voor herrie hebben gezorgd, en altijd zijn ze beledigd, nadat er weer een foto is gemaakt. Bovendien willen ze dan ook nog honderden moskeeen bouwen, politie-agenten uitrusten met een hoofddoek, en meer van dat soort zaken die Nederlanders apert niet willen.

  En daarna weer klagen dat ze niet krijgen wat ze willen.

  En die kinderen die hier geborenzijn? OOi gehoord van de koekoek? Die vogel die zijn ieren legt in het nest van een andere vogel? Waarna het koekoeksjong de eieren van die vogel zelf eruit gooit?

  Nou, dat zal ons mensen niet overkomen. Wij gooien, als het echt te vervelend wordt, het koeoekoeksjong eruit.

  En dat is veel rechtvaardiger dan de natuur het doet.

  Trouwens: ben jíj hier geboren? Waarom heet je dan Taarik, en niet Theo?

  Reactie is geredigeerd

 9. charles van brussel

  Avatar van charles van brussel"Ik kom later vandaag nog terug met meer informatie over Berger."

  Ik kan niet wachten op weer een nieuwe compilatie van citaten en meningkjes van anderen.

 10. Avatar van Ruud Zweistra@charles,
  Van Maria’s vorige bijdrage:

  Ruud Zweistra / 15-12-2007 13:39
  … Jij verkondigt hier de intellectuele mores, ik sta geheel los van iedereen.

  Het gezag van Vincent Icke daarover is volstrekt irrelevant – Icke behoort ook tot de intellectele mores.

  En het feit dat je hem aanhaalt, laat ziet zien dat je nog steeds les 1 van het denken niet hebt begrepen:

  Denken, les 1:
  Denken doe je zelf.

 11. Avatar van Ruud ZweistraMaria is net een draaiorgelvrouwtje met ADHD: ze maakt potpourri’tjes van voortdurend weer andere stukjes boek die ze in snelle volgorde op haar orgeltje legt, en dat alles onder het motto:

  God is groot en Mohammed/AbuZayd/Ramadan is zijn profeet.

  Reactie is geredigeerd

 12. Avatar van mariaInderdaad, straks meer over Maurits Berger.

  Ruud, Charles: Waarom in hemelsnaam besteden jullie zo veel tijd aan mijn oninteressante blog??
  Zijn jullie helemaal gestoord???

  IK ben niet te vinden op jullie blogs noch op blogs van andere rechtsen
  Reactie is geredigeerd

 13. Avatar van Ruud ZweistraNee, maar je religieuze propaganda is hier te vinden, dus wat is je bezwaar tegen ons commentaar daarop?

  Dit is een blog, en geen kerk!

 14. Avatar van mariaJullie commentaren zijn zeer welkom, Ruud.

  Ga in op details, ik heb meer info boven in de tekst gezet, en twee boeken van Berger van de bieb gehaald- ja, Ruud ik was je voor, je bent toch zeker snel naar onze Leidse openbare bieb gehold vanochtend!.

  Kom op!

  Reactie is geredigeerd

 15. Avatar van LeoRamadan, dat is toch die man die in een debat met Sarkozy liet blijken dat hij het stenigen van vrouwen zo erg nog niet vond?

  Wat moet je met zo’n eng sujet, Maria? Jij bent toch heel erg voor gelijke rechten voor man en vrouw?

 16. Avatar van Aad@maria, leuk om te zien hoe je met een korte en blijde aankondiging weer zoveel heftige reakties losmaakt. Hoe komt dat toch? Ik snap daar niets van.

  Afijn, kijk je (tussen de reacties door) naar mijn verhaal van vandaag (regeren is vooruitzien – achteruitzien ook, het Uruzgan dossier).
  Ik stel je reactie als altijd zeer op prijs.

  Reactie is geredigeerd

 17. Avatar van maria@Leo, ik ben net als Berger en net als Ramadan voor gelijke rechten van man en vrouw.

  Jij haaalt Ramadan niet correct aan, haal eens dat artikel ten voorschijn, met nauwkeurig citaat. Kijk, dat is het voordeel bij mij: ik haal ALTIJD exact aan.
  En voor de rest over dit thema Ramadan verwijs ik in eerste instantie van de vijf lange Ramadan-blogs en debatten hier op mijn blog.

  Maar vind je het niet interessant, dat Berger beweeert dat de positie van de vrouw in de sjaria gelijk is aan de christelijk-Europese? Nou, dat wist ik niet, eerlijk gezegd.

  @Aad , rechts gaat graag met mij in debat, dat was altijd zo. Ze voelen zich door mij aangetrokken. Ze willen graag tegen me aantrappen, maar vinden het ook leuk als ik daar tegen kan.

  Ik weet het: ik heb een merkwaardige verhouding met mijn tegenstanders.
  Zie ook mijn blog over Ruud Zweistra:
  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/134479

  (je bent nieuw op het blog, dus even deze uitleg: Hij zit in Leiden bij natuurwetenschappen, is, denk ik, vormalig natuurkundeonderwijzer, verder racist met zeer nationaal-socialistische trekjes)

  Reactie is geredigeerd

 18. Avatar van Leo@ Maria

  Het was in een tv-debat met Sarkozy, waarin hij de steniging van vrouwen in een moslim samenleving niet expliciet wilde veroordelen.

  De vrouw achter het aanrecht dus?

 19. Annem. van den burg

  Avatar van Annem. van den burg@ Maria. Niet alleen Alib en Ina zijn voor een vrouw hoor. Dat heb ik gezegd ook gezegd. ik. Een Omaanse vrouw zei ik, maar Nederlanders denken dat in Saoedie Arabië allen debiel vrouwen wonen.

  Ik ben ook licht ontstemd dat je geen antwoord geeft op mijn vragen en reacties; blog jij of blog ik!

  Groet, An.

 20. Avatar van maria@Leo, Ik ken het Ramadan-citaat, en het werd zo niet gezegd als jij het zegt.

  Ik verwijs naar mijn blog over Ramadan en de vrouwen: http://www.volkskrantblog.nl/bericht/148441

  Laat het ons hier nu hebben over Berger en de vrouwen!

  @Sorry, Annemarie, ik was vergeten dat jij het ook over de vrouwekwestie bij de benoeming had.
  "Ik ben ook licht ontstemd dat je geen antwoord geeft op mijn vragen en reacties; blog jij of blog ik!"

  Het spijt me als ik een belangrijke opmerking van jou over het hoofd heb gezien> Zeg het nog eens.
  Je weet dat ik je zeer serieus neem, maar je ziet ook dat er heel veel reacties zijn, en ik wilde me niet mengen in jouw ding met Jan.

  Reactie is geredigeerd

 21. Avatar van jan bouma@An
  Volgens mij ben je straalbezopen…; herlees nou even je brabbeltaaltje hierboven van 17.25 uur; geen mens die er ’n touw aan kan vastknopen! "Ga toch lekker koken!" Hoe vaak moet ik dat nog zeggen?

 22. Avatar van Ruud Zweistramaria / 15-12-2007 17:19
  @Aad ,
  … (je bent nieuw op het blog, dus even deze uitleg: Hij zit in Leiden bij natuurwetenschappen, is, denk ik, vormalig natuurkundeonderwijzer, verder racist met zeer nationaal-socialistische trekjes)

  Reactie:
  Nou, Aad, dan weet je dus ook meteen hoe het er hier "vroeger" aan toeging: iedereen die niet de multiculturalistische, politiek-correcte, immigratiefundamentalist, en islamofiel is, wordt hier meteen ingedeeld bij rechts en nationaal-socialistisch.

  Snap je nu de manier waarop deze sekte, met al voornaamste leden alib bondon, ely de waal, sefke, elsje dijkstra, en een hele sleep volgelingen, door de enkele redelijke mensen hier bejegend wordt?

  Maria hoort er ook toe, hoewel haar stijl nogal afwijkt, door haar sterke religieuze inslag. Bondon is de gladde leugenaar, sefke de verkoper van smerige verhalen, ely de waal de grove botterik, en elsje dijkstra de vileine stookster.

 23. Annem. van den burg

  Avatar van Annem. van den burg@ Beste Maria. Nee hoor, ik heb geen ==ding== met Jan; je kent me toch een beetje hoop ik.
  Jan heeft eerder een ==ding== met mij.

  Ja ik ben ook blij met Berger. Ik ken hem als Arabist onder diverse Arabisten. De Arabisten van de VU Amsterdam zijn geloofsgenoten van hem. Hij zal het moeilijk krijgen in Leiden.

  Groet, Maria, An.

 24. Avatar van maria@Jan, met het Fortuyn -citaat "ga toch koken" hoef je mijn gasten hier niet te beledigen.

  Gele kaart.

  Als An wil dat ik een bijdrage van jou verwijder dan zal ik dat doen ( als het gerechtvaardigd is).

  @Annemarie, er zijn heel veel kritische mensen in Leiden, die erg blij zijn met de komst van Berger.

  Voor mij is het erg leuk, omdat ik eindeloos kan bloggen over hem.

  Ik ga koken.

  Reactie is geredigeerd

 25. Avatar van jan bouma@Maria.. gaat koken…. hahaha.
  "…spruitjes graag!"

  Mens, lach toch om jezelf; doe ik ook! Met of zonder gele kaart!

 26. Annem. van den burg

  Avatar van Annem. van den burg@ Maria, nee hoor, Jan heeft mij op geen enkel punt geraakt. Verwijder s.v.p. niets!

  Ik ga ook koken voor de gasten (Arabieren) die straks komen eten. Groet, An.

 27. Avatar van mariaAn,Vraag hen wat zij van Berger vinden

  Jan: gele kaart ingetrokken.

  En Aad: over Alib: die is zeker geen leugenaar.
  Over mij: Ik ben niet kerkelijk, en niet religieus. Of zo religieus als Giordano Bruno.

  Alleen doe ik niet mee aan het algemene trappen naar de CU en het CDA, die ik allemaal de ergsten nog niet vind, in vergelijking dan.

  Reactie is geredigeerd

 28. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de Kletersteegen dan het gaat niet alleen om de islam;
  Maar eigelijk moet godsdienstvrijheid op de schop.
  Voodoo is ook een religie, verschillende vormen van totemisme en andere primitieve religies.
  Tot en met de KKK die zich op religie beroept.

  er zou moeten gemeten worden of een religie in theorie acceptabel is en in praktijk.
  zijn twee verschillende dingen.

  De islam is op beide onacceptabel.

 29. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de Kletersteegen Taarik: volgende keer EERST toestemming vragen of je aan de computer mag komen aan de mannen met die lange witte jassen die je ’s morgens dat groene pilletje geven…..

 30. Avatar van Aad@maria, bedankt voor de uitleg, ik leer elke dag (hier met name).

  Kijk je nog even bij mij…tussen het koken door :-)) ?? Ben heel benieuwd..

 31. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de KletersteegTja maria; de laatste 4000 jaar is er niks veranderd; venijn, dolkstoot en achterklap zijn vrouwenwapens.
  Duitse culturele achtergronden waarderen nederlandse vrijheden niet.

 32. Avatar van maria"Duitse culturele achtergronden waarderen nederlandse vrijheden niet."

  Kletersteeg, je doet me onrecht.
  Ik lijd in stilte, of zal ik zeggen: ik kook.

  Aad,
  ik kook
  EN ik kijk.

 33. Avatar van peter louter=je bent nieuw op het blog, dus even deze uitleg: Hij zit in Leiden bij natuurwetenschappen, is, denk ik, vormalig natuurkundeonderwijzer, verder racist met zeer nationaal-socialistische trekjes)=
  Voor deze smaad ben ik zo vrij geweest de redactie te waarschuwen!

  Verder is Berger natuurlijk een Soefi

  Een gele kaart voor "Ga toch lekker koken!" La me niet lachen

 34. Avatar van Aad@maria en Peter.
  Ik kook niet, maar warm op óf ontdooi, en zit tussentijds te genieten, dankzij jullie.
  Bedankt!!
  Reactie is geredigeerd

 35. Avatar van jan bouma@Maria
  "…terwijl je kookt, en Annemarie is ook bezig… (veel genoegen met die maaltijd!) gebeurt HET inmiddels allemaal wel op Aads blog! Daar worden – wellicht – wat belangrijke conclusies getrokken.
  Ondertussen: "een fijne maaltijd met stukjes spek en zo!" (dankzij dominee Gremdaat)

 36. An nem. van den burg

  Avatar van An nem. van den burg@ Maria. Ik ga dat vragen. Wij, zij en ik, discusseren natuurlijk erg veel over internationale betrekkingen.

  Een van hen is hoogleraar aan de Al-Azhar universiteit. Boeiende mensen. Zeer human en flexibel.

  Maria, geloof mij, ik ben niet snel te beledigen en te raken. Er is ècht niets gebeurd.

  Je hoort nog van mij over Berger. Dag dag!
  Reactie is geredigeerd

 37. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de Kletersteeg…een "mannelijke" houding: wind U niet op, maar verbaas U slechts…..

  Mijn lijfspreuk: do not do others what they do to you; you better do it to them before they do it to you"

  relaxed you shoot better

 38. Avatar van Blauw OogZo veel reacties, en zo weinig er inhoudelijk op het stuk van Maria ingaan.

  Zelfs van die mensen die altijd roepen zo veel belang te hechten aan de kracht van argumentaties komt niks intelligents. Teleurstellend.

 39. Avatar van mariaPeter, ja, ik dacht ook, wat gebeurt nu met mij, wat doet de redactie nu met mij…

  Verder: jongens, kunnen we het over Berger hebben, de redactie heeft me NOG niet eruit gegooid, en Ruud zelf schijnt er ook weinig probleem mee te hebben gehad.

  Reactie is geredigeerd

 40. Avatar van jan bouma@An
  Hou wel van ’n geintje… terwijl je Arabische gasten toch even onder hun folkloristische klederdracht (lees: boerka’s) elkaar trachten te verstaan… kunnen wij misschien even op Europees niveau verder met elkaar maar… "wat bedoel je nou met dat ik "een ding" met jou zou hebben?" Ik ben me er niet van bewust.
  Wil desondanks het onderwerp wel "inbrengen" hoor.. moet ik wel eerst weten wat je bedoelt met "het ding".
  I’m, indeed, a dirtymindend person…

 41. Avatar van mariaEven nog een differentiatie in de zaak Ruud Zweistra: ten eerste heb ik een linkje gegeven naar mijn blog over Zweistra, waar ik probeer inhoudelijke en formele aspecten uit elkaar te houden.
  Ik pleit voor een dialoog met Ruud Zweistra die ik ook in de praktijk breng.

  Ten tweede dacht ik- misschien heb ik het verkeerd begrepen- dat het blog van Ruud gesloten werd vanwege racisme.

  Ten derde het "nationaal-socialisme": Ruud heeft naar mijn weten nooit iets over Hitler gezegd, en dat bedoel ik ook niet. Wat ik bedoel, dat is dat Ruud geen Wilderiaan is. Wilders en Fortuyn zijn harde liberalen.

  Ruud Zweistra niet, hij is anti-liberaal.

  Reactie is geredigeerd

 42. Avatar van LeoFortuyn een liberaal? Ga je huiswerk doen. Op sociaal economisch terrein haalde hij op verschillende onderwerpen -zie bijvoorbeeld de grondpolitiek- de PvdA links in.

 43. Avatar van maria@Leo, Ik sluit niet uit dat bij Fortuyn nog resten van zijn oud marxisme aanwezig waren in sommige details. In wezen volgde hij een keihard Amerikaans neoliberalisme.

  Mijn huiswerk heb ik gedaan door o.a. `De geest van Pim’ te hebben gelezen, het
  boek van de politicoloog Dick Pels, die Fortuyn nog persoonlijk kende uit zijn Groningse marxisten/tijd.
  Ik zoek graag nog meer uit over Fortuyns mengeling van marxisme, nationalisme en neoliberalisme, maar niet nu. Nu lees ik namelijk Maurits Berger.

  Laat het ons hebben over Maurits Berger, de islam, en de vrouwen.

  In Bergers boek “Sharia. Islam tussen recht en politiek” (2006) schrijft Berger bijvoorbeeld:
  “Net als de niet-moslim geniet de moslimvrouw volgens de Sharia minder, dan wel andere rechten dan de moslimman. De oorspronkelijk toegekende rechten in de Koran kunnen emancipatorisch genoemd worden voor die tijd, maar zijn dat tegenwoordig niet meer. In de twintigste eeuw is door wetgevers van moslimlanden getracht de positie van de vrouw te verbeteren. Het islamitisch feminisme probeert dat eveneens te bereiken door de bronnen van de Sharia opnieuw te interpreteren. “

  Reactie is geredigeerd

 44. Avatar van Ruud ZweistraBeste Maria,
  Wat wij doen is het uitwisselen van standpunten – een dialoog met jou is niet mogelijk, omdat je er nog nooit blijk van het gegeven ook maar iets van de standpunten ter discussie te willen stellen – er is namelijk in de circa twee jaar niets aan veranderd. En erger: als het erop aankomt, loop je weg van de discussie.

  Verder ben ik geschrost vanwege uitpsraken die met de beste wil van de wereld niet racistisch genoemd kunnen worden, maar een aantal bloggers hebben invloed bij de redactie, met name bij het redactielid dat ondertekent met "rag". Dit soort corruptie is een wijd verspreid verschijnsel – het komt zelfs voor in justitiele kringen.

 45. Avatar van maria@Ruud: Als geen discussie met mij mogelijk is, wat doe je dan op mijn blog??

  Ik kan jullie niet 24 uur per dag te woord staan.

  Nu ben ik hier, en ik wil graag met jou over Maurits Berger spreken, en over de Sharia.
  Berger zegt :"De Sharia kent weinig regels voor moslims die als minderheid in een niet-moslimse omgeving leven. De moslims in Europa geven steeds meer een eigen, individuele invulling aan de Sharia. De vrees die de Sharia met name bij niet-moslims oproept, heeft meer te maken met de sociale normen die de moslims zichzelf op basis van de Sharia aanmeten, dan met het invoeren van de Sharia als rechtsstelsel. "

  Wat vind jij ervan??

  Als je niet van wege racisme geschorst bent, mijn excuses dat ik je racist heb genoemd.

  Al zou je toch een racist zijn, het plakken van etiketten helpt over het algemeen weinig.

 46. Avatar van Ruud ZweistraJa, die had ik verwacht, Maria: het bieden van informatie voor je lezers, die je propaganda enigszins neutraliseert.

  Dat is de waarde van een blog: je kan er niet zomaar iedereen voorliegen en bedriegen, zoals de krant en de televisie dat heel veel doen. Mensen kunnen een tegengeluid laten horen.

  En natuurlijk mág je wel luisteren en reageren, alleen constateer ik dat je het verwaarloosbaar weinig doet. Je hebt een eindeloze reeks autoriteiten die je bevestigen in je levensaxioma’s, en dus is het nauwelijks mogelijk daar iets aan te veranderen.

 47. Avatar van maria@Ruud, je gaat niet in op de discussie die hier op het blog loopt. Dit is een discussie over Maurits Berger en zijn theorieen over de sharia. Als deze jou niet bevallen, prima.
  Kom met tegenargumenten.

  Ik haal Berger niet aan omdat ik hem als een uitverkoren god zie, maar omdat hij hoogleraar islamologie aan de Universiteit Leiden wordt, een universiteit die voor mij en voor jou belangrijk is, net als het thema islam voor jou en voor mij belangrijk is.

  Ga in op de discussie hier op dit blog.
  Dan ga ook ik graag in op jouw argumenten.

 48. Avatar van Ruud ZweistraMaria,
  Het is volkomen van de pot gerukt dat een instelling voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, iemand aanstelt in een positie die iets te maken heeft met geloof, anders dan als studieobject voor psychologische en sociologische afwijkingen.

  Het thema islam is voor mij belangrijk in die laatste zin: als persoonlijk aspect zie ik religie als een afwijking van de geest, veroorzaakt door het feit dat de mens meer denkcapaciteiten heeft dan nodig voor zijn directe voorbestaan in de natuur.

  En sociologisch gezien als een van de vele verschijnselen van groeps- en massahysterie, die veroorzaakt wordt door het feit dat de mens een groepswezen is, dat de capaciteit heeft verworven te communiceren met groepen groter dan binnen zijn directe gehoor en beeld liggen.

  Het feit dat deze aanstelling wel plaatsvindt, laat zien dat de betreffende instelling, met name haar bestuurderen, niet beseffen dat ze een wetenschappelijke instelling besturen. Een gebrek dat ook op vele andere terreinen merkbaar is.

  Reactie is geredigeerd

 49. Avatar van mariaMaurits Berger is een interessante man, omdat hij niet alleen jurist is, maar ook Arabist.

  Zijn boek over de Sharia zet echt alles op zijn kop wat wij Westerlingen zeker menen te weten over de Sharia. Dus we gaan spannende tijden tegenmoet in Leiden.

  Berger: “De Sharia is geen kant-en-klaar wetboek. Maar wat is het dan wel? Om de term Sharia te duiden kunnen het beste drie definities aangehouden worden:
  Sharia als goddelijke regels voor een ideale maatschappij;
  Sharia als een wetenschap en systeem van regels dat door rechtsgeleerden is ontwikkeld;
  en Sharia zoals het heden ten dage wordt toegepast.

  Dit zijn de drie dimensies van religie, recht en politiek, die onlosmakelijk verbonden zijn met de Sharia, en zonder welke de Sharia niet in haar volledigheid begrepen kan worden. “

  “Er zijn weinig woorden die zoveel heftige emoties oproepen als ‘Sharia’ .> Westerlingen denken dan onmiddellijk aan handen die worden afgehakt voor de minste vergrijpen en aan vrouwen die gestenigd worden, niet mogen autorijden en zich in sluiers en boerka’s moeten hullen. Sharia – dat is iets wat de moderne mens in de tijd terug wil zuigen naar een humorloze en middeleeuwse samenleving met draco¬nische straffen. Bij de meeste moslims heeft de Sharia daarentegen een goede naam. Niet zozeer omdat moslims voorstanders zijn van lijfstraffen, onderdrukking van vrouwen en afschaffing van de democratie. Er zijn immers ook moderne en ruimdenkende moslims die pleiten voor een democratie met gelijke rechten voor mannen en vrouwen, en zij doen dit met een beroep op de Sharia. “

  Reactie is geredigeerd

 50. Ina Dijstelberge

  Avatar van Ina Dijstelberge@ Maria :Ik heb inmiddels een aantalvan de artikelen van Berger doorgelezen.Ik zie veel overeenkomsten met mijn meningen over het onderwerp.

  Ikvind zijn positie interessant waarin hij stelt dat het debat teveel gericht is op de religie hetgeen leidt tot verstarring.

  Hij vindt dat de focus moet verschuiven naar burgerrechten. In die zin moet ook naar de sharia gekeken worden.

  Zoals ik al eerder zei, zie ik een duidelijk verband tussen Ramadan en Berger, waarbij de laatste duidelijk aanhaakt op de hervormingsgedachten binnen de islam.

  Meer studie waardig zou ik zeggen.

  @ An : Het gaat zo het gaat. Emotie komen in vlagen…maar de buiten wereld trekt alweer.

 51. Avatar van maria@Ina, wat heel erg leuk nog even jouw gezicht te zien voordat ik naar bed ga.

  Ja ik zie ook de parallelen tussen Berger en Ramadan. Bergers boek is buitengewoon helder geschreven, en toch zegt hij veel dingen die je nergens anders leest.

  Helder, en niet redundant, daar houd ik van.

  Slaap lekker!

 52. Avatar van Ruud Zweistra@Maria,
  Die basis van de sharia is bekend in meer dan genoeg detail om een wetenschappelijk oordeel te kunnen geven: volkomen achterlijk, en beslist zeer ongewenst om ook maar te noemen in combinatie met een ontwikkelde maatschappij. Het op die manier praten over de sharia heeft dezelfde waarde als het praten over een pijl en boog in de verdediging tegen een aanval door tanks – een hyper-anachronisme.

  Wil je nu reageren op deze en mijn eerdere inbreng – je hebt er zelf om gevraagd. Je hebt tot morgeochtend, want nu ga ik slapen.

 53. Avatar van Ruud ZweistraMaar met het soort mensen dat dit soort dingen zegt, en dat voortdurend en bij herhaling doet, zat de mensheid nog voor zijn grot op een takje te kauwen.

 54. Avatar van jan bouma@Ruud en dan met name zie je reactie 15/12; 23.00 uur
  @Maria

  In jullie beider discussies, voor zover die wederzijds wordt gevoerd (!), ontbreekt een niet onderkend GIGA-BELANG. Dat belang is OOK rechtstreeks in verband te brengen met Maurits Berger.

  Wat is dat belang dan wel?

  Dit:

  De Islamreligie (en diens "bedienaren") dienen SOCIAAL-ECONOMISCH gezien te worden als een relevante factor en wel als "business-as-usual" als betrof het enig andere BEDRIJFSTAK!

  Dus als Ruud het slechts wil zien als een anachronistisch "interessant psychologisch en sociologisch studieobject" vergeet hij de keiharde waarheid van DE MACHT en wat die betekent.

  Politiek x religie x economie verbinden zich hier tot uiteindelijk de resultante van Bertolt Brechts uitspraak: "Zuerst kommt das Fressen und dann die Moral!"

  Derhalve dient er geen onderschatting te zijn van de zich uitbreidende Islamreligie en van diens "bedienaren" die de macht willen en zich vervolgens "das Fressen" toeëigenen. Wat levert dat baantje die Maurits Berger op?

  Enfin;

  Misschien kan Maria solliciteren als hij (ooit) vertrekt… En ondertussen geldt het adagium uit vorige eeuwen van de politieke en geestelijke (intellectuele) machten die nog steeds luidt: "Hou jij ze dom, dan hou ik ze arm!" Want het allerlaatste wat de criminele belanghebbenden ooit willen is een onafhankelijk denkend mens van de 21e eeuw!

  Zo! Dit was op dit blog mijn zondagochtendpreek; zie voor de andere op @Aads blog!

  Groet! Vrienden; gaat heen en overdenk mijn woorden.

  ps
  Wedden dat ik geen enkel weerwoord van Maria zal krijgen? Tevens is dat HET bewijs voor mijn gelijk. Slaapt u ondertussen rustig verder.

 55. Avatar van maria

  @Jos Goedemakers, je hebt helemaal gelijk. Zie ook Pieter Hilhorst, ‘Zwarte zwanen’ en Anil Ramdas over dit thema.

  @ Ruud, ik heb op jou gereageerd. Dat jij mijn reactie niet leuk vindt, en niet toereikend, is een andere zaak.
  Jij werkt aan de (Leidse) universiteit, al ben je vermoedelijk geen onderzoeker. Als onderzoeker zou je weten dat er geen vanzelfsprekende waarheden zijn, die niet gedifferentieerd en onderzocht kunnen en moeten worden.
  De sharia is voor jou een taboe. Jij meent te weten wat de sharia is, en je wilt bij je ongediffentieerd vooroordeel blijven staan.
  Dat mag. Een wetenschappelijke houding is het niet.
  De wetenschap vraagt door.

  Maurits Berger zegt zeer interessante dingen over de sharia, die dwars tegen onze, ook mijn, vooroordelen in gaan. De sharia is ingewikkelder dan we denken.

  Toch is Berger ook zeer realistisch-kritisch over de sharia:
  “Is de Sharia te verenigen met de universele rechten van de mens? Voor de beantwoording van deze vraag is van belang dat onderscheid wordt gemaakt tussen de Sharia zoals vastgelegd in de fiqh en de Sharia zoals deze wordt vormgegeven in de praktijk. Voor degenen die de Sharia in overeenstemming willen brengen met de mensenrechten, is een cruciaal obstakel dat juist enkele elementaire en onveranderlijke regels van de Sharia strijdig zijn met deze mensenrechten. “
  […]de Sharia nooit een mechanisme ontwikkeld dat de individuele rechten beschermt tegen de staat. Het individu is onderdeel van, en derhalve ondergeschikt aan, de gemeenschap.”

  “De moslim die de Sharia en de mensenrechten voorstaat, ziet zich geplaatst voor een waarlijk dilemma. Want de Sharia die voor hem een rechtvaardige samenleving vertegenwoordigt in sociaal, economisch en politiek opzicht, lijkt niet op alle punten te voldoen aan de eisen die de moderne samenleving aan rechtvaardigheid stelt. De vraag waar deze moslim dan eerst antwoord op moet geven, is of hij nadruk wil leggen op de beginselen van de Sharia, zoals rechtvaardigheid en gelijkheid, of op de regels zoals die in de loop der eeuwen zijn uitgewerkt. “

  Dit is ook de argumentatielijn van o.a. Abu Zayd: eerst terug naar de beginselen van de islam, om vooruit te kunnnen naar een moderne samenleving.

  @Jan: Ik geef je gelijk: overal moet men macht en sociaaleconomische dimensies bij betrekken.

  Ik ga ervan uit dat M.Berger blij is met een leuke nieuwe goedbetaalde baan.

  En ik ben blij dat jij "Bertolt Brecht" nu goed spelt. Dat heb ik tenminste dus wel bereikt.

  Reactie is geredigeerd

 56. Avatar van jan bouma@Maria
  @Lucida als getuige…..

  Tweemaal fout! Je antwoord hierboven aan mij.

  Uit het bevolkingsregister heb ik je aangetoond dat BERTOLD BRECHT als zodanig werd ingeschreven… en jij, als kenner (hahaha) meende, totdat ik je dus de ogen opende, dat je zijn naam al die tijd goed geschreven had… NIET DUS!!!! Mijn research gaat wat verder en dieper… Kijk op ons DADA-blog voor het bewijs. Dat ik uit verveling en uit praktische overwegingen vervolgens niet voortdurend schrijf Bertold(t) Brecht is een andere zaak. Onnutte zaken ‘what’s in a name?’ blijf ik dan niet bestrijden ook al doet men het fout.

  De ander fout van je is om slechts mij gelijk te geven inzake dat de religie als "een bedrijfstak" moet worden gezien maar BLIJKBAAR passen je dan vervolgens niet de consequenties van die conclusie; om, net zoals bij elke andere willekeurige bedrijfstak, dan daar ook de mindere en schadelijke factoren van te onderkennen die aan zo’n BEDRIJFSTAK kleven!

  Kijk! Ik heb in dat door jou slechts ten dele geplunderde en aangehaalde boek van mij wel ALLES geïnventariseerd en geconcludeerd (voor zover dat menselijker wijze mogelijk was; en uiteraard valt er over elk onderwerp weer meer iets te zeggen). Dat spreekt!

  Dat neemt niet weg…

  Dat de schandelijkheid hier evenwel is dat je de GROVE NEGATIEVE GEVOLGEN met zelfs MISDADIGE KENMERKEN van de ISLAMRELIGIE niet in het enige juiste kader wenst te plaatsen door dan en in z’n geheel die ISLAMRELIGIE=CRIMINALITEIT ten behoeve van de mensheid te verdoemen EN TE VERWERPEN.

  Nee, je bent uit goed begrepen opportunistisch eigenbelang er onderdeel van. Maar ja… als ik DE CRIMINELEN zou moeten verdedigen had ik ook geen antwoord op MIJN CONCLUSIES!!!!

  TWEEMAAL FOUT DUS. Ondertussen vraag ik me af waar de nog wel integere wetenschapper zit die mij hier gelijk in geeft. Wat een laf zooitje in dit land!

 57. Avatar van Ruud Zweistramaria / 16-12-2007 10:59
  @Jos Goedemakers, je hebt helemaal gelijk. Zie ook Pieter Hilhorst, ‘Zwarte zwanen’ en Anil Ramdas over dit thema.

  Reactie:
  Wat doe je dan met dit weblog?

  Citaat:
  @ Ruud, ik heb op jou gereageerd. Dat jij mijn reactie niet leuk vindt, en niet toereikend, is een andere zaak.

  Reactie:
  Dat is hetzelfde als het uitsteken van een lange tong. Een typisch religieuze reactie. Passend bij het adagium: Met een religieus valt niet te discussieren.

  Citaat:
  Jij werkt aan de (Leidse) universiteit, al ben je vermoedelijk geen onderzoeker. Als onderzoeker zou je weten dat er geen vanzelfsprekende waarheden zijn, die niet gedifferentieerd en onderzocht kunnen en moeten worden.

  Reactie:
  Ik ben opgeleid als natuurkundig onderzoeker. En het niveau van het natuurkudig onderzoek, methodologisch gezien, staat oneindig veel hoger dan van welke menswetenschappelijke discipline dan ook. Op wetenschappelijk niveau is wat je doet niets meer dan knip- en plakwerk, fröbelwerk. Er steekt geen enkele serieuze poging tot analyse is – het ontstijgt het niveau van botanie op geen enkele wijze. Je gaat hier bijvoorbeeld doodgewoon niet in op vragen die de echte inhoud betreft van de zaken die je bespreekt, zie boven.
  Daarentegen doe ik als amateur-socioloog met mijn natuurkudige aanpak op mijn website oneindig veel beter werk dan complete faculteiten.

  Citaat:
  De sharia is voor jou een taboe. Jij meent te weten wat de sharia is, en je wilt bij je ongediffentieerd vooroordeel blijven staan.
  Dat mag. Een wetenschappelijke houding is het niet.
  De wetenschap vraagt door.

  Reactie:
  Het onderzoek naar de sharia heeft dezelfde warde al het onderzoek naar stront. Natuurlijk kan je het wel onderzoeken, en dat kan misschien ook wetenschap zijn, maar het blijft een onderzoek naar stront, en het belangrijkste en misschien wel enige wat de praktische matschappij van stront hoeft te weten is dat het stinkt, en je het zo snel mogelijk moet afvoeren.

 58. Avatar van jan bouma@Ruud
  Dank! Wil slechts opmerken dat de ware wetenschapper ELK denkbaar relevant argument in zijn beoordeling betrekt waar hij kennis van draagt. PER DEFINITIE.

  En vervolgens behoort die wetenschapper ook PER DEFINITIE schijt te hebben aan de mogelijke omstandigheid dat dat "relevante argument" deze of gene onwelgevallig zou kunnen zijn. Voor het overige ben ik het met je eens. De schroom om "de discussie" niet nog ingewikkelder te maken deel ik niet! ALLES IS PER DEFINITIE BESPREEKBAAR: OOK DE CRIMINALITEIT.

 59. Avatar van Ruud Zweistra@jan,
  Helder – en mee eens. Maar ik was in debat met Maria, en dan probeer ik met opzet de discussie te beperken tot één zaak. Omdat Maria de sterke neiging heeft uit te wijken, zodra het debat haar te heet onder de voeten wordt.

  En daarna krijgen we weer een volgende bijdrage.

 60. Avatar van jan bouma@Allen

  "…15.06 uur…..; Maria zit vast in een moskee of vraagt Abu Nasr Zayd om hulp…; ik hoor maar niks!"

 61. Avatar van jan bouma@Ruud
  18.07 uur…
  "..ze is vast door een Islamitische fundamentalist onthoofd vanwege het feit dat ze geen boerka droeg en bovendien fluit speelde…."

 62. Avatar van Ruud Zweistra@jan,
  Vanmorgen, vlak voor Buitenhof, het programma "Boeken" gezien? Daar was een in Nederland geboren berber, die nog eens uitgebreid uit de doeken deed wat voor een weerzinwekkend gebeuren die islamitische cultuur in feite is: zijn vader was een enthousiaste en uitstekende luitspeler, maar dat mocht niet van de islamieten.

  Getverdemme! En daar zou je iets van aan moeten aannemen.

  Die lui zijn een keihard gevaar voor onze maatschappij, met al die blanke cultuurverraders als Vogelaar en Van Krimpen erin.

  Ik zou ze dolgraag het land uit hebben.

 63. Avatar van Ruud Zweistra@jan,
  Maria is er wel, want ze heeft gereageerd bij alib. Het is weer het bekende liedje. Ze kan niet antwoorden, want ze heeft geen fatsoenlijke argumenten.

  Beste Maria, jij behandelt ons niet fatsoenlijk, dan moet je ook niet klagen als je met gelijke mmunt wordt terugbetaald.

 64. Avatar van maria@Ik ben bezig met andere dingen, beste Ruud, en heb ca 1 minuut op Alib gereageerd.
  Maar goed, ik kom terug ook voor jullie, straks.

 65. Avatar van maria@Ruud: “Het onderzoek naar de sharia heeft dezelfde warde al het onderzoek naar stront.”

  Hoe kom je erbij dat onderzoek naar stront oninteressant zou zijn. Wat ben je voor natuurkundige???
  O vreselijk.

  @ Jan: “In het kort: de islam is een religie die dom maakt, die debiliseert. De mensen die ermee besmet zijn, kunnen veel minder leren, en zijn dus een zware belasting voor onze maatschappij als geheel, die voortdurend moet leren, zowel als voor onze economie, die steeds slimmere mensen vraagt.”

  Ik zou je bijdrage moeten verwijderen. Ik doe het niet. Rode kaart. De volgende keer gaan teksten zoals deze in een apart bestandje.

  Je laat je waar autoritair gezicht zien. Jij en Ruud, jullie hebben elkaar gevonden. Dankzij mij, dat ook nog.
  Ik ben een idioot, daar geef ik jullie volkomen gelijk.

  @ Ruud: “Maria is er wel, want ze heeft gereageerd bij alib.”

  Ik ben sprakeloos. Big Brother is watching you.

  Fatsoen?? Daar geloof ik niet meer in sinds Cliteur zich als de meneer fatsoen heeft uitgekleed.

  Verder islam-debat: zie Alib.
  Hier gaat het alleen nog over Maurits Berger.

 66. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de KletersteegEn de meest belangrijke reactie: de moslims zijn de allochtonen.
  Gegeven die situatie, wordt het tijd dat er iemand in de landen van oorsprong wordt aangesteld om te onderwijzen hoe beschaving eruit ziet.

  Het is absurd en achtelijk, dat een nederlandse universiteit, iemand aanstelt en bataalt om een achterdeurtje open te doen voor intergratie, die de bewuste groep absoluut niet wil.

  Chinezen kennen die "probleematiek" niet; die hebben zich aangepast en ingepast, werken hard en zijn sociaal.

  (Dat is geen racisme, maar een culturele beoordeling.)

  Hoeveel hoogleraren er een onzin baan krijgen: verandert niks.

  islamieten willen zich niet aanpassen.
  An sich geeft dat weinig.
  Maar het aantal is veel en veel te groot.
  En daar ligt dan het probleem
  Dan begint de islam an sich en het sociale gedrag van de volgelingen te tellen.
  en dat sociaal onacceptabel.

 67. Avatar van jan bouma@Maria
  Dat citaat dat je mij toeschrijft is van Ruud. (!) Sic! Derhalve kan die "rode kaart" wel ingetrokken worden! Wil je dat even erkennen?

  Ik heb je aangesproken op de ook door jou erkende samenhang tussen POLITIEK X RELIGIE X ECONOMIE = CRIMINALITEIT = BEDRIJFSTAK. Daar was je het mee eens! Welnu trek dan ook de daarbij behorende vervolgconclusies!

  En die vervolgconclusies zijn, zoals het sinds onze eerste geschiedschrijving al was, qua resultaat voor de mensheid negatief. Het is de rode draad in m’n boek. Daar komt verandering in als de mensen mijn verhaal (gaan) snappen.

  Bij die balansopmaking ontkwamen ook niet de neo-cons en de Bush administration, de Burke Stichting en "Wilders" en andere kortzichtigen die je wel aanvalt maar de CRIMINALITEIT van de (theocratische) Islamitische regiems op de wereld valt buiten je kritiek. Dat is een niet te verdedigen positie en evenmin consequent.
  Wees daar nou eens eerlijk in!

  De waarheid kan ik niet verbloemen. Dus opnieuw: ga niet in de fout door dat wel te doen en mij te loochenen. Dat boek heb ik overigens zonder Ruud Zweitsra geschreven; er zijn niet veel moedige mensen in dit landje: hij is en blijkt een uitzondering; tot m’n verrassing.

  Tenslotte: nooit zal ik het minimale, menselijke, in acht te nemen "fatsoen" de deur uitdoen zoals jij kennenlijk dat in navolging van Cliteur wilt doen.

  Omdat dit blog over Maurits Berger moet gaan kan hij ook trachten voor jou te antwoorden want je verdedigt hem.

  Ergo: ik voel me grotestelijk tekort gedaan door je eenzijdig ongerechtvaardigd commentaar. Er valt nog veel meer over te zeggen maar dat kun je -desgewenst- nalezen! Groet! jb

 68. Avatar van jan bouma@Van de Kletersteeg:
  Niet rommelen in de marge; er zijn zat allochtonen – gelukkig het merendeel – waar niks mee aan de hand is. Het gaat mij om de grote lijn die ingezet kan worden met spinn off naar Nederland en elk ander land ter wereld: zie http://www.villamithras.com/Extraatje.htm want aan benepen provincialisme (a la Wilders) heb ik ook ’n broertje dood….

 69. Avatar van maria@Sorry, Jan, ik heb me inderdaad vergist, daar ben ik wel blij om.
  Ik ben sowieso niet zo van censuur en rode kaarten.

  Alsjeblieft Jan, ga niet meedoen met Ruud.

 70. Avatar van jan bouma@Maria
  Ik ben met een heuse wereldrevolutie bezig en daarbij kan ik alleen zoveel mogelijk, zonder aanziens des persoons, de waarheid dienen al blijft dat dan mijn subjectieve waarheid. Al was je mijn moeder (die ook Maria heette) kan ik je niet tegemoet komen om concessies te doen aan de neergelegde zaken in m’n boek. Bovendien vergeet je dat @Lucida even meeleest!
  Dat ik het verder ruim zie, en vanuit een kosmopolitisch blikveld, blijkt wel uit m’n comment aan @Van de Kletersteeg; en zie mijn advies aan hem.

  Maar…. ik ben blij dat jij blij bent! Mijn kritiek is hiermee niet weggenomen. Ruud Zweitstra heeft gelijk met zijn bemerkingen inzake DE CRIMINELE VERTEGENWOORDIGING VAN DE ISLAMRELIGIE.

  Voor mij zijn echter A L L E landen ter wereld aanspreekbaar op een CRIMINELE POLITIEKE VERTEGENWOORDIGING. Dat is misschien het enige verschil tussen hem en mij. groet! jb

 71. PHM van de Kletersteeg

  Avatar van PHM van de Kletersteeg@jan bouma:het enige wat uit jouw reactie op mijn stukje blijkt is dat je niet kan lezen.
  En uit je reachtie aan maria dat het enige wat hoog ontwikkeld is bij joiu is de afwezigheid van inzicht en het nivo van arrogantie.

 72. Avatar van jan bouma@Van de Kletersteeg
  Zou hetzelfde kunnen opmerken met daarbij extra de aandacht vestigend op je generalisatie. Je weet (bijv.) drommels goed dat de "probleemveroorzakers" op het totaal van allochtonen en immigranten een relatieve fractie is van dat totaal. Inderdaad heb je gelijk dat Chinezen (behalve wanneer het soms gaat om afpersing en de georganiseerde criminaliteit als "de clandestiene import" van allochtonen met soms een container vol dooien!) een uitzondering vormen.
  Ter zake het niveau van "arrogantie" en "inzicht" verschillen de meningen zoals je op m’n website kunt lezen. Dat zal wel teveel gevraagd zijn om dat te doen waardoor je je mening moet bijstellen. Toch leuk je even gesproken te hebben.

 73. Avatar van HelenaMaria dit artikel zou je opnieuw moeten herhalen in antwoord op Peter Louter en Zoë die denken dat de sharia neerkomt op steniging van vrouwen en weet ik wat nog meer!

 74. Avatar van mariaSorry mensen, ik weet het is slecht van mij, maar ik ken de standpunten van Peter, en ik heb op honderden eigen blogs hiertegen geschreven, en ik heb er geen zin in en moet op dit moment (november en depressieve gezinsleden om me heen) echt op mijn energieen letten.

  Ik vind die Louter verschrikkelijk.
  Mihai wilde me daar ook naar toe trekken afgelopen week, maar ik blijf volharden.
  Ina, schrijf jij op JOUW blog hierover, dan ga ik het lezen.

 75. Avatar van HelenaSnap het Maria.
  Ben zelf ook al wat begonnen aan een stukje maar weet niet of het lukt.
  Apart dat jullie hier nog even reageren en mijn reactie gelezen hebben! Ik vond dit stukje via google (Maurits Berger en sharia en jouw artikel stond op de eerste pagina van de zoekresultaten).
  Goed dat Ina aan een artikel bezig is!
  Sterkte met je gezinsleden Maria en ik kan me voorstellen dat je op je energie moet letten.

 76. Kristoff Verpseeten

  Avatar van Kristoff VerpseetenIk heb het boek Islam is een sinaasappel gelezen van u en ik moet zeggen dat het zeer interessant was voor het te lezen en ik nog meer boeken van u zal lezen

 77. Avatar van jokehttp://members.chello.nl/m.elfers/koran000.html

  lees hier eens hoofdstuk vier vanaf nummer 34

  lees dan ook alles van Hadith dat zijn uitspaken die de profeet gedaan heeft
  en in dat laaste word besnijdenis aan geprezen

  als je de tijd hebt lees de koran eens helemaal en de uitspraken van mohammed

  dan kom je tot andere conclusie dan de jurrist hier boven

  als het woord van de vrouw aar halve waarde heeft
  dan heeft de helft van de bevolking zo goed als GEEN rechten
  dus als de vrouw geslagen is bv GEWELD
  dan heeft de geen poot om op te staan
  het zelfde bij verkrachtingen enz
  dus als getuigen word ook haar woord voor de helft geteld

  bij overspel en diefstal worden ook hier andere waarde gehecht kwa straf maat als in het westen
  bij overspel is stenningen normaal
  bij diefstal de linker hand de rechter voet eraf of evt andersom
  ongelovige vermoorden is ok als ze niet willen bekeren
  van je geloof afstappen dat kun je met de dood bekopen
  dat laaste in hoofdstuk vier te vinden

  dus ,,,,,,,,,,,,,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *