Wetenschap Kunst Politiek

Atheïstisch bijgeloof: Carotta en zijn volgelingen Andreas Kinneging en Paul Cliteur

63 comments

Was Jezus Christus eigenlijk Julius Caesar?

De Leidse Burkianen denken met Francesco Carotta en Jan van Friesland van wel.
Jan van Friesland, voormalig eindredacteur van Buitenhof, maakte een documentaire over de Italiaanse taalkundige Francesco Carotta , die beweert dat Jezus Christus eigenlijk Julius Caesar is -een omstreden theorie. Van Friesland financieerde zijn documentaire, Het Evangelie van Caesar – Zoektocht naar de ware Christus, ten dele zelf.

Zie ook het artikel van classicus Anton van Hooff hierover.

Vier jaar geleden hebben Paul Cliteur en Andreas Kinneging het opgenomen voor de theorieën van Francesco Carotta.

Merkwaardig obscurantisme!

De Leidse Universiteitskrant  MARE, schreef toen (6 februari 2003) over Carotta en zijn Leidse aanhangers:

“‘Boek van het jaar’ of ‘verzameling apekool’

Jezus Christus, alias Julius Caesar

Jezus als timmermanszoon uit Nazareth moeten we vergeten. In feite is de verering van Jezus een voortzetting van de cultus van Divus Julius, de na zijn dood tot God verklaarde Julius Caesar. Die gewaagde stelling van de Italiaan Francesco Carotta heeft in Nederland voor heel wat beroering gezorgd. Ook binnen Leiden zijn de gemoederen inmiddels aardig verhit geraakt. ‘De verdediging van dit boek door Paul Cliteur is weerzinwekend.’
Heel veel vertrouwen geeft de inleiding van ‘Was Jezus Caesar?’ niet. De auteur meldt dat hij het onderzoek voor het boek aanvankelijk moest uitvoeren ‘naast zijn werk als ondernemer in de informatica en uitgever van boeken’. Op zich hoeft dat nog geen probleem te zijn, want Francesco Carotta blijkt wel opgeleid als taalkundige en filosoof. Maar vervolgens begint hij mogelijk gebrek aan bijval voor zijn boek meteen maar te verklaren. Zijn ontdekking dat Jezus Christus in feite de vergoddelijkte Julius Caesar is, vergt ‘een verandering van paradigma: niet langer staat de aarde centraal, maar de zon; niet langer gaan we uit van het Heilig Land, maar van het tegenwoordig graag vergeten Romeinse Imperium’. Menigeen, meent Carotta, zal weigeren ‘een blik te werpen in de telescoop van Galilei’. Behalve een staaltje grootspraak is het ook een gemakkelijke methode om zich tegen alle kritiek in te dekken. Is hier een dilettant aan het werk? Verderop in het boek wordt duidelijk dat Carotta in ieder geval een vorm van wetenschappelijk onderzoek heeft verricht, maar dan wel met een van tevoren vaststaande conclusie: door verschrijvingen en verkeerde vertalingen veranderde de cultus van Julius Caesar in die van Jezus Christus. Dat moet wel, omdat de parallellen in hun levensgeschiedenissen te frappant zijn. Zo is zelfs het kruis geen exclusief christelijk attribuut: Marcus Antonius voerde een wassen beeld van de vermoorde Caesar rond, bevestigd aan een tropaeum, een T-vormige houten constructie waaraan normaliter de wapens van de overwonnen vijand werden opgehangen.
‘In eerste instantie denk je: dit is helemaal niets, dit kan niet waar zijn, dus ik schuif het terzijde’, merkte de Leidse rechtsfilosoof dr. Andreas Kinneging op in het Radio 1 Journaal van 24 december. ‘Maar ik moet u zeggen dat ik na lezing geheel van mening veranderd ben. Volgens mij is dit het boek van het jaar 2002!’ Ook Kinnegings collega mr. Paul Cliteur, pas benoemd tot hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap, nam het voor het boek op. Zijn column in het tv-programma Buitenhof van 1 december wijdde hij aan Carotta’s ‘ontdekking, die de hele cultuurgeschiedenis omver gooit’. ‘Even kijken wat er allemaal gaat veranderen. In de troonrede bidt de majesteit om hulp van Caesar, Balkenende leidt voortaan het Caesaristisch Democratisch Appel en Rouvoet de CaesarUnie.’ Cliteur heeft het geweten. Hij werd onder meer door de Nijmeegse classicus Antoon van Hooff per mail gekapitteld:’Ook gij, Paulus? Jij, mederepublikein, rationalist, verdediger van de westerse wetenschap, jij gelooft in het kruidenvrouwtje Carotta?’ In kringen van Leidse oudhistorici en nieuwtestamentici klinken soortgelijke geluiden. Prof.dr. Henk Jan de Jonge: ‘Als ik Cliteur was, beperkte ik me tot het terrein van mijn eigen deskundigheid. Zijn verdediging van het boek van Carotta is weerzinwekkend. Er staan niets dan klinkklare nonsens in, ongefundeerde speculaties op basis van toevallige overeenkomsten tussen de weergaves van het leven van Julius Caesar en Jezus. Zo kun je nog veel meer parallelle levens construeren.’ Hoewel Carotta zegt het historische bestaan van Jezus niet te betwijfelen – Jezus heette alleen Julius Caesar – valt hij natuurlijk wel degelijk de basis van het christendom aan. Volgens De Jonge ketst de aanval echter af op de consensus in de wetenschappelijke gemeenschap. ‘De historiciteit van Jezus is zeker, naar de strengste normen van de wetenschappelijke geschiedschrijving. Ik zou voor geen enkel woord van Jezus in de evangeliën mijn hand in het vuur willen steken, maar dat hij heeft bestaan staat vast met honderd procent onaanvechtbare zekerheid. Er zijn drie onderlinge onafhankelijke bronnen voor: de brieven van de apostel Paulus, de evangelist Marcus, en de bron Q, waaruit de evangelisten Lucas en Matheus hebben geput. Ook over zijn boodschap in grote lijnen bestaat eenstemmigheid: dat het oude tijdperk ten einde liep en hij een nieuwe periode aankondigde.’ Carotta verdient in De Jonge’s ogen daarom ‘geen seconde aandacht’. ‘In ons vak word je ongeveer drie keer per jaar opgeschrikt door een hype. Vorige keer was dat de zogenaamde vondst van de botten van de broer van Jezus, Jacobus. Als we ons daarmee gaan bemoeien, komen we niet meer aan ons werk toe.’ De Jonge staat als theoloog en fervent bestrijder van het atheïsme misschien nog onder de verdenking het christendom te willen beschermen. Maar hoe staat het met Henk Versnel, oudhistoricus van naam en faam, die in het verleden de strijd aanbond met theologen als H.W. Kuitert die kost wat kost historische werkelijkheid in de Bijbel probeerden terug te vinden. ‘Dit is een verzameling apekool’, zegt hij met de van hem bekende stelligheid. ‘Het is te vergelijken met de negentiende eeuwse theorie dat de Odyssee in Zeeland speelde omdat Circe naar Zierikzee verwees.’ De wetenschappelijke consensus over Jezus’ bestaan is voor hem veel minder zeker dan voor De Jonge. ‘De communis opinio is dat er geen communis opinio over zijn historiciteit bestaat. Uiteindelijk geloof ik dat het haast niet mogelijk is zo’n cultus op te hangen aan een fantasiefiguur. Jezus was waarschijnlijk een van de zeer vele wonderdoeners die er in die tijd rondgingen. Hij had een bepaalde overtuiging, benadrukte de joodse cultuur en identiteit tegenover de Romeinse en gaf een eigen interpretatie van het Oude Testament.’ En Romeinse trekken in het Evangelie aanwijzen mag best. ‘Ik heb zelf geprobeerd aan te tonen dat het plaatsvervangend lijden in de brieven van Paulus ontleend is aan een heidense, namelijk Romeinse gedachte. Dat is me door de nieuwtestamentici ook niet in dank afgenomen.’
Maar dan moet het wel deugdelijk onderzoek zijn. ‘Carotta noemt zich taalkundige, maar hij presenteert een soort middeleeuwse taalkunde waarin gelijkenissen al voldoen bij wijze van verklaring. Dat Galilea van Gallië komt, Kafarnaüm van Corfinium en Judea van Ionië, zoals Carotta beweert, is volstrekte onzin. Dat zijn allemaal prachtige Aramese en Israelitische namen.’ Veel meer dan wat bladeren in het boek heeft hij niet gedaan, zegt hij. ‘Toen wist ik wat voor vlees ik in de kuip had. Ik pieker er niet over het echt te gaan lezen. Dat is het ergste wat je van me kunt vragen. Cliteur, die ik altijd graag lees, moet een vlaag van verstandsverbijstering hebben gehad. Hij ziet waarschijnlijk te graag bewezen dat het christendom wetenschappelijk onhoudbaar is.’ Paul Cliteur zelf ondertussen verbaast zich over de heftige bewoordingen waarin de Carotta-tegenstanders zich uitdrukken. ‘De reacties zijn af en toe bij de spinnen af. Ik heb ook wel mijn kanttekeningen bij het boek. Het zou bijvoorbeeld sterker zijn geworden als er concurrerende theorieën aan bod waren gekomen. Maar ik schrik niet terug voor een wilde hypothese en het bewijs voor het bestaan van Jezus lijkt me niet overtuigend. Als onafhankelijk publiek intellectueel heb je de plicht er onbevangen naar te kijken. En dat mis ik bij de tegenstanders. Hun reactie doet me denken aan het wetenschapsfilosofische werk van Thomas Kuhn: als wetenschappers eenmaal een bepaald paradigma omarmd hebben, willen ze dat niet meer bloot stellen aan kritiek.’ ” [zo ver Mare]

Dus Paul Cliteur beschouwt de Carotta-nonsens als een waardevolle paradigma-shift in de wetenschap.

Dat is het wat me  zo stoort aan Cliteur c.s.: wel religiekritiek, maar veel te veel obsurantisme en veel te weinig scepticisme.

Lees ook het Carotta-debat in MARE.Vandaag verschijnt de volgende column van Anton van Hooff in de Gelderlander:

Toegevoegd op 13 november:

Val van CliteurWaar maak ik me toch kwaad om? Weer is de ‘theorie’ opgedoken dat Jezus van Nazareth eigenlijk Julius Caesar is. Het idee is opgekomen in het brein van de Italiaanse ex-seminarist Francesco Carotta. Elk gezond verstand herkent meteen de pseudowetenschap à la Von Däniken, volgens wie buitenaardse wezens in de prehistorie de aarde hebben bezocht. Echte wetenschap begint met een aannemelijke theorie. Zo is de theorie dat apen van mensen afstammen niet erg waarschijnlijk. Ook de veronderstelling dat de Eiffeltoren in Londen staat, is geen onderzoek waard. Maar wetenschappelijke charlatans slaan de fase van een deugdelijke werkhypothese gewoon over. Zij beginnen meteen met hun ‘bewijsvoering’. Zit ‘Londen’ niet in ‘Eiffeltoren’? De oplettende lezer merkt natuurlijk meteen dat die constatering niet helemaal klopt. Maar dat is ook zo met de argumenten van nepwetenschappers. Jezus Christus en Julius Caesar beginnen allebei met een J en C. Die toevallige overeenkomst gaat alleen in het Latijn op, niet in het Grieks, de taal van het Nieuwe Testament. Daarin is de eerste letter van Christos een chi, geschreven als X. En als die overeenkomst er al was, wat dan nog? Ook Johan Cruijff en Job Cohen beginnen met een J en een C. Ja, maar er zijn zo veel van zulke toevalligheden. Daar gaan we: Jezus wordt in de Jordaan gedoopt en Caesar trekt de Rubico over. Beiden worden door een vriend verraden, respectievelijk door Judas en Brutus. En lijkt Galilea, waar Jezus preekte, niet verrassend veel op Gallia, dat Caesar veroverde? En als je de medeklinkers van Pilatus door elkaar gooit krijg je Lepidus. Evangelist Marcus moet wel aan ernstige dyslexie hebben geleden. Denkt u niet dat ik expres de zwakste argumenten heb uitgezocht. Ze waren de allersterkste die televisiemaker Jan van Friesland mij vijf jaar geleden voorlegde. Vergeefs heb ik deze ex-priester van Carotta’s dwaalleer proberen af te brengen. Hij heeft in de afgelopen jaren een filmdocumentaire gemaakt om Carotta’s gelijk te bewijzen. Deze productie, godbetert gefinancierd door het productiefonds van de publieke omroepen, wordt door de VARA uitgezonden – Marx draait zich in zijn graf om: nu krijgt het volk de opium van een vals geloof toegediend. Door zijn contacten had Van Friesland niet alleen geld voor zijn geloofsfilm, hij kreeg ook een maximale publiciteit voor de voorvertoning op 2 november. Die werd door leerlingen van het Piter Jelles Gymnasium in Leeuwarden bijgewoond. De film laat namelijk zien dat Carotta’s leer ‘zelfs’ op een gymnasium wordt geleerd. Op dat soort bevestiging zijn pseudowetenschappers tuk. Aan de ene kant schoppen ze tegen de ‘gevestigde’ wetenschap, maar ze zijn dolblij als iemand van die kant hen steunt. Zo liepen in 2002 enkele vooraanstaande intellectuelen in val. Via alle media hebben Paul Cliteur en Thomas von der Dunk, columnist van deze krant, verkondigd dat Carotta een bom onder het christendom had gelegd. Paul Cliteur, de zelfbenoemde kampioen van de Verlichting, wordt in de Metro van 29 oktober 2007 aangehaald: Carotta´s ontdekking overtreft die van Newton en Darwin. “Ben je nog steeds in Carotta, Paul?” mailde ik hem plagerig. Zijn reactie? Schelden: “ Je bent een stalker.” Wie heeft het meeste recht om kwaad te zijn? ———————————————————————————————

Er heerst nu verwarring of Cliteur Carotta heeft vergeleken met Newton en Galilei ( zie ook Pieter Steinz) , of met Newton en Darwin. Ik hou het voorlopig op dat Carotta én Jezus Christus, én Newton én Galilei én Darwin is.

In een hilarisch artikel betoogt Jacques Kraaijeveld dat het “geen toeval kan zijn” dat zo veel beroemde mensen de initialen JC hebben, zoals Jezus Christus en Julius Cesar…..

 

Maria Trepp

 

 

Tags: , ,

63 Responses to “Atheïstisch bijgeloof: Carotta en zijn volgelingen Andreas Kinneging en Paul Cliteur”

 1. Kanvas T. schreef:

  Avatar van Kanvas T.Het boek van Carotta is inderdaad onzinnig.

  Maar de argumenten van De Jonge dat Jezus echt zou hebben bestaan, zijn op zijn zachtst gezegd dubieus.

  Er zijn drie onderlinge onafhankelijke bronnen voor: de brieven van de apostel Paulus, de evangelist Marcus, en de bron Q, waaruit de evangelisten Lucas en Matheus hebben geput.

  De eerste twee zijn niet onafhankelijk. Ze hadden er baat bij (propaganda) om Jezus als historische figuur op te voeren. De derde is helemaal grappig: de bron Q wordt Q (van Quelle) genoemd, omdat er niets over bekend is. Er is geen bewijs dat Q bestaan heeft, het is alleen een aanname (met een zekere plausibiliteit).

  Er zijn veel meer evangelieen bekend dan de 4 in de bijbel staan. Opvallend is dat die andere evangelieen nergens suggereren dat Jezus een reele historische figuur zou zijn.

  Ten tijde van het concilie van Nicea zijn deze overige evangelieen terzijde geschoven, omdat ze niet in het straatje pasten van keizer Constantijn. Het christendom zoals we dat nu kennen is begonnen in Nicea (AD 325). Daarvoor was het een lappendeken van stromingen, geschriften en opvattingen.

  Er is geen enkel hard historisch bewijs dat de figuur die wij Jezus noemen ooit bestaan heeft.

  Reactie is geredigeerd

 2. maria schreef:

  Avatar van maria
  Leuk, Kanvas, dat je het boek kent. Ik heb Carotta zelf niet gelezen, moet ik toegeven.

  Ik heb me niet verdiept in het bestaan van Jezus, maar ik heb er weinig twijfel aan de MENS Jezus.

  In ieder geval bestaat er een “figuur” Jezus, die om goede reden voor veel mensen een werkelijkheidswaarde heeft, en die de geschiedenis sterk heeft beïnvloed.
  Deze figuur Jezus verschilt enorm van Caesar.

  Ook deze figuur Jezus kan Cliteur niet uitstaan.
  Cliteur: “[…] de vraag is wat er van Jezus overblijft wanneer men hem de goddelijke status ontzegt. Als u het mij vraagt: niet veel. Als wijsheidsleraar slaat Jezus een pover figuur wanner we hem verlijken met Boeddha, Socrates, of zelfs met Albert Schweitzer of Mahatma Gandhi”. Zonder hier verder op in te gaan (de genoemde personen zouden aan een wijsheidscompetitie met Jezus niet mee willen doen!), wil ik alleen maar erop wijzen, dat Albert Schweitzer toch wel een volgeling is van de heel praktische leer van het christendom!

  Voor religie-criticus Nietzsche bijvoorbeeld was Jezus zelf een belangrijk voorbeeld. Hij zei: “Was weist Christus zurück? Alles, was jetzt den Namen christlich trägt.”

  Reactie is geredigeerd

 3. Ina Dijstelberge schreef:

  Avatar van Ina DijstelbergeOver dubbele moraal gesproken. At5heïst maar wel een verklaring voor jezus zoeken.

  Mooie kritiek van Anton van Hooff

 4. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud ZweistraDe van God gegeven waarheid is dat het aantal engelen dat op de punt van een naald kan dansen het heilige getal twaalf is.

  Al diegenen die beweren, met redenaties direct geleend van de duivel, dat dit het onheilige getal elf is, kunnen niet anders zijn dan volgelingen van diezelfde duivel.

  Daar hiermee overduidelijk bewezen is dat de elf-engelen aanhangers volgelingen van de duivel zijn, past er maar één straf voor hun ketterij: de brandstapel.

  Reactie is geredigeerd

 5. Peromyscus leucopus schreef:

  Avatar van Peromyscus leucopusWat grappig zeg. Waar maar weer eens voor eens en altijd onomstotelijk is vastgesteld dat sommige van deze zogenaamde intellectuele anti-religieuzen zich schuldig maken aan precies datgeen waar ze "gelovigen" nu juist van beschuldigen.

  Reactie is geredigeerd

 6. maria schreef:

  Avatar van maria@Peromyscus leucopus: zie je, dat is het waar ik mij zo over opwind.

  Ik schrijf binnenkort een blog "Pleidooi voor het scepticisme", maar waarschijnlijk eerst een blog over de dubbele moraal en het cynisme van Goed en Kwaad.

 7. Securalist schreef:

  Avatar van SecuralistVele reli-critici zijn gelovig opgevoed en dus hebben ze wel enige kennis van zaken.

 8. maria schreef:

  Avatar van mariaReli-kritiek moet sceptisch en nauwkeurig zijn en niet op zoek gaan naar nieuw obsurantisme en idealisme.

 9. Peromyscus leucopus schreef:

  Avatar van Peromyscus leucopus"Vele reli-critici zijn gelovig opgevoed en dus hebben ze wel enige kennis van zaken."

  Ik zie het onmiddellijke verband tussen "gelovig opgevoed" zijn en "dus wel enige kennis van zaken" hebben nu ook niet zo direct.

 10. Kanvas T. schreef:

  Avatar van Kanvas T.In ieder geval bestaat er een “figuur” Jezus, die om goede reden voor veel mensen een werkelijkheidswaarde heeft, en die de geschiedenis sterk heeft beïnvloed.

  De "figuur" Jezus berust op een interpretatie, en die interpretatie klopt niet met het oorspronkelijke christendom. Het huidige christendom is gebaseerd op drijfzand. Het kan helemaal geen kwaad om daar zo nu en dan op te wijzen.

 11. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg@ Hallo, Maria. Onderschrijf in het geheel de conclusie van Kanvas.

  Ter aanvulling:
  1 – Mensen van alle tijden zoeken Goden;
  2 – Mensen van alle tijden zijn bang van de
  dood;
  3 – De dood is het uitgangspunt van alle
  heilsgronden van de filosofie;
  4- Mensen zijn bijgelovig, dienaangaande;
  5 – Het bezweren van de dood is de drijfveer van
  elk leven;
  6- Aansluitend op Kanvas: er is geen enkel
  bewijs dat Jezus op aarde heeft geleefd.
  7 – Veel mannen in die tijd hadden de naam Jezus.

  Ik ga ervan uit dat de mensheid van toen, zonder enige informatie-bronnen en overgeleverd aan de fantasie van de nieuwsverkondigers, alles voor waarheid aan namen.

  Even een grote stap, maar zo intelligent ben jij wel:
  Zelfs in onze tijd denken mensen dat de koningin, zoals Beatrix, door God gezonden is!!

  Volgens mij denken de koningen en koninginnen op geheel de wereld dat zij Goden zijn. Zoals de Paus en Caesar dus.

  Omdat niet bewezen kan worden dat Jezus heeft bestaan, kun je ook niet zeggen dat Caesar niet de persoon is waarover wordt gefantaseerd.

  Begrijp derhalve de critiek niet. Groet, Maria, An.

  Reactie is geredigeerd

 12. George Knight schreef:

  Avatar van George KnightWat een onbelangrijk onderwerp waar velen zich schijnbaar druk over maken. Zo zie je maar weer wat de kracht van verhalen is.

  De aanvallen op deze rationalisten langs de zijkant zijn verrassend. Ze zeggen iets over de rationalisten en over het soort aanval.

  Mogen we straks een aanval op Geert Wilders via de Donald Duck verwachten? Of een analyse van de historische canon aan de hand van Tjerk Vermaning en de Drentse vuistbijlen? Of wordt het komende kunstenplan en landelijke museumnota ingeleid via de Emmausgangers van Van Meegeren? Of moet de geschiedenis van Friesland beschreven gaan worden aan de hand van het Oera Linda Boek? Of de Nederlandse partijpolitiek aan de hand van het PvdA-partijprogramma?

  Vervalsingen en versimpelingen. Amusement. Het niveau van Paul de Leeuw die derderangs sterren zo belachelijk maakt dat ze belangrijk worden. Vermakelijk in de verwarring die het schept. Waar gaat het over?

  Af en toe trapt iemand ergens in die vervolgens niet meer terug kan zonder gezichtverlies. Even leuk als iemand die uitglijdt over een bananenschil. Wat lachen we ons kapot om blinde vlekken. Want die hebben wij niet. Toch? Wij toch niet? Wij?
  Reactie is geredigeerd

 13. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma@Maria
  Onderschrijf je laatste twee opmerkingen hierboven en je intenties om:
  1) een pleidooi te houden voor het scepticisme (waar ik mijn "pragmatisch cynisme" onder versta) en
  2) het vereiste om "nauwkeurig te zijn en niet een nieuw obscurantisme" (met een "b" mein Liebchen!) en het foute, inhoudsloze "idealisme" na te streven als dat "idealisme" bij een eerste toetsing al door de mand valt.

  Beide oogmerken heb ik in mijn verhaal in ieder geval niet voor ogen gehad toen ik m’n boek schreef… Voor de liefhebbers verwijs ik ook nog even op youtube.com naar Pat Condell. Hij "verliest" zich, net zoals ik, ook wel eens met zijn commentaren in een overigens goed bedoeld sarcasme en ironie. Men neme kennis! Ook via mijn website; http://www.villamithras.com

 14. Peromyscus leucopus schreef:

  Avatar van Peromyscus leucopusDe eerste-eeuwse joodse geschiedschrijver Flavius Josephus (lid van de Farizeeën, de sekte waarvan veel aanhangers gezworen vijanden van Jezus waren) maakt in zijn boek ‘De Oude Geschiedenis van de Joden’ melding van Jezus Christus. Sommigen twijfelen aan de authenticiteit van Josephus’ eerste verwijzing naar Jezus als de Messias. Weinige twijfelen echter aan de echtheid van de tweede verwijzing.
  Daar zei Josephus: „[De hogepriester Ananus] riep een vergadering van rechters bijeen en liet daar de broer van de Jezus die Christus genoemd wordt — de man heette Jacobus — alsmede enkele anderen voorleiden” (De Oude Geschiedenis van de Joden, Boek XX, 200).

  Tacitus, die omstreeks 55 AD werd geboren en als een van de grootste geschiedschrijvers ter wereld wordt beschouwd, noemde de christenen in zijn Annales, of Jaarboeken. In het verslag waarin wordt verteld dat Nero hun de schuld gaf voor de grote brand die in 64 AD in Rome woedde, schreef hij: „[Nero liet] schuldigen aanwijzen die hij de meest geraffineerde folteringen liet ondergaan. Dit waren de mensen die verfoeid werden om hun wandaden en die het volk ’christenen’ noemde. De benaming is ontleend aan Christus, die tijdens de regering van Tiberius door de procurator Pontius Pilatus met de doodstraf was bestraft.” De verdere details van dit verslag komen overeen met de inlichtingen over de Jezus van de bijbel.

  Plinius de Jongere, bestuurder van Bithynië schreef omstreeks het jaar 111 AD een brief aan keizer Trajanus waarin hij hem vroeg wat hij met de christenen moest aanvangen. Mensen die er ten onrechte van waren beschuldigd christenen te zijn, zo schreef Plinius, zeiden een smeekbede tot de goden na en aanbaden het beeld van Trajanus, puur om te bewijzen dat ze geen christenen waren. Plinius vervolgde: „De echte christenen kunnen, volgens zeggen, niet tot een van deze handelingen gedwongen worden.” Wat getuigt van de echtheid van het bestaan van de Christus, wiens volgelingen bereid waren hun leven voor hun geloof in hem op te offeren.

  Van Hooff schrijft in zijn artikel dat ook: Celsus (ca. 180), Porphyrios (ca. 260) en Julianus de Afvallige (ca. 360), belezen tegenstanders, die dicht bij de gebeurtenissen stonden, het werkelijke bestaan van Jezus van Nazareth bevestigen.

  The Encyclopædia Britannica (uitgave van 2002) beweert (na de verwijzingen naar Jezus Christus en zijn volgelingen door de geschiedschrijvers uit de eerste twee eeuwen te hebben samengevat): „Deze onafhankelijke verslagen bewijzen dat in de oudheid zelfs de tegenstanders van het christendom nooit hebben getwijfeld aan de historiciteit van Jezus, welke voor het eerst en op ondeugdelijke gronden werd betwist aan het einde van de 18de, tijdens de 19de en aan het begin van de 20ste eeuw.”

  De John Rylands-papyrus 457 (P52) – nauwkeurig gedateerd uit het begin de tweede eeuw – is door archeologen buiten de stad Oxyrhynchus, in het Fajoemgebied (Egypte) opgegraven. Het is een fragment van hoofdstuk 18 van het Johannesevangelie. Het toont duidelijk aan dat het Johannesevangelie in de eerste helft van de tweede eeuw in Egypte bestond — niet als boekrol, maar al in de vorm van een codex. Het onderstreept de historiciteit van het evangelie van Johannes, terwijl juist die tot de ontdekking van dit papyrus het meest aan kritiek had blootgestaan.

  En Napoleon Bonaparte? Bestond die eigenlijk wel echt? Of was dat in werkelijkheid http://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_de_Maistre, die overerleed immers ook in 1821.
  Reactie is geredigeerd

 15. An van den burg schreef:

  Avatar van An van den burg@ Peromyscus, Ik geloof geen enkele overlevering van mensen uit die tijd. Mensen zijn lopende fantasten en staan dagelijks doodsangsten uit die men moet bezweren.

  De vergelijking met Napoleon is stupide!

  In Nazareth leefden veel Jezussen?!

 16. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra@George,
  Volgens de grote filosoof John Holbrook Vance hebben dit soort inspanningen wel degelijk een belangrijke waarde. Die waarde bestaat erin dat ze de betrokkenen afhouden van dingen die écht kwaad kunnen.

 17. Wim Duzijn schreef:

  Avatar van Wim DuzijnEen beetje kinderachtig om Julius Ceasar tot ‘Jezusfiguur’ uit te roepen. Eigenlijk ook gewoon een tamelijk ordinaire onwetenschappelijke daad, die de totale ontkenning is van het Messiaans-gnostische verlossingsdenken dat rondom de wereldlijke macht en grootheidswaanzin afwijzende eenheidsdenker Jezus van Nazareth of Jezus de Nazarener is opgebouwd.

  Julius Ceasar staat voor establishment. De figuur Jezus is heel duidelijk anti-establishment. De parabels in het evangelie wijzen er voortdurend op dat een mens die geestelijke vrijheid (gezien als kinderlijk anarchisme) verdedigt altijd zal worden afgewezen door het establishment.

  Het is in feite de Roomse kerk geweest die het geestelijke anarchisme afwees (‘de gnosis is een puberbeweging’ stelt de Roomse clerus nog altijd) en gekozen heeft voor het Ceasarisme, waarvan ‘het heilige Roomse rijk’ de imperialistische concretisering was.

 18. maria schreef:

  Avatar van maria@Tetrapol
  “De "figuur" Jezus berust op een interpretatie, en die interpretatie klopt niet met het oorspronkelijke christendom. Het huidige christendom is gebaseerd op drijfzand. Het kan helemaal geen kwaad om daar zo nu en dan op te wijzen.”

  De figuur Jezus heeft een heleboel interessante dingen gezegd, daar denk ik ongeveer zo over als Dostojevski, over wie ik nog veel te weinig geblogged heb.
  Het huidige christendom doet, inzover het vrijzinnig georiënteerd is, helemaal geen gekke dingen
  Het verzet tegen het wegsturen van 26.000 asielzoekers is o.a gelukt vanwege het brede verzet binnen de kerken.

  @An, de figuur Jezus bestaat, en onze cultuur is er zo ongeveer om deze figuur en de interpretaties van deze figuur heen gebouwd.

  @ George, ik lach me wel degelijk kapot om mijn eigen blinde vlekken, zie http://www.passagenproject.com/ontdekking2.rtf en zoek op ‘blind’, op mijn alter ego slaat o.a. de zin “That stupid, dumb and blind kid sure plays a mean football “
  en mijn Alter Ego Mara zegt ook :“Ik tast in het duister…Caeca ambio.“

  @Jan Bouma, obscurantisme" (met een "b" mein Liebchen”) dank, Jan! Maar met mijn lief zijn valt het wel mee…

  @Peromyscus leucopus, Dank je wel!!!!!!! Zeer interessant.

  @Wim Duzijn, dank je wel : “de wereldlijke macht en grootheidswaanzin afwijzende eenheidsdenker Jezus van Nazareth of Jezus de Nazarener is opgebouwd”
  Helemaal gelijk!.

  Reactie is geredigeerd

 19. alib schreef:

  Avatar van alibHoe kan het toch bestaan dat ik Ceasar een bruut vind en Jezus van Nazareth een softy? Hier in de kast staat nog een uitleg van het Marcus-evangelie (rond die tijd geschreven): eigenlijk was JC Karl Marx. Ook al zo’n bruut. Blijkbaar nodigt het zachte christendom uit tot een granieten front, het mag zo niet bestaan, veel te kwetsbaar.

 20. maria schreef:

  Avatar van mariaJa, helemaal juist Alib, maar al tweeduizend jaar lang heeft toch de softe trend van het christendom ook altijd gebloeid, weliswaar in de minderheid, maar het is een belangrijk deel van het christendom geweest, en wie het christendom simpelweg gelijk stelt met macht en kerk, die kent de geschiedenis van het christendom niet goed.

  Trouwnes is Marx niet alleen te reduceren op een bruut.

  Christendom en marxisme zijn broer en zus- in het goede en het kwade.
  Reactie is geredigeerd

 21. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria en Ruud
  Stel dat een onbelangrijk onderwerp niet bestaat. Als een onderwerp van zichzelf onbelangrijk is, dan is het feit belangrijk dat het ons van de straat houdt. Op die manier kunnen er geen onbelangrijke onderwerpen bestaan. Dit impliceert dat we ons altijd met belangrijke onderwerpen bezighouden.

  Het gevolg is dat dit blog een eigen belang opbouwt. Tegen de werking van de massademocratie en de dominantie van de media in. Het blog is geen afleiding van de hoofdzaak. Het blog is de hoofdzaak.

  Het blog is niet het mindere kwaad om de betrokkenen af te houden van het echte kwaad. Anders is dit blog amusement. Anders lachen we ons kapot.

  Mijn twijfel is waarom zoveel aardige, constructieve, creatieve en hooggeschoolde mensen zich met niks bezighouden. Waarom? Om verre te blijven van het echte kwaad? Nou, dan is het hypocriet van me om anderen daar op aan te willen spreken. Als ik er zelf met zoveel genoegen aan meedoe.

  Zou alles een complot wezen? Idioten verzinnen idiote theorieën die door idiote filosofen worden ondersteund -en door andere idiote filosofen worden weersproken- om idioten van de straat te houden. Zo doet de inhoud er volstrekt niet meer toe. Wat is het kwaad?

 22. maria schreef:

  Avatar van maria@George: "Mijn twijfel is waarom zoveel aardige, constructieve, creatieve en hooggeschoolde mensen zich met niks bezighouden. Waarom?"

  Omdat we NIETS zijn !!, zegt Nina Niemand.
  En omdat
  de Leidse dorpspraat
  een kijkgat
  is naar de wereld….

  We zijn niets.
  Alleen; de een weet dit en geeft het toe, en de ander maakt zich dik en rijk.

  Van Anton van Hooff hoor ik net dat hij vanochtend op de EO ‘De ochtenden’ met Jan van Friesland heeft gedebatteerd, en dat Cliteur in de Metro van 29 oktober 2007 heeft verklaard dat Carotta met zijn ontdekking Galilei en Newton evenaart.
  Ehem.

  Reactie is geredigeerd

 23. George Knight schreef:

  Avatar van George Knight@Maria
  Dank voor je toelichting. Je onderwerp neemt absurde trekken aan. Het kleedt zichzelf aan. Maar ziet er steeds naakter uit.

  Ik ben het zeer met je eens dat we niets zijn. En tot niets worden. Hoewel het schijnt dat anderen daar volstrekt anders over denken.

  Wat houdt het trouwens in om niets te zijn? Ontslaat dat ons van de plicht om te komen tot ambitie, zelfbewustzijn, initiatief of hogere doelen? Voor je het weet word je eigen niets tot iets. Die valkuil moeten we vermijden. Dan worden we ietsist. Dan nog liever zwarte kousen en een leuk hoedje op zondag.
  Reactie is geredigeerd

 24. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma@allen
  Beste vrienden van het woord! Zo-even, ja, ik heb u aangehoord (sic!), zond ik mijn verlossende woord naar mijn webmaster dat u dus allen morgen kunt lezen! Ex cathedra en als Deus ex machina gesproken. Leest u derhalve morgenochtend maar op http://www.villamithras.com onder column… en u allen kunt met een gerust hart op vakantie of andere leuke dingen daan doen dan uw tijd hier te verbeuzelen met uw gezwets!! Kijk! Maria! Ik moet nog wel ons sardonisch en provocerend bedoeld Dada-geschrift overeind houden. Vandaar deze reactie. Overigens: die Evangeliën zijn niet direct opgeschreven maar pas veel later; en nou vraag ik u in alle ernst: "Zou er nou werkelijkheid in de geschiedschrijving iemand bestaan hebben die "zelf uit de dood kon opstaan" ; die andere "doden" als Lazerus (tenzij-ie het was!) kon opwekken ; "die over het water kon lopen" ; "die een wonderbaarlijke vermenigvuldiging van broden en vissen" kon bewerkstelligen…??? Nee, beste mensen; Jezus was een ideale gemystificeerde figuur met weliswaar goeie opvattingen die door zijn "volgelingen" niet goed begrepen worden want hun eigenbelang verzet zich daartegen. Leest u morgen mijn ‘rode stoplicht’ op m’n website (www.villamithras.com) en er gaat u "een Licht op!"

 25. PHM van de Kletersteeg schreef:

  Avatar van PHM van de Kletersteegen het is toch zo simpel.
  er was eens–zo’n 8000 jaar terug een stadje tussen eufraat en tigris.
  in de buurt waren allemaal kleine stadstaten die constant in oorlog waren.
  er waren godsdiensten met teveel goden om te tellen.
  veel goden betekenen ook vooe priesters–met veel macht.

  en toen kwam er een heerser- met psychologisch en organisatorisch talent.
  Hij zag, dat met name zwakkere mensen iets buiten zichzelf nodig hadden om alles op te projecteren: een religie, met om het makkelijk te houden–een enkele god

  Hij vond in die tijd uit:
  –ambetlijk bestuur en wetgeving;
  –een een-god-religie
  –het wiel.
  –het gegeven dat landbouwgrond als het uitgeput was, verlaten moest worden.
  Hij relateerde geloof en wet aan elkaar.
  Hij bracht vrede tussen 64 strijdende partijen.
  Hij gebruikte geloof om wet te rechtvaardigen en omgekeerd.

  Dit geloof had een god; een godin; zij was de godin van tolerantie, recht.
  Zij regeerde 7000 jaar lang.

  Het graf van deze heerser is een simpel graf dat nooit geplunderd is.

  Toen kwam het cristendom en daarmee alle rotzooi.

  PS Marx was een luie nflikker, die niet eens zijn boek zelf afmaakte. Hij parasieteerde op Engels.

 26. maria schreef:

  Avatar van mariaGeorge:”Je onderwerp neemt absurde trekken aan. Het kleedt zichzelf aan. Maar ziet er steeds naakter uit.”
  George, je bent een mensenkenner én een poet.
  Wat leuk!

  “Wat houdt het trouwens in om niets te zijn? Ontslaat dat ons van de plicht om te komen tot ambitie, zelfbewustzijn, initiatief of hogere doelen?”
  Nee, dat we niets zijn is weliswaar een bevrijding, maar helemaal niets zijn we voorlopig nog niet. Dus we voelen honger en angst, en dus hebben we de verplichting honger en leed op de wereld te reduceren, en daar kan de wetenschap heel goed bij helpen.
  Alleen : Carotta en Cliteur doen in mijn ogen niets om het leed op de wereld te verminderen, Cliteur heeft bijvoorbeeld met de rest van de Burke Stichting voor de oorlog in Irak geijverd, en gevolg van zijn misplaatst idealisme.

  @Jan Bouma, “Jezus was een ideale gemystificeerde figuur met weliswaar goeie opvattingen die door zijn "volgelingen" niet goed begrepen worden want hun eigenbelang verzet zich daartegen.”
  Daarmee ben ik het eens, en dat klopt of Jezus nu wel of niet echt geleefd heeft.

 27. R.Llul schreef:

  Avatar van R.LlulHun reactie doet me denken aan het wetenschapsfilosofische werk van Thomas Kuhn: als wetenschappers eenmaal een bepaald paradigma omarmd hebben, willen ze dat niet meer bloot stellen aan kritiek.’

  Ik geloof dat van jouw artikel het zelfde gezegd kan worden. Transparant is het in iedergeval niet…,kan het niet zijn. Zie je opmerking.

 28. Erik van Donk schreef:

  Avatar van Erik van DonkGaius Julius Caesar werd geboren op of rond 13 juli 100 v.Chr. en stierf in Rome op 15 maart 44 v.Chr, een verschil dus van zo’n 44 jaar.

  De afwijking tussen de Juliaanse kalender en Gregoriaanse kalender was nog niet van dien aard, dat ik deze stelling serieus neem.

 29. Theo Korthals Altes schreef:

  Avatar van Theo Korthals AltesDoe eens een gok, Maria.

  Wie zijn over tweeduizend jaar de Goden van onze tijd?

  Want ook wij laten ze na. Alleen wie of wat, dat zullen jij en ik niet bij leven weten.

  De vraag of bepaalde figuren echt, en echt zo, bestaan hebben, is in het algemeen veel minder interessant dan de vraag hoe zij hun positie in het Godenrijk – als God of Messias – hebben weten te verwerven.

  De verhalen van Cliteur en Kinneging weiger ik pertinent nog te lezen. Maar dat begrijp je wel van me, hoop ik 🙂

 30. maria schreef:

  Avatar van maria"De vraag of bepaalde figuren echt, en echt zo, bestaan hebben, is in het algemeen veel minder interessant dan de vraag hoe zij hun positie in het Godenrijk – als God of Messias – hebben weten te verwerven."

  Niet helemaal eens.
  Er is een verschil tussen Jezus -messias, Hitler-messias, en Fortuyn-messias…

 31. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma@Maria en u allen…
  1. Mijn webmaster deed z’n best; er staat een leerzaam stukje voor u op: ‘Torentje’ no. 43.

  2. Aansluitend daarop kan tegelijkertijd "het Messianisme" van Maria en Korthals Altes beantwoord worden (zie hierboven) in die zin: "dat elke "God" ernaar zou moeten streven om "zijn discipel" tot onafhankelijkheid te brengen en dat niet moet doen middels de Voorschriften en/of door Hel en Verdoemenis te prediken… die die onafhankelijkheid weer teniet doet. (Vanwege zijn Dienaren die die Voorschriften bedacht hebben!)

  Het is een doordenkertje maat u komt er wel uit.

  Soms begint hier en daar dit inzicht wel door te breken "God bless Atheïsm!" is daar een voorbeeld van, of je ziet een dominee als Klaas Hendrikse gisteren in de Volkskrant ("Voorkant") verklaren "dat hij Dominee zonder God is." Het kan de zoveelste truc van de "bedienaren-des-geloofs" danwel de "non-believers!" zijn om weer te gaan parasiteren op de volgelingen. Sic! Ook voor hen zal dienen te gelden: "dat de mens tot waardige, en universeel geldende, onafhankelijkheid gebracht moet worden" en niet… "de dogmas die dit verkondigen!"

  Alweer een doordenkertje; maar u komt er wel uit! Think! Think!

  En denkt u dan vervolgens ook eens na over mijn Stellingname zoals u die kunt lezen op ‘Extraatje’ van mijn website. Ik hoor niks! Maar ja…, misschien is dat nog een stap te ver in uw "kosmopolitische" denkwereld om daar op te kunnen reageren? Of acht u mij toch "een anarchistische (dadaïst) kunstenaar" waarmee ik m’n stukje van gisteren (website) en hier besluit? Maria, en u allen: gaarne een reactie! groet.
  Reactie is geredigeerd

 32. maria schreef:

  Avatar van maria@Jan:“elke "God" ernaar zou moeten streven om "zijn discipel" tot onafhankelijkheid te brengen”

  Uitstekend. Geldt ook voor ouders, die cultureel-asscociatief in de lijn staan van God en koning.

  “Klaas Hendrikse gisteren in de Volkskrant ("Voorkant") verklaren "dat hij Dominee zonder God is."

  Zag zeer interessant uit het artikel!

  De column op je website: “Anderzijds acht ik verdere schrijverij eigenlijk ook overbodig geworden. Alles wat gezegd moest worden is gezegd en beschreven en staat in m’n boek en/of op deze website.”

  Kijk , dat is een afknapper.

  Het “rode stoplicht”; hier moet ik aan mijn vader denken die ongelofelijk ongeduldig werd bij elk stoplicht, en alles, maar ook alles deed om door een zogenoemde “Grüne Welle“ te rijden.
  God, hebben de mensen geen andere problemen.
  Ik bijvoorbeeld, als ik auto rijdt, en dat gebeurt niet vaak, blijf staan ook als het stoplicht op groen gaat, omdat ik het niet opmerk , zeer tot erger van mijn medemensen.

 33. jan bouma schreef:

  Avatar van jan bouma@Maria
  Die "afknapper" die je ondergaat met mijn mededeling "dat alles (althans door mij) is geschreven enz." komt uiteraard voort uit het feit dat ik "geen beroepsouwehoer ben" die ernaar streeft zijn hele leven te (willen) vullen met schrijverijen en daar zijn bestaan mee wil legitimeren en/of op wil grondvesten zoals nu juist… de door mij gewraakte "collega’s" die dat wel doen. Ik schrijf om niet meer te hoeven schrijven; snap je. Alleen een serieus weerwoord op de inhoudelijke zaken, die ik aan de orde stel, brengt mij ertoe om dat wel te doen. Zolang ik daarover niks hoor is het voor mij zinloos verder te "oreren" en/of te schrijven.
  Iets in die geest.

  De mensen zouden zich dienen bezig te houden met de universaliteit waarmee vervolgens weer de individuele waardigheid en onafhankelijkheid
  van de mens wordt gediend.
  Dat kwartje wel nog maar niet vallen!

  Mijn "rode stoplicht" had overigens een zuivere METAFORISCHE BETEKENIS in het licht van het voorgaande.
  (Lees het aub even opnieuw wil je?)

  Opmerking: ook mijn metaforen, parabels en fabels, en mijn geschriften blijken soms (kennelijk) net zo ondoorgrondelijk als de Bijbel en de Koran! Sorry! Dit is zelfspot!)

 34. Jasper schreef:

  Avatar van Jasper‘ik schrik niet terug voor een wilde hypothese’. Kenmerk van een hypothese is volgens mij dat je moet proberen hem te bewijzen. Maar Cliteur had blijkbaar geen zin om zijn huiswerk te doen. Waarom dat zo is weet hij zelf het beste. Maar het lijkt me dat Versnel in de juiste richting wijst.
  Reactie is geredigeerd

 35. maria schreef:

  Avatar van mariaVolkomen waanzinnig dat Cliteur Carotta op een lijn stelt met Newton en Galilei.
  Dat zegt toch alles.
  Bij de Leids enatuurwetenschappen hangen ze slap vna het lachen over de tafels.

 36. Bernard schreef:

  Avatar van BernardDag Maria,
  Cliteurs vergelijking met Newton en Galilei dateert al weer van 2002 (het waren trouwens Darwin en Galilei), maar in het openbaar is hij er nooit op teruggkomen. Tot, naar ik aanneem, zijn eigen verdriet, is zijn uitspraak dan ook wederom opgenomen in het persbericht bij Jan van Frieslands film. In de film zelf echter is Cliteur nadrukkelijk afwezig (heb ik vernomen). Niet zo gek want volgens Van Hooff zou Cliteur inmiddels binnenskamers toegeven dat hij er in gestonken is.

  Toch blijft het bizar dat twee filosofen – weliswaar slechts rechtsfilosofen maar toch – als Kinneging en Cliteur zo achter Carotta aan hebben gelopen en dat terwijl de totale gekte je echt van elke bladzijde van het boek tegemoet schreeuwt. Een groter blijk van imcompetentie is welhaast niet mogelijk en in de Mare schreef ik indertijd dat Diekstra volgens mij voor minder is ontslagen.
  De affaire laat twee dingen duidelijk zien: a) hoe de wil bij sommige "verlichte" atheïsten om het ggristelijk volksdeel in de kloten te trappen het helder denkvermogen vertroebelt en b) de erbarmelijke staat van het Nederlandse onderwijs daar waar het zaken als logica en wetenschapsfilosofie betreft. In Engeland en de VS b.v. kreeg Carotta geen poot aan de grond en werd zelfs of Infidels en Science Fiction forums afgebrand.

 37. maria schreef:

  Avatar van mariaHallo Bernard:
  Er is nu een beetje verwarring of Cliteur Carotta heeft vergeleken met Newton en Galilei ( zie ook Pieter Steinz NRC 11 november) , of met Newton en Darwin.

  Ik hou het voorlopig op dat Carotta én Jezus Christus, én Newton én Galilei én Darwin is.

  Reactie is geredigeerd

 38. Bernard schreef:

  Avatar van BernardM: "Ik hou het voorlopig op dat Carotta én Jezus Christus, én Newton én Galilei én Darwin is."
  Ja, én Judas IsCARiOT, uiteraard. Dank trouwens voor het nog eens ophalen van Cliteurs Marestuk. Dat beroep op Thomas Kuhn was ik vergeten.
  Ach ja, Kuhn, de laatste strohalm voor kwakzalvers en wetenschappelijke dwaallichten. Precies waar Cliteur thuis hoort.

 39. maria schreef:

  Avatar van mariaMijn mening over alle zogenaamde revoluties: er zit altijd heel erg veel continuiteit in de schijnbare breuken.
  Dat heeft Kuhn ook toegeven, hij zei zelf dat de belangrijke doorbraken ook door een ander waren gedaan, tien jaar later.

  Cliteur heeft zich ook politiek voor een revolutie uitgesproken, en juist op dat punt expliciet van Edmund Burke willen afwijken, de man van de kleine stapjes.

  Reactie is geredigeerd

 40. Anton Steenwijk schreef:

  Avatar van Anton SteenwijkVon der Dunk, Kinneging en Cliteur hebben over Carotta gezegd: het zou best kunnen dat hij gelijk heeft. Het zou eens onderzocht moeten worden. Cliteur heeft in zijn Buitenhof column duidelijk een ironische toon aangeslagen. Hij heeft het over het Caesaristisch Democratisch Appel en dat soort dingen. Maar zijn ironie wordt niet altijd verstaan door mensen met de plaatijzeren ernst als Maria Trepp. Die kennen geen humor. Cliteur heeft ook wel eens gezegd dat de jaartelling bij Spinoza zou moeten beginnen – dat soort zaken. Die man is veel grappiger dan jullie denken.
  En waar hebben we het nu over? Maria Trepp geeft aan het boek van Carotta helemaal niet gelezen te hebben – net als al die andere boeken waarover zij zich wel een oordeel aanmatigt.
  A.

 41. maria schreef:

  Avatar van mariaDus jij hebt Carotta gelezen, Anton??

  Wat vind je ervan ,Anton, dat Cliteur Carotta met Galilei en Newton vergelijkt?? Weet je wat men bij de Leidse natuurwetenschappen over Cliteur denkt??? Ga eens vragen.

  Anton van Hooff heeft me vandaag nog een nieuw en uitvoeriger artikel gestuurd dat ik straks, als het artkel ook officieel verschijnt in de Academische boekengids, aan deze site zal linken.

  Lees Carotta, Anton, en vertel ons daarover!!

 42. Anton schreef:

  Avatar van Anton
  Ha ha, Maria wil mensen huiswerk opgeven terwijl zij zelf niets gelezen heeft. A.

 43. Bavink schreef:

  Avatar van BavinkHet losgeslagen blinde fanatisme, waarmee Van Hooff een klaarblijkelijk naar zijn gevoel duivels gevaar tracht te bezweren en als een verstokte gelovige vasthoudt aan de historische existentie van Jezus Christus, riepen al meermaals verwondering op bij hen die door hem werden en worden gestalkt. Het heeft ook iets komisch.
  Een mogelijke verklaring voor dit kolderieke, maar pervasieve en inflexibele gedrag van vindt men bij
  http://zoggel.blogspot.com/2007/10/was-jezus-caesar.html
  {Ipv. op http://www.skepsis.nl had deze trieste academicus beter kunnen publiceren op http://www.psychosis.nl 😉 }
  Andere verklaringen voor dit type persoonlijkheidsstoornis treft aan in:
  http://www.carotta.de/subseite/echo/dzh.html

  Veel leesplezier.

 44. maria schreef:

  Avatar van mariaVan Hooff publiceert in alle kranten, en in de Academische boekengids over de kwestie Cliteur/Carotta.
  Hoe is het met jullie, Anton en Bavink. Waar kunnen wij jullie publicaties bestuderen????

 45. Bavink schreef:

  Avatar van BavinkOmdat Van Hooff zich aanmatigt te schrijven zonder te hebben gelezen, moeten wij, normaal sterfelijken, zijn nalatigheid goedmaken: dus lezen we de publicaties in kwestie zelf, natuurlijk wel de originelen, en niet wat dit opgewonden standje ons daarover wil voorschotelen. Bij hem kan niets interessants staan, hij schrijft immers blind en brengt slechts zijn eigen fantasieën. Interessant, dat zeker, maar dan voor psychiaters, klinisch psychologen en gedragskundigen.

 46. maria schreef:

  Avatar van maria"Van Hooff zich aanmatigt te schrijven zonder te hebben gelezen"

  Van Hooff kent Carotta uit zijn hoofd, maak je daar maar geen zorgen over.
  Denk je echt dat de Academische boekengids artikelen publiceerd van mensen die de literatuur niet kennen waarover zij publieren?

  Vertel, Bavink, titaantje: Wat is jouw kennis van Carotta. Waarop baseer je je positieve beoordeling van Carotta?? Ik hoop dat je hem gelezen hebt.

 47. Bavink schreef:

  Avatar van BavinkAlle anderen, of ze de theorie van Carotta nu verdedigen of aanvallen, schrijven hun mening één- of tweemaal op.
  Alleen amokmaker Van Hooff kan er maar niet mee ophouden: dwangneurotisch moet hij het nog een keer zeggen, en nog ’n keer en nog ’n keer en nog ’n keer….. Waarom toch?

  1) Hij is psychisch ziek
  2) Hij wordt betaald
  3) Hij wil verdoezelen dat hij gepubliceerd heeft zonder te lezen
  4) Hij wordt gedreven door zelfdestructie

  Prijsvraag: kruis één mogelijkheid aan en stuur die op naar het ABG. Wie het juiste antwoord geeft, krijgt een gratis nummer. Natuurlijk wel eentje zonder Van Hooffs scheldpartij.

  Bij de weg, met z’n stukkie voor het ABG zal hij toch even moeten wachten totdat de herschreven, aangevulde en verbeterde versie van Carotta’s boek is verschenen.
  Zie: http://www2.txt.de/cgi-bin/WebObjects/TXTSVLudwig.woa/44/wo/JimCa1Oa68GxFoXOQg5/2.0.8.3

 48. maria schreef:

  Avatar van mariaIk hoop inderdaad dat Van Hooff ook op de nieuwe editie van Carotta zal reageren.

  Wetenschappers zijn vaak koppig, en publiceren graag herhaaldelijk over hetzelfde thema.

  Carotta zelf weet toch ook van geen ophouden???
  Net als jij…

  Ik beschuldig mijn tegengestanders NOOIT van psychische ziekte, omdat ik, net als ook Van Hooff, veel betere argumenten heb.

  Reactie is geredigeerd

 49. Siep Oker schreef:

  Avatar van Siep OkerVan Hooff is een tiepies produkt van de demokratiese jaren zestig en zeventig. Geen wonder dat hij niet is doorgegroeid en geen prof is geworden. Hij is altijd in Nijmegen blijven hangen als ‘ zij-instromer’ en heeft de omslag in de samenleving niet meer meegemaakt.
  Maar als fossiel maakt hij wel veel lawaai.

 50. Bavink schreef:

  Avatar van BavinkHallo Siep, dat is een interessant gezichtspunt. Zo had ik het nog niet gezien. Eigenlijk gaat het dus niet om Carotta, maar om Cliteur, die wel hoogleraar is geworden. Daarvan moet een ijdeltuit als Van Hooff wel een behoorlijke frustratie hebben opgelopen.
  Bij de weg, men fluistert dat Van Hooff van de universiteit is verwijderd omdat hij met zijn scheldpartijen die te schande maakte. Weet jij daar het fijne van?

 51. Siep Oker schreef:

  Avatar van Siep OkerTja, laat ik maar zwijgen……

 52. maria schreef:

  Avatar van mariaZullen we het liever over de inhoudelijke standpunten van Van Hoof hebben??

  Hier uit zijn artikel in De Akademische Boekngeids van december 2007

  De les van de pseudowetenschap
  Het geval Carotta: was Jezus Caesar?

  De docent klassieke geschiedenis moet menigmaal antwoord geven op onmogelijke vragen. Of het waar is wat Dan Brown in de Da Vinci Code schrijft. Of wat je van Velikovsky of Von Däniken vindt. Met Dan Brown ben je gauw klaar. Hij heeft nadrukkelijk verklaard dat de plot van zijn roman niet meer dan een schrijversfantasie is. Maar met echte pseudowetenschappers is het moeilijker af te rekenen. Hoe moet je bewijzen dat de psychoanalyticus Immanuel Velikovsky (1895-1979) een hersenspinsel schiep met zijn theorie dat de aarde in de oertijd catastrofale contacten met andere planeten had (Worlds in Collision, 1950)?
  Erich von Däniken (1935-) meent allerlei raadselen te kunnen verklaren door aan te nemen dat buitenaardse wezens de evolutie en de menselijke cultuur regelmatig een zetje hebben gekregen van buitenaardse bezoekers. Van zijn 26 boeken, waarvan Waren de goden kosmonauten? (1968) de bekendste is, zijn 62 miljoen exemplaren verkocht: geloven betaalt beter dan weten. Zoals alle pseudowetenschappers of morosofen is Von Däniken volstrekt niet gekwalificeerd voor de wetenschapsgebieden waarop hij zich gezag toeeigent. Hij heeft in zijn schooltijd filosofische, theologische en archeologische boeken verslonden, maar kwam als goede Zwitser in het hotelvak terecht.

  Pseudowetenschapper is niet gekwalificeerd
  Het ontbreken van een vakwetenschappelijke bevoegdheid wordt door de pseudowetenschappers en hun aanhangers volstrekt niet als een nadeel gezien. Zij zouden juist de onbevangen blik van buitenstaanders te hebben. Helaas blijft de ‘gevestigde’ wetenschap blind voor de waarheid die zij in pacht hebben. Maar heeft Heinrich Schliemann (1822-1890) niet de officiële wetenschap beschaamd door zijn spectaculaire opgraving van Troje?
  De algemene kenmerken van het ‘Schliemann-syndroom’, het ontbreken van gediplomeerde kennis en verongelijktheid, vinden we ook bij Francesco Carotta (1946-), een Italiaanse ex-seminarist. Hier en daar heeft deze ‘industry technician’ wat filosofie en taalkunde gestudeerd. Sinds 1999 herhaalt hij in allerlei publicaties de theorie dat Jezus eigenlijk Caesar is. Normaal zou ik als ‘gevestigde’ geleerde over zulke evidente apekool mijn schouders hebben opgehaald, maar toen de theorie in 2002 Nederland bereikte heb ik geprobeerd vrijzinnige geestverwanten zoals Paul Cliteur en Thomas von der Dunk, voor een dwaling te behoeden, maar vergeefs. Kijkt u maar eens op Carotta’s webstek: daar hebben die Nederlandse academici zich in het schandblok gezet. In ieder geval behoor ik daardoor niet tot die hooghartige wetenschappers die niets willen weten van een ontdekking die volgens Paul Cliteur belangrijker is dan die van Darwin en Galilei (Metro 29 oktober 2007). Ik heb wel diepgaand kennis genomen van Carotta’s hypothesen en bewijzen. Deze verdieping stelt me in staat om de mechanismen van pseudowetenschap aan de hand van het geval Carotta te analyseren.

  Pseudowetenschap hunkert naar erkenning
  Al een oppervlakkige verkenning van Carotta’s Nederlandse boek maakt achterdochtig. De lovende recensie uit een Duitse krant op de achterkant is niet van de Frankfurter Allgemeine Zeitung of die Zeit, maar die Berliner Tageszeitung. Verder zijn er wat beleefde woorden van de gerenommeerde archeologe Erika Simon (1927-) In het colofon wordt de bejaarde archeologe opeens gebombardeerd tot de vakmatige beoordelaar archeologie van het hele boek. Ik schreef haar met de vraag of zij inderdaad geloofde dat Neptunus’ drietand door uitbuiging van de buitenste tanden tot de staf van Johannes de Doper werd – een lange staak met een dwarsstangetje (p.101). Ze deed er wijselijk het zwijgen toe. En wie tekent er nog meer voor de vakmatige beoordeling van de linguïstiek? Een erkende graecus, uit Italië of Duitsland, waar Carotta thuis is? Nee, ene Dr. Kavoukopoulos van Kreta. En de theologie is gefiatteerd door een zekere Gert Lüderitz, ‘epigrafisch specialist’; alweer iemand die zich dus niet bij zijn leest, inscripties, houdt. Hij heeft trouwens zijn vakgebied allang verlaten en werkt als verpleegkundige in de kinderpsychiatrie in Tübingen.
  Pseudowetenschappers zijn bij al hun minachting voor de verstokte officiële geleerden tuk op zulke wetenschappelijke steun. Bij nadere beschouwing blijken die supporters echter niet over de vereiste competentie te beschikken. Die vaststelling geldt ook voor de Nederlandse carottisten: Paul Cliteur en Andreas Kinneging zijn eerzame rechtsfilosofen, Thomas von der Dunk noemt zich cultuurhistoricus en drs. A.P. J. (Tommie) Hendriks, die het evangelie van Carotta naar Nederland bracht, is ‘functiepsycholoog’. Als je hun aanspreekt op de vakmatige dwaasheden die Carotta verkondigt, verschuilen ze zich opeens achter hun beperkingen. Maar een echte wetenschapper beseft de grenzen van zijn weten. Zodra hij op een ander vakgebied dreigt te komen, raadpleegt hij spoorslags een deskundige collega. Pas nadat ze bij een graecus of een historicus van de antieke godsdienst en het vroege christendom van hun eigen Leidse universiteit te rade waren gegaan, hadden de Leidse rechtsfilosofen hun conclusie mogen trekken." [….]

  Wordt vervolgd.

  Reactie is geredigeerd

 53. Siep Oker schreef:

  Avatar van Siep OkerHet is een heel treurig stukje, maakt me somber en stil. Is dit artikel door een wetenschapper geschreven?
  Dit past toch niet bij de kwaliteit die de ACADEMISCHE BOEKENGIDS nastreeft? Het stuk staat bol van insinuaties en ongefundeerde conclusies. Jammer!

 54. WIZZCONTROL schreef:

  Avatar van WIZZCONTROLWie heeft vanaf de universiteit van Basel op 5 november 2007 om 14.26 geprobeerd het Wikipedia-artikel van Carotta te molesteren?
  Was dat Maria Trepp?
  Academische misstand? Lijkt me verder onderzoek waard.

  Wordt vervolgd…..

 55. Secco3 schreef:

  Avatar van Secco3Lijkt me verder onderzoek waard.

  Waaaoh! Yep!

 56. maria schreef:

  Avatar van mariaIk heb geen tijd voor Wikipedia, en ik ben weliswaar erg wantrouwig tegen Carotta, maar het lijkt me toch sterk een Wiki-artikel te schrijven als men zijn boek niet heeft gelezen.

  Jongens vertel: jullie hebben toch Carotta gelezen, en toch zeker ook Newton en Galilei.
  Lijkt Carotta en beetje op N & G?????

  Hier deel twee van Van Hooff
  Graag op zijn argumeten ingaan, ook al is dat blijkbaar erg moeilijk voor jullie.

  Bedrog op het omslag
  Bekijken we verder de voorkant van Carotta’s Was Jezus Caesar? Links is een Caesarkop afgebeeld. Het hoofd heeft vouwen en groeven, een staaltje van het heerlijke Romeinse realisme in de portretkunst, dat zelfs pukkels met liefde plastisch weergeeft. Carotta maakt van deze oudere dictator de ‘lijdende Caesar’. Deze voorstelling van de vereerde leider wordt niet door bronnen ondersteund. Zij past bovendien niet binnen antieke voorstellingen van goden. Naast die ‘lijdende Caesar’ staat op het omslag Jezus als de Man van Smarten, met doornenkroon en al. Waar de voostelling vandaan komt wordt wijselijk niet vermeld, want iedereen met enige kennis van de cultuurgeschiedenis ziet dat het om een uitbeelding uit de late middeleeuwen moet gaan. Pas dan wordt namelijk het menselijke in de Godmens benadrukt. De gekruisigde Christus is tot ver in de middeleeuwen alleen de god die in onbewogen majesteit de mensheid aan het kruis hangt te verlossen. Christenen schrokken er trouwens lang voor terug om Gods zoon uit te beelden aan het infame executie-instrument dat het kruis was. Het duurde eeuwen voordat de gelovigen de ergernis van het kruis, het scandalum crucis, te boven waren. De eerste officiële uitbeelding van Christus aan het kruis dateert uit circa 430. Niettemin postuleert Carotta dat de voorstelling van de lijdende Caesar – die dus niet bestond – is omgegoten in die van de lijdende Jezus – die toen ook niet bestond. Dus zowel a als b in de vergelijking gaat niet op.

  Caesar aan de galg
  Maar Carotta’s idee-fixe schept zelfs een crucifix van Caesar. Van de begrafenis van de vermoorde dictator maakte Marcus Antonius een hele vertoning. Beroemd is de redevoering die Shakespeare Marcus Antonius bij die gelegenheid in de mond legt: “Friends, Romans, countrymen, lend me your ears” met de bijtende herhaling “For Brutus is an honourable man.” Om de emoties van het volk nog meer te bespelen liet Marcus Antonius bovenop de baar een beeltenis van Caesar, bevestigen aan een mèchanè, een hijsinstallatie. Carotta weet zeker deze opstelling de vorm had van een kruis. Zo construeert hij weer een van de ‘frappante’ parallellen die hij nodig heeft om zijn hypothese te onderbouwen dat het leven van Jezus een verbastering is van dat van Caesar. Maar de bronnen spreken niet van een kruis. En gezien het sinistere van een kruis zal iedere associatie met dit infame executie-instrument zijn vermeden. Ter vergelijking stelle men zich voor dat bovenop de auto die het lijk van Pim Fortuijn naar Westerveld bracht, een pop was bevestigd met de beeltenis van de dode hangend aan de galg!

  Caesar van Oranje Nassau
  Carotta beweert verder dat veteranen van Caesar in Palestina ondergronds zijn cultus hebben voortgezet en Julius Jezus hebben genoemd – die namen lijken ‘verbluffend’ veel op elkaar. Maar waarom zou er geheimzinnig zijn gedaan met de verering van de vergoddelijkte Caesar? Hij was de stichter van de dynastie van de Iulii-Claudii, die tot 68 na Christus regeerde. De vorsten droegen vol trots de naam Caesar, die tot een titel werd. Vandaar ons ‘keizer’ en het Russische ‘ tsaar’. De Oranjes zweren Willem de Zwijger toch ook niet af?
  Carotta’s bewering dat te Caesarea in Palestina Caesars veteranen de cultus van hun generaal stiekem levend hielden, miskent de historische feiten. De stad werd door Augustus aan Herodes de Grote geschonken. Diens zoon Philippos maakte hem onder keizer Tiberius tot hoofdstad van zijn tetrarchie en noemde hem Kaisareia, waarschijnlijk vooral ter ere van Caesar Augustus.

 57. Fulvius de Boer schreef:

  Avatar van Fulvius de Boer
  De Akademische Boeken Gids, nr. 67, maart 2008, pp. 15–19, bevat een artikel, getiteld
  "Was Jezus eigenlijk Caesar? Een les in de pseudowetenschap"
  geschreven door Anton van Hooff
  (http://www.academischeboekengids.nl/abg/do.php?a=show_visitor_artikel&id=690)

  Een reactie op dit artikel vindt u hieronder

  De visie van een querulanteske classicus op pseudo-wetenschap

  Anton van Hooff is Francesco Carotta’s beste vertegenwoordiger. Niemand anders heeft zoveel artikelen en uitzendingen aan de Italiaanse wetenschapper gewijd als hij. Onvermoeibaar zet hij steeds weer de aanval in. De man beweert nu te kunnen bewijzen dat Carotta’s onderzoek een soort pseudo-wetenschap is, wat een interessante these zou zijn. Je bent toch altijd weer benieuwd naar zijn argumenten – maar jammer genoeg ook weer teleurgesteld. Hij levert namelijk geen enkel bewijs.

  Om zichzelf als wetenschapper te profileren vertelt onze criticus uitgebreid met welke kwesties en schrijvers hij zich bezighoudt. Je zou verwachten dat hij nu alleen met wetenschappers op de proppen komt, maar mis! Het zijn Dan Brown met zijn Da Vinci Code, Immanuel Velikovsky met Worlds in Collision en ook Erich von Däniken met Waren de goden kosmonauten? Dat zijn volgens hem de nazaten van Heinrich Schliemann, die, omdat hij "de officiële wetenschap beschaamd heeft door zijn spectaculaire opgraving van Troje" door hem verantwoordelijk gesteld wordt voor het bestaan van meneer Carotta!
  Aangezien er geen verband bestaat tussen deze zogeheten "fictie-schrijvers" en het linguïstische werk van Carotta – Dan Brown schrijft romans, dus fictie pur sang, Velikovsky spreekt van Worlds en niet van Words in collision, (hetgeen nog enige betekenis zou hebben, omdat Carotta namelijk precies aantoont hoe de woorden in het geval van meerdere talen tijdens het vertalingsproces veranderen), en Von Däniken zou je er alleen bij kunnen betrekken, als Caesar een kosmonaut zou zijn geweest – moeten we dus aannemen dat het verband daaruit bestaat dat ze allemaal succes hebben gehad! Omgekeerd geredeneerd zou dat betekenen dat alleen een mislukking een garantie voor serieus werk is. Het meest serieus en meest gekwalificeerd ben je natuurlijk als je helemaal niets gepubliceerd hebt – zoals Van Hooff zelf, naar wiens wetenschappelijke publicaties je vergeefs in boekhandels en bibliotheken zult zoeken. Er is dus van hem geen enkel gevaar te duchten dat hij op een gegeven moment Troje ontdekt!

  Ook Schliemann zou niet gekwalificeerd zijn geweest. Hij heeft slechts aan de Sorbonne gestudeerd – arme stakker! – en is slechts aan de universiteit van Rostock gepromoveerd. Dat zijn natuurlijk vreselijk zielige universiteiten, aangezien Van Hooff daar geen fellow is. Carotta slaat echter alles, omdat hij zijn diploma als civiel ingenieur in zoiets als Italië behaald heeft, zijn Licence ès-Lettres en Philosophie slechts aan de universiteit van Dijon, terwijl hij slechts in het Land Hessen een erkende tolk en vertaler is. In de documentaire The Gospel of Caesar hoor je hem slechts in zeven talen praten: Duits, Italiaans, Spaans, Frans en Engels, naast Latijn en Grieks, verder met kennis van zaken over het klassieke Arabisch…; hoeveel talen beheerst Van Hooff eigenlijk vlekkeloos? Deze criticus heeft in alle ernst eens beweerd dat de aanhangers van Sulla "Sulliani" heetten (het moet Sullani zijn, zoals elke middelbare scholier weet), hetgeen op zijn minst laat zien dat deze classicus niet eens het Latijn machtig is. Over wat zijn Grieks betreft vertellen zijn leerlingen dat hij in Athene niet eens een ijsje kan bestellen.

  "Dat Jezus eigenlijk Caesar was", noemt hij a priori "evidente apekool" – alsof er in de wetenschap iets evident zou zijn, alvorens het te onderzoeken – en hij zou erover "zijn schouders hebben opgehaald", ware het niet dat er domme lieden zijn, die, tegen zijn aanbeveling in, toch Carotta’s boek hebben gelezen en een andere mening zijn toegedaan dan hij. Wat natuurlijk een "schande" is. Daarom moet hij steeds maar weer ten strijde trekken, iets wat hem tot een ‘verbeten Don Quichot’ maakt. (Lezersbrief van Thomas von der Dunk, NRC Handelsblad 9/10-12-2006).

  Nu is er zelfs een filmdocumentaire – jeminee! – waarvan hij de première blijkbaar ook niet heeft bezocht! En zijn uitgebreide vermelding van de diverse edities en vertalingen van Carotta’s boek moet de schijn ophouden dat hij ze allemaal gelezen heeft. In elk geval hartelijk dank voor deze lijst en de verschijningdata. Hij heeft de Spaanse editie over het hoofd gezien, maar dat geeft niet, want die gaat hij ook niet lezen, net zo min als de lezing in het Escorial, met een interessant narratologisch aspect, hoewel het toch beter zou zijn geweest als hij in een eerder stadium er kennis van had willen nemen.
  Kijk maar eens op: http://www.carotta.de/subseite/texte/Lecture_Escorial_Carotta.pdf
  Helaas, hij leest Carotta in geen enkele taal. Het is voldoende als hij erover schrijft.

  De omslagtekst, die heeft hij wel gezien. Daarop staat onder andere een citaat uit een Duitse krant. Het moet wel een lovende tekst zijn, want hij vindt het maar niks dat die krant niet de Frankfurter Allgemeine Zeitung of Die Zeit is, maar de Berliner Tageszeitung. Helaas, helaas: de tekst komt niet uit de Berliner Tageszeitung, maar uit de taz – die tageszeitung. Die krant is weliswaar klein, maar gerenommeerd en wordt vaak juist door journalisten van de grote bladen als trendsetter geciteerd. Met deze pijnlijke uitglijder heeft Van Hooff zich echt als een grote kenner van het Duitse medialandschap ontpopt!

  Intussen probeert onze zelfbenoemde wetenschappelijke censor de promotors van Carotta’s boek ad hominem in diskrediet te brengen:

  Erika Simon is weliswaar een "gerenommeerde archeologe" – dat kun je wel zeggen, ja, onder andere draagster van het Duitse Bundesverdienstkreuz – maar ze is een "bejaarde".
  Wel, toen ze ongeveer tien jaar geleden het Nawoord bij het boek War Jesus Caesar?
  schreef, was ze ongeveer even oud als Van Hooff nu. Als hij daarmee dus wil suggereren dat een bejaarde vrouw automatisch seniel is, dan komt dat op zijn eigen hoofd terecht. Dat hij met haar gesproken heeft, is aannemelijk: hij valt kennelijk iedereen lastig die zich positief over Carotta’s onderzoek uitlaat. Hij schrijft zelf dat Paul Cliteur hem een "stalker" heeft genoemd. Dat past in het beeld. Maar wat hij eigenlijk steeds wil afdwingen, namelijk dat men afstand neemt van Carotta, dat heeft hij blijkbaar ook in dit geval niet bereikt, want hij kan alleen maar berichten dat menig detail, op zichzelf, geen voldoende bewijs oplevert. Maar wat dan nog? Details krijgen alleen in de context betekenis. Als Pompeius en Johannes de Doper niet beide de supporter respectievelijk concurrent van de toenmalige Heer geweest waren en ze niet op dezelfde wijze onthoofd waren, dan zou ook de gelijkenis tussen de drietand van de een en het kruis met tandjes van de ander geen betekenis hebben.

  Als promotor voor linguïstiek zou Carotta geen erkende graecus uit Italië of Duitsland hebben genomen, maar een Griek, zo mekkert Van Hooff. "Alleen maar een Griek" moet de lezer zeker denken. Het gaat hoofdzakelijk om Griekse teksten en dan zou een Griek niet competent zijn? Waarom zou een Duitser of Italiaan, die deze taal pas als volwassene moeizaam onder de knie gekregen heeft competenter zijn dan een autochtoon, temeer daar deze Griek bovendien aan de Sorbonne gepromoveerd is op de Homerische grammatica? Is Carotta dan zelf geen Italiaan en Erika Simon geen Duitse, en kennen zij misschien zelf geen Grieks? Dat argument is gewoon belachelijk en je zou het als infantiel kunnen afdoen, als het niet een racistische ondertoon had. Let wel: Van Hooff zegt niet dat het om een Griek gaat, maar om "ene dr. Fotis A. Kavoukopoulos van Kreta". Hier hoor je de man heimelijk lachen. Hij verkneukelt zich een bon-mot te hebben geplaatst, want — in een andere krant schreef hij dat alle Kretenzers leugenaars zijn ("Voor de rest heeft hij alleen een obscure geleerde van Kreta voor zijn kar weten te spannen. En al in de oudheid golden de Kretenzers als geboren leugenaars, wat de heerlijke paradox opleverde: "Alle Kretenzers zijn leugenaars", zei een Kretenzer." http://www.gelderlander.nl/algemeen/discussie/2227394/Anton-van-Hooff-Maffe-wetenschappr.ece ) — een supporter uit Kreta kan alleen maar een leugenaar zijn! Racistisch of niet? Afgezien daarvan is de toespeling volledig onwetenschappelijk, aangezien de klassieke zin niet luidde: "Alle Kretenzers liegen" – nee, zo racistisch als Van Hooff was men in de oudheid niet – maar: "als een Kretenzer zegt dat alle Kretenzers liegen, is dat dan waar of niet?" Het gaat om een schoolvoorbeeld van contradictoire logica, een zin die zichzelf opheft. Verder woont Fotis Kavoukopoulos niet op Kreta maar in Athene en komt hij er ook niet vandaan. Hij gaf een tijdje college aan de universiteit van Rethymnon als ook aan de universiteit van Thessalië en werkt tegenwoordig op het Pedagogische Instituut van het Griekse Ministerie van Cultuur in Athene. Maar ja, Van Hooff moest hem wel als Kretenzer afschilderen, om hem impliciet als leugenaar aan de kaak te stellen.

  ……( hier volgt een passage over een naamgenoot van Anton van Hooff, die zich tegen ’s mans provocerende Islamuitingen verzet heeft, zie ook: http://www.m-fm.nl/streekradio/streeknieuws/archief/2002/1/?IntArticleID=305 )……

  Blijft over de laatste promotor, de epigraficus. Niet te geloven, zeg! Carotta heeft een epigraficus aangetrokken. Vreselijk, nietwaar?. Aangezien echter de meeste antieke standbeelden verloren zijn gegaan, de sokkels daarentegen in groten getale aanwezig zijn, bieden juist de daarop gegraveerde inscripties belangrijke informatie. De epigrafiek is een erkende en fundamentele hulpwetenschap van de archeologie. Dat hij zich hier vrolijk over maakt pleit niet voor zijn wetenschappelijk inzicht. Overigens presenteert Van Hooff het weer op een onaangename manier, want hij vertelt ons dat de epigraficus inmiddels in de kinder- en jeugdpsychiatrie in Tübingen werkzaam is en suggereert daarmee dat de promotor van Carotta in een gekkenhuis is beland. Als dus iemand die tien jaar geleden als epigraficus werkzaam was, intussen arts is geworden en zich naar goed christelijk gebruik sociaal bewogen opstelt, moet het wel een slechte epigraficus zijn. Een normaal mens zou denken dat artsen betere beroepsmogelijkheden hebben dan epigrafici en dat dat de reden voor zijn overstap was. Nee, bij Van Hooff komt dat omdat hij een slechte epigraficus was. Logisch geredeneerd zou je in het geval van Van Hooff moeten aannemen dat hij een slechte hoofddocent is geweest, aangezien hij er geen reguliere betrekking meer heeft, maar zoals hij zelf rondbazuint, gewoon leraar klassieke talen aan een gymnasium is. ( http://www.annozijlstra.nl/default.asp?d=14&m=6&y=2006&s=day ).

  "Pseudowetenschappers zijn bij al hun minachting voor de verstokte, officiële geleerden tuk op zulke wetenschappelijke steun" leert Van Hooff ons. Daarmee veronderstelt hij dat Carotta een minachting koestert voor de officiële geleerden. Dat is raar. Carotta beroept zich bijvoorbeeld op Prof. Ethelbert Stauffer, een bekende Duitse theoloog, wiens zoon in de documentaire een tekst van zijn vader voorleest. In de film zie je hem verder in gesprek met Prof. Francisco Rodriguez Pascual, antropoloog van de Pontificia Universiteit van Salamanca, als ook met Prof. Antonio Piñero, theoloog en hoogleraar Nieuwtestamentische Filologie van de Complutense Universiteit van Madrid. Geen spoor te vinden van minachting voor de officiële geleerden (en dat vice versa). Maar in de ogen van Van Hooff moet het een poging zijn om steun te krijgen. Je ziet Carotta als een onderzoeker die zijn waarnemingen aan andere geleerden duidelijk maakt, ze in vaktijdschriften publiceert (Quaderni di Storia, uitgegeven door Prof. Luciano Canfora, Caesar-biograaf), sommigen zijn het met hem eens, anderen geven kritiek. Wat is daar nou "pseudo-wetenschappelijk" aan?

  Een en ander werpt wel een interessant licht op Van Hooffs eigen pseudo-wetenschappelijke houding. Hoe Carotta het namelijk ook doet, hij doet het fout. Bereikt hij resultaten met zijn onderzoek, die niet zonder meer aan de communis opinio beantwoorden, dan is dat ipso facto een bewijs voor pseudo-wetenschap. Vraagt hij vakmensen om hun oordeel, dan is dat ook pseudo-wetenschap, omdat hij naar steun zoekt, en dat is typisch iets voor pseudo-wetenschappers. Als hij aanhang krijgt en wel van "eerzame" bekende academici, archeologen, linguïsten, epigrafici, historici, rechtsfilosofen, cultuurhistorici, experimenteel psychologen, antropologen, theologen, juristen etc. dan zijn ze allemaal daarom ongeloofwaardig, omdat ze geloofwaardig zijn.
  "Maar een echte wetenschapper beseft de grenzen van zijn weten. Zodra hij op een ander vakgebied dreigt te komen, raadpleegt hij spoorslags een deskundige collega."
  Als Carotta echter hetzelfde doet, is dat nou net het bewijs voor pseudo-wetenschap. Echte wetenschappers mogen en moeten collega’s consulteren, pseudo-wetenschappers niet. Dus daaraan herken je ze: de wetenschappers, als ze collega’s consulteren, en pseudo-wetenschappers, als ze collega’s consulteren!
  Wat Van Hooff kennelijk niet weet, is dat het begrip "pseudo-wetenschap" wetenschappelijk helder gedefinieerd is en op theorieën slaat die zich volgens Popper niet laten verifiëren of falsificeren. Dat mag het geval zijn voor enkele of misschien alle pseudo-wetenschappers die hij in zijn inleiding noemt – wat leest hij eigenlijk? – en het gaat voor hem zelf zeker op, aangezien de manier waarop hij het verwijt van pseudo-wetenschap opplakt zich niet laat verifiëren, laat staan falsificeren. En op Carotta kan het sowieso niet slaan, omdat zijn werk in wezen uit een synopsis bestaat, een parallelstelling van de Caesarbronnen met het evangelie van Marcus, en daarmee niet veel anders is dan de bekende parallelstellingen en vergelijkingen die men van oudsher op de verschillende synoptische evangeliën toepast. Dat betekent dat het verwijt van pseudo-wetenschap zelfs dan nergens op slaat, als alle door Carotta opgestelde parallellen onzin zouden zijn, aangezien hij ze juist zo opgesteld heeft dat iedereen ze kan nakijken en ze zich dus laten falsificeren. Ergo: het begrip pseudo-wetenschap wordt door de auteur van het artikel improprie, i.e. onwetenschappelijk gebruikt en wel gewoon agressief als een belediging, met als doel mensen belachelijk te maken en onderuit te halen, zowel Carotta zelf als ook al diegenen die zich positief over hem uitgelaten hebben of zouden willen uitlaten. Dat een zogenaamd "academisch" tijdschrift dat toelaat, stemt tot nadenken.

  Dan kijkt Van Hooff naar het omslag van het boek. Let wel: hij is nog maar bij het omslag. Hij heeft tot nu toe de titel en de flapteksten gezien. Hij zal nu toch wel naar de inhoud gaan, hoopt de lezer, maar nee hoor: hij kijkt naar het omslagplaatje. Dat vindt hij niet leuk, want Carotta zou daarin de lijdende Caesar hebben gezien. Goed – afgezien van het feit, dat de omslagen door de uitgevers worden geconcipieerd (wie weet dat niet) die hun eigen grafische afdeling daartoe opdracht geven, iets wat vaak aan de auteur voorbijgaat, en dat het daarom gevaarlijk is te veronderstellen dat Carotta meegewerkt zou hebben aan het omslag van de Nederlandse vertaling (wat zou Van Hooff wel niet voor fantasieën krijgen, als hij het omslag van de tweede Duitse uitgave ziet?) – als hij het boek zou hebben opengeslagen, dan zou hem misschien zijn opgevallen, dat Carotta de "lijdende Caesar" niet in de kop van het omslag, afkomstig uit het Vaticaan, ziet, maar in de Torlonia-kop. Bovendien zou hij dan daar gelezen hebben dat dat niet zijn eigen zienswijze is maar die van Prof. Erika Simon, die dat overigens al in 1959 had opgeschreven, dus in een tijd dat ze nog niet bejaard was. Maar goed, Van Hooff zal dan wel weer beweren dat ze toentertijd te jong was!

  Dat Marcus Antonius een wassen beeld van het verminkte lijk van Caesar, met bloed uit alle steekwonden, aan het volk heeft laten zien, is in de bronnen onweerlegbaar aangetoond, maar volgens Van Hooff zou er nooit een beeld van de "lijdende Caesar" geweest zijn. Dat interesseert hem ook verder niet, want hij vertelt ons dat er in de christelijke iconografie van het eerste millennium evenmin een "lijdende Jezus" geweest is. (Dat heeft hij trouwens van Carotta die juist dit in zijn boek bespreekt.) Dat wil zeggen dat hij hem ook op dit punt niet heeft gelezen en hij levert kritiek op iets dat hij zelf bij het bekijken van het omslag erbij heeft gefantaseerd. Als hij het had nagelezen of in elk geval de film had gezien, dan had hij geweten dat er niet alleen een marmeren christelijke iconografie bestaat – de enige die de eeuwen heeft kunnen doorstaan – maar ook een van hout en was, dat wil zeggen de figuren die tijdens de processies van de Goede Week worden meegevoerd, vergankelijke figuren, die bijv. wegens houtworm steeds weer vernieuwd moesten worden, terwijl men de oude verbrandde. Het is gevaarlijk om dan te beweren dat de liturgie en de tradities van Goede Vrijdag niet oud zouden zijn!

  Dan komt Van Hooff zo ver dat hij de bijzetting van Caesar gaat bespreken. Als inleiding citeert hij Shakespeare’s Julius Caesar, dus literaire fictie. "For Brutus is an honourable man"
  vindt hij een belangrijke zin, want onze criticus is een Brutus-adept. (Ik raad de weifelende lezer aan de betekenis van brutus in het Latijnse woordenboek op te zoeken.) Deze vermenging van fictie en geschiedenis is eigenlijk typisch voor de pseudo-wetenschapper…maar passons. Nadat hij eerst steeds weer ontkende dat er überhaupt een wassen beeld van Caesars verminkte lijk getoond en boven de lijkbaar opgeheven was, geeft hij het nu toch toe. Ja, maar dat is wel met behulp van een mêchanê gebeurd, "de bronnen spreken niet van een kruis", beweert hij tegen beter weten in. Jammer voor hem dat de bronnen toch echt van een kruis spreken, namelijk van een tropaeum – daar waar bij Appianus van een mêchanê sprake is, staat in de parallelle tekst van Suetonius tropaeum dat door het met bloed bevlekte kleed van Caesar bedekt was. Nu weten we van munten van Caesar hoe een tropaeum er in zijn tijd uitzag, namelijk als een kruis. Caesar werd ook bijgezet in de tijd van Caesar en niet in die van Pim Fortuyn. Het is anachronistisch en flauwekul om uit de gebeurtenissen bij de begrafenis van een moderne politicus conclusies te trekken over dat wat zich bij de begrafenis van Caesar heeft afgespeeld. Als je zo nodig vergelijken wilt, neem dan de begrafenis van P. Clodius Pulcher! Maar ja, omdat die niet in Dan Browns, Velikowski’s en Von Dänikens boeken voorkomt of in de andere lectuur die Van Hooff leest – zoals hij elders schrijft hoort Asterix daar ook bij – weet hij daar natuurlijk niets van!

  Vervolgens veronderstelt Van Hooff dat de verering van Caesar door zijn veteranen pas na het jaar 68 na Christus, d.w.z. pas na de dood van Nero begonnen kan zijn. Dat is absolute onzin, aangezien de Caesarverering direct na zijn dood begon, ja zelfs tijdens zijn leven al, oftewel in het jaar 44 voor Chr., misschien nog wel eerder. Toen Nero stierf, bestond de Divus Iulus cultus dus al meer dan een eeuw!

  Dan verwisselt Van Hooff de stad Caesarea met de caesarea, meervoud van caesareum, zoals de tempels van Caesar heetten. Alsjemenou! Als je een bewijs nodig had voor zijn totale onkunde en geestelijke verwarring, dan is dit eigenlijk al genoeg.

  Daarna gebruikt hij het argument dat het onmogelijk is dat de historische Jezus Caesar zou zijn geweest, omdat men dat anders al veel eerder bemerkt zou hebben. Bravo! Dat was ook de argumentatie van de kerkprelaten tegen Galileo Galilei, net als die van de creationisten heden ten dage tegen Charles Darwin: als het zo zou zijn dat de aarde om de zon draait of dat de mens van de apen afstamt, dan had het wel in de bijbel gestaan! Een geweldig argument! Om deze kritiek te voorkomen probeert Van Hooff ons te laten geloven dat iemand beweerd zou hebben dat de apen van de mensen afstammen. Wie dan? Darwin zeker niet! Dat ook Van Hooff van mensen afstamt, heeft niemand aan de orde gesteld.
  Uiteindelijk moet hij echter toegeven dat Carotta honderden argumenten aanvoert. Dat maakt de zaak nog erger! "Want een overvloed aan argumenten is typisch voor pseudowetenschap."
  Dat is weer typisch de pseudo-wetenschappelijke houding van Van Hooff: als je geen argumenten hebt, ben je een pseudo-wetenschapper, heb je er veel, dan ben je helemaal een pseudo-wetenschapper – zie boven.

  Daarop volgt het pseudo-mathematische argument: "en leerden we al niet op de lagere school dat duizend keer nul ook nul is?" Nu weten we eindelijk waarom Van Hooff van de universiteit verdwenen is en bij de "lagere school" is beland: om dit te mogen onderwijzen. Jammer dat er bij de vergelijking van karakteriserende eigenschappen een heel andere wet geldt, die in het volgende raadseltje aanschouwelijk wordt: "Kind" vraagt grootvader, "het heeft vier poten als een hond, het blaft als een hond en het kwispelt als een hond… wat is het?" "Een hond!" antwoordt het kind. Nou geldt omgekeerd ook dat bepaalde karakteriserende eigenschappen onjuist kunnen zijn. Van de volgende vier zinnen bijvoorbeeld – alle vogels fluiten; alle vogels kunnen vliegen; alle vogels bouwen nesten; alle vogels hebben veren – klopt er echter maar één, de andere drie niet. (De lezer moet Van Hooff maar het antwoord vragen, want die weet echt alles). Dat wil zeggen dat je typische, karakteriserende eigenschappen moet vergelijken en die zijn ook dan pas beslissend, als andere fout blijken.

  Nu presenteert Van Hooff ons een lijst van argumenten, die door de "Carottisten" kennelijk als de sterkste worden gezien. Let wel: hij leest nog steeds het boek niet, hij brengt alleen naar voren wat aan de deur wordt verkocht. Geen enkel argument hiervan wordt door Carotta als beslissend beschouwd. Eén ervan is niet eens door Carotta geproduceerd – JC = JC – maar door de "anti-Carottisten". Van Hooff zal het nauwelijks kunnen geloven, maar dat Christos met een chi en niet met een C wordt geschreven, heeft zelfs Carotta opgemerkt. Wie het niet hebben opgemerkt zijn de vriendjes van Van Hooff.

  En dan werpt hij zich als tekstcriticus op – hoe komt hij aan die kwalificatie? Je mag je nu toch wel afvragen hoe de acrobaat gaat landen – en beweert dat Pilatus niet van Lepidus kan komen en ook enipsa niet van enikhsa, omdat de evangelisten anders aan dyslexie geleden zouden hebben (wat voor hem natuurlijk niet geldt). Wel, als er iets is wat alle tekstcritici kennen dan is dat juist het verschijnsel van kopieer- en dicteerfouten. Een lijst van typische leesfouten in de handschriften van het Marcusevangelie kun je bijvoorbeeld bij Couchoud vinden (L’Évangile de Marc a-t-il été écrit en latin?, 1926). Hier volgen er slechts een paar, bijvoorbeeld in het Latijn:

  ACCIPIETIS gelezen als ACCEPISTI; ADPROPINQVARET als ADPROPINQVANT; TENENS als TENDENS; CVSTODIEBANT als CRVCIFΙGEBANT; ACCENDITVR als ACCEDIT; COEPIT als COIECIT; NEMINIDIXERIS als NEINTROIERIS; INIVRIAM als INVIDIAM; PERCVTIEBANT als PERCIPIEBANT; GRABATTO als QVADRATO; DISSVPAVIT als DISTVRBAVIT; HAEC als FECIT …

  en in het Grieks:

  ANEΠEIΣAN gelezen als ANEΣΕΙΣAN; ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΑΜΕΝΟΣ als ΠPOΣKAΛEΣAMENΟΣ; ΠPOΣXΕΡΟNTES als ΠPΟΣΤPEXONTES; ΘEΛETE als ΛEΓETΕ; AMA als AΛΛA; ΠΟΛΛA als ΠΛOIΑ; ETΥΠTON als ΕNΥΠTON; ΛAΛΕΙΝ als EΛAΛEΙ, KAI ΘΡAΥΣAΣA als ΣΥNTΡIΨAΣA …

  etc. Dit zijn slechts een paar voorbeelden uit afzonderlijke manuscripten! Als je in het licht hiervan wilt beweren dat dezelfde kopiist niet in Lepidus Pilatus noch in ENIKHSA ENIPSA had kunnen lezen, ben je absoluut een buitenstaander. Dat kan alleen een onbenul beweren!

  Dan haalt Van Hooff weer zijn Tacitus-argument uit de kast, waarmee hij zich zes jaar geleden al geblameerd heeft, toen hij veronderstelde dat Carotta de Tacitus-passage verzwegen had – terwijl Carotta die juist uitvoerig had beschreven – en waarmee hij bewees dat hij het boek niet had gelezen en slechts in het wilde weg polemiseerde. Nu heeft hij eindelijk gezien dat Carotta die passage behandeld heeft. We zullen zien wat hem na zes jaar denkwerk is ingevallen:

  Tacitus zou geschreven hebben dat het woord Chrestiani van Christus komt. Welnu, van Christus kan hoe dan ook alleen maar Christiani komen, chrestiani echter alleen van chrestus. Dat chrestiani van Christus komt, met verwisseling van in de uitspraak gelijkende woorden, zou je met zekerheid alleen dan kunnen veronderstellen, als het woord chrestus niet zou bestaan. In het Grieks bestaat echter zo’n woord, en bovendien een heel gewoon woord, dat je bijvoorbeeld op veel kerkhoven leest: chrestus, de "Goede", de "zalige overledene". Verder kan dit woord in het Latijn echter als een graecisme ook van chrestes komen, met name in de ablativus, de naamval waarin het woord bij Suetonius voorkomt: chresto met de betekenis: speculant en woekeraar. In het stadjargon van Rome bestaat tegenwoordig nog de uitdrukking: far la cresta – speculeren, extreem de prijs opdrijven. En ja hoor, de passage krijgt bij Tacitus alleen maar betekenis, als je het woord chrestiani als speculanten opvat, aangezien dat verklaart waarom Nero hen bestrafte: het waren de bouwspeculanten die het volk verantwoordelijk stelde voor de brand van Rome en die ervan beschuldigd werden dat ze zich wilden verrijken in het zog van de nieuwbouwprojecten. De verklaring van Carotta is gebaseerd op de meerderheid van de tekstcritici (en ondersteunt hen tegelijk), die niet beweren dat de hele passage een interpolatie is, maar alleen dat gedeelte dat het karakter van een glosse in zich heeft.

  Om deze duidelijke en eenvoudige verklaring te ontkrachten – zijn naam staat immers op het spel: hij heeft zich blindelings vastgepind, dus moet hij nu koste wat kost gelijk krijgen – wil Van Hooff ons wijsmaken, dat de uitgang -iani in het Latijn altijd alleen maar de "aanhangers van iemand" kan betekenen en voert hij als voorbeeld aan Mariani, Pompeiani en Caesariani. Deze keer heeft hij zijn zelfontdekte begrip "Sulliani" weggelaten, hetgeen hem natuurlijk de kritiek bespaart dat de uitgang niet -iani is maar -ani en dat de -i- in Mariani en Pompeiani niet tot de uitgang behoort, maar tot de woordstam: Mari-us, Pompei-us. Caesariani wordt dan analoog gevormd, waarschijnlijk vanwege de -i- in de genitivus: Caesaris. Maar bij Sulla is dat niet zo, daar is het Sullani en niet Sulliani, een creatie van Van Hooff. Wat wil dat nou zeggen, in logisch verband? Dat het woord Christiani, laat staan chrestiani, niet eens primair van Christus kan komen, want dan zou de naam logisch gezien Christius moeten zijn. Dat wil zeggen dat het woord Christiani later in een secundaire fase gevormd moet zijn, en wel naar het voorbeeld van Caesariani, zoals ook het geval is met Herodiani.

  Hoe dan ook, dat de chrestiani van Tacitus niet van "chrestes – speculant, woekeraar" kan komen, maar van een hypothetische Chrestus moet komen (die men dan graag met Christus zou willen identificeren) zou je alleen kunnen volhouden, als alle -ani resp. -iani in het Latijn "aanhangers van iemand" zouden betekenen. Dat is wel vaak het geval, maar is het altijd zo? Kunnen de praetoriani als de aanhangers van ene meneer Praetor betiteld worden of zijn ze de lijfwacht van de praetor, van de Imperator? En wiens aanhangers zijn dan de tertiani? Van ene Tertius? Of zijn het eerder de soldaten van het derde legioen, of misschien mensen die aan de ziekte van de driedaagse wisselkoorts lijden? En de Troiani en de Asiani? Zijn dat soms de aanhangers van ene Troius of ene Asius, of gewoon burgers van Troia, resp. legioensoldaten uit Asia? En zijn de prasiniani, resp. de venetiani de aanhangers van een niet bestaande Prasinius resp. Venetius of, zoals bekend, de supporters in het circus van de partij van de Groenen (Gr. prasinoi) resp. de Blauwen (Gr. benetoi)? Daarom is het een simpele denkfout om a priori uit te sluiten dat de chrestiani zoals tertiani zijn gevormd of, zoals het geval is bij prasiniani of venetiani, een graecisme in het Latijn kunnen vormen. Om die reden blijft het een vrome wens dat de chrestiani in de Tacitus-tekst "christenen" zouden zijn. (Overigens ook een domme wens, omdat de christenen dan het odium meekrijgen de brand van Rome aangestoken te hebben. Hoe weten we namelijk of Nero’s verdenking niet een gegronde reden had? Alleen in het geval dat Nero bouwspeculanten en geen christenen, dus geen christiani maar chrestiani, bestraft had, zijn de christenen met zekerheid vrij van schuld. Maar misschien klampt de belijdende atheïst Anton van Hooff zich juist daarom aan deze Nero-fabel vast, om de christenen gewoon verdacht te kunnen blijven maken?)
  Overigens heeft de kritiek van deze Tacitus-passage in de structuur van Carotta’s onderzoekingen slechts zijdelings enige betekenis. Aan het eind van dat hoofdstukje schrijft hij: «Goed, deel je deze kritiek op de passages bij Tacitus en Suetonius, dan vind je in de geschiedschrijving voor de tijd van vóór de Joodse Oorlog geen Jezus, noch Christus, noch christenen; deel je de kritiek niet, dan kun je objectief stellen dat Griekse citaten ontbreken, terwijl onloochenbare Latijnse getuigenissen pas uit de tweede eeuw stammen en alleen chrestiani of christiani betreffen, resp. Chrestos. Van de naam Jezus geen spoor. »
  Dit maakt ook duidelijk dat de even verbeten als lege argumentatie van Van Hooff met de Tacitus-passage alleen ten doel heeft te verhullen dat hij niet gezien had dat Carotta de passage behandelt, dat hij kritiek leverde zonder gelezen te hebben. Daar gaat het om: om de pijnlijke poging de reputatie te redden van iemand die in zijn hemd staat!

  "De pseudowetenschapper is steeds een buitenstaander". Hier kan men Van Hooffs paralogica bewonderen. Hij concludeert daaruit dat elke buitenstaander een pseudo-wetenschapper is. Nu weten we niet alleen in het geval van Schliemann dat dit niet klopt, maar juist ook bij de hulpwetenschappen van de archeologie. Het Minoïsche Lineair B werd door de Engelse architect Michael Ventris ontcijferd, juist omdat hij een buitenstaander was: hij maakte gebruik van de militaire decoderingsmethodes, die hij bij de Royal Air Force geleerd had. Alleen dwazen zetten vraagtekens bij de ontcijfering van het Lineair B met het argument dat hij een buitenstaander zou zijn! De vakspecialist Sir Arthur Evans had gefaald en het grootste probleem bij de ontcijfering was de eigen theorie van Evans, die hoe dan ook niet wilde accepteren dat de taal van het Lineair B Grieks was.

  Nu is Carotta primair een civiel ingenieur en linguïst, die naar het schijnt methodes gebruikt die hij als ondernemer in de informaticawereld leerde kennen. Het grootste probleem bij de acceptatie van zijn ontdekking is juist daarin gelegen dat zelfbenoemde pseudo-vakspecialisten à la Van Hooff – hij is noch linguïst, noch filoloog, noch archeoloog, noch theoloog, maar een leek in alle betrokken vakken, en heeft op zijn eigen vakgebied, geschiedenis, nooit iets intelligents gepubliceerd, omdat hij zijn tijd en hersens kennelijk aan Dan Brown, Velikovsky en Von Däniken&Co. verspilt en overal voor Obelix moet spelen – hoe dan ook niet willen inzien dat het Marcusevangelie op een Latijnse bron teruggaat (verg. o.a. Couchoud) en dat de historische Jezus tot nu toe niet gelokaliseerd is.

  Dankzij Carotta weten we nu beter en als dat ene Van Hooff niet bevalt, maakt dat de zaak alleen maar geloofwaardiger.

  Fulvius de Boer

  Reactie is geredigeerd

 58. BV schreef:

  Avatar van BV"Fulvius" de Boer!!

  Tommie Hendriks pseudoniemen zijn nog steeds van een verpletterende voorspelbaarheid.

 59. maria schreef:

  Avatar van mariaBeste mensen die dit lezen,

  Aan de hand van IP-adressen heb ik kunnen vaststellen dat de lasterende opmerkingen van Bavink=Fulvius de Boer met zeer hoge waarschijnlijkheid afkomstig zijn van de Carotta- discipel en filmmaker Jan van Friesland, die in ieder geval op een Wanadoo-server zit, in Utrecht, om de hoek van de plek waar het IP-nummer : 85.147.221.49 van Flavius+Bavink

  vandaan komt.

  Van Friesland, werk alsjeblieft met open vizier, net zoals je tegenstander Anton van Hooff!!!!!

  Hoe bestaat het dat u Van Hooff onder pseudoniem van psychische ziekte en stalking beschuldigt.

  "Siep" is vemoedelijk, gezien het IP-adres, Van Frieslands vriend en fanatieke Carotta-vriend Tommy Hendriks.

  Reactie is geredigeerd

 60. BV schreef:

  Avatar van BVZat er dik in, Maria.

  Alleen denk ik dat je Jan van Friesland en Tommie Hendriks door elkaar haalt.

  De stijl van Bavink en Fulvius is veel te venijnig en te inhoudelijk voor Jan, die in feite niet veel meer is dan een brave meeloper en een zoekende. Tommie is de drijvende kracht, de chroniqueur, de secretaris én de archivaris van de Nederlandse tak van de Carottasekte. Daarnaast heeft hij een binnekort te verschijnen, of misschien inmiddels al verschenen, boek geschreven over de rituelen rond Caesars begrafenis.

  Die Carottasekte bestaat in Nederland uit drie personen: Tommie, Jan en leraar oude talen aan het Leeuwarder Piter Jelles Gymnasium Gerard Janssen. Die laatste kan hebben meegewerkt aan Fulvius’ exposé over alle -ani en -iani uitgangen, maar warschijnlijker is dat dat gedeelte goeddeels rechtstreeks uit de koker van Carotta komt. Alle post wordt namelijk altijd gedeeld en niemand doet iets zonder medeweten van de goeroe. Of, zoals Gerard Janssen me schreef, "Ik zal het aan de meester vragen". Ik stuur je mijn discussie met hem en als je het aan je blog wilt hangen, heb je mijn zegen daarvoor. Ik stuur je ook mijn recensie en verslag van onze genoegelijke filmavond in Leeuwarden. Als je er wat mee kunt, ga je gang.

  Verder schrijf ik nog een stuk over het sektarisch karakter van de Carottakliek, maar daar moet je nog ff op wachten.

  Wat het stuk van Fulvius Hendriks betreft: net als bij het boek van Carotta is het bij ieder argument steeds nét iets anders dan de schrijver suggereert. Maar goed, daar moet Anton zelf maar op reageren, al raad ik hem aan het lekker te laten voor wat het is.

  Op één stukje wil ik echter reageren. Hendriks schrijft:

  "[i]Wat Van Hooff kennelijk niet weet, is dat het begrip "pseudo-wetenschap" wetenschappelijk helder gedefinieerd is en op theorieën slaat die zich volgens Popper niet laten verifiëren of falsificeren. Dat mag het geval zijn voor enkele of misschien alle pseudo-wetenschappers … op Carotta kan het sowieso niet slaan, … Dat betekent dat het verwijt van pseudo-wetenschap zelfs dan nergens op slaat, als alle door Carotta opgestelde parallellen onzin zouden zijn, aangezien hij ze juist zo opgesteld heeft dat iedereen ze kan nakijken en ze zich dus laten falsificeren.[/i]".

  Welnu, dat falsificeren van alle vergelijkingen is inderdaad bij de meeste niet zo moeilijk. alleen gaat het daar niet om. Wat Hendriks niet snapt is dat het Carotta zelf is die criteria moet aangeven zijn theorie gefalsificeerd is.
  Daarover heeft Carotta in het verleden aan mij het volgende geschreven:

  "[iDer Grund liegt darin, daß unsere Aufdeckung im Kern nicht zur Disposition und daher auch [b]nicht zur Diskussion[/b] steht. Sie ist [b]objektiver Natur[/b]. Und so wie die Erde sich um die eigene Achse dreht oder der Mensch vom Affen abstammt, auch dann wenn es den Obskurantisten nicht paßt, [b]so ist Jesus trotzdem Divus Iulius auch dann wenn es kein Mensch es wahrhaben wollte[/b][/i]"

  Wie heeft er na het lezen van zo’n tekst nog verder bewijs voor de onzindelijkheid van Carotta’s denken nodig?!!

  edit: ik zie dat [i] voor italc en [b] voor bold hier niet werkt. Kun jij dat zelf redigeren? b.v.d.

  Reactie is geredigeerd

 61. maria schreef:

  Avatar van mariaHet is duidelijk in ieder geval welk duo we voor ons hebben, en hun teksten zullen sowieso geruild worden onderling.

  Ik vind het niet te bevatten hoe weinig zelfrespect deze mensen hebben.

 62. maria schreef:

  Avatar van mariaBeste Fulvius de Boer,

  Uit uw woorden maak ik op dat uw reactie NIET in de Academische boekengids zal verschijnen. Wel zal in de volgende Acad. Boekengids een brief van Jan van Friesland verschijnen, alsmede het antwoord van Anton van Hooff hierop.

 63. maria schreef:

  Avatar van mariaUit de nieuwe Academische boekengids ( Van Friesland/ Van Hooff pas in het volgende nummer!) :

  "Carotta’s onthullingen
  ‘Een bom onder het christendom’, noemde professor Cliteur voor de televisie de ‘onthullingen’ van Carotta. (ABG 67) Het lijkt mij nog eerder het tegendeel: ‘Als ze het christendom alleen kunnen weerleggen met onzin, dan kon het best eens waar zijn.’ Of zelfs: ‘Zie je wel dat het christendom de ware godsdienst is, ze kunnen het alleen met onzin weerleggen.’ Dit zijn geen valide redeneringen, maar wel zeer aantrekkelijke voor gelovigen, waar ik overigens niet bij hoor.
  De ware gelovige heeft trouwens geen bewijzen nodig, evenmin als de ware ongelovige.

  M.F.T. Luteijn-Versteeg, Utrecht"

  http://www.academischeboekengids.nl/do.php?a=show_visitor_artikel&id=708

Leave a ReplyMeest recente berichten