Wetenschap Kunst Politiek

De Burke Stichting en het nazisme

24 comments

Qabouter vindt dat ik niet zo lichtzinnig een verband mag leggen tussen het nazisme en Wilders, en het nazisme en de Burke Stichting.
Ik begin zelf nooit over het nazisme, of over Hitler, ik vind dat namelijk smakeloos, en ik ben niet – HELEMAAL NIET ! – van mening dat de Burkianen of Wilders de nieuwe Hitlers zijn.

Maar ik permiteer het me wél over het nazisme te beginnen als bepaalde lieden ZELF over het nazisme beginnen. De Burke Stichting doet dit op veel manieren, niet alleen maar door zich achter het gedachtegoed van de nazi en antisemiet Carl Schmitt te stellen.

Bart Jan Spruyt vergelijkt de huidige tijd met het nazi –tijdperk, waarbij volgens hem de correcte vergelijking is: moslims = Hitler: “Hitler maakte in de jaren dertig misbruik van ‘de deur van Weimar’ om die om te vormen tot ‘een triomfboog van zijn intocht’ (Carl Schmitt). Hoe kunnen wij voorkomen dat ‘de poort van het Binnenhof’ wordt gebruikt tot een ‘triomfboog’ van de politieke theologie van de islam, die zal leiden tot een opheffing van veel van wat ons dierbaar is? Hoe kunnen wij de toekomst van de stad, van onze politieke gemeenschap, veilig stellen?” (Trouw 20-10-2004; vergelijk ook de opmeringen van Peter Louter)
Het is wel heel erg wrang, dat Bart Jan Spruyt, zelf een uitgesproken aanhanger van de nazi en antisemiet Carl Schmitt, Schmitts naam gebruikt om de moslims als de nieuwe nazi’s te kunnen neerzetten (en bovendien de verkeerde indruk probeert te wekken dat Schmitt een criticus en niet een belangrijke intellectuele steun van Hitler was!) . Kees Schuyt: “Het lijkt me een tour de force om de antidemocraat Schmitt als gids te nemen om de liberale democratie te redden, zoals Spruyt voorstelt.” (Democratische deugden, p. 19)

Voor Ellian, Cliteur c.s. zijn de moslims en hun nog gevaarlijkere vrienden, de multiculturalisten, de nieuwe nazi’s . Maar het is belangrijk niet uit het oog te verliezen dat ook de neoconservatieve islamofobie parallellen vertoont met de historische jodenhaat. Cliteur baseert zich bijvoorbeeld expliciet op de filoloog Ernest Renan, die de ongelijkheid van de rassen en de noodzakelijke overheersing van velen door enkelen als het vanzelfsprekend bewijs van een antidemocratische wet van natuur en samenleving zag en de Semitische ras (dus moslims en joden!) als minderwaardig beschouwde.

Ook de Trouw-columnist en Leidse docent Willem Breedveld ziet de analogie van bepaalde antisemitische denkpatronen en het harde anti-islamisme van Geert Wilders: ”Deze Wilders is levensgevaarlijk. Hij is er heilig van overtuigd dat alle ellende in deze wereld herleidbaar is tot de islam. Dat betekent dat hij achter alle problemen, variërend van het mondiale milieuprobleem tot de files in dit land, vrijwel automatisch de hand vermoedt van de islam en zijn miljoenen volgelingen.
Kortom, Wilders gelooft in een complot, in een wereldwijde samenzwering van islamieten tegen de rest van de wereld. Dit ligt in dezelfde lijn als het geloof waarmee de nazi’s de joden en het jodendom brandmerkten als de oorzaak van alle ellende, met als logisch sluitstuk de vernietiging van alle joden. Zover zal Wilders niet willen gaan, maar het is wel de uiteindelijke consequentie van zijn complotdenken. Daarom verdient hij voor alles ontmaskering en wat mij betreft wordt hij daarna volkomen genegeerd.” (Trouw 20-10-2004)

Paul Cliteur heeft het in zijn boeken veel over de nazi’s en de joden. Hij schrijft bijvoorbeeld over de monocultuur waar wij volgens hem naar moeten streven, en zegt in dat verband het volgende over het Duitse Derde Rijk:
“[…] ook het Duitse Derde Rijk was een multiculturele samenleving. Zelfs wanneer de poging om de cultuur van joden, zigeuners en homoseksuelen te elimineren uit Duitsland gelukt was, dan was het nog geen monocultuur geworden. […] De monoculturele droom is dus in zijn radicaalste vorm een illusie.” (Moderne Papoea’s , p 17)
Cliteur zegt: “elimineren uit Duitsland”. Maar het was: vermoorden. Cliteur geeft dus eigenlijk toe dat de nazi’s een monocultuur hebben nagestreefd en dat in het kader van dit streven een paar (of waren het miljoenen?) mensen gesneuveld zijn. Cliteur denkt dat hijzelf zich fundamenteel van de nazi’s onderscheidt, omdat hij niet de onrealistische droom van de totale monocultuur aanhangt. En zeker, daar ligt een bepaald verschil tussen hem en de nazi’s . Maar vergeet niet, dat de nazi’s ondanks hun waanzinnige ideeën altijd ook zeer praktisch en rationeel waren, en op elk moment alleen datgene hebben gedaan, wat politiek en praktisch uitvoerbaar was. Ze hebben bijvoorbeeld altijd een stapje terug gedaan wat het antisemitisme betrof, toen zij op echte weerstand zijn gestoten (zie hiervoor Helmut Berding, Antisemitismus in Deutschland) .
Het streven naar een monocultuur was bij de nazi’s niet statisch, maar dynamisch; ze hebben gekeken hoe ver ze kunnen gaan.
Mijn stelling is, dat elk streven naar een monocultuur levensgevaarlijk is, en dat de monoculturalisten geconfronteerd, dus begrensd moeten worden, met alle democratische middelen.

24 Responses to “De Burke Stichting en het nazisme”

 1. peter louter schreef:

  Avatar van peter louter
  Derde alinea: Spruit stelt hier de paradox aan de orde dat je via de democratie een ondemocratisch bestuur kunt nastreven. Dat is niet in strijd met je stelling: Mijn stelling is, dat elk streven naar een monocultuur levensgevaarlijk is, en dat de monoculturalisten geconfronteerd, dus begrensd moeten worden, met alle democratische middelen.Zo langzamerhand begin ik me erg ongemakkelijk te voelen bij je streven om islamcritici met alle geweld een nationaal-socialistisch gedachtegoed aan te smeren.

  Carl Schmitt is op verdenking door de Amerikanen in Lüdenscheid geinterneerd geweest.
  Er is geen aanklacht tegen hem ingediend en hij is ook niet veroordeeld geweest. Zijn hoofdwerk "Het begrip Politiek" (uit 1932) werd in 1963 in Duitsland heruitgegeven. Dat zou toch echt niet zijn gebeurd als er ook maar iets nazitisch of antisemitisch in te vinden was.
  Schmitt heeft zelfstandig afstand genomen van zijn betreurlijk geflirt met het nationaal socialisme.
  Jij gebruikt die periode om de man voor eeuwig een bruin hemd aan te trekken. Als die werkwijze gelegimiteerd wordt zit Duitsland nog steeds aardig vol met nazi’s en antisemieten.
  Alsof je een gelovige die zijn geloof achter zich heeft gelaten nog steeds een gelovige blijft noemen.

 2. evy schreef:

  Avatar van evy
  @ Maria: Er zijn bij mijn weten geen landen met een strikte monocultuur. Wel is bekend dat als een land te veel verschillende culturen herbergt zonder een gemeenschappelijk gevoel, doel of identiteit dat de kans op een veilige samenleving, die noodzakelijk is om op alle fronten te kunnen bloeien, afneemt.

 3. Blauw Oog schreef:

  Avatar van Blauw Oog
  Het hebben van een gemeenschappelijk doel, gevoel of identiteit is nu juist wat maakt dat je tot dezelfde cultuur behoort als je het mij vraagt…

 4. evy schreef:

  Avatar van evy
  @ Blauw Oog: Precies. In mijn ogen is niet je afkomst essentieel maar je gevoel van doel, gevoel of identiteit. Maar als dat te verschillend is ontstaan er wrijvingen tussen mensen. En dat is gewoon niet de beste manier om prettig samen te leven. En prettig samenleven is een vereiste om jezelf optimaal te kunnen ontwikkelen. En een van de factoren om jezelf te kunnen ontwikkelen is een gunstig investeringsklimaat. In mensen, onderwijs, cultuur, welzijn en werk. Het gekke in nederland is dat de doelen wel goed overeenkomen. Wie wil er nou niet een leuke baan en een leuk huis. Maar dat de identitiet in veel gevallen dwars zit.

 5. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Maria,
  Die aanvangsalinea is sofisme, Maria. Het is jij die die termen voortdurend introduceert, en de associaties oproept. Dat komt mede door je manier van argumenteren – die in het persoonlijke. Ik waarschuw je al een hele tijd. Je kan bepaalde punten misschien wel maken, maar niet op die manier, door het op persoonlijkheden te betrekken. Uiteindelijk keert het zich tegen je, zoals nu. Leer ervan. Reageer bij http://www.volkskrantblog.nl/bericht/103805, en volg ook mijn advies aldaar.

  Reactie is geredigeerd

 6. alib schreef:

  Avatar van alib
  @Maria
  Niets van aantrekken, Maria, gewoon doorgaan. De verwijten die aan jouw persoon gemaakt worden, de zg wetenschappelijke betutteling, het is ongemakkelijkheid, een verdedigingsmechanisme. Blijkbaar zijn er mensen die zich aangesproken voelen, die willen voorkomen dat het gedachtegoed van de neo-conservatieve kliek in verband wordt gebracht met nazistisch angehaucht denken. De corporatieve gedachten die in neo-conservatieve kringen leven (en soms ook in ouderwets socialistische kringen overigens) verwijzen wel degelijk naar het ‘ideale’ fascisme: een sterke staat (regels zijn regels. kortenmetten maken met oproerkraaiers), een sociale staat (geen werkloosheid, werkverschaffing, uitkeringen), een sterke nationale cultuur (identiteit kan worden gemaakt tenslotte).

 7. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Nou, Maria, als ik je eigen methode zou volgen zou ik dit zeggen:
  alib bondon, de koning van het emotionele debatteren, is het met je eens. Je zit dus erg fout.

 8. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @Peter , nog eens over Carl Schmitt:
  Ik veroordeel niemand als persoon. Het gaat hier niet om het veroordelen van Carl Schmitt, het gaat hier om dat Carl Schmitt aantoonbaar een nazi en antisemiet was, ook al heeft hij zelf "alleen" tot wandaden aangespoord en deze niet zelf begaan.
  Ik zou geen woord over Schmitt zeggen, als hij niet nu opgehemeld werd door de Burkianen.
  Het probleem is niet zo zeer hoe erg Schmitt was, het probleem is het vijanddenken van de Schmitt-aanhangers. Deze zijn zowel onder de militante moslims alsook bij de neocons te vinden.
  @ Evy, het is kwalijk om naar een monocultuur te streven. Dat kenmerkte juist de nazi’s ( maar toegegeven: niet alleen hen)
  @Ruud, mijn methode is het mijn tegenstanders aan te halen, en daarop precis te reageren.
  @Ali B. dank je
  @Ruud, inderdaad, ik ga uit van en innerlijke en emotionele associatie van Ali B. en mij.
  Emoties zijn een absolute noodzaak voor moreel oordelen.
  Ik schaam me niet voor mijn gevoelens.
  De Burkianen willen toch juist de moraal hoog houden. Ik ook!
  Alleen is mijn moraal een van solidariteit.

 9. Partout schreef:

  Avatar van Partout
  Het VK blog krioelt van de neocons en ergere types die zich een air aanmeten alsof zij van een betere soort zijn dan bv een moslim.
  Onze cultuur is daarbij steevast van een hogere orde!
  Een levensgevaarlijk soort hoogmoed.
  Ik wijs nu graag in dit verband op een artikele in de NRC van heden, van de hand van oa Ruud Lubbers: hij verzoekt om een intelligente, nieuwe benadering van het migratievraagstuk, mede uit eigen belang! Gebruik de vaak onvermoede talenten van een ieder, en ook: er is heel veel werk dat anderen niet meer willen doen in onze samenleving, wees blij met de mensen die zich daar niet te beroerd voor voelen.
  Met andere woorden: deze hele discussie hier is eigenlijk een achterhoedegevecht.
  De multiculturele samenleving is er allang, hij kan en moet nu beter worden vorm gegeven. En dan niet vanuit totaal achterhaalde en vermolmde oude mannen theorietjes, maar met een open , vrije en creatieve aanpak van een aantal problemen en met open oog voor de nieuwe perspectieven die immigranten onze samenleving kunnen bieden.

 10. AM schreef:

  Avatar van AM

  @Maria

  Maar ik permiteer het me wél over het nazisme te beginnen als bepaalde lieden ZELF over het nazisme beginnen.

  Het principe onder deze gedachte is gevaarlijk en dat merk je als je andere termen gebruikt.
  Voorbeelden:
  – Ik ben tegen martelen, maar permitteer me martelpraktijken bij lieden die zelf martelen.
  – Ik ben tegen de doodstraf, maar permitteer me het recht mensen die zelf gedood hebben te doden.

 11. evy schreef:

  Avatar van evy
  @ Maria: Lees jij wel eens. Je reactie op mij slaat nergens op.

 12. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  Partout (ip: 62.195.86.7) / 27-01-2007 23:30
  Het VK blog krioelt van de neocons en ergere types die zich een air aanmeten alsof zij van een betere soort zijn dan bv een moslim.
  Onze cultuur is daarbij steevast van een hogere orde!
  Een levensgevaarlijk soort hoogmoed.

  Reactie:
  Partout (ip: 62.195.86.7) / 27-01-2007 23:30
  Het VK blog krioelt van de politiek-correcten en ergere types die zich een air aanmeten alsof zij van een betere soort zijn dan bv een rationeel denker.
  Hun cultuur is daarbij steevast van een hogere orde!
  Een levensgevaarlijk soort hoogmoed.

  Tot slot: Ik weet niet of een debat met iemand die aan zulke waanideeen lijdt wel verstandig is. Maar ik ben altijd bereid het te proberen.

 13. Ruud Zweistra schreef:

  Avatar van Ruud Zweistra
  @Maria,
  Ik heb het vooortdurend over je methodes, niet over je moraal. Met de verkeerde methodes kan je zonder het te beseffen op hetzelfde terrein belanden als de mensen met de verkeerde moraal. Voorbeeldje: de vijand van mijn vijand is mijn vriend (over alib bondon). Daar genieten bijvoorbeeld de Amerikanen met hun steun aan de moedjaheddin in Afghanistan nog steeds van.

 14. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @AM: Zoals in mijn bijdrage kunt zien, ben ik helemaal niet van “oog om oog”- in tegendeel een dergelijke filosofie wijs ik absoluut van de hand. Ik beschuldig de Burkianen niet van nazisme. Alleen: dat de nazi’s überhaupt in mijn verhaal figureren, en ik de overeenkomsten tussen nazi-filosofie en neoconservatisme bekijk, dat is niet mijn initiatief maar heeft zijn wortels inde bronnen die deze zelf benutten.
  Het moet toch in een democratisch debat toegestaan zijn de bronnen en de argumenten van je tegenstander na te trekken?
  Ik doe grote moeite, in mijn democratisch weerstand tegen de Burke Stichting niet in hetzelfde vriend-vijand denken te vallen. Natuurlijk zou het kunnen dat ik, zonder het te willen, toch daar beland.
  Ik denk het niet.
  Ik denk dat het me tot nu toe lukt, het hoognodig maatschappelijk debat rond de Burke Stichting te stimuleren, en eerlijk en open op alle argumenten in te gaan zonder mijn tegenstanders generaliserend te behandelen of te ontmenselijken.
  Ik kan er natuurlij weinig aan doen, dat de Burkianen zelf zo veel erg onthullende dingen zeggen. Ik haal hen aan. En inderdaad sommigen vinden dat ik dat maar beter niet zou moeten doen. Kijk naar Peter Louter- ik heb dus een nieuwe Carl Schmitt –fan bijgemaakt. Maar juist omdat dit gebeurd is, zeg ik: ik ben geen vijand, ook niet van Carl Schmitt. Ik ben een tegenstander. Ik ben, anders dan de Burkianen geen dualist. Ik bevind mij met Giordano Bruno ( ook een grote polemist) in een monadische wereld waar we alleen maar SAMEN kunnen overleven.
  Maar om samen te kunnen overleven hebben we een scherp maatschappelijk debat nodig. Hierover zijn de Burkianen en ik trouwens eens.
  @Evy “Wel is bekend dat als een land te veel verschillende culturen herbergt zonder een gemeenschappelijk gevoel, doel of identiteit dat de kans op een veilige samenleving, die noodzakelijk is om op alle fronten te kunnen bloeien, afneemt.”
  Zo simpel zit het niet.
  Wat wel waar is : als er meerdere verschillende culturen samen zijn, moet er zeer veel geïnvesteerd worden in een betere samenleving. Door allen.
  Nederland heeft nu veel verschillende culturen. Dat is een uitgangspunt, niet iets wat we kunnen debatteren. Nederland IS (gelukkig) en multiculturele samenleving, ook al hebben sommigen daar de pest in.

 15. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  @Ruud: " Voorbeeldje: de vijand van mijn vijand is mijn vriend (over alib bondon). "
  Ruud, je hebt gelijk: ‘de vijand van mijn vijand is mijn vriend’, dat zou alleen een herhaling van Schmitt zijn.
  Dat wijs ik absoluut van de hand.
  Nee met Alib ben ik verbonden door een gemeenschappelijke visie op mens, politiek en wetenschap, niet door mijn tegenstanders.
  Ik zag toevallig bij Klaverblad, dat Alib niet van Mozart houdt. Ik wel.

  Mijn methode wordt door v rijdzinnig Nederland zeer hoog geacht, en door autoritair ederland afgewezen. Zo simpel zit het.
  En Ruud: ik heb het wel over mijn moraal.
  Ik ben een moralist.
  Duidelijk een domineesdochter, en velen kunnen dat niet uitstaan.
  Seculier-lutheraans. Dat ben ik. Ik sta en werk voor solidaiteit. Dat is pas moraal. Maar een moraal waar rechts niets van moet hebben.
  Er volgen nog veel blogs waar ik jullie zal proberen te missioneren in de richting van een persoonlijke, subjectieve, hoge moraal.
  Reactie is geredigeerd

 16. AM schreef:

  Avatar van AM

  @Maria

  Zoals in mijn bijdrage kunt zien, ben ik helemaal niet van “oog om oog”- in tegendeel een dergelijke filosofie wijs ik absoluut van de hand.

  Als je die filosofie absoluut van de hand wijst, pas je hem onder geen enkele voorwaarde zelf toe, lijkt mij.
  Als ik je blog leest constateer ik dat dit niet het geval is.

  Ik lees in zin 2:
  Ik begin zelf nooit over het nazisme, of over Hitler, ik vind dat namelijk smakeloos..
  Ik lees in zin 3:
  Maar ik permiteer het me wél over het nazisme te beginnen als bepaalde lieden ZELF over het nazisme beginnen.

  Je legt zelf nadruk op het woordje "nooit" door het vetgedrukt te maken. Prima, maar nooit = onder geen enkele voorwaarde en sluit dus per definitie een "maar" uit.
  Ik verplicht je niet om het nooit te doen, dat leg jij jezelf op. Zodra je dat zo duidelijk naar voren brengt, vind ik dat ik (de lezer) je daarop mag (misschien wel moet) aanspreken. Je kunt geen geloofwaardig debat over moraal voeren door methoden te gebruiken die je zelf immoreel vindt. Trap niet in de val om mee te gaan in dat waartegen je te hoop loopt, het geeft je tegenstanders een argument op basis waarvan ze je kunnen diskwalificeren in het debat.

  Het moet toch in een democratisch debat toegestaan zijn de bronnen en de argumenten van je tegenstander na te trekken?

  Wat mij betreft is het toegestaan zijn van het natrekken van argumenten en bronnen een opendeur die niet ingetrapt hoeft te worden.

  Ik kan er natuurlij weinig aan doen, dat de Burkianen zelf zo veel erg onthullende dingen zeggen.

  Maak duidelijk wat ze zeggen, wat dat betekent, welke implicaties dat heeft of kan hebben, maar houd je verre van methoden die je zelf kwalificeert als immoreel, dat is eigenlijk het enige dat ik zeg.

 17. Sefke schreef:

  Avatar van Sefke
  @Zweistra,
  Uw stellingname: "Het VK blog krioelt van de politiek-correcten en ergere types die zich een air aanmeten alsof zij van een betere soort zijn dan bv een rationeel denker. Hun cultuur is daarbij steevast van een hogere orde! Een levensgevaarlijk soort hoogmoed."
  Omdat ik me aangesproken voel – niet zo zeer omdat ik mij ‘politiek-correct’ vind, maar omdat ik door u en de uwen reeds vaker bij deze ‘groep’ werd ingedeeld – een korte reactie.
  ‘Onze’ cultuur acht ik inderdaad van een hogere morele orde en zelfs meer Nederlandsch dan de uwe. Zij immers is gebaseerd op onze vaderlandsche cultuur van verdraagzaamheid ten opzichte van niet-gelijkgezinden. Niet omdat wij het met hun gedachtengoed eens zijn maar omdat we van mening zijn dat het mogelijk is gezamenlijk een gemeenschappelijke toekomst op te bouwen. Wij hebben vertrouwen in de kracht van de liberale en democratische samenleving, dat zij haar problemen kan oplossen zonder te hoeven grijpen naar autoritaire middelen die haar bestaan in gevaar brengen.
  En natuurlijk is dat hoogmoed, maar slechts de hoogmoed van het eigen gelijk waar geen recht of macht aan ontleend kan worden. En die hoogmoed staat natuurlijk nooit tegenover een rationeel denker. Wel kunnen mijn opvattingen volstrekt tegenovergesteld zijn met die van elk willekeurig ‘rationeel’ denker. Zoals u weet of in elk geval zou moeten weten leidt het rationele slechts tot conclusies uitgaande van bepaalde al niet uitgesproken vooronderstellingen.
  En de mijne is: mijn cultuur is beter omdat ik de andere niet minder vind.

 18. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Het Schmitt-debat gaat nu door bij Alib:

  http://www.volkskrantblog.nl/bericht/103942

  @Sefke : 100% eens, al zou ik het nooit zo mooi kunnen verwoorden.

  Reactie is geredigeerd

 19. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  "maar houd je verre van methoden die je zelf kwalificeert als immoreel, dat is eigenlijk het enige dat ik zeg."
  AM, dat doe ik ook.
  Ik zou het immoreel vinden iemand anders zomaar met Hitler te vergelijken.
  Ik vind het niet immoreel iemand die Carl Schmitt instemmend anhaalt, aan te spreken op Carl Schmitt. Punt.

 20. Sam schreef:

  Avatar van Sam
  Ik vind dit een schandalig blog. Ik heb het even doorgelezen, maar er is helemaal geen enkel verband te ontwaren tussen nazisme en de Burke Stichting, behalve dan dat de ex-directeur van de stichting, Bart Jan Spruyt, wel eens Carl Schmitt heeft geciteerd. Tsja! Als we zo gaan beginnen moeten we dus Bart Tromp ook met het nazisme in verband brengen. Er zijn juist heel veel nieuwslinkse denkers die Schmitt interessant vinden. Ik wil Schmitt of de Burke Stichting verder niet verdedigen, maar dit blog is pure stemmingmakerij en de Volkskrant onwaardig.

 21. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Bart Jan Spruyt heeft Carl Schmitt niet een keer, maar twee keer zeer uitvoerig aangehaald, en gezegd dat men het gedachtegoed van Schmitt tegen de moslims moet inzetten.
  Ook de Leidse Burkiaan Jerker Spits (jarenlange promovendus bij prof. Anthonya Visser ) is een aanhanger van Schmitt ( en van Fortuyn en Wilders)
  Afshin Ellian citeert Schmitt in zijn oratie.
  Ook het gedachtegoed van Kinneging en Cliteur is structureel in overeenstemming met de ”vijand-theorie “ van Schmitt.
  Uitvoerig hierover : zie De Burke Stichting en de Universiteit Leiden, vaste link.

  Mijn blog wordt zelfs aanbevolen door de redactie!
  en door vele wetenschappers, ook Leidse, zoals prof.dr. Nasr Abu Zayd.

 22. Sam schreef:

  Avatar van Sam
  Gaat u weer? Welke rol speelt Jerker Spits bij de Burke Stichting?

  -Is hij bestuurslid (geweest)? Volgens mij niet.
  -Zit of zat hij in de raad van aanbeveling? Volgens mij niet.

  Dus wat is het verband? Er zijn wel meer mensen die Carl Schmitt citeren, ook veel interessante neolinkse schrijvers. Ik denk alleen aan Gopal Balakrishnan en Theo de Wit. Idem voor Bart Tromp.

 23. Maria Trepp schreef:

  Avatar van Maria Trepp
  Jerker Spits is ook Burke sympathisant en heeft cursussen bij de Burke Stichting gevolgd, zie vaste link op mijn site: Jerker Spits.

  Ik weeet en heb ook zelf geschreven, dat Carl Schmitt door veel intellectuelen, ook linksintellectuelen wordt verheerlijkt, zie eerdere Schmitt-bijdragen op dit blog:
  "Carl Schmitt oefent een grote aantrekkingskracht uit op veel hedendaagse intellectuelen. Rob Hartmans: ‘Schmitts werk munt uit door scherpe formuleringen en glasheldere begrippen. Sommigen noemen hem een Begriffsmagier, een goochelaar met definities. […] Met zijn fraaie begrippen, glasheldere analyses en adembenemende abstracties mag Schmitt als politiek theoreticus en rechtsgeleerde dan zeer belangrijk zijn geweest, in de praktijk sloeg hij de plank op een zeer pijnlijke wijze mis. Want als iets opvalt in het werk van Schmitt, dan is het dat het altijd om grootse begrippen en abstracties gaat: staat, natie, uitzonderingstoestand, Großraum, vriend-vijand, de politiek etcetera.’ ( De grote woorden van Carl Schmitt, In : Varwel dan, p. 129)"
  Maar de kritiek op Carl Schmitt moet zich niet allen richten tegen diens antiliberale opvattingen. Schmitt was een actieve nazi en antisemiet.

  Dat Schmitt ook door anderen verheerlijkt wordt maakt de zaak niet beter.
  Met Theo de Wit ben ik het niet eens.
  Theo de Wit heeft zelf ook cursussen voor de Burke Stichting verzorgd.
  Maar Theo de Wit schrijft een academisch betoog over Carl Schmitt, terwijl Spits en Spruyt Schmitt in de hedendagse politiek tegen de moslims wilen inzetten. Dat is een andere koek.

  Reactie is geredigeerd

 24. Sam schreef:

  Avatar van Sam
  Maar mevrouw Trepp dat iemand (volgens u) "sympathisant" is en "cursussen" heeft gevolgd betekent dit dan dat je dus de stichting die die cursussen heeft georganiseerd aansprakelijk mag stellen voor alles wat de cursisten verder in hun leven doen of gedaan hebben?

  Dat is gewoon absurd.

  Ik ontken niet dat Schmitt een lid van de NSDAP was, en ook antisemitische dingen heeft geschreven. Aan de andere kant werd Schmitt er nog al snel uitgezet omdat hij een "jodenvriend" zou zijn. En (het is een tijdje geleden dat ik Spruyts "De Toekomst van de Stad" heb gelezen), maar volgens mij distantieert Spruyt zich heel nadrukkelijk van dat naziverleden.

  Uw "guilt by association" in dit verband slaat, kortom, als een tang op een varken.

  Noch Spruyt noch Spits zijn volgens mij politicus, trouwens.

Leave a ReplyMeest recente berichten